Сёлешиуню ёзек магъанасы – республикада спортну айнытыу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Правительствону юйюнде Федерация Советни келечиси, Россейни Жигити Александр Карелин эмда Россейни Спорт тутушуудан федерациясыны таматасы  Михаил Мамиашвили бла тюбешгенди. Анга РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Геккиланы Заур эмда КъМР-ни Парламентини спикерини орунбасары Мурат Карданов да къатышхандыла. 
Къабарты-Малкъаргъа жолоучулукъ РФ-ни Спорт тутушуудан федерациясыны ишини чеклеринде къуралгъанды эмда совет гёжефлени 1976 жылда Монреальда хорламларыны 45-жыллыгъына жораланнганды. Къонакъла республикада спорт заллада болгъандыла, спортчула эм аланы тренерлери бла жолукъгъандыла. 
Тюбешиуде уа Къабарты-Малкъарда спортну айнытыуну соруулары сюзюлгендиле. Сёз миллет проектлени чеклеринде ишленнген эмда республикада болгъан спорт комлекследе  тутушууну айнытыуну юсюнден да баргъанды. Ушакъны кезиуюнде къонакъла КъМР-де келир заманда хорламла болдурлукъ спортчула кёп болгъанларына ийнаннганларын белгилеп, аланы фахмуларын айнытыргъа кереклисин чертгендиле.  
 - Совет эм россейли спортну хорламлы тёрелери мындан ары да сакъланыргъа керекдиле,-дегенди Александр Карелин. – Олимпиалы Монреальда бизни гёжефле, 10 категорияда эрише, 7 алтын, 2 кюмюш эм 1 доммакъ майдал къытхандыла. Ол а тутушууну ата журтлу школуну артыкъда уллу жетишимиди. Барыбызны да тёреле бирикдиредиле, бюгюн, биринчиден, биз россейли гёжефле болгъаныбызны айтабыз, къайсы субъектден болгъаныбызны артда сагъынабыз. 
Казбек Коков къонакълагъа   республикагъа келгенлери, спортну айнытыугъа эс бургъанлары ючюн ыразылыгъын айтханды: «Ахшы спорт тёреле   сизни бла байламлыдыла. КъМР-де тутушууну классикалы тюрлюсюн айнытыугъа не заманда да энчи эс бургъансыз. Республикагъа жолоучулугъугъуз жаш гёжефлени кёллендирлигине  ишексизме.  
Жаш тёлю сизге ушаса, бек ыразы боллукъбуз. Барыбыз да бирге къадалып ишлесек, къыралыбызгъа кертичи жашланы ёсдюраллыкъбыз»,-дегенди Казбек Коков.

Свежие номера газет Заман


24.02.2021
19.02.2021
17.02.2021
15.02.2021