Иги халгъа келтириллик объектлени жамауат кеси сайларыкъды

Кёп болмай  Россейде  тапландырылыргъа керек жерлени  жамауат къол кётюрюп сайларча  онлайн-платформа ишлеп башлагъанды. Анда белгиленнген объектле 2022 жылдан кеч къалмай  жангыртыллыкъдыла.  
РФ-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министрини орунбасары     Максим Егоров айтханнга кёре, анга къатышыр ючюн   14 жылы толгъан инсан  «Госуслуги» порталда регистрацияны ётерге   неда телефон номерни жазып  билдирирге керекди.  Къол кётюрюу  26 апрельден 30 майгъа дери ётерикди.  
 - Проектни магъанасы  хар регионда бир объектни сайларгъады эмда базагъа тюшюрюргеди. Аны хайыры бла жыл сайын энчи бир шахарда не жумуш тамамланнганын, не этилирге кереклисин да кёрюрге  онг табыллыкъды,- дейди  «Диалог» автоном коммерциялы болмагъан организацияны таматасы   Алексей Гореславский. 
Платформаны ишини юсюнден   Жаш тёлюню ишлери бла кюрешген   федерал  агентствону,  Волонтёрланы ассоциациясыны арасыны келечилеринден  неда башха волонтёрладан  билирге боллукъду. Ала кёп функциялы аралада, уллу тюкенледе, маданият учреждениялада эм жамауат аслам жюрюген жерледе  ишлерикдиле, ол санда къол кётюрюрге да болушурукъдула.    
Эсге сала айтсакъ,  «Гитче шахарлада бла  элледе эм иги проект» деген Битеуроссей конкурс 2018 жылдан бери бардырылады. Анга жюз мингден аслам адам къатышады. Ол санда тапландырылыргъа  федерал эм республикалы магъаналы объектле да кёргюзтюледиле.    
Курданланы Сулейман.  

 

Свежие номера газет Заман


24.02.2021
19.02.2021
17.02.2021
15.02.2021