14.03.2019, 15:32 - Статьи

Х. М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде,  орус эм битеулю тил билиу кафедраны таматасы, илмуланы доктору Башийланы Къонакъбийни къызы Светлананы башламчылыгъы бла биринчи филология класс ишлегенли эки жылдан атлагъанды.

14.03.2019, 15:30 - Статьи

Догучаланы Локъманны  жашы Магомет къашхатаучуду. Малкъар халкъны кёчюргенде, 5-чи классха бара эди. Ол, эсгериулерин айта, бир кёлю тола, бир бети жарый, жашауунда тюбеген игилени, кёлкъалды болгъан сагъатларында жапсаргъанланы  сагъынады.

14.03.2019, 15:28 - Статьи

Журналист усталыкъны жаланда сейир адамла бла тюбеширге онг бергени ючюн окъуна сюерге боллукъду. Ма энтта мени насыбым тутду. Биягъы бир аламат адам бла шагъырей болдум. Ол Псков областьда Сюд департаментни управлениясыны таматасыды, юстицияны 1-чи класслы къырал советнигиди.

14.03.2019, 15:26 - Статьи

Алгъаракълада РФ-ни Президенти Федерал Жыйылыугъа   Посланиясында окъуу система къаллай излемлеге келиширге кереклисини  юсюнден айтхан эди. Аны бла байламлы биз   Элбрус районда бу жаны бла болумну билир ючюн  билим бериу управленияны таматасы Атаккуланы Нюржан бла ушакъ этгенбиз.    

14.03.2019, 15:24 - Статьи

Москвада ЦСКА-ны спорт единоборствола мекямында «Киокушинкай-каратеден федерацияланы содружестволарыны кубогу» деген III Халкъла аралы эришиу  ётгенди. Анга кёп къыралдан 300-ден аслам къыз бла жаш къатышханды.

05.03.2019, 22:41 - Статьи

Мындан 75 жыл алгъа 8 мартда Къабарты-Малкъарны тарыхында бек бушуулу ишледен бири болгъанды. Уллу аманлыкъчылыкъ этилип, малкъар халкъ зор бла туугъан жеринден кёчюрюлгенди.

05.03.2019, 22:37 - Статьи

Парламентни президиумуну кезиулю жыйылыуунда депутатла 40-гъа жууукъ сорууну сюзгендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Последнее


«Къазахстанда жюзден аслам халкъ мамырлыкъда, жарашыулукъда жашайды»

Ингушетияда Шимал Кавказны асламлы информация органларыны бешинчи форумларына Къазахстанны халкъыны ассамблеясыны келечиси, белгили журналист Кымбат Досжанова да къатышхан эди.

Аналагъа - махтау, баш уруу, тийишли эс буруу

Алгъаракълада Нальчик шахарны тиширыуларыны совети кёп сабийли аналаны, ынналаны да «Айлэнд» кафеге чакъырып, сыйлагъанды эм саугъала да бергенди.

Кавказны юсюнден - ушакъла, суратла, фильмле

Нальчикде Къырал концерт залда «Хребет. Кавказ от моря до моря» деген магъаналы фото-кино проектни къалай ишлегенин кёргюзтюрге аталгъан презентация боллукъду. Ол ишни бардырыргъа деп бери аны директору  - жолоучу, сурат алдырыучу, кинодокументалист Антон Лангени чакъыргъандыла.

Тынгылы жангыртыллыкъ юйлени саны азайгъанды, ол жумушлагъа къоратыллыкъ ахчаны ёлчеми уа кёбейгенди

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну кезиулю кенгешинде талай бегимлени проектлери сюзюлгендиле. Жыйылыуну Правительствону башчысы Мусукланы Алий бардыргъанды, аны ишине министерстволаны, ведомстволаны эм жер-жерли администрацияланы башчылары да къатышхандыла.

Юрий Коков эл мюлк фирмаланы ишлери бла шагъырей болгъанды, Тырныауузда автовокзалны ачылыууну къууанчына да къатышханды

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков республиканы районларында болум бла шагъырейленнгенди. Биринчиден, ол Зольск районну Псынадаха элинде болгъанды. Мында ол «Юг-Сервис» селекция-урлукъ  ёсдюрюу араны иши къалай баргъанын кёргенди. Жолоучулукъда аны инвестиция политика эм инновация жаны бла энчи келечиси  Хачим Кармоков, башха жууаплы къуллукъчула ашыргъандыла.

Парк шахарчыла бек сюйген жерге айланырыкъды

Тырныауузну солуу паркында 850 терек салыннганды, суу бла жалчытыу система ишленнгенди, чыракъла, шинтикле орнатылгъандыла, саулукълары осал болгъанлагъа тийишли амалла къуралгъандыла.

Махтау сёзле, назмула, жырла, сахна оюнла - бары да унутулмазлыкъ Залийни юсюнден

Бу кюнледе Нальчикни Совет Союзну Жигити Исай Иллазаров атлы онунчу номерли школунда КъМР-ни халкъ жазыучусу Залийханланы Жанакъайыт туугъанлы 100 жыл толгъанына аталгъан адабият-музыка ингир къуралгъанды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS