Юйретген юлгюле, насийхат сёзле, ариу тежеуле

Чегем шахарда физкультура-саулукъ сакълау комплексде  тутушууну класссикалы тюрлюсю бла кюрешген жаш гёжефле эм аланы тренерлери КъМР-ни Башчысы Казбек Коков, Федерация Советни келечиси, Россейни Жигити Александр Карелин  эмда РФ-ни Спорт тутушуудан федерациясыны таматасы Михаил Мамиашвили бла тюбешгендиле.  Анга РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Геккиланы Заур, КъМР-ни Парламентини спикерини орунбасары, 2000 жылда Сиднейде Олимпиа  оюнланы чемпиону Мурат Карданов, Чегем муниципал районну башчысы Юра Борсов, 2008 жылда Пекинде Олимпиаданы чемпиону Асланбек Хуштов да къатышхандыла. 
Тюбешиу белгили спортчуланы республикагъа жолоучулукъларыны чеклеринде къуралгъанды. Бюгюнлюкде уа ала  сабий  эмда бийик жетишимлени спортун айнытыу бла кюрешедиле, ол санда классикалы тутушууну да. Къонакъла спорт комплексни, тутушуудан жараула бардырылгъан залны болуму бла шагъырей болгъандыла. Ол а  къырал-энчи иели партнёрлукъ мадарны чеклеринде жамауатны башламчылыгъы бла ишленнгенди. Ол Мурат Кардановну олимпиалы хорламына жораланнганды. 
Александр Карелин жаш спортчулагъа: «Къадалып кюрешигиз, сизни гёжефлени битеудуния клубуна кирирге битеу онгларыгъыз бардыла. Тренерлеге тынгылагъыз эмда эсигизде тутугъуз: тутушууну аллында гёжефле бир бирлерини къолларын тутадыла. Алай бла тутушуу тюзлюк бла бардырыллыгъын билдиребиз. Ахырында биягъы къол тутабыз. Ол а тутуш къалай бошалгъанына ыразы болгъаныбызны кёргюзтеди. Низамлылыкъ, къадалып жараула бардырыу, хорламгъа итиниулюк – аладыла  хорламны мурдору»,-деп насийхат этгенди.
Михаил Мамиашвили  жашлагъа жетишимле тежегенди: «Сизге кёп ишлерге, эринчекликни хорларгъа тюшерикди. Тёрелеге кертичи болургъа, тренерлеге тынгыларгъа, ишлерге юйренириксиз. Алай бла сизни атыгъыз да уллу спортну тарыхына жазыллыкъды. Къысха замандан жетишимлеригиз бла ёхтемленирикбиз. Сизни хорламны байрагъын кётюрюрге, деменгили къыралыбызны гимнине тынгыларгъа битеу онгларыгъыз бардыла»,-деп чертгенди ол.
Казбек Коков белгили спортчула бла тюбешиу жаш гёжефлени эслеринде кёп жыллагъа сакъланырыгъына ийнаннганын айтханды. Тренерле, аланы сохталары да къонакълагъа ыразы болуп тюбегендиле, алагъа соруула бергендиле, жараула баргъан залны кёргюзтгендиле, кеслерини биринчи хорламларыны юслеринден айтхандыла.
- Сизге ушаш, бизни хурметли къонакъларыбыз спорт бла сабийликден кюрешип башлагъандыла. Ала уллу жетишимле болдургъандыла, энди уа,  сизнича, жаш адамланы спорт бла кюреширге, хорламлагъа жетиширге онглары болур ючюн ишлейдиле. Аланы себепликлери бла бизни да олимпиалы чемпионларыбыз бардыла – Мурат Карданов бла Асланбек Хуштов эмда кёп башха фахмулу спортчуларыбыз. Сиз да чемпионла боллугъугъузгъа ишексизме, ата-аналарыгъызны, ата журтубузну ахшы уланлары болуп ёсеригигизге ийнанма»,-дегенди Казбек Коков.
Ахырында республиканы оноучусу тренерлеге эмда спорт тутушууну залын ишлетирге башламчылыкъ этгенлеге ёсюп келген тёлюге къайгъырыулукълары  ючюн ыспас этгенди.

Свежие номера газет Заман


24.02.2021
19.02.2021
17.02.2021
15.02.2021