Госпиталь жабылып, больница алгъыннгы низамгъа къайтады

КъМР-де   коронавирусну профилактикасы эм аны жайылыууна къажау регион оператив штабдан белгили этгенлерича, республикада вирус жукъгъанланы саны 23 мингден озгъанды.   Тюнене ол 40 инсанда ачыкъланнганды. 
Тийишли багъыудан сора  21,9  мингден аслам   адам сау болгъандыла (ол санда тюнене  41 пациент).  Бюгюнлюкде медицина болушлукъ  648 адамгъа бериледи.  Жарсыугъа, бу къыйын аурууну кётюралмай ауушханланы саны 425 пациентге жетгенди. Болсада тюнене вирусдан бир адам да ауушмагъаны бла ёхтемленирчады.    
Коронавирус КъМР-де жайылып башлагъандан  бери 476,3 мингден аслам  тест бардырылгъанды (бир кюннге 763 тинтиу).  Госпитальлада 241 пациент бардыла, аланы арасында тест коронавирус ауруу жукъгъанын  ачыкъламагъанла да. Реанимация бёлюмде 31 саусуз турадыла. 
Оператив штабдан белгили этгенлерича,  вирус бютюнда 65 жылдан таматалагъа, ауруулары юслеринден кетмегенлеге къоркъуулуду. «Аны себепли профилактика мадарла бютюнда магъаналыдыла. Адамла кёп жыйылгъан жерледе, транспортда  медицина маскала жюрютюрге, бир бирден бек аздан метр кенгликде турургъа, къолланы сапын бла терк-терк жууаргъа тийишлиди. Онг болгъанына кёре, адам бла да саламлашмазгъа, къучакълашмазгъа кюрешигиз»,-деп эсгертгендиле Оператив штабдан.
Республикада эпидемиология болум игиленнгени бла байламлы жаланда 2 госпиталь къалгъанды.  Алада 310 саусузгъа жер барды.  СПИД-ге эм жукъгъан ауруулагъа къажау больницада ишлеген госпиталь жабылгъанды, анда дезинфекция мадарла бардырыладыла. Ала бошалгъандан сора больница алгъынча саусузланы багъыуну башларыкъды. Бюгюнлюкде уа госпитальла Нальчикде 1-чи номерли шахар клиника больницада бла Нарткъалада районла аралы больницада ишлейдиле. 
Россейде  COVID-19 вирус    тюнене  8646 инсанда ачыкъланнганды.    Пандемияны аллындан бери  къыралда 4,58  миллион адам ауругъандыла. Андан 4,2 миллион адам сау болгъандыла (бир кюннге 7,0 мингден аслам).  Аурууну кётюралмай, 100 минг адам ауушханды (тюнене 343 саусуз). 
Джонс Хопкинс атлы университет белгили этген тарихлеге кёре уа, битеу дунияда  бу ауруу  130,7  миллион адамгъа жукъгъанды. COVID-19-дан ёлгенлени саны 2,84 миллиондан озгъанды.     

Абдуллахланы Фатима хазырлагъанды

Свежие номера газет Заман


14.04.2021
12.04.2021
09.04.2021
07.04.2021