26.05.2020, 20:58 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков видеоконференция амал бла республиканы саулукъ сакълау учрежденияларыны башчылары бла жыйылыу бардыргъанды. Анга Правительствону башчысы Мусукланы Алий, Роспотребнадзорну КъМР-де бёлюмюню таматасы Жирослан Пагов да къатышхандыла.

22.05.2020, 20:55 - Статьи

21 майда РФ-ни Президенти Владимир Путин видеоконференция амал бла Правительствону, федерал органланы келечилери бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз коронавирус жукъгъан ауруу жайылгъан кезиуде билим бериуню болумуну, бу сферада жууукъ кезиуде тамамланыллыкъ жумушланы юслеринден баргъанды.

13.05.2020, 20:18 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене видеоконференция амал бла районланы бла шахар округланы администрацияларыны башчылары бла «муниципал сагъат» бардыргъанды. Анга Правительствону таматасы Мусукланы Алий да къатышханды.

24.04.2020, 19:18 - Статьи

РФ-ни Президенти Владимир Путин 23 апрельде къыралда бек уллу банкланы оноучулары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз пандемияны кезиуюнде инсанлагъа бла экономикагъа болушлукъну, къытлыкъгъа къажау жумушлада банкланы жерини юслеринден баргъанды.

13.04.2020, 19:20 - Статьи

Къабарты-Малкъарда  «Эльбрус» ВТРК-ны тийресинде EL3 эм  EL6 эки канат пассажир жол ишлерге проект-смета документация экспертизаны ётгенди, специалистле аны къабыл кёргенлерине эсеп чыгъарылгъанды.

10.04.2020, 18:57 - Статьи

РФ-ни Президенти Владимир Путин видеоконференция амал бла Правительствону эмда РФ-ни субъектлерини таматалары бла кенгеш бардыргъанды эмда  коронавирус жукъгъан аурууну жайылыуун тохтатыуну амалларын сюзгенди. Анга КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

23.03.2020, 20:27 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Урунуу, социал политика эм саулукъ сакълау комитетини кенгертилген жыйылыуунда «Демография» миллет проектни «Сабий туугъан юйюрлеге ахча болушлукъну юсюнден» республикалы программасы жашауда къалай бардырылгъаны сюзюлгенди.

Последнее


ЮЙЮРНЮ ЖАЗЫУУНДА МИЛЛЕТИБИЗНИ тарыхыНЫ ШАРТЛАРЫ

Кёнделен элни къуралыууна, жамауат болуууна да къыйын салгъан тукъумладан бирлери Махийларыдыла. Ала Холамдан келгендиле ары. Аланы араларында юлгюге келтирирчала бардыла: Жанмырзаны, Муратны юйюрлери.  Биринчини беш жашындан тёртюсюн таныгъаным себепли, бюгюн аланы сюйюп эсгереме.
Рамазан

Кёзлери уа мудахдыла

Жолну уллайгъан адам ётюп барады. Мен ол тиширыуну хар жыл сайын Уллу хорламны кюнюнде ёмюрлюк отну къатында кёрюучюме. Ол ары, кёкюреги орденледен, майдалладан толуп, жылтырап, алай келиучюдю.

Элбрусну тийресинде жангы канат жолла тартыр умутлудула

Къабарты-Малкъарда  «Эльбрус» ВТРК-ны тийресинде EL3 эм  EL6 эки канат пассажир жол ишлерге проект-смета документация экспертизаны ётгенди, специалистле аны къабыл кёргенлерине эсеп чыгъарылгъанды.

Окъдан, топдан къоркъмай, душманны аллын тыйгъанды

Къудайланы Шамшудинни аты Уллу Ата журт урушну кезиуюнде кёргюзтген батырлыкълары ючюн къыралны бек бийик саугъасына - СССР-ни Жигитине – кёргюзтюлгенлени тизмесиндеди. Алай ол кезиуде къыралда бардырылгъан миллет политиканы хатасындан анга алтын жулдуз берилмей къалгъанды.

Спорт низамлы болургъа, муратларынга жетерге, тёзюмлюлюкге юйретеди

Тикаланы Ибрагимни жашы Идирис бюгюнлюкде КъМР-ни Спорт министерствосуну олимпиадалы резервни школунда тхэквондо ВТФ-ден юйретеди. 2008 жылда уа «Къабарты-Малкъарда бек иги спортчу» деген атха тийишли кёрюлгенди. Биз аны бла спорт  бла кюрешиуню магъанасыны, тхэквондону энчиликлерини, ол юйретген фахмулу жашланы бла къызланы юслеринден ушакъ бардыргъанбыз.

«Экономика тутхучлуду, къырал борч азды, къоркъуусузлукъ мадарлагъа ырысхы, сынау да жетиширчадыла...»

РФ-ни Президенти Владимир Путин видеоконференция амал бла Правительствону эмда РФ-ни субъектлерини таматалары бла кенгеш бардыргъанды эмда  коронавирус жукъгъан аурууну жайылыуун тохтатыуну амалларын сюзгенди. Анга КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

Чыгъармачылыгъында миллетине, ана тилине къайгъырыу таркъаймайды

Жулабланы Алийни жашы Узейир, малкъар адабиятда энчи тили, оюму болгъан жазыучу,  токъсан жыл мындан алда Чегем ауузунда Жууунгуда туугъанды. Онтёртжыллыгъында Къазахстаннга тюшюп, Джамбул областьда школну бошап, Къазах къырал университетде окъугъанды. Таулула Ата журтха къайтхандан сора уа Хушто-Сырт элде школну директору болуп тургъанды.

Тауда темир жалгъау

Хасан бла Хусей, орта жыл санлары келген къарындашла, Сары-Къая жайлыкъда ортакъгъа жер алып, къош тутадыла. Жаз башында, хычауманда бийиклеге жашил бет ура  тебирегенде, малларын ары чыгъарадыла. Кюзде уа,  этыйыкъны ахыр  кюнлеринде, бурчакъ къар жауарны аллында элге тюшюредиле. Жашланы жюзге жууукъ тууарлары, къауум атлары, бир ыстауат къойлары барды.

Юйюрлеге къаллай социал болушлукъ этилгенини юсюнден баргъанды сёлешиу

КъМР-ни Парламентини Урунуу, социал политика эм саулукъ сакълау комитетини кенгертилген жыйылыуунда «Демография» миллет проектни «Сабий туугъан юйюрлеге ахча болушлукъну юсюнден» республикалы программасы жашауда къалай бардырылгъаны сюзюлгенди.

Къысха кезиуню ичинде регион азатланнганды, совет властьха ышаныулукъ къайтарылгъанды

Къыралны ичинде чайкъалыула

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS