Республикабызда жашау журтла бериу былтырдан эсе мажалды

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков РФ-да Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны президиумуну жыйылыууна къатышханды. Ол видеоконференция халда РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хуснуллинни башчылыгъында бардырылгъанды. Тюбешиуде «Жашау журт эм шахар болум» миллет проектни бардырылыуу сюзюлгенди.
Вице-премьер жылны биринчи эки айында ишленнген жашау журтланы кёрюмдюлери былтырны ал кезиулеринде кёрюмдюледен 13 процентге аслам болгъанын белгилегенди.  Мартны аллына къыралда 11,2 миллион квадрат метр жашау журт кийирилгенди. Кризисге къажау тамамланнган амалланы, льготалы ипотеканы хайырындан къурулуш бёлюм экономика кризисни биринчи кере къоранчсыз ётдюргенди.
Къабарты-Малкъарда 2020 жылда хайырланыугъа 500 минг квадрат метр чакълы жашау журт берилгенди, ол 2019 жылдан эсе 5,4 процентге асламды.  Жылны аллындан бери къурулуш организацияла битеулю кенгликлери 21,7 минг квадрат метр болгъан 278 жангы фатар ишлегендиле, ол 2020 жылда январь-февральдан эсе 19,8 процентге асламыракъды. 

 

Свежие номера газет Заман


14.04.2021
12.04.2021
09.04.2021
07.04.2021