Ал жанында – от тюшюулеге эм суу кётюрюлюулеге къажау жумушланы толтуруу

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков видеоконференция халда тёрели «муниципал сагъатны» бардыргъанды. Кенгешге КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлкню министри Алим Бербеков, транспорт эм жол мюлк министр Аслан Дышеков, табийгъат къолайлыкъ эм экология министр Шауаланы Илияс, жер-жерли администрацияланы оноучулары къатышхандыла.
«Муниципал сагъатны» ача, Казбек Коков районланы администрацияларыны таматаларыны эслерин от тюшюуге эм суу кётюрюлюулеге къажау жумушланы толтурууну жалчытылыргъа тийишлисине бургъанды. «Жаз башы жетгени бла агъачлада ёртенлени чыгъыуларына къоркъуу барды, турмуш кир-кипчикни эм къаураны контрольсуз кюйдюрюлгенлери, от тюшюу къоркъуусузлукъ сакъланмагъанлары ючюн. Андан сора да, арт айлада аслам жауун-къар тюшгенлери черекледе сууну къоркъуулу кётюрюлюуюне себеплик этедиле. Администрацияланы таматалары эм жууаплы ведомстволаны оноучулары бу сорууну кеслерини энчи къаты контрольларында тутаргъа тийишлидиле, оператив амаллагъа хазыр болургъа да», - деп чертгенди республиканы Башчысы.
Жолда жаяу ётюу жерлени тапландырыу бла байламлы сорууда РФ-ни Президентини жангы стандартланы кийириу жаны бла буйрукъларыны толтурулууларына да къаралгъанды. Республиканы тийресинде ала 1272 боладыла, 329-су – мектеплени тийрелеринде. Аслан Дышеков билдиргеннге кёре, окъуу юйлени къатындагъыланы 77 процентинден артыгъы къоркъуусуз стандартлагъа келишедиле.

Казбек Коков мектеплени къатында ётюулени тапландырыу ишле  жангы окъуу жыл  башланнгынчы тамамланып бошалырча буйрукъла бергенди, календарь жылны ахырына  уа аланы барысы да  бюгюннгю излемлеге келиширге кереклилерин да чертгенди. КъМР-ни Минтрансында ишчи къауум къуралгъанды, ол бу соруугъа хар муниципалитетде тынгылы эс бурлукъду. «Соруу республикада жашагъанланы къоркъуусузлукълары бла байламлыды, сабийлерибизни къоркъуусузлукълары бла – ырысхы бёлюнюрча амалла табып, аны тындырыргъа керекбиз», - деп эсеплегенди Башчы.
Миллет проектлени бла къырал программаланы жашауда бардырылыуларыны юсюнден айта, КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий бюгюнлюкде 117 муниципал контракт тохташдырылгъанын билдиргенди.  Жер-жерли власть органлагъа «Хар сабийни жетишими, «Маданият болум», «Жол ыз», «Чыгъармачылыкъ инсанла», «Таза суу», «Ырахат шахар болумланы къурау» эм «Жашаргъа жарамагъан жашау журт къолайлыкъны къоратыуну жалчытыу» миллет проектлеге кёре 1,3 миллиард сомдан артыкъ жетдирилгенди – ишле башланнгандыла. Казбек Коков муниципалитетлени таматаларына бардырылгъан жумушланы качестволарына эм заман болжалларына жууаплы болгъанларын эслерине салгъанды.
Андан сора да, республиканы Башчысыны муниципал къуралыуланы оноучулары бла тюбешиуню чегинде санитар-эпидемиология болумну, жол ишлени, бир-бир районлада хазыр болгъан къурулуш объектлени жашаугъа кийириуню сорууларына да къаралгъанды. 

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы

Свежие номера газет Заман


14.04.2021
12.04.2021
09.04.2021
07.04.2021