19.08.2019, 20:42 - Статьи

Тюнене Нальчикде  Мальбахов атлы миллет библиотеканы уллу залында КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков республикада культурада ишлегенле бла тюбешгенди.

19.08.2019, 20:41 - Статьи

Жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал агентствону «Россейни маршрутлары» деген проектини  баш борчу - Россей Федерацияда ич туризмни айнытыргъады. Кёп болмай аны бла байламлы биринчи экспедиция бардырылгъанды.

16.08.2019, 19:44 - Статьи

Шимал Кавказны жаш тёлюсюню «Машук-2019» онунчу форумуну биринчи смени бошалгъанды. Ол «Профессионалы РФ» деген темагъа аталгъанды. 

16.08.2019, 19:42 - Статьи

Премьер-министр Мусукланы Алий Къабарты-Малкъарны Правительствосуну кезиулю кенгешин бардыргъанды. Анда министерстволаны бла ведомстволаны ол неда бу ишлени, жумушланы эмда борчланы тамамлау бла байламлы оюмлары сюзюлгенди эмда ала бегимлеча къабыл этилгендиле.

16.08.2019, 19:41 - Статьи

Кёп болмай Къарачай-Черкесде Гум-Башы ауушда, КъЧР-ни  Физкультура эм спорт министерствосу бла  «Кючлю Россей» деген Битеуроссей спорт къымылдау къурап, «Дуния рекордланы фестивали» бардырылгъанды. Анда къарачай халкъны келечилери 10 дуния рекорд тохташдыргъандыла.

16.08.2019, 19:39 - Статьи

Малкъар халкъны айтхылыкъ жашы Социалист Урунууну Жигити 
Аттоланы Салих туугъанлы бу кюнледе 95 жыл болады

 

16.08.2019, 19:38 - Статьи

Кёп къалмай жарым ёмюр бир ишге къуллукъ этген алай  тынч   тюйюлдю, болсада ол сыйлыды. Гергъокъланы Жашкону жашы Исмайыл "Коммунизмге жол", ызы бла уа "Заман" газетде  аллай бир жылны бет жарыкълы ишлеп, солуугъа алай  чыкъгъанды. Андан сора да, бир номерин  къоймай алып, окъуп тургъанды.

Последнее


Экотуризмге энчи акъыл бёлюрге кереклисин айтхандыла

КъМР-ни Парламентини спорт эм туризм жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда туроператорланы ишлери сюзюлгенди эмда Къабарты-Малкъаргъа келген къонакъланы санын ёсдюрюуню мадарлары изленнгендиле.

Алгъыннгы тапсыз затла къайтарылмазча

Синоптикле айтханнга кёре, Къабарты-Малкъарны тауларында быйыл къар мардасындан отуз процентге артыкъ жаугъанды. Ол себепден черекле жай чилледе  Шимал Кавказда сакъ жауунла жаугъан эм къар да къыстау эриген кезиуде къутуруп келирге боллукъдула.

«Тёгерек столла», мастер-классла, тренингле

Нальчикде сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар»  академиясында  «Биз спортну сайлайбыз!» деген ат бла республикалы форум ётгенди. Аны Спорт министерство,  жаш тёлю правительство «Бирге!» деген  регионла аралы проектни фондуну тири  къатышыуу бла  къурагъандыла. 

Чыпчыкълагъа - сюймеклик бла къайгъырыулукъ

Жаз башыны ахшы шартларындан бирине чыпчыкъланы уяларына  къайтханларын санаргъа боллукъду. Ол себепден апрельде  Къанатлыланы халкъла аралы кюню белгиленнгени бек  аламатды. Аны мураты  - аланы сакъларгъады, алагъа аяулу кёзден къараргъады. 

«Юйдегили болгъан туудугъум тоюндан суратын биринчи манга алып келеди»

Бёзюланы Акули бюгюнлюкде да сексен эки жылында белгили къол устады, дарман кырдыкла бла багъыучуду. Ол сыргъан тёшеклени бла жууургъанланы республикабызны тышындан окъуна келип аладыла. Огъурлу ынна бла ушагъыбызда аны жашау жолун, ата-бабаларыны, таулу халкъны чемерлигин кёргюзтген юлгюлю адамланы эсгергенбиз. 

Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюнню башха кезиуге кёчюрюрге керекмиди?

Бир къауум жамауат организация КъМР-ни Башчысына къагъыт жазып, Малкъар халкъны байрамын 28 мартдан 3 майгъа кёчюрюрюн тилегендиле. «…28 март  Россейни халкъыны эсинде Кемеровода болгъан бушуулу ишле бла байламлы болгъанлай къаллыкъды.

Ахшы тюрлениуле баямдыла, алай быйыл тамамландырыллыкъ жумушла бютюнда жууаплыдыла

Былтыр Къабарты-Малкъарда жашау журтладан кёп къалмай 427 минг квадрат метри ишленнгенди. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде ёсюм юч процентден атлагъанды. Бу тарихле республиканы Къурулуш, ЖКХ эмда жол мюлк министерствосуну былтыргъы ишини эсеплерин чыгъарыу жаны бла коллегиясында келтирилгендиле.

Ишчи жерле бла жалчытхан предпринимательлеге - энчи кёзден къарау

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну башчысы Мусукланы Алий бардыргъан кезиулю кенгешде правительствону бир ненча бегимини проектлери сюзюлгендиле эм къабыл этилгендиле.

Жамауат палатаны къауумун къурауну низамы тохташдырылгъанды

КъМР-ни Парламентини президиумуну повесткасы бу жол бай болгъанды – депутатла 40-дан аслам сорууну сюзгендиле. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. 

Суу къопхандан заран тюшмей къутулурча

КъМР-ни Правительствосунда Табийгъат къыйынлыкълагъа къажау эм от тюшюуден сакъланыу жаны бла комиссияны кезиулю жыйылыуунда республика черекледе суу кётюрюлюу, ырхы тюшюу эм къар юзюлюу кезиуде адамланы, халкъ ырысхыны къорууларгъа къалай хазырланнганы сюзюлгенди. Аны премьер-министрни орунбасары - комиссияны башчысы Владимир Болотоков бардыргъанды. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS