18.01.2019, 21:49 - Статьи

Тюнене Къабарты-Малкъаргъа Россей Федерацияны Шимал Кавказны ишлери жаны бла министри Сергей Чеботарев иш бла келгенди.

18.01.2019, 21:47 - Статьи

Аты тарыхыбызда къалгъан таулуланы бири – жамауат эм саясат къуллукъчу, жарыкъландырыучу, адвокат, офицер, тау бий Шаханланы Абайны жашы Басият (Борис Александрович Шаханов) туугъанлы бу кюнледе тамам 140 жыл толады.

16.01.2019, 20:28 - Статьи

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ-ни) регион исполкомуну таматасы Евгений Бакаев бла тюбешгенди.

14.01.2019, 21:22 - Статьи

Каменномостскоеде  кёпден бери тынгылы ремонт этилмеген Маданият юй  толусунлай жангыртылгъанды.

14.01.2019, 21:20 - Статьи

Черек районну жер-жерли администрациясыны башчысы Муртазланы Борис, аны орунбасары Къазийланы Анатолий  эмда  ветеран организацияны таматасы  Чеченланы Георгий кёп болмай Уллу Ата журт урушха къатышхан, жигер уруннганы бла да намыс-сый тапхан  Улбашланы Хусейни жокълагъандыла, деп билдиргендиле б

14.01.2019, 21:18 - Статьи

Быйыл къыш солуу кюнледе  Къабарты-Малкъарда 63 минг адам солугъанды. Былтыр бла тенглешдиргенде, ол он процентге кёпдю. Туристлени асламысы  - 54 минг адам - Элбрусну сайлагъандыла.

14.01.2019, 21:16 - Статьи

Алгъаракълада басмадан Гуртуланы Оюсну «Биз Холамданбыз» деген аты бла жангы китабы чыкъгъанды. Анда хапар ол элден келип, Акъ-Сууну къурагъанланы юслеринден барады.

Последнее


Юрий Коков эл мюлк фирмаланы ишлери бла шагъырей болгъанды, Тырныауузда автовокзалны ачылыууну къууанчына да къатышханды

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков республиканы районларында болум бла шагъырейленнгенди. Биринчиден, ол Зольск районну Псынадаха элинде болгъанды. Мында ол «Юг-Сервис» селекция-урлукъ  ёсдюрюу араны иши къалай баргъанын кёргенди. Жолоучулукъда аны инвестиция политика эм инновация жаны бла энчи келечиси  Хачим Кармоков, башха жууаплы къуллукъчула ашыргъандыла.

Парк шахарчыла бек сюйген жерге айланырыкъды

Тырныауузну солуу паркында 850 терек салыннганды, суу бла жалчытыу система ишленнгенди, чыракъла, шинтикле орнатылгъандыла, саулукълары осал болгъанлагъа тийишли амалла къуралгъандыла.

Махтау сёзле, назмула, жырла, сахна оюнла - бары да унутулмазлыкъ Залийни юсюнден

Бу кюнледе Нальчикни Совет Союзну Жигити Исай Иллазаров атлы онунчу номерли школунда КъМР-ни халкъ жазыучусу Залийханланы Жанакъайыт туугъанлы 100 жыл толгъанына аталгъан адабият-музыка ингир къуралгъанды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS