Жаш тёлю бла ишлеуге – кесгинлик эмда ийнаныулукъ

Бу кюнледе Акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери эмда аланы эркинликлерин къоруулау жаны бла комиссияны кенгертилген жыйылыуу болгъанды. Аны кезиуюнде сёз озгъан жылда тамамланылгъан  жумушланы, кемчиликлени, жетишимлени юслеринден да баргъанды. Анга КъМР-ни Правительствосуну Председателини  орунбасары, сагъынылгъан комиссияны башчысы Марат Хубиев, КъМР-де Сабийни эркинликлери жаны бла уполномоченный   Светлана Тлинова, Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министрни къуллугъун болжаллы халда толтургъан Анзор Езаов, КъМР-ни Ич ишле министерствосуну полицияны участкалы уполномоченныйлерини эмда акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери жаны бла жумушланы къурагъан бёлюмюню начальниги Аслан Ашхотов, бирсиле да къатышхандыла.
Жыйылгъанланы алларында сёлеше, Марат Баширович ёсюп келген жаш тёлюню тюз жолда барыууна саулай да жамауат жууаплы болгъанын, тюбешиуню темасыны магъаналылыгъын чертгенди. Озгъан жылда салыннган борчланы барысын да заманында эм качестволу тындырыргъа  белгили болумну хатасындан онг чыкъмагъанын эсгерте, болсада эндиге дери ызланнган башламчылыкъланы андан ары бардырыргъа, кемчиликлени кетериуге бурулгъан жумушланы тамамларгъа чакъыргъанды.
КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министрни орунбасары Мокъаланы Ачемез а жыйылгъанлагъа республикада  юнармеецлени къымылдауларыны айныу жолларыны эмда аны бла бирге «Юнармия. Наставничество» деген проектни юслеринден хапарлагъанды. Ол регион бёлюмню бюгюнлюкде беш минг чакълы келечиси болгъанын, ала барысы да республикалы эмда муниципал даражалы жумушлагъа, федерал акциялагъа къатышханларын айтханды. Районлада да аны бёлюмлери ачылгъаны уа жаш адамлагъа грант къытарча конкурслада кеслерини хунерлерин кёргюзтюрге онг бергенин да ангылатханды.
Сагъынылгъан проектни юсюнден айта, ол Къабарты-Малкъарда ёксюзлеге эмда аталары-аналары къарамай къойгъан сабийлеге бешинчи номерли школ-интернатны мурдорунда жашауда бардырылгъанын билдиргенди. Юнармеецлени саны жылдан-жылгъа кёбейе, бусагъатда 160 отряд болгъанын, бу жаны бла тамамлагъан ишини эсеплерине тийишлиликде республика къыралны ичинде ТОП-15 тизгиннге тюшгенин да ахшы шартха санагъанды.
Ачемез Магометович сабийлеге эмда жаш тёлюню социализациялау, патриот ниетледе ёсдюрюуге уллу кёллю болмазгъа, аланы юйретиу жаны бла магъаналы методика рекомендацияла кереклисин да белгилегенди. Ёксюз, къарар адамсыз къалгъан балаланы, къыйын къылыкълы жаш тёлюню тюз жолгъа салыуда организацияла биригиулюкде ишлер амалланы излерге тийишлисин да чертгенди.
Огъарыда сагъынылгъан министерствону социал-профилактика иш бёлюмюню таматасы Асият Нагоева комиссияны 2020 жылда бардыргъан ишини юсюнден билдириу этгенди. Ол айтханнга кёре, былтыр профилактика эсепде 153 акъылбалыкъ болмагъан тургъанды. Аллай юйюрлени  саны уа 193-дю. Алада алты жюз чакълы сабий ёседи. Жарсыугъа, быланы арасында да эсепге алыннганла бардыла.
Энчи профилактика ишлени эмда муниципал комиссияланы себепликлери бла 89 юйюрге ырысхы болушлукъ этилгенди, сегиз атагъа бла анагъа иш табылгъанды. Ичгичиликге, наркоманиягъа  берилгенлерини бир ненчасын багъыу махкемеге жиберирге да тюшгенди. Дагъыда таматала кеслерини борчларын тийишлисича толтурмагъанлары, гитчелеге къарамагъанлары бла байламлы мингден аслам протокол жарашдырылгъанды.
Республикада «Ышаныулукъну сабий телефонуна» озгъан жылда 630 адам сёлешгенди. Аланы араларында ата-аналары бла келишалмагъанла, юйюрню жанындан жандауурлукъ, жылыулукъ тапмагъанларына жарсыгъанла да болгъандыла.
Хар жолдан да быллай жыйылыулада акъылбалыкъ болмагъанланы санында ёзлерин жамауатда тохташдырылгъан низам жорукъладан энчирек жюрютгенлени, аманлыкъчылыкъ жолгъа тюзелгенлени, кеслерине къол кётюргенлени, бирсилени юслеринден да айтылмай къалмайды. 
Жарсыугъа, бир-бир болумла бла байламлы кёрюмдюле кёлленирча болмагъаны, жаш адамланы окъутуу-юйретиу процесс, аланы солуу кезиулери, башхача айтханда уа, профилактикалы ишле тап къуралмагъаныны хатасындан болгъанын а Марат Баширович чертгенди. Жашланы спортха неда аланы кеслерини бир сейирлери болгъан затлагъа кёллендирир жумушланы къураргъа эмда бардырыргъа тийишлисин къатлагъанды. Асламысында сабийлени солуу  заманлары социал сетьледен айырылмай къалгъанына жарсыгъанды. Аланы юйретиуде кемчиликле бар эселе уа, биз барыбыз да анга бирча жууаплыбыз эмда, биригиулюкде уруна, ол жарсыуларыбызны кетерирге борчлубуз, дегенди.
Светлана Адальгериевна да, ол оюмну тюзге санай, комиссияны (ол санда районладагъыланы да) келечилеринден жаланда къургъакъ тарихли эсеплени угъай, кертиси бла да тамамланылгъан ишни ачыкълагъан кёрюмдюлени ангылатханды. Къайсы юйюрге къаллай себеплик этерге боллугъун, жаш адамны къалай тюзетирге амал чыгъарыгъын ойлап, кёзге кёрюнюрча эмда сезилирча ишни бардырыргъа  тийишлисин чертгенди эмда тюбешиуню кезиуюнде этилген эсгертиулеге эс бургъанлай, хар сабийге да къайгъырыулукъда ишлерге чакъыргъанды.

Трамланы Зухура

Свежие номера газет Заман


24.02.2021
19.02.2021
17.02.2021
15.02.2021