Саулукъларында чекленнген онглары болгъанланы спортха къошуу амаллагъа къаралгъанды

Казбек Коков Нальчик шахарны спорт-адаптив школуна иш бла баргъанды. Ол махкемени жарау этиу залларына къарагъанды, спортчуланы жетишимлери бла шагъырейленнгенди. 
Школда саулукъларында чекленнген онглары болгъан адамла спорт бла кюреширча битеу онгла къуралгъандыла, биринчиден таянчакъ-тебиу аппаратларында, эшитиулеринде эм кёрюулеринде чурумла болгъанлагъа. Мында 98 спортчу женгил атлетикадан, садакъдан атдырыудан, жюзюуден, тхэквондодан, гитче-футболдан, голболдан эм боччадан жарау этедиле. Махкемени специалистлери Спорт хазырлау араны, «Спартак» стадионну, «Олимпийский» спорткомплексни, 3-чю номерли школа-интернатны, Приближная станицаны энчи школасында эм Тырныауузда «Геолог» спорткомплексни мурдорларында юйретиуле бардырадыла.
Казбек Коков КъМР-ни спорт министри Ислам Хасанов эм махкемени таматасы Александр Кулюшин бла саулукъларында чекленнген онглары болгъан сабийлеге, акъылбалыкъ энди бола келгенлеге, абаданлагъа спорт бла кюреширча амалланы кенгертиуню сюзгенди. Александр Кулюшин паралимпиец спортчуланы тренировка сборларын бардырыу сынамны эм республиканы уллу спорт эришиулеге къошулуу амалларыны юсюнден хапарлагъанды.  Ведомствону таматасы белгиленнген къауумну спорт бла асламлы халда кюреширча амалланы бла планланы туура этгенди.
Республиканы Башчысы бу спорт ызны эм алгъа муниципал районлада, элледе айнытыргъа тийишлисин белгилегенди, алада миллет проектлени чеклеринде  адамланы асламлы спортха къошарча онгла этиледиле: залла, ФОК-ла ишленедиле эм аланы ремонту бардырылады. «Бу онгланы хайырланыргъа керекди, тийишли билимлери болгъан преподаватель-тренер къауумну хазырларгъа эм районлада жашагъан саулукъларында чекленнген онглары болгъан адамланы спортха тири къошаргъа да»,- деп чертгенди Казбек Коков.

 

Свежие номера газет Заман


14.04.2021
12.04.2021
09.04.2021
07.04.2021