Жюзден артыкъ техника къошуп

Бу кюнледе аслам къар жаугъаны ючюн жолланы бузкъаудан къысып, курт басып, машиналаны жюрюуюне кёп чырмау чыкъгъанды. Федерал трассалагъа къарагъан «Кавказ» управленияны юч жюзге жууукъ специалисти кече-кюн демей къармашыудадыла.
Бизни республикада эмда къоншу регионлада тазалау ишледе эки жюзден артыкъ энчи техника хайырланылады. Ала бары да «Дортранснавигация» навигация-контроль системагъа къошулупдула. Бир кюннге жети минг тоннадан артыкъ юзмез эмда кючлю туз жайылгъанды. Шимал Осетияда талай участкаладан къалгъан жерледе машиналаны жюрюуюне чек салынмагъанды.
Управленияны келечилери жоллада болумну дайым тинтгенлей турадыла Ол умутда жер-жерледе метеостанцияла хайырланыладыла. Диспетчер служба ГИБДД, МЧС, Гидрометеорология ара бла да байламлыкъда ишлейди. Жолгъа машина бла чыкъгъан водительлеге сакъ болугъуз дейдиле, сорур неда айтыр затыгъыз болса +7 (8793) 33-11-59 номерге сёлеширге чакъырадыла. 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Свежие номера газет Заман


24.02.2021
19.02.2021
17.02.2021
15.02.2021