Бюджетни борчу азайгъанды

КъМР-ни Финансла министерствосуну былтыргъы ишини эсеплери чыгъарылгъандыла. Аланы сюзюуге  республиканы Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни Парламентини, толтуруучу власть органларыны, Казначействосуну, налог службасыны,  профсоюзларыны келечилери да къатышхандыла.
Министр Елена Лисун айтханнга кёре,  коронавирус инфекция жайылгъан болумда тынгылы бюджет политика къураугъа эм бардырыугъа  баш магъана берилгенди. Республиканы Парламенти бла бирге норматив-право  базаны федерал законодательствогъа келишдириу иш тамамланнганды. Аны хайырындан КъМР-ни Баш законуна тюрлениуле кийирмей, жангы  аурууну жайылыууна чек салгъан жумушланы ахча бла жалчытыргъа амал табылгъанды.
Саулай айтханда, 2020 жылда коронавирусха къажау ишлеге къыралны эмда республиканы бюджетлеринден 3,8 миллиард сом къоратылгъанды. Социал магъаналы жумушлагъа уа регионну бюджетини 75 проценти жиберилгенди. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, былтыр бюджетге 39 процентге аслам ахча жыйылгъанды. Ол 50,8 миллиард сомду. Регионну борчу уа 720,3 миллион сомгъа азайтылып, 7330,7 миллион сом болгъанды. Аны бла байламлы тёлеуле беш кереге (118,2 миллион сомгъа) азайтылгъандыла, энди ол 31,4 миллион сом болады.
Министр башха шартла бла да шагъырейлендиргенди, ведомствону  быйылгъы умутларыны арасында уа бюджетни тынгылы толтурууну эмда ишни борчну кёбейтмей алай бардырыуну салгъанды эм башына.   

Улбашланы Мурат хазырлагъанды

Свежие номера газет Заман


14.04.2021
12.04.2021
09.04.2021
07.04.2021