14.10.2019, 20:02 - Статьи

Тюнене Москвада  Россейни Президентинде Стратегия айныу эмда миллет проектле жаны бла советни президиумуну жыйылыуу болгъанды. Аны РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев бардыргъанды.

14.10.2019, 20:01 - Статьи

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда право низамны сакълаучу органлада къуллукъ борчларын толтура ёлгенлени эсгериу жумушла барадыла. КъМР-ни Башчысы Казбек Коков аны бла байламлы Обращение этгенди.

11.10.2019, 20:11 - Статьи

Москвада РФ-ни табийгъат байлыкъла эм экология министри Дмитрий Кобылкин бла КъМР-ни Башчысы Казбек Коков суу бла жалчытыуну регион программаларына къыралны жанындан не болушлукъ этилирге боллугъуну юсюнден сёлешгендиле.

08.10.2019, 12:45 - Статьи

Москвада «Лидерчилик эмда регионланы айныулары» билим бериу программаны экинчи кесегини чеклеринде оноучуланы проектлерин къоруулау болгъанды. Анга аталгъан жыйылыугъа  КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

08.10.2019, 12:42 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Кёп жумушла тамамлагъаны арасында (МФЦ) бет жарыкълы ишлеген специалистлени республиканы Экономиканы айнытыу министерствосуну сыйлы грамоталары эм ыразылыкъ къагъытлары бла саугъалагъандыла.

08.10.2019, 12:41 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Экспортха себеплик этиу арасы республикада предпринимательлеге озгъан айда талай белгили кёрмючлеге къатышыргъа онг бергенди. Биринчи экиси - «WorldFood Istanbul-2019» эмда «Food Istanbul Expo-2019» - Тюркню ара шахары Стамбулда ётгендиле.

08.10.2019, 12:38 - Статьи

Аш-суу, кёгет, 
жемиш да - элпек

Последнее


Баш мурат – хунерли, билимли да специалистлени ачыкълау

Москвада «Лидерчилик эмда регионланы айныулары» билим бериу программаны экинчи кесегини чеклеринде оноучуланы проектлерин къоруулау болгъанды. Анга аталгъан жыйылыугъа  КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды. Анда сёлеше, ол бу программаны хайырындан кёп фахмулу специалист ачыкъланнганын чертип айтханды.

Жигер уруннганлагъа – ыспас сёзле эмда грамотала

Къабарты-Малкъарны Кёп жумушла тамамлагъаны арасында (МФЦ) бет жарыкълы ишлеген специалистлени республиканы Экономиканы айнытыу министерствосуну сыйлы грамоталары эм ыразылыкъ къагъытлары бла саугъалагъандыла.

Алыучуланы санына танг къошарыкъ амал

Къабарты-Малкъарны Экспортха себеплик этиу арасы республикада предпринимательлеге озгъан айда талай белгили кёрмючлеге къатышыргъа онг бергенди. Биринчи экиси - «WorldFood Istanbul-2019» эмда «Food Istanbul Expo-2019» - Тюркню ара шахары Стамбулда ётгендиле.

Дуния рекорд, сейирлик шоу да

Аш-суу, кёгет, 
жемиш да - элпек

Уллу Ата журт урушну барыуун къаты тюрлендирген сермеш

Кавказ ючюн сермеш Уллу Ата журт урушда немислилени алгъа барыуларын тыяргъа онг бергенди, алай бла уа саулай къазауатны барыуун сындыргъанды. Тарыхчыланы оюмларына кёре, бу сермешде Совет Союз къытдырса, Уллу Ата журт уруш къалай бошаллыгъын айтхан да къыйынды.  

«Къонакъла» деген кинофестиваль Нальчикде бардырылады

Шабат кюн Нальчикде Къырал концерт залда   "Къонакъла" деген 13-чю Шимал-Кавказ кинофестиваль ачылгъанды. Ол  аны башламчысы эм президенти, культуролог, журналист Сулиета Кусова-Чухой къатышмагъан биринчи форумду. Кеси да  КъМР-ни  Башчысыны эм Правительствосуну себепликлери бла бардырылады.

Къайда да сыйы жюрюген Нажик

Бу хапарыбызда сёз Сарбашланы Къаншауну жашы Мажитни эм аны юйюрюню юсюнден барлыкъды. Аны халкъда жюрюген аты Нажикди. Баям, сабий заманында анасы къубултуп айтхан болур эди алай. 

Жау кючле бетден-бетге къажау сюелгенде...

Тюз да Октябрь революциядан сора, 22 ноябрьде, жангы Совет правительство «Россейни эм Шаркъны битеу да муслийман уруннганларына» чакъырыу этгенди. Анда айтылгъаны: «Мындан арысында сизни динигиз, адет-тёрелеригиз да, миллет эм культура учрежденияларыгъыз да азат болгъанларын билдиребиз. Кесигизни жашауугъузну эркинликде, чырмаусуз къурагъыз. Сизни ол эркинлигигиз барды».

Тарыхыбызны, тынгылы тинтип, толу сезерге алланып

Къабарты-Малкъарны Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда «Блог-тур «Хорламны жоллары бла» деген проектни презентациясы болгъанды. Ол  Граждан обществону институтлары бла байламлыкъла жюрютюу эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствону грантын къытханды, аны чеклеринде республиканы шахарларына бла районларына блог-турла къураллыкъдыла. 

Устазланы кёллерине жетгендиле

Устазны халкъла аралы кюнюн  Хасанияны 16-чы номерли мектебини окъуучулары энчи  халда   белгилегендиле. Эрттенликден окъуна  аны арбазында школ жашаугъа жораланнган жарыкъ   жырла, макъамла эшитилгендиле.  Окъуучула, жолну эки жанында сюелип, хар келген насийхатчыгъа  толкъун къарсла, алгъышла бла жарыкъ тюбегендиле.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS