Саулукъ сакълау махкемелеге бёлюннген ырысхыны не къадар хайырлы къоратыргъа тийишлиси айтылгъанды

Казбек Коков саулукъ сакълауну излемлерине федерал субсидияланы юлешиу соруула жаны бла кенгеш бардыргъанды. Анга КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов къатышхандыла.
РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин къол салгъан буйрукъгъа кёре Къабарты-Малкъаргъа борчлу халда медицина страхование система бла ишлеген больницаланы бла поликлиникаланы финансированияларына 843,4 миллион сом бёлюннгенди. 47 регионнга берилген субсидияланы битеулю ёлчеми 25,4 миллиард сом болгъанды. «Республика алгъан къошакъ ырысхы тийишлисича хайырланыргъа керекди», - деп чертгенди Башчы кенгешни чегинде.
Мусукланы Алий республиканы таматасына жууукъ заманда КъМР-ни Правительствосу Россейни Саулукъ сакълау министерствосу бла келишимлени хазырларыгъын, КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу ырысхыгъа кеси оноу этерча эркинлик аллыгъын билдиргенди. РФ-ни Правительствосу къабыл этген жорукълагъа кёре ахчаны тариф комиссия юлеширикди, аны оноуу бла ОМС-ни Жер-жерли Фонду аны медицина организациялагъа жетдирликди.
Башчы саулукъ сакълау учреждениялагъа ырысхы теркирек жетерча Правительствогъа тийишли норматив актланы тири хазырларгъа буюргъанды. Казбек Коков саулукъ сакълау министрден Россейни Минздравына къошакъ ахча алырча алгъын жиберилген заявкада белгиленнген ёлчем толусунлай берилгенин бла къалгъанын соргъанды.
Рустам Калибатов бёлюннген ырысхыны ёлчеми Къабарты-Малкъар Республикадан заявканы, ол а коронавирус жукъгъан аурууну багъаргъа изленнген шёндюгюлю багъалы дарманлагъа сурам ёсгенин эсге алып къуралгъанды, битеу пунктларына жетиширигин айтханды.  Ол дагъыда ахча коронавирусну жайылгъаны ючюн ауурлукъ уллулай къалгъан медицина организациялагъа буюрулгъанын да белгилегенди. 
Озгъан жылны ахырына медицина организацияланы асламысы медицина болушлукъ тапдырыу жумушланы ёлчемлерин къырал борч салгъан пландан кёп толтургъанлары ючюн кредит борчла къуралгъандыла (багъа медикаментле, коммунал жумушла, аш-азыкъ жалчытыу эм башхала ючюн), аны ала кеслери алларына тап халгъа келтираллыкъ тюйюлдюле. 
- Бир затха да къарамагъанлай, ырысхыны тап юлешиннгени эм республикалы бюджетден къошакъ ахча бёлюннгени ючюн коронавирус жукъгъан аурууну жайылгъан кезиуюнде саусузлагъа берилген медицина болушлукъну качествосу тюшмегенди. Бёлюннген федерал финанс себеплиг а жылны бир тюрлю борчсуз башларгъа онг этерикди, - деп эсеплегенди министр.
КъМР-ни Башчысы Казбек Коков мындан арысында да федерал профильли министерство бла байламлыкъда ишлерге тийишлисин белгилегенди, бёлюмде финансла жаны бла болумгъа тохтамай къарап, регионну сейирлерине деп битеу онгланы заманында къураргъа кереклисин чертгенди.

 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы

Свежие номера газет Заман


24.02.2021
19.02.2021
17.02.2021
15.02.2021