Жеринден тепдирилген эки пункт да ишлейди

КъМР-де коронавирусну профилактикасы эм аны жайылыууна къажау регион оператив штабдан белгили этгенлерича,  пандемияны аллындан бери республикада вирусдан 20 331 адам ауругъандыла. Тюнене ол 76 инсанда ачыкъланнганды. 
Тийишли багъыудан сора  19 мингден аслам адам сау болгъандыла (ол санда тюнене – 75 пациент). Бюгюнлюкде медицина болушлукъ  берилгенле мингден азайгъандыла - 969 адам. Жарсыугъа, бу къыйын аурууну кётюралмай ауушханланы саны юч жюз бла жарымдан озгъанды – 359. Тюнене вирус бир адамны жашауун юзгенди.    
Коронавирус КъМР-де жайылып башлагъандан  бери 436,0 мингден аслам тест бардырылгъанды (бир кюннге  - 1289 тинтиу). Госпитальлада 456 пациент бардыла, аланы арасында тест коронавирус ауруу жукъгъанын  ачыкъламагъанла да. Реанимация бёлюмде 51 саусуз турадыла. 
COVID-19 жукъгъанла  бюгюнлюкде 5 медицина учрежденияда багъыладыла. Алада   736 саусузгъа  жер барды. 
КъМР-ни Башчысыны буйругъу бла уа пандемия бла байламлы кийирилген бир-бир чекле кетерилип башлагъандыла. Ол а коронавирус бир кюннге жукъгъанланы,  ауругъанланы саны азайгъаны бла байламлыды. Алай бла кафелеге, ресторанлагъа кече 23 сагъатдан эрттенликде 6 сагъатха дери ишлерге эркин этилгенди. 
Алай жыйылыулагъа, байрамлагъа 50 адамдан кёпню чакъырыргъа энтта жарамайды. Дистанциялы халда ишлегенле  урунуу жерлерине къайтыргъа боллукъдула, алай 65 жылдан  таматала, ауруулары юслеринден кетмегенле  энтта бир кезиуню юйлеринден ишлерикдиле.  Алагъа юйден тышына чыкъмазгъа низам сакъланады. 
Республикада иммуннизация жумушла андан ары бардырыладыла. Энди  уколну жеринден тепдирилген эки пунктда салдырыргъа онг барды. Бу солуу кюнледе ала Нальчикде Абхазия майданда эмда «Вестер-Гипер» тюкенни аллында ишлерикдиле. 
Вакцинаны салдырыргъа сюйген адамны саулугъун врач тинтирикди. Укол этерге чырмаула жокъ эселе, анга «Спутник-V» дарман салынырыкъды. Вакцина битеу жорукъла толтурулуп сакъланнганын айтырчады. Алай бла укол этдирирге сюйгенни биргесине паспорту, медицина полиси эмда СНИЛС-и  болургъа керекдиле. 
 Россейде бир кюннге COVID-19 вирус  жукъгъанны саны азайып барады. Тюнене ол  13,4 минг адамла ачыкъланнганды. Пандемияны аллындан бери къыралда 4,1   миллион адам ауругъандыла. Бюгюнлюкде андан 3,6 миллион адам сау болгъандыла, бир кюннге – 18,6 минг пациент.  Аурууну кётюралмай, 82,3 минг адам ауушханды, ол санда тюнене -  470 саусуз. 

Тикаланы Фатима 
хазырлагъанды.

Свежие номера газет Заман


24.02.2021
19.02.2021
17.02.2021
15.02.2021