«Жамауатха тарихле угъай, керти жумушла керекдиле»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков видеоконференция амал бла районланы бла шахарланы администрацияларыны таматалары бла «муниципал сагъатны»  бардыргъанды. Анда 2022 жылда Къабарты-Малкъарны 100-жыллыкъ юбилейин белгилеуге хазырланыуну соруулары сюзюлгендиле. 
Кенгешге Правительствону Председатели Мусукланы  Алий, КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, премьер-министрни биринчи орунбасарлары Муаед Кунижев бла Сергей Говоров,  Правительствону таматасыны орунбасары Марат Хубиев, министрле, муниципал  къуралыуланы оноучулары да къатышхандыла. 
Республиканы Башчысы Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъын белгилеу РФ-ни Президентини Указы бла къабыл кёрюлгенин эсгертгенди. Аны себепли бу магъаналы байрам бийик даражада белгиленирге керекди. 
Кенгешде федерал эм республикалы проектле жашауда къалай бардырылгъанлары, КъМР-ни ёмюрлюк юбилейини планыны чеклеринде ишлетирге белгиленнген социал объектлени къурулушлары не халда болгъанлары сюзюлгенди. 
 Марат Хубиев докладында 2021-2022 жыллада 5 культура объект ишлетилликлерин, ючюсюнде жангыртыу, 30-сунда тынгылы ремонт, энтта 38-синде уа тапландырыу жумушла бардырыллыкъларын, къалгъанларыны ырысхы-техника базалары игилендирилликлерин билдиргенди. Ол санда Къырал концерт зал, Жашил театр, «Спартак» стадион, Къулийланы Къайсынны Эл-Тюбю элде юйю, Прохладныйде, Терекде, Нарткъалада, Майскийде, Тырныауузда, Кенже, Заречное, Жемтала элледе маданият юйле жангыртыллыкъдыла, Литература музейни мекямы тапландырыллыкъды. 

Юбилейни чеклеринде Нальчикде спортну пятиборье тюрлюсю бла кюреширча комплекс, Прохладныйде бла Кубада школла ишленирикдиле. Саулукъ сакълауну биринчи бёлюмлеринде модернизация жумушланы чеклеринде 12 учрежденияда тынгылы ремонт бардырыллыкъды, юч жангысы ишленирикди. 
Культура министр Мухадин Кумахов белгили этгенича, КъМР-ни Къыраллыгъына жораланып, культура жыйылыула, Москвада уа Къабарты-Малкъарны культурасыны кюнлери боллукъдула. Бюгюнлюкде министерство ол жаны бла тийишли келишимле этеди. 
Кенгешни ахырында Казбек Коков республиканы 100-жыллыкъ юбилейине хазырланыуну соруулары бла бирге миллет проектле жашауда къалай бардырылгъанлары бошдан сюзюлмегенин чертгенди.  КъМР-ни Башчысы республиканы къыраллыгъыны мындан ары айныуу инсанланы къолайлыкъларын ёсдюрюу бла байламлы болгъанын белгилегенди: «Бюгюнлюкде миллет проектле, Россейни Президенти салгъан миллет борчла, биринчиден,  инсанларыбызны ырахматлы жашауларын къураугъа бурулупдула. 
Ала жалан тарихле тюйюлдюле.  Адамлагъа тарихле керекмейдиле, керти ишле керекдиле. Миллет проектле берген онгланы толусунлай хайырланыргъа, аланы белгиленнген болжалладан алгъа тамамларгъа борчлубуз.  Республикада жашау болумну игилендирирге тийишлиди: адамла ариу жасалгъан  арбазгъа чыгъарча, тюз жолла бла барырча, битеу керекле бла жалчытылыннган поликлиникагъа кирирча. 
Битеу бу жумушланы терк тамамларгъа керекди – Къабарты-Малкъар къуралгъанлы 100-жыллыкъгъа. Биз заман бла бирге айныргъа  борчлубуз. Барыбыз да бирге келишиулюкде, бирикген республикада жашаргъа тийишлибиз».
- Дагъыда айтырыгъым, ишге тири къошулугъуз, жетишмеген затланы ачыкълагъыз. Хар муниципалитетни да байрам жумушланы планы болургъа керекди. Хар не да бизни къолубуздады. Аны ангылап, къадалып ишлеригизни тилейме,-дегенди республиканы оноучусу. 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

 

Свежие номера газет Заман


24.02.2021
19.02.2021
17.02.2021
15.02.2021