Миллет проектлени бла къырал программаланы толтурулуулары тынгылы тинтилгендиле

Элбрус районнга жолоучулукъну кезиуюнде КъМР-ни Башчысы Казбек Коков районну жер-жерли администрациясыны таматасы Залийханланы Къаншаубий бла тюбешиуде миллет проектле эм къырал программала былтыр къалай толтурулгъанларын, быйыл тамамларгъа белгиленнген жумушланы сюзгенди.
Былтыр «Билим бериу», «Демография» миллет проектлени эмда «КъМР-де билим бериуню айнытыу» къырал программаны чеклеринде Кёнделенде Энейланы Т.М. атлы орта школда спорт залда тынгылы ремонт бардырылгъанды, Доттуланы А.Ж. атлы школну экинчи корпусу жангыртылгъанды, Терс - Къолда сабий сад ишленнгенди. 
Жер-жерли бюджетден бёлюннген ахчагъа Быллымда Ахматланы А.М. атлы орта школда модуль котельня ишлетилгенди, Нейтринода орта школну жылытыу системасы тап халгъа келтирилгенди, Тырныауузда Совет Союзну Жигити Кузнецов В.Г атлы 6-чы номерли школну башы алышыннганды, билим бериуню «Точка роста» аралары орнатылгъан мекямла тапландырылгъандыла, керекли мебель алыннганды. 
Искусствону сабий школларында модернизацияны программасыны чеклеринде Тырныауузда Абайланы С-Б. атлы школда тынгылы ремонт этилгенди. «Культура» миллет проектни болушлугъу бла Кёнделенде  400 адамгъа Маданият юй жангыртылгъанды. «Спорт – жашауну жоругъу» регион проектни чеклеринде уа Быллым эм  Элбрус элледе кёп функциялы оюн майданла къуралгъандыла, ол санда саулукъ сакълау комплекслери бла.
 «Тынчлыкълы шахар болумну къурау» программада белгиленнгенича, 2020 жылда Тырныауузда, Эбрусда, Быллымда кёп къатлы юйлени 7 арбазы тапландырылгъанды, Кёнделенде адамла бирге солугъан жер жангыртылгъанды.  «Таза суу» регион программаны хайырындан а Элбрусда осал халгъа келген суу быргъыла алышыннгандыла – 3,9 километр.
Федерал, регион эм муниципал ахчагъа эм жер-жерли бюджетлени болушлугъу бла Тырныауузда, Лашкутада, Бедикде жолла тынгылы жангыртылгъандыла, Кёнделенде жол, Огъары Бахсанда, Тегенеклиде, Гара сууланы ёзенинде кёпюрле тапландырылгъандыла.   «Прохладный-Баксан-Эльбрус» трассада Тырныауузну, Бедикни, Огъары Бахсанны, Элбрусну тийрелеринде жагъаланы кючлеу жумушла да толтурулгъандыла.   Битеу да бирге миллет проектлени бла къырал програмаланы жашауда бардырыугъа Элбрус районда 2020 жылда 135,8 миллион сом къоратылгъанды. Быйыл да социал магъаналы жумушланы тамамларгъа белгилегенди.
«Тынчлыкълы шахар болумну къурау» программагъа тийишлиликде, Тырныауузда, Элбрусда, Быллымда энтта тёрт арбаз, Кёнделенде жамауат бирге жыйылгъан бир жер жангыртыллыкъдыла. «Таза суу» регион программагъа кёре, Лашкутада суу быргъыланы 4 километри, Кёнделенде уа  4,3 километри жамаллыкъдыла. Тырныауузда, Огъары Бахсанда, Быллымда суу быргъыланы жангыртыу жаны бла проект-смета документле къырал экспертизадан ётюп, къабыл кёрюлгендиле. Жууукъ кезиуде уа Тырныауузда, Кёнделенде, Быллымда, Бедикде суу быргъыланы игилендириу жаны бла проектни хазырларгъа белгиленеди. Тырныауузда артезиан скважинала ишлетирге мурат да барды. 
«Билим бериу» миллет проектни эм «Билим бериуню айнытыу» къырал программаны болушлукълары бла Тырныауузну 3-чю номерли школунда спорт зал жангыртыллыкъды, Огъары Бахсанда уа сабий садны ясли къауумуна мекям ишленирикди (40 сабийге). «Къабарты-Малкъарны культурасы» регион программаны чеклеринде аскерчилени къабырлары тап халгъа келтирилликдиле, Тырныауузда «Эсгериуню майданы» эсгертмеге къазауатда жоюлгъанланы атлары жаздырыллыкъдыла. 
 «Къоркъуусуз эм качестволу жолла» миллет проектде белгиленнген жумушлагъа тийишлиликде Кёнделен-Кюнбатыш Къан жол (6,9 км), Кёнделен-Солнечный (2,66 км) жоллада асфальт алышынырыкъды, Кёнделенде социал магъаналы объектлени тийресинде муниципал жолла да тап халгъа келтирилликдиле.   «Эллени комплекс айнытыу» къырал программагъа кёре уа 2021 жылда Кёнделенде Хаймашинская орамда асфальт алышынырыкъды, ол санда кёпюр да жангыртыллыкъды.  
 Тюбешиуде Элбрус тийреси тау лыжа туризмни арасына бурулургъа кереклиси чертилгенди. Аны айнытыугъа Россейни Правительствосу жууукъ кезиуде 7 миллиард сом бёллюгю белгили этилгенди.  

 

Свежие номера газет Заман


24.02.2021
19.02.2021
17.02.2021
15.02.2021