19.01.2021, 08:36 - Статьи

Москвагъа ишчи жолоучулугъуну эсеплерине кёре Казбек Коков КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни транспорт эм жол мюлк министри Аслан Дышеков, КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министрни къуллугъун толтургъан Анзор Езаов бла кенгеш бардыргъанды.

19.01.2021, 08:35 - Статьи

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда COVID-19 жукъгъан ауруугъа къажау прививкала юч пунктда - Нальчикде экинчи номерли республикалы больницада  эмда биринчи номерли поликлиникада,  Нарткъалада районла аралы кёп профильли (ММЦ) больницада этиледиле.

19.01.2021, 08:34 - Статьи

Жангы жылгъы байрамланы кезиуюнде «Эльбрус», «Архыз» эм «Ведучи» курортлада 100 минг адам солугъандыла.

19.01.2021, 08:33 - Статьи

 Къабарты-Малкъарда, Шимал Осетия-Алания  Республикалада эм Ставрополь крайда жашагъанланы тилеклери бла быйыл электропоезд маршрут жангыдан ишлеп башлагъанды,  деп билдиредиле  КъМР-ни Транспорт эмда жол-мюлк министерствосуну пресс-службасындан.    

16.01.2021, 09:00 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-де Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды. Аны РФ-ни Правительствосуну башчысыны орунбасары Марат  Хуснуллин бардыргъанды. 

16.01.2021, 08:59 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Instagram страницасында «Камаз-мастер» команданы, аны таматасы Владимир Чагинни Сауд Аравияда ётген «Дакар» эришиуде жарыкъ хорламлары бла алгъышлагъанды.

16.01.2021, 08:58 - Новости

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Москвагъа ишчи жолоучулугъуну чегинде «НМИЦ радиологии» ФГБУ-ну генеральный директору, Россейни Саулукъ сакълау министерствосуну тамата онкологу академик Андрей Каприн бла жолукъгъанды. Тюбешиуге КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов да къатышханды.

Последнее


Этген муратларына жетер ючюн, иги къармашыргъа умутлудула

Жай сессияны чеклеринде КъМР-ни Парламентини президиумуну биринчи жыйылыуу болгъанды. Видеоконференция амал бла депутатла 30-гъа жууукъ сорууну сюзгендиле. 

Коронавирусну диагностикасы жаны бла алты амбулатория ара ачылгъанды

КъМР-де коронавирусну профилактикасы эм аны жайылыууна къажау оператив штабдан белгили этгенлерича,  пандемияны аллындан бери COVID-19-дан ауругъанланы саны 17 300 болгъанды.  Ол санда тюнене ол 98 инсаннга жукъгъанды. 

Сёлешиуню магъанасы – орта эм гитче бизнесге мындан ары болушлукъну кючлеу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы экономика айнытыу министри Рахайланы Борис бла тюбешгенди.

«Къабарты-Малкъарны журналистлери чыгъармачылыкъ фахмулары, инсанлыкъ кёз къарамлары, усталыкъларына кертиликлери бла энчидиле»

Россей Басманы  кюнюнде республикалы эм федерал асламлы информация органланы журналистлерин тюрлю-тюрлю ведомстволу саугъала бла белгилеу иги тёреге айланнганды. Быйыл а бу къууанчлы жумуш эпидемиология болум эсге алынып бардырылгъанды. 

План артыгъы бла толтурулгъанды

Къабарты-Малкъар Республика былтыр агропромышленность продукцияны экспорту жаны бла борчун онюч процентге артыгъы бла толтургъанды. Федерал таможня службаны билдириуюне кёре, ол кезиуде республикада предприятияла сагъынылгъан продукциядан 22 миллион доллар багъасына сатыу этгендиле.

Ахыр ыйыкъда бир суткагъа вирус жукъгъанланы саны жюзден азайгъанды

КъМР-де коронавирус жукъгъанланы саны 17 мингден озгъанды.  Вирусну профилактикасы эм аны жайылыууна къажау Оператив штабдан белгили этгенлерича,  пандемияны аллындан бери COVID-19-дан ауругъанланы саны 17 105 болгъанды. Ахыр ыйыкъда вирус жукъгъанланы саны жюзден азайгъанын белгилерчады. Сёзге, тюнене ол 97 инсан болгъанды.     

Алимлени бла практикалы тишчилени байламлы этерге алланып

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетде тишлеге бакъгъан врачланы къатышыулары бла дисциплинала аралы илму семинар озгъанды. Аны чеклеринде вузну алимлери бла докторла практикалы стоматологияны магъаналы проблемаларын сюзгендиле. Врачла окъуу юйню профильли лабораторияларында да болгъандыла эмда алада шёндюгюлю оборудованияны къалай хайырланылгъанын кёргюзтгендиле.

Минги тауда – энтта да бир жангы трасса

РФ-ни экономиканы айнытыу министрини биринчи орунбасары Михаил Бабич бла КъМР-ни Башчысы Казбек Коков озгъан шабат кюн Минги тау тийресинде болгъандыла. Казбек Валерьевич ара шахардан келген къырал къуллукъчу бла бирге «Гара-Баши» станциядан башланнган жангы лыжа трассаны ачхандыла.

Бийик билимни айнытыуну, жаш алимлени инновация тинтиулеге кёллендириуню эм башха салып

Казбек Коков КъМР-ни Башчысында быйыл 30 сентябрьде къуралгъан Бийик билим эм илму жаны бла советни биринчи кенгешин бардыргъанды.  Аны къауумуна 23 адам къошулгъанды: КъМР-ни Правительствосуну келечилери, бийик билим берген махкемелени бла илму-тинтиу институтланы таматалары, республиканы жамауат организацияларыны адамлары.

Гитче эм орта бизнесни къызындыра

Кёп болмай видеоконференция халда Россейни Экономиканы айнытыу министри Максим  Решетников  кенгеш бардыргъанды.  Анда быйыл бизнесге болушурча  амалланы юсюнден, ол санда «Гитче эм орталыкъ  предпринимательствогъа эм энчи башламчылыкълагъа  себеплик этиу» миллет проект жашауда къалай бардырылгъаны сюзюлгенди. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS