12.04.2021, 10:11 - Статьи

Юрий Алексеевич Гагарин жаланда 34 жыл жашагъанды, алай кёкге биринчи чыкъгъан, Жер жюзюн туурадан кёрген адамны аты тарыхда ёмюрлеге къалгъанды. Ол аламда 1 сагъат бла 48 минут учханды, алай бу къысха заман аны битеу дунияны, тёлюлени да жигити этгенди.

12.04.2021, 10:10 - Статьи

Юрий Гагаринни аты  аталгъан  "Союз МС-18" кеме кёкге учурулгъанды. Халкъла аралы космос кемеге российли космонавтла  Олег Новицкийни бла Петр Дубровну эмда америкалы астронавт Марк Ванде Хайны жетдиргенди.

06.04.2021, 09:51 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Экономика политика, инновация айнытыу эм предпринимательство жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда республикада сатыу-алыу сфераны  болуму сюзюлгенди.

06.04.2021, 09:50 - Статьи

Республиканы Черек эмда Зольск районлары эрттеден бери да къарындашлыкъ байламлыкъла жюрютедиле. Ала бир бирни жокълайдыла, эки миллетни да арасында шуёхлукъну кючлерча жумушланы да бардырадыла. 

06.04.2021, 09:48 - Статьи

Къабарты-Малкъарны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министри Алим Бербеков, пресс-конференция бардырып  ведомствону былтыргъы ишини эмда быйылгъа борчларыны юсюнден билдиргенди.

06.04.2021, 09:47 - Статьи

Бу  кюнледе Нальчикни къыйыры  бла баргъан «Хасания - Вольный Ауул»  жолну 2,6 километри  чакълы бирине    ремонт этип башлагъандыла.

05.04.2021, 10:28 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Ростелекомну «Юг» регион бёлюмюню вице-президенти Денис Лысов бла тюбешгенди. Сёз КъМР-де телекоммуникация ызланы кенгертиуню юсюнден баргъанды. 

Последнее


Бусагъатдагъы излемлеге келишдире

Бу  кюнледе Нальчикни къыйыры  бла баргъан «Хасания - Вольный Ауул»  жолну 2,6 километри  чакълы бирине    ремонт этип башлагъандыла.

Ал жанында – от тюшюулеге эм суу кётюрюлюулеге къажау жумушланы толтуруу

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков видеоконференция халда тёрели «муниципал сагъатны» бардыргъанды.

Республикабызда жашау журтла бериу былтырдан эсе мажалды

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков РФ-да Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны президиумуну жыйылыууна къатышханды. Ол видеоконференция халда РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хуснуллинни башчылыгъында бардырылгъанды. Тюбешиуде «Жашау журт эм шахар болум» миллет проектни бардырылыуу сюзюлгенди.

Телекоммуникация ызланы кенгертиуню мадарлары сюзюлгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Ростелекомну «Юг» регион бёлюмюню вице-президенти Денис Лысов бла тюбешгенди. Сёз КъМР-де телекоммуникация ызланы кенгертиуню юсюнден баргъанды. 

Модернизацияны программасына 16 объект кийирилгенди

 КъМР-де саулукъ сакълауну биринчи бёлюмюн жангыртыуну программасы жашауда бардырылады. Аны жумушларына быйыл федерал эм республикалы бюджетледен 300 миллион сом къоратыллыкъды. Программагъа 16 объект кийирилгенди. 

Саулукъларында чекленнген онглары болгъанланы спортха къошуу амаллагъа къаралгъанды

Казбек Коков Нальчик шахарны спорт-адаптив школуна иш бла баргъанды. Ол махкемени жарау этиу залларына къарагъанды, спортчуланы жетишимлери бла шагъырейленнгенди. 

Культура бла тарых эсгертмеле тохтамагъан эмда уллу къайгъырыуну излейдиле

КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорованы башчылыгъында законла чыгъарыучу органны президиумуну жыйылыуу болгъанды.

Сёз федерал иеликде тургъан къурулуш объектлени юсюнден баргъанды

Республиканы Правительствосуну юйюнде КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бу кюнледе ЮФО-ну эм СКФО-ну регионларында ишчи жолоучулукъда болгъан Росимуществону таматасы Вадим Яковенко бла тюбешгенди.

Ауруу жукъгъаны ачыкъланнганла эллиден азайгъандыла

КъМР-де коронавирусну профилактикасы эм аны жайылыууна къажау регион Оператив штабдан белгили этгенлерича,  пандемияны аллындан бери республикада вирусдан 22881 адам ауругъанды. Тюнене ол 43 инсаннга жукъгъанды. 

Жангыртылгъан маданият къала – уллу жетишимлени хайырлы себеби

Миллетни маданият жашауунда магъаналы эм кёпден бери сакъланнган жумуш – Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны мекямын хайырланыргъа бериу – ыйых кюн къууанчлы халда ётгенди. Тёрт жыл чакълы бардырылгъан реконструкция бу кюнледе бошалып, халкъыбызны байрамын андан да жарыкъ этгенди.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS