10.07.2019, 20:08 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Регламентине тийишлиликде, РФ-ни Федерация Жыйылыууну Федерация Советинде республиканы законла чыгъарыучу органыны келечиси тамамлагъан иши бла  Парламентни жылгъа эки кере шагъырей этерге тийишлиди.  Улбашланы Мухарбий сенатда ишлеген кезиуюнде уа аллай тогъуз отчёт бергенди

10.07.2019, 20:07 - Статьи

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетни тюрлю-тюрлю факультетлерин жаланда ахшы белгилеге тауусхан, вузну жашаууна тири къатышып тургъан, къызыл дипломлагъа тийишли болгъан 563 выпускникни саугъалау къууанчлы  халда  бардырылгъанды.

08.07.2019, 20:54 - Статьи

КъМР-ни Парламентини 5-чи чакъырылыууну ахыргъы жыйылыуунда спикер Татьяна Егорова беш жылны ичинде тамамланнган жумушланы эсеплерин чыгъаргъанды.

08.07.2019, 20:52 - Статьи

Кёп болмай Чегем районну администрациясыны башчысы Артур Текушев,  Пенсия фондну муниципалитетде бёлюмюню таматасы Алим Карданов эллени оноучулары бла бирге   Этезланы Баблинаны -112, Кючмезланы Какайны – 110, Куна Варитлованы  - 105 эм Лёля Кибешеваны 102 жыл толгъаны  бла алгъышлагъандыла.

08.07.2019, 20:51 - Статьи

Былтыр 7 майда къыралыбызны Президенти Владимир Путин «Россей Федерацияны 2024 жылгъа дери миллет эмда стратегиялы борчларыны» юсюнден Указгъа къол салгъанды. Анга тийишлиликде сагъынылгъан заманнга онеки сферада болумну игилендириу жаны бла миллет проектле толтурулуп башланнгандыла.

08.07.2019, 20:51 - Статьи

Жай кезиу – тахта кёгетлени, жемишлени кезиуюдю. Жангы Малкъаргъа жете-жетмез, жол жанында адамла кёп тюрлю затланы ёсдюргенлерин кёрюрге боллукъду. Шёндюледе танг жетген картофну жыйыу барады алайлада. Ниязов Салим да жерни ортакъгъа алып къармашханланы санындады.

08.07.2019, 20:50 - Статьи

Озгъан байрым кюн Къырал концерт залда Юйюрню,  сюймекликни эмда кертичиликни кюнюне аталып, къууанчлы ингир болгъанды. Аны, хар замандача, КъМР-ни тиширыуларыны союзу  къурагъанды.

Последнее


«Бай тирлик жыяр ючюн, тюрлю-тюрлю технологияланы хайырланама»

Мырзаланы Казбек Жангы Малкъарда терек бахчачылыкъ бла кюрешгенли он жылдан артыкъ болады. Бюгюнлюкде сабан жерлени ортакъгъа алып, ёсдюрген кёгетлерин къыралыбызны шахарларына, Гюржюге да тапдырады. Бу кюнледе мен анга тюбеп, ушакъ бардыргъанма.

 

Сабийлени жай солууларын къурау - ал жанында

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны социал политика, саулукъ сакълау эм экология жаны бла комиссиясыны жыйылыуунда сабийлени жай солууларын къурау не халда болгъанына къаралгъанды. Аны башчысы Галина Егорова билдиргеннге кёре, 2016 жылдан бери сабийлени жай солууларын къураугъа федерал бюджетден зат бёлюнмейди.

Чирик кёлню жагъасында жыйылыуну баш мураты – ата-бабаларыбызны сейирлик усталыкъларын сакълау эмда айнытыу, бирликни бла шуёхлукъну кючлеу

Шабат кюн Черек районда Чирик кёлню тийресинде  чыгъармачылыкъны «Алтын къол» деген  халкъла аралы бешинчи фестивалы баргъанды. Бу жолгъу байрам ногъай халкъны культурасына аталгъанды. Аны, хар замандача, «Къайсыннга жюз атлам» фонд къурагъанды. Бери келгенлени араларында Къарачай-Черкесден, Дагъыстандан, Къабарты-Малкъардан устала, къараучула да бар эдиле. 

Эл багъасы Алий

Адам жыл саны келе башласа, жашау жолуна терк-терк къайтады. Тюзмю-терсми жашадым, не иш тындырып, не ахшылыкъ этдим, кимге жолукъдум, ким бла шуёхлукъ жюрютдюм, тюз жолнуму бардым огъесе уа башха жанынамы барыргъа керек эди? Сора озгъан жылланы, ол адамланы да тансыкълайса.

Жарауланыугъа къачан да ахшы онгла

Спортну къыш тюрлюлери бла кюрешгенлеге Минги тау аламат саугъады. Тау лыжачылагъа, сноубордчулагъа эм фристайлчылагъа  жарау этерча онгла мында тамам жылны ичинде сакъланадыла. Табийгъат да ол болумгъа себеплик этгенлей турады. Сез ючюн, быйылгъы сезон 10 ай чакълы  бирге созулгъанды. Аны бла байламлы Россейни лыжачыларыны сборлары мында май айдан 25 июльгъа дери бардырыладыла. 

ИЛХАМЛЫ, УЧУНУУЛУ, ЖАРЫКЪ КЕЗИУ

Бу кюнледе Нальчикде Суратлау искусстволаны А. Л. Ткаченко атлы музейинде Прохладный шахарда художниклени «Ренессанс» атлы чыгъармачылыкъ биригиулерини «Сабийликни суу жагъасы» атлы кёрмючю ачылгъанды. Анда художникле живопись бла графика жанрлада ишлерин баямлагъандыла. Аланы хар биринде да – сабийле. 

 

Лейля Нифталиева – айырмалы тинтиучю

КъМР-ни полициячыларыны арасында бек иги следовательни ачыкълау конкурсда Лейля Нифталиева хорлагъанды. Ол битеу эришиуледе да айырмалы болуп, коллегаларын иги да озгъанды, деп билдиргендиле бизге КъМР-де МВД-ны пресс-службасындан.

Сакъат балалагъа къарагъанлары ючюн тёлеуле ёсгендиле

РФ-ни Президентини буйругъуна тийишлиликде 2019 жылны 1 июлюндан башлап сакъат сабийлеге, гитчеликден сакъатлагъа эм 1-чи къауумда сакъатлагъа къарагъанлагъа берилген тёлеуле эки кере кёбейтиледиле – 5,5 мингден 10 мингнге дери. Ол ахчаны саусузлагъа къарагъан ата-анала, аллай сабийлени алып ёсдюргенле, опекунла бла попечительле аллыкъдыла.

Тыш къыраллагъа зауукълукъ табаргъа барып, ауруу алып къайтмазча

Африкада, Юг Америкада, Азияда къыраллагъа солургъа тебирегенле  аллай жерледе жукъгъан ауруула кенг жайылгъанларын эсде тутаргъа керекдиле. Нек дегенде алада хауа иссиди, мылыды, ол а жукъгъан аурууланы жайылыуларына  себеплик этеди.

Саулукъландырыу чакъ чурумсуз ётеди

Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясындан билдиргенлерича, быйыл бизни республикада сабийлени  солутуу-саулукъландырыу кезиуню биринчи сменинде 33 учреждение ишлегенди. Алада битеу да 3384 сабий солугъанды. Энтта да онекиси уа Кърымда «Артек» арада туруп келгендиле.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS