19.04.2019, 21:10 - Статьи

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков РФ-ни Шимал Кавказны ишлери жаны бла министерствосуну Ессентукда бардырылгъан  коллегиясына къатышханды. Анда ведомствону 2018 жылда ишини эсеплери сюзюлгендиле эмда быйылгъа борчла салыннгандыла.

19.04.2019, 21:09 - Статьи

Нальчикде КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан К.В. Коков, Билим бериу эмда илму бёлюмге къарау жаны бла федерал службаны таматасы С. С.

17.04.2019, 13:09 - Статьи

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков 13 апрельде  республиканы жауундан бла буз уруудан заран тюшген муниципал къуралыуларын жокълагъанды. Табийгъат кючню къыйынлыгъы Бахсан шахар округга, Бахсан бла Зольск районлагъа бегирек тюшгенди.

17.04.2019, 13:08 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Социальный политика, урунуу эм саулукъ сакълау комитетини башламчылыгъы бла къуралгъан «тёгерек столда» адамны жашаууна къоркъуулу, аз тюбеген къыйын ауруулары болгъанланы дарманла эмда жашауларына магъаналы продуктла бла жалчытыу къалай къуралгъаны сюзюлгенди.

17.04.2019, 13:06 - Статьи

КъМР-де Промышленный продукцияны законлагъа бузукълукъла этип сатыу-алыугъа къажау комиссияны жыйылыуунда жангы жылны байрамыны кезиуюнде контрафакт товарланы сатыу къалай тохтатылгъаны сюзюлгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

17.04.2019, 13:04 - Статьи

Тюнене Къабарты-Малкъарны телевидениясы толусунлай цифралы амалгъа кёчгенди.

17.04.2019, 10:51 - Статьи

Биринчи таулу устазладан бири, тарыхчы, фольклорист Улакъланы Матгерийни жашы Зейтуннга бу кюнледе жюз жыл толлукъ эди.

Последнее


Предмет эришиулеге - асламлыкъ, ачыкълыкъ

Алгъаракълада «Кюн шахар» сабий чыгъармачылыкъ академияны мурдорунда Шимал Кавказны окъуучуларыны битеуроссей предмет олимпиадалагъа къатышыулары бла байламлы кенгеш озгъанды.

Окъуулу, уста кадрланы гюрбежиси

Кёп болмай Россейни Экономиканы айнытыу министерствосунда Президентни халкъ мюлкге оноучу кадрланы хазырлау жаны бла программасы бардырылгъанлы жыйырма жыл толгъанына жоралап халкъла аралы конференция болгъанды. Аны ишин РФ-ни экономиканы айнытыу министри Максим Орешкин ачханды.

Кимге да сейирлик, керекли, хайырлы китап

Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтунда (СКГИИ) филология илмуланы доктору, КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Биттирланы Шамшудинни къызы Тамараны  бла тарых илмуланы доктору, КъМКъУ-ну  этнология, КъМР-ни халкъларыны тарыхы эмда журналистика  кафедрасыны профессору Сабанчыланы Алексейни жашы Хажи-Муратны «Мисост Абаев – тарыхчы, жазыучу, жамауат къуллукъчу» деген ки

Окъуучуланы эмда устазланы байламлыкъларын кючлей

Республиканы Экология-биология арасыны ишчилери Тырныауузну 2-чи номерли школунда «Дистанционные образовательные технологии как способ расширения доступа обучающихся к учебному контенту» деген семинарны къурагъандыла. Анга Элбрус районну билим бериу учрежденияларыны химиядан, биологиядан эм  географиядан устазлары къатышхандыла.

Тау эллени школларына - автобусла, багъыу учрежденияларына уа - «скорыйле»

Шабат кюн Нальчикде Келишиулюкню майданы адамладан, жангы машиналадан да толу эди. Ол кюн республиканы школларына бла  саулукъ сакълау учрежденияларына 42  жангы техника берилгенди. Аланы кёре алайгъа КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да келген эди.

Жаш политикле тюрлю-тюрлю сейирлерин ачыкълагъандыла, аслам соруула да бергендиле

КъМР-ни Парламентинде «къырал сагъат» проектни чеклеринде депутатла КъМР-ни Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну Жаш тёлю кёп функциялы арасында  къуралгъан  «Къабарты-Малкъарны жаш политиклерини школуну» выпускниклери  бла тюбешгендиле.

Мадарла этиледиле, алай хал а кереклисича тюрленмейди

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну башчысыны орунбасары Владимир Болотоковну бла «Каббалкэнерго» компанияны таматасы Аслан Докшукинни тюбешиуюнде бюджет организацияланы эмда жашау журт-коммунал предприятияланы электрокюч ючюн тёлеулерин жыйыуну юсюнден сёлешиннгенди, деп билдиргендиле компанияны пресс-службасындан.

Экономист - даражасы бийик, сурамы да уллу усталыкъ

Экономика  бла байламлы болгъанлагъа  быйыл эм магъаналы ишледен бири «Жылны экономисти»  битеуроссей жамауат премия болгъанды. Анга кёргюзтюлгенлени санында КъМР-ни Башчысында Эксперт-аналитика советни таматасы, РАЕН-ни академиги, экономика илмуланы доктору, РФ-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Пшикан Таов да бар эди.

Халларын игиге айландыргъан чыгъармачылыкъ

Ыйых кюнде Нальчикде Художестволу искусстволаны А.Л. Ткаченко атлы музейине келгенлени РФ-ни, КъМР-ни да халкъ художниги,  Россейни художестволарыны академиясыны академиги, белгили художник  Мухадин Кишевни «Из Испании на Родину. Гимн красоте» деген сурат кёрмючюне къарагъандан сора да, мастер-класс дерслеге къатышыргъа онглары бар эди.

Ёнкючлерин жапмагъанла бла сёлешедиле, ангылатадыла, эсгертедиле

Бу кюнледе «Газпром межрегионгаз Нальчик» обществону Чегемде бёлюмю  районну администрациясыны келечилери бла бирге  Нартанда кёк отлукъ ючюн кёп заманны  ахча тёлемей тургъанланы жокълагъандыла, деп билдиредиле муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS