Бусагъатдагъы излемлеге келишдире

Бу  кюнледе Нальчикни къыйыры  бла баргъан «Хасания - Вольный Ауул»  жолну 2,6 километри  чакълы бирине    ремонт этип башлагъандыла. Аны чеклеринде ызны  мурдорун эм жанларын  кючлерикдиле, жауун суула  саркъырча быргъыла, арыкъла  саллыкъдыла эм къоркъуусузлукъну жалчытырча жумушла да этилликдиле.    Бусагъатда эски бордюрланы, темир бурууланы, топуракъны, тереклени кетерип, мурдорун жарашдыра турадыла. 
Эсге сала айтсакъ, жол Гитче Кизиловка тауну этегинде болгъаны ючюн анга  дайым топуракъ оюлгъанлай турады.   Аны себепли  эм биринчи энчи техниканы кючю бла  жолну алты метрге  кенгертирча мадар этилликди. Ол а объектни    мардалагъа келиширча этерге   болушурукъду.    
Жай кюнлеге асфальт жайып башларыкъдыла. Аны бла бирге  Канукоев орамдан Нальчик сууда  хауа  кёпюрге дери,  517 метр чакълы бирде, жаяу жолчукъ  ишленирикди. Сагъынылгъан объектде чыракълары бла    чыпынла  да  салынырыкъдыла. Жумушланы саулай  быйыл жайны ахырына бошар мурат этиледи. 

Магометланы Сулейман.

Свежие номера газет Заман


14.04.2021
12.04.2021
09.04.2021
07.04.2021