Коронавирусдан ауругъан саусузланы багъыуда донор плазманы хайырланырыкъдыла

Къабарты-Малкъарны госпитальларында коронавирусдан ауругъан саусузланы багъыуда донор плазманы хайырланырыкъдыла, аны регионда жашагъан COVID-19-дан сора аякъланнган инсанла бередиле. Ауруп иги болгъан адамладан плазманы алыу бёлюм КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну къан берген станциясында ачылгъанды. Ведомство 30 миллиондан артыкъ сомгъа тийишли оборудованияны сатып алгъанды.  
Учрежденияда плазманы жарашдырыу къуралгъанды, коронавирусха къажау плазманы банкында 32 доза барды, аны 17 донордан алгъандыла. Коронавирусдан ауруп аякъланнган пациентле плазманы донорлары болур ючюн ала бир неча излемге тийишли болургъа керекдиле: жыл сан 18-55, анамнезде  COVID-19 аурууну кётюргенлерин белгилеген шарт, IgG эм башха изотип энчи антителаланы бийик титрлери.
- Аллай плазманы къуюуну юсюнден оноуну консилиум этеди. Коронавирусну хорлагъан адамланы къанларыны плазмалары санда-чархда уллу бузукълукъла чыгъаргъан аурууну къыйын тюрлюлерине жарамайды, аны профилактика амалча да хайырланмайдыла. Медицина буюрулууну жаланда врач тохташдырыргъа керекди, саусузну энчи ышанларына кёре, - дейди КъМР-ни Минздравыны къан берген станциясыны таматасы Ёзденланы Дина. – Коронавирусдан къыйналгъан саусузлагъа плазманы донору болур ючюн бизни регистратурабызгъа сёлеширге тийишлиди, анда ишлегенле бу жумушну къалай этерге боллугъун эм излемлени ангылатырыкъдыла. 
КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов пандемия башланнгандан бери регионда специалистле коронавирус жукъгъан ауруудан къыйналгъан саусузлагъа болушлукъ тапдырырча алчы сынамланы тинтгенлерин эм кийиргенлерин белгилейди. Энди станция жангы оборудование бла жалчытылыннганлы себепли быллай саусузланы багъыуда коронавирусдан ауруп иги болгъан неда вакцина салыннган адамланы къанларыны плазмасы да хайырланырыкъды.    

 

Свежие номера газет Заман


24.02.2021
19.02.2021
17.02.2021
15.02.2021