23.03.2020, 20:27 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Урунуу, социал политика эм саулукъ сакълау комитетини кенгертилген жыйылыуунда «Демография» миллет проектни «Сабий туугъан юйюрлеге ахча болушлукъну юсюнден» республикалы программасы жашауда къалай бардырылгъаны сюзюлгенди.

11.03.2020, 20:25 - Статьи

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков «контроль сагъат» халда КъМР-ни Правительствосуну келечилери бла кенгеш бардыргъанды.

02.03.2020, 19:52 - Статьи

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде республикада жолда жюрюуню къоркъуусузлугъун жалчытыу жаны бла къаллай мадарла толтурулгъанлары сюзюлгенди.

28.02.2020, 19:03 - Статьи

Россейни Къоркъуусузлукъ советини секретары Николай Патрушев Владикавказда кенгеш бардыргъанды. Анга Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

25.02.2020, 20:01 - Статьи

Ата журтну къоруулаучуну кюнюнде Нальчикде «Махтаулукъну Ёмюрлюк оту» эсгертмени къатында митинг ётгенди.

19.02.2020, 20:02 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы К.В.Коков  КъМР-ни Терроризмге къажау комиссиясыны жыйылыуун бардыргъанды.

12.02.2020, 20:02 - Статьи

КъМР-де тау-лыжа спортну айнытыу жаны бла республикалы закон къалай толтурулгъанын Парламентни президиуму Элбрус районда Тегенекли элде «правительстволу сагъатны» чеклеринде сюзгенди. Кенгеш тийишли комитетни башламчлыгъы бла бардырылгъанды.

Последнее


Россейни къоруулаучуларын ёсдюрген аналагъа – ёмюрлюк махтау

«Аскерчини анасыны жюреги» деген битеуроссей акцияны чеклеринде Шалушкада уллу тюбешиу болгъанды. Аны Сауутланнган кючлени запасдагъы офицерлерини  "Мегапир" миллет ассоциациясыны КъМР-де  биригиую  Чегем районну  бла  Шалушканы администрацияларыны себепликлери бла  къурагъанды.

АКЪЫЛМАННЫ ОСУЯТЫ

1944 жылда 8  мартда миллетибизге келген палах къартны-жашны да апчытханы хакъды. Бизни туугъан жерибизден зор бла кёчюрюрге оноу алып, тау эллени хар бирине сыйыннгысыз аскер кючле киргендиле.

«Бир ыйыкъ бизге бир такъыйкъача кёрюннгенди»

Алгъаракълада билдиргенибизча, Нальчикде  "Къонакъбайлыкъ" деген халкъла аралы жаш тёлю проектни кезиулю кесеги башланнган эди. Бир ыйыкъдан а къонакъла, къонакъбайла да  биягъы "Акрополь» ресторанда   жыйылгъандыла.  Ала, столла артларында олтуруп, ушакъ этгендиле, аталарына бла аналарына, эгечлерине бла къарындашларына тюбеп, жарыкъ саламлашхандыла, къучакълашхандыла.

Жерчиликде – къаты контроль

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эмда Шимал Осетия - Аланияда Управлениясыны жерчиликде контроль бёлюмюню специалистлери быйылны биринчи тогъуз айыны ичинде 154 контроль-надзорлукъ иш тындыргъандыла. Ол санда жюз чакълысы - план бла белгиленнген, къалгъанлары уа андан тышында жумушла, рейдле эм тинтиуле болгъандыла, деп билдиргендиле ведомстводан.

«Къоркъама неда саусузгъа эрийме десенг, бу усталыкъда чыдаяллыкъ тюйюлсе»

Юйюрде бир адамыбыз ауруса, ол къалай къыйын кёрюннгенин сынамагъаныбыз хазна болмаз. Аллай кезиуледе себепликни уа, айхай да, врачладан сакълайбыз.

Къайда къыйын эсе да, ол дайым андады

Хаджиланы Альберт Россейни МЧС-ини бу бёлюмюнде къуллукъ этгенлени араларында бек сынаулуладан бириди.

Табийгъатны сейир дуниясына энчи кёзден къарап

«Гранд-Кавказ» къонакъ юйде Россейни суратчыларыны биригиуюню члени Галина Пакны энчи кёрмючю ачылгъанды. Пак Чечен Республиканы Новосельское элинде туугъанды, Санкт-Петербургда В.Серов атлы училищени бошагъанды, аны ишлерине халкъла аралы, битеуроссей эм республикалы кёрмючледе бийик багъа бериледи. Бусагъатда ол  Нальчик шахарда жашайды.

Хыйлачылагъа энди сюд оноу чыгъарлыкъды

КъМР-де МВД-ны пресс-службасындан бизге билдиргенлерича, быйыл июльда право низамны сакълаучулагъа 54-жыллыкъ нальчикчи тиширыу тарыгъып келгенди. Аны айтханына кёре, анга бир белгисиз адам сёлешип, банкда ишлейме, ахчанга  файдалы хайырланыргъа юйретеме деп, картасыны шартларын билгенди. Алай бла тиширыуну счётундан 30 минг сом алыннганды. 

Оракъланы Харунну намысына – битеуроссей турнир

Тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт комплексде  СССР-ни  спортуну устасы Оракъланы Мухажирни жашы Харунну хурметине  эркин тутушуудан биринчи  битеуроссей турнир бардырылгъанды. Анга 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 жыллада туугъан жашчыкъладан 350-си  къатышханды.

Миллет проектлени регионлада толтурууну амалларын сюзгендиле

Тюнене Москвада  Россейни Президентинде Стратегия айныу эмда миллет проектле жаны бла советни президиумуну жыйылыуу болгъанды. Аны РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев бардыргъанды. Анга видеоконференция халда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.                 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS