18.01.2019, 21:49 - Статьи

Тюнене Къабарты-Малкъаргъа Россей Федерацияны Шимал Кавказны ишлери жаны бла министри Сергей Чеботарев иш бла келгенди.

18.01.2019, 21:47 - Статьи

Аты тарыхыбызда къалгъан таулуланы бири – жамауат эм саясат къуллукъчу, жарыкъландырыучу, адвокат, офицер, тау бий Шаханланы Абайны жашы Басият (Борис Александрович Шаханов) туугъанлы бу кюнледе тамам 140 жыл толады.

16.01.2019, 20:28 - Статьи

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ-ни) регион исполкомуну таматасы Евгений Бакаев бла тюбешгенди.

14.01.2019, 21:22 - Статьи

Каменномостскоеде  кёпден бери тынгылы ремонт этилмеген Маданият юй  толусунлай жангыртылгъанды.

14.01.2019, 21:20 - Статьи

Черек районну жер-жерли администрациясыны башчысы Муртазланы Борис, аны орунбасары Къазийланы Анатолий  эмда  ветеран организацияны таматасы  Чеченланы Георгий кёп болмай Уллу Ата журт урушха къатышхан, жигер уруннганы бла да намыс-сый тапхан  Улбашланы Хусейни жокълагъандыла, деп билдиргендиле б

14.01.2019, 21:18 - Статьи

Быйыл къыш солуу кюнледе  Къабарты-Малкъарда 63 минг адам солугъанды. Былтыр бла тенглешдиргенде, ол он процентге кёпдю. Туристлени асламысы  - 54 минг адам - Элбрусну сайлагъандыла.

14.01.2019, 21:16 - Статьи

Алгъаракълада басмадан Гуртуланы Оюсну «Биз Холамданбыз» деген аты бла жангы китабы чыкъгъанды. Анда хапар ол элден келип, Акъ-Сууну къурагъанланы юслеринден барады.

Последнее


Бир жолгъа кёп жумуш тамамлау мыйыны къыйнайды

Бусагъатда жашау ашыгъышлы халда озгъаны себепли бизге къауум ишни бир жолгъа тамамларгъа тюшеди. Ишчи нёгеринг бла ушакълашыргъа, иш бла байламлы жазыуланы этерге, тенг къызынга соцсетьледе  жууапла берирге – хар затны да бир жолгъа тындырыргъа юйреннгенбиз.

Казбек Коков от ёчюлтюучюле профессионал борчларын тийишли толтургъанларын айтханды

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Нальчикде от ёчюлтюучюлени 19-чу номерли частыны биринчи отрядында къуллукъ этген Салам Карданов, республиканы ара шахарында жашагъан  Ахкёбекланы Беслан, Ашамаз Крымшокалов, Аслан Токмаков эмда Анатолий Луценко бла тюбешип, алагъа Нальчикде Гагарин орамда юйледен биринде от алгъан фатардан кёп сабийли юйюрню къутхаргъанлары, о

Шахарланы айбатландырыу тохтатыллыкъ тюйюлдю

Къабарты-Малкъарны премьер-министри Мусукланы Алий КъМР-ни Правительствосунда «Шёндюгю шахар болумну къурау» деген баш магъаналы проектни толтурууну жалчытыуну жаны бла ведомствола аралы комиссияны жыйылыуун бардыргъанды. Анда  проектге кёре 2018 жылда тамамланнган ишлени эсеплери чыгъарылгъандыла.

Къууанч халда ачылгъанды

Каменномостскоеде  кёпден бери тынгылы ремонт этилмеген Маданият юй  толусунлай жангыртылгъанды.

Къоркъуусузлукъ болумланы тыйыуну эм башха салып

КъМР-де Къоркъуулу болумланы тохтатыу, аланы хаталарын кетериу эм от тюшюуледен сакълау жаны бла комиссияны кезиулю  жыйылыуунда  сабийлени  къоркъуусузлукъларын жалчытыу, от тюшюулени профилактикасыны мадарлары сюзюлгендиле.  Кенгешни премьер-министрни орунбасары, инфраструктура эм цифра жаны бла айнытыу министр Владимир Болотоков бардыргъанды.

Ветеранны сыйын кёргендиле, саулукъ тежегендиле

Черек районну жер-жерли администрациясыны башчысы Муртазланы Борис, аны орунбасары Къазийланы Анатолий  эмда  ветеран организацияны таматасы  Чеченланы Георгий кёп болмай Уллу Ата журт урушха къатышхан, жигер уруннганы бла да намыс-сый тапхан  Улбашланы Хусейни жокълагъандыла, деп билдиргендиле бизге тийрени пресс-службасындан.

Быйыл къаллай законла ишлеп башлагъандыла?

Жылны аллындан бери бир ненча магъаналы закон ишлеп башлагъанды.  Ала къыралны хар инсаныны жашауу, къолайлыгъы бла байламлыдыла десек, жангыллыкъ тюйюлбюз. Бу материалда уа аладан бирлери бла шагъырей этерге сюебиз.
Пенсия реформа, айлыкъ

Бизде солургъа сюйгенлеге дайым къошулады

Быйыл къыш солуу кюнледе  Къабарты-Малкъарда 63 минг адам солугъанды. Былтыр бла тенглешдиргенде, ол он процентге кёпдю. Туристлени асламысы  - 54 минг адам - Элбрусну сайлагъандыла. Канат жолланы хайырланнганланы саны уа  40 мингден атлагъанды.  Саулай айтханда,  курортха былтырдан эсе  11 процентге аслам солуучу  келгенди.

Ушакъны Байсыланы Марзият бардыргъанды.

Бюгюнлюкде  Элбрус районда эки жюзден аслам сакъат эмда саулукъларында бир тюрлю  кемчиликлери болгъан жюз бла жыйырма чакълы сабий барды.  Жарсыугъа, аланы саны ёсгенди,  реабилитация бардырыу  амалла уа  алыкъа тюрленмегендиле.

«Бошуна ачыуланмагъыз, кюн сайын таза хауада айланыгъыз»

Гипертония бек къоркъуулу аурууладан бириди. Андан сакъланыр амалланы юсюнден Огъары Малкъарны больницасыны баш врачы Чаналаны Аслижан бла ушакъ этгенбиз.
- Аслижан, биз атлаялмай къалгъынчы, врачха барыргъа сюймейбиз. Ол, баям, иги болмаз. Къан басым мардадан озгъанлай къайгъырыргъа керекмиди?

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS