15.05.2019, 12:18 - Статьи

Балтиканы тенгиз авиациясыны айтхылыкъ лётчиги Байсолтанланы Юсюпню жашы Алимге быйыл 100 жыл толлукъ эди.  Анга Совет Союзну Жигити деген сыйлы ат урушну бек къыйын, аскер саугъала алай кёп берилмеген 1942 жылда октябрьде аталгъанды.

15.05.2019, 12:11 - Статьи

Байсолтанланы Алимни  эгечини жашы Мызыланы Таубий ахыр 30 жылны жигит  жууугъуну жашауун, аны урушда тарыхын тинтиу бла кюрешеди. Кёп шартла жыйышдыргъанды, аланы  «Алим Байсултанов – легенда Балтики» деген сейир китапда   басмалагъанды.

15.05.2019, 12:08 - Статьи

Атамы сый-даражасына тийишли болалгъаныма ийнанырыгъым келеди, авиацияда отуз сегиз жыл къуллукъ этгеним бла Ата журтуму игилигине юлюшюмю къошалгъан болурма.

15.05.2019, 12:06 - Статьи

Совет Союзну Жигити деген ат берилгенде Алимге жаланда  23 жыл толгъанды.  Былай алып къарагъанда, ол бек жаш адам болгъанды. Жигит болуп къалмайдыла, жигитлей туугъан этедиле, деген сёзле тюз болурла, баям.

15.05.2019, 12:04 - Статьи

Малкъар халкъны махтаулу жашы Байсолтанланы Алимни сыфаты ёмюрден ахыргъа дери да мени эсимден кетерик тюйюлдю. Бийик ёсюмлю, кенг жауурунлу... Ол манга бюгюн да кёз аллымда тургъанча кёрюнеди.

15.05.2019, 12:03 - Статьи

Балтий флотну Н. деген аэродромунда юч антлы шуёх, юч жарыкъ кёллю улан – лейтенантла Кузнецов, Кулешов, Байсолтан улу.  Ала жаланда учаргъа керекли белги аслам заманны берилмей турса мудахланадыла. Ол кезиуде жашланы халлери тюрленеди.

15.05.2019, 11:58 - Статьи

Къыралыбызны хар къалайындача, республикабызны школларында да абадан тёлюле мурдорларын салгъан тёреле,  унутулмай, сакъланып, андан ары бардырыладыла. Нальчикни онтогъузунчу номерли мектебинде да ёсюп келгенлени ариу ызда, тюз ниетлиликде, къыйматланы багъаларгъа  юйретгенлей келедиле.

Последнее


Сахна оюнла къараучуланы жюреклерине жетгендиле

Яникойну орта мектеби Байсолтанланы Алимни атын 2011 жылдан бери  жюрютеди.  Ол шарт бла устазла, тёлюле да ёхтемленедиле. Къачан да мында Жигитни атын уллу сюймеклик бла эсгергенлей турадыла.

Музей эшиклерин кюз артында ачарыкъды

Байсолтанланы Юсюпню кёп сабийли юйюрю озгъан ёмюрню аллында Яникойну ара орамында, эки отоулу юйчюкде жашагъанды. Алим биринчи сабийлери эди аланы. Жигитни туугъанын билген къабыргъала арт кезиуде, заманны ауурлугъун кётюралмай, осал халгъа келгендиле.

Жер жюзюнде жашауну, эркинликни, тюзлюкню къоруулагъан жигитлеге сый, махтау бергенибизни кёргюзте

Бир минут шумсуз
туруу, гюлле салыу

«Халкъ ауазын сакъларгъа сюебиз - биреу жыр айтып, къалгъанла эжиу этип»

– Не жангылыкъла бардыла бюгюн сизде?
– Бу кюнледе болгъан ишледен башлайым. Дагъыстанны Ногъай районуну Кюнбатар элинде ётген тюрк сабан тойгъа барып келгенбиз «Ийнар» ансамбль бла, «Къайсыннга жюз атлам» атлы проектни председатели чакъырып. Сейирлик, аламат байрам.

«Къагъанакъны туугъанын кёрюу – ол насыпды»

Бийик категориялы акушер–гинеколог Чегембайланы Евгения  сюйген усталыгъында уруннганлы 47 жылдан атлагъанды.Бусагъатда ол  Дубкиде перинатал арада ишлейди. Мингле бла балачыкъла туугъанлай  бу огъурлу тиширыуну къолуна тюшедиле. Хар аллай такъыйкъа анга къууанчды.

Уллуда, гитчеде да - учунуулукъ, жарыкълыкъ, ышаныулукъ

Хычыуун
энчиликле

Айырмалы журналистлеге - бийик саугъа

КъМР-ни Парламентини ишин асламлы информация органлада белгили этген бек иги ишлени конкурсунда хорлагъанланы атлары белгили этилгендиле. Ол законла чыгъарыучу органны 25-жыллыгъын белгилеуню чеклеринде къуралгъанды, кеси да тёрт номанацияда бардырылгъанды.

«Тамблабызны даражасы, ёхтемлиги да бирсиледен кем болмагъанлай, миллетибиз алда барса, кесими насыплыгъа санарыкъма»

Тетууланы Инзрелни жашы Хадис - «Къайсыннга жюз атлам» тарых эм культура эсгертмелени сакълаугъа болушлукъ этген фондну председатели, «Ахшы адет – халкъны бети», «Ата журтум – Малкъарым», «Ата журтум – Холам-Бызынгы», «Нарт оюнла», «Алтын къол», «Къайсыннга жюз атлам» проектлени, «Жырла, къобузум» эм башха фестивальланы къураучусу.

«Кюндюз-кече да кёп кере оюмларым усталыгъым бла байламлыдыла»

КъМР-ни сыйлы журналисти Къайталаны Юсюпню къызы Аминат радиода ишлегенли къыркъ жылдан атлагъанды. Профессионал байрамны  аллында аны бла тюбешип, ушакъ этгенбиз.
– Аминат, радиогъа ишлерге келген заманынгы эсинге тюшюрюп, бир айтсанг эди хапар. Къалай бла сайлагъанса бу ишни?

Бахсан шахарда халны тинтгенди, шарт борчла салгъанды

Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Дыгулыбгейни акъсакъаллары бла тюбешгенди. Жаш тёлюню иш бла жалчытыу, элде суу бла байламлы проблемаланы кетериу, жол, коммунал эмда иженер ызланы жангыртыу, социал магъаналы объектлени сюеу вопрослагъа къаралгъанды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS