14.06.2019, 20:37 - Статьи

Россейни Кюнюнде къыралны жаш инсанларына баш документлерин – паспортну – къууанчлы халда бериу ариу тёреге айланнганды.

14.06.2019, 20:36 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну кезиулю кенгешинде республиканы министерстволары бла ведомстволары хазырлагъан проектлеге эмда башламчылыкълагъа къаралгъанды, аланы юсю бла бегимле къабыл этилгендиле. Жыйылыуну Правительствону башчысы Мусукланы Алий бардыргъанды.

14.06.2019, 20:35 - Статьи

Къабарты-Малкъарда Россейни Кюнюн белгилеу республикада жашагъан халкъланы Шуёхлукъларыны парадындан башланнганды. Ол КъМР-ни Жамауат палатасыны башламчылыгъы бла жыл сайын бардырылады. Быйыл да  анга къатышыргъа бек кёп адам келгенди. Ала эрттенликде 400-жыллыкъны майданында жыйылгъандыла.

10.06.2019, 21:34 - Статьи

8 июньда  Петербургда Халкъла аралы экономика форум кесини ишин бошагъанды.

10.06.2019, 21:33 - Статьи

КъМР-ни Парламентини жыйылыуунда премьер-министр Мусукланы Алий депутатланы Правительствону 2018 жылда  ишини эсеплери бла шагъырей этгенди.

30.05.2019, 12:37 - Статьи

Россейни Предпринимательствосуну кюнюн белгилеуню чеклеринде Нальчикде Къырал концерт залда аны бла байламлы къууанчлы ингир болгъанды. Анга республиканы Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков, къырал къуллукъчула, орта эмда гитче бизнес бла кюрешгенле да къатышхандыла.

30.05.2019, 12:36 - Статьи

КъМР-ни Парламентини 25-жыллыгъын белгилеуню чеклеринде «КъМР-де парламентаризм: тарых сынам эм шёндюгю практика» деген темагъа илму конференция болгъанды.  Аны республиканы законла чыгъарыучу органы бла бирге Гуманитар тинтиулени институту, Жамауат палата эмда Къабарты-Малкъар къырал университет

Последнее


Партия Владимир Путин жанлылагъа къол салдырыргъа деп кесини майданларын береди

Партияны  Генеральный советини секретары Андрей Турчак бу органны президиумуну жыйылыуунда «Единая Россия»  Владимир Путин жанлылагъа къол салдырыуну кюнюн 14 январьда бардырыуну юсюнден волонтёрланы тилеклерин къабыл кёргенин билдиргенди.

Рынокда сураллыкъ проектле жарашдырадыла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал  университетде студентле «От Идеи к Продукту» деген  форумда кёргюзтюлген проектлерини презентациясын бардыргъандыла.    

Ахшы адетлерибизге къоркъуу чыгъыпмы къалды?

Алгъаракъда газетибизни дайым окъуп тургъан Гайыланы Аскербий сёлешип: «Тойда жетмишжыллыкъ киши, къурманлыкъ къой башны юлешген кезиуде, аны къулагъын стол таматагъа бергенди. Абаданла окъуна ол  ариу  жоругъубузну  унутуп барадыла. Аны тюзю къалай болгъаныны юсюнден жазсагъыз эди», - деп тилейди.

Сейирлик жерлерибиз бизге, келгенлеге да зауукълукъ берип турурча

Заповедниклени кюнюн белгилеу бла байламлы Минги тауну этеклеринде Миллет паркны юсюнден да айтыргъа сюебиз. Аны къураргъа деп РСФСР-ни Правительствосу 1986 жылда 22 сентябрьде оноу этген эди. Мураты уа – мындагъы сейирлик табийгъатны сакълау, альпинизмни эм туризмни айнытыу эди.

Ипотека алабыз да, жаяу жюрюйбюз

Доллар еврогъа жууукълашырыкъды
Иш хакъ сомла бла тёленнгенде, сатыу-алыу да ала бла этилгенде, тыш къыралланы ахчаларыны къыйматлары тюрлене баргъанларына артыкъ къайгъырыр кереклиси жокъду деп не бек айтып турсакъ да, бизни гражданларыбызны асламысы сом кючлюрек болса сезедиле жюрек ырахатлыкъны.

Саулукъ, тирилик, ырахатлыкъ тежейбиз!

КъМР-ни Жамауат палатасыны Социал политика эмда саулукъ сакълау жаны бла комиссиясыны таматасы Шихабахов Мухамед Хабасовични  75-жыллыкъ юбилейи бла жюрегибизден къызыу алгъышлайбыз. Сизни бай урунуу эмда жашау сынауугъуз, хар буюрулгъан ишге  жууаплы кёзден къарагъаныгъыз кёп магъаналы борчланы толтурургъа себеплик этедиле.

Мамыр жашауубузну къоруулагъан жигитлеге - ёмюрлюк махтау эмда хурмет

Уллу Ата журт урушну ал кюнлеринден окъуна Къабарты-Малкъарны промышленный предприятиялары аскер продукцияны чыгъарып башлайдыла. Заводлада, фабрикалада минала, гранатла, самолётлагъа керекли  фанера, аскер кийимле эм кёп башха затла этедиле.

«Единая Россияны» фракциясына жаз башы сессия бек къызыу болургъа ушайды

РФ-ни Къырал Думасыны Председателини орунбасары, «Единая Россияны» фракциясыны таматасы Сергей Неверов, бараз кюн бардырылгъан пленар жыйылыуда политика «онминутлукъну» кезиуюнде сёлеше, жаз башы сессияда сюзюллюк баш магъаналы законопроектлени туура этгенди. Аладан бири сабийлени солуу лагерьледе къоркъуусузлукъларын кючлендириу бла байламлыды.

Жунчумагъандыла, бузукълукъну терк кетергендиле

Электрокюч комплексде уруннганлагъа къыш кезиуде, бютюнда байрамлада, арталлыда сагъайып турургъа тюшеди. Сууукълада энергооборудование, ток ызла да аслам хайырланыладыла, бу системаны ишине чырмау салыргъа боллукъ сылтауланы саны да кёбейеди. Ма ол себепден «МРСК СК» компанияны специалистлери энергосистемагъа дайым кёз-къулакъ болгъанлай турадыла.

Тамамланнган жумушланы къабыл кёргендиле

РФ-ни Пенсия фондуну КъМР-де Баш управлениясыны кезиулю жыйылыуунда организацияны 2017 жылда ишини эсеплери чыгъарылгъандыла, аллыбыздагъы кезиуге борчла салыннгандыла, айырмалы ишлегенле саугъаланнгандыла. Аны фондну регионда бёлюмюню башчысы Николай Баков бардыргъанды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS