14.03.2019, 15:32 - Статьи

Х. М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде,  орус эм битеулю тил билиу кафедраны таматасы, илмуланы доктору Башийланы Къонакъбийни къызы Светлананы башламчылыгъы бла биринчи филология класс ишлегенли эки жылдан атлагъанды.

14.03.2019, 15:30 - Статьи

Догучаланы Локъманны  жашы Магомет къашхатаучуду. Малкъар халкъны кёчюргенде, 5-чи классха бара эди. Ол, эсгериулерин айта, бир кёлю тола, бир бети жарый, жашауунда тюбеген игилени, кёлкъалды болгъан сагъатларында жапсаргъанланы  сагъынады.

14.03.2019, 15:28 - Статьи

Журналист усталыкъны жаланда сейир адамла бла тюбеширге онг бергени ючюн окъуна сюерге боллукъду. Ма энтта мени насыбым тутду. Биягъы бир аламат адам бла шагъырей болдум. Ол Псков областьда Сюд департаментни управлениясыны таматасыды, юстицияны 1-чи класслы къырал советнигиди.

14.03.2019, 15:26 - Статьи

Алгъаракълада РФ-ни Президенти Федерал Жыйылыугъа   Посланиясында окъуу система къаллай излемлеге келиширге кереклисини  юсюнден айтхан эди. Аны бла байламлы биз   Элбрус районда бу жаны бла болумну билир ючюн  билим бериу управленияны таматасы Атаккуланы Нюржан бла ушакъ этгенбиз.    

14.03.2019, 15:24 - Статьи

Москвада ЦСКА-ны спорт единоборствола мекямында «Киокушинкай-каратеден федерацияланы содружестволарыны кубогу» деген III Халкъла аралы эришиу  ётгенди. Анга кёп къыралдан 300-ден аслам къыз бла жаш къатышханды.

05.03.2019, 22:41 - Статьи

Мындан 75 жыл алгъа 8 мартда Къабарты-Малкъарны тарыхында бек бушуулу ишледен бири болгъанды. Уллу аманлыкъчылыкъ этилип, малкъар халкъ зор бла туугъан жеринден кёчюрюлгенди.

05.03.2019, 22:37 - Статьи

Парламентни президиумуну кезиулю жыйылыуунда депутатла 40-гъа жууукъ сорууну сюзгендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Последнее


Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан К.В.Коковну республиканы жамауатына чакъырыу сёзю

Мындан 75 жыл алгъа 8 мартда Къабарты-Малкъарны тарыхында бек бушуулу ишледен бири болгъанды. Уллу аманлыкъчылыкъ этилип, малкъар халкъ зор бла туугъан жеринден кёчюрюлгенди. Ол кюн сау миллетни азап чекгенине бушуу этип,  жюрек таралыулукъну жангыдан сезебиз,  зулмулукъну бла законсузлукъну хатасындан терсликсиз жоюлгъанланы  эсге тюшюребиз, хурмет этебиз.

Республикада сабийлени эркинликлери жаны бла уполномоченный деген къуллукъ кийирилгенди

Парламентни президиумуну кезиулю жыйылыуунда депутатла 40-гъа жууукъ сорууну сюзгендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Казбек Коков конкуренциягъа чыдамлыкъны кючлендириуню амалларын сюзюуге къатышханды

Тюнене Москвада  РФ-ни Правительствосуну вице-премьери Дмитрий Козакны башчылыгъында селектор кенгеш болгъанды. Анда конкуренциягъа чыдамлыкъны кючлендириуню  корпоратив программасын жашауда бардыргъан организациялагъа болушлукъ бериуню онглары  сюзюлгендиле.

Кертиликге, жигерликге бла ётгюрлюкге жууапха – огъурсуз, кюйсюз буйрукъ

Совет Союзда бир-бир миллетлени зор бла туугъан жерлеринден кёчюрюу политика Уллу Ата журт урушну аллында окъуна башланнган эди. Биринчи аны ачылыгъын корейлиле, полякла, немислиле, финнле  сынагъандыла.  

Урушда, урунууда да - ал сатырда

Гуртуланы Магомет отузунчу жыллада Къашхатауда Холам-Бызынгы районну милициясында ишлей эди. Андан аскерге чакъырылады. Ол кезиуде фин  уруш башланады да, анга да къатышады.

Битеу районда да кёрюмдюлерине киши жеталмагъанды

Социалист Урунууну Жигити Ёзденланы Мариямны къыз тукъуму Моллаладанды. Ол Холам-Бызынгы ауузну Къара-Суу элинде 1929 жылда туугъанды.  Сабий жылларында  анасы бла колхоз фермагъа бара тургъанды. Таулу тиширыу, ийнеклени саууп, челеклени акъ кёмюклю сютден толтуруп, уллу орунлагъа къуя эди.  Биле болурму эди гитче Мариямчыкъ аны  да жашау жолун бу иш бийлеригин.

ОГЪУРСУЗЛУКЪНУ БЕТИ - ХУДОЖНИКЛЕРИБИЗНИ СУРАТЛАРЫНДА

Адам улуну тарыхы жер юсюнде кечиннген жамауатны турмушундан  къуралады. Бизни къууанчлы, жарсыулу къадарыбыз да аны бир бетиди. Кёп халкъла ауур сынаудан ётгендиле ёмюр-ёмюрледе.

Артыкълыкъ – документли эмда суратлау фильмледе, сахнада

Къайсы халкъны тарых жолун алсанг да, анда ол талай тюрлю къууанчха, къыйынлыкъгъа, тап, ёлетлеге да тюбегенди. Алай кёчюрюлген халкъла сюргюнде сынагъан учузлукъну, сыйсызлыкъны дуния башында кёпле айтып да эшитмегендиле.

Ата журтубузну къоруулаучулагъа баш ургъандыла

23 февральда Нальчикни солуу паркында «Ёмюрлюк от» мемориалны тийресинде халкъ кёп жыйылгъан эди.

Айтхылыкъ адамла, махтаулу жумушла, ёхтемленирча жетишимле

Озгъан шабат  кюн  бай тарыхлы, аламат табийгъатлы жер – Зольск район – кесини 95-жыллыкъ юбилейин белгилегенди. Байрам эрттенлик  Эсгериу къабыргъагъа, Уллу Ата журт урушда жоюлгъанланы эм аскерчи-интернационалистлени эсгертмелерине  гюлле салыудан башланнганды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS