Сёз федерал иеликде тургъан къурулуш объектлени юсюнден баргъанды

Республиканы Правительствосуну юйюнде КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бу кюнледе ЮФО-ну эм СКФО-ну регионларында ишчи жолоучулукъда болгъан Росимуществону таматасы Вадим Яковенко бла тюбешгенди. Ала республикагъа магъаналы бир ненча ызда байламлыкъланы сюзгендиле.  Сёз федерал иеликде болгъан къурулушлары ахырына жетдирилмеген объектлени, аланы ишлерин мындан арысында тындырырча эм аланы социал магъаналы борчланы тамамлауда хайырланырча, республикагъа ётдюрюуню, эл мюлк магъаналы жерлени да федерал иеликден кёчюрюуню юсюнден баргъанды.
Тюбешиуню чеклеринде эки жаны да келлик кезиуге жангы план жумушланы белгилегендиле, къырал жумушланы, тийрелени комплекс халлы застройкаларыны темаларын кётюргендиле.
Казбек Коков Къабарты-Малкъар Республикада Росимуществону жер-жерли управлениясы тамамлагъан регионда магъаналы соруулагъа бла борчлагъа эс бургъаны ючюн Росимуществону таматасына ыразылыгъын билдиргенди.  

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы

Свежие номера газет Заман


14.04.2021
12.04.2021
09.04.2021
07.04.2021