15.02.2019, 22:25 - Статьи

РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев «Факторы успеха: идеи, кадры, компетенции» Сочи-2019 Россейли инвестиция форумну пленар жыйылыуунда сёлешгенди. Форумну баш темасы  – «Национальные проекты: от стратегии к действию».

15.02.2019, 22:24 - Статьи

Сочиде 14 февральда Олимпиадалы паркны баш медиаарасында Россейли инвестиция форум  ачылгъанды. Ол РФ-ни Правительствосуну Председатели  Дмитрий Медведевни къатышыуу бла барады. Аны баш темасы - миллет проектлени толтурууду.

14.02.2019, 15:14 - Статьи

1989 жылда 15 февральда эрттенликде 10 сагъатда СССР-ни бла Афганистан Республиканы къырал чеклеринде Амударья черекде кёпюрден совет аскерчиле ётгендиле. Тизгинни бек ахырында генерал-лейтенант Борис Громов келгенди.

14.02.2019, 15:13 - Статьи

Нальчикде Къоз тереклени скверинде Интернационалист аскерчилени хурметине ишленнген эсгертмени къатында митинг бардырылгъанды. Ол совет аскерле Афганистандан чыгъарылгъанлы 30 жыл толгъанына аталгъанды. Алайдан а республиканы районларына бла шахарларына тёрели автопробег башланнганды.

14.02.2019, 15:07 - Статьи

Автопробегге къатышханлагъа Къашхатауда жарыкъ тюбегендиле, деп билдиргендиле Черек районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасындан.

14.02.2019, 15:05 - Статьи

Совет аскерле Афганистандан интернационал борчларын толтуруп чыгъарылгъанлы бу кюнледе тамам 30 жыл толады. Бюгюн бизни ушакъ нёгерибиз ол къыралда  Урушну, жер-жерли къаугъаланы ветеранларыны союзуну правленини башчысы, КъМР-ни Парламентини депутаты Тимур Тхагалеговду.

14.02.2019, 14:59 - Статьи

Совет аскерлени Афганистандан чыгъарыуну 30-жыллыгъын, битеу Россейдеча, Къабарты-Малкъарда да магъаналы жамауат политика ишнича белгилерге хазырланадыла.

Последнее


Бийик даражада эмда закийибизге уллу сюймеклик бла

Закийибиз Къулийланы Къайсын туугъанлы 100 жыл толгъанына аталып, быйыл аслам жумуш бардырылгъаны белгилиди. Школларыбыз да, ол затдан бир жанында къалмай, акъылманыбызны къалай сюйгенлерин, багъалагъанларын ачыкълагъандыла. Алгъаракълада Нальчикни онтёртюнчю номерли гимназиясында да адабият-музыка ингир озгъанды.

Хычыуун эсгериуле, тансыкъларын алыу, той-оюн

Школ жылла!.. Къалай терк озадыла ала, кёзню жумуп ачхынчы. Мектепге кирген биринчи такъыйкъаларынг, биринчи устазынг, анга келтирген гюл къысымынгы  ариу ийиси, биргенге окъугъанла… Жарыкъ, кюн таякъла жарытхан класслада уа бизни  биринчи къууанчларыбыз, жарсыуларыбыз, дерслерибиз, сюймеклигибиз.

«Къазахстанда жюзден аслам халкъ мамырлыкъда, жарашыулукъда жашайды»

Ингушетияда Шимал Кавказны асламлы информация органларыны бешинчи форумларына Къазахстанны халкъыны ассамблеясыны келечиси, белгили журналист Кымбат Досжанова да къатышхан эди.

Аналагъа - махтау, баш уруу, тийишли эс буруу

Алгъаракълада Нальчик шахарны тиширыуларыны совети кёп сабийли аналаны, ынналаны да «Айлэнд» кафеге чакъырып, сыйлагъанды эм саугъала да бергенди.

Кавказны юсюнден - ушакъла, суратла, фильмле

Нальчикде Къырал концерт залда «Хребет. Кавказ от моря до моря» деген магъаналы фото-кино проектни къалай ишлегенин кёргюзтюрге аталгъан презентация боллукъду. Ол ишни бардырыргъа деп бери аны директору  - жолоучу, сурат алдырыучу, кинодокументалист Антон Лангени чакъыргъандыла.

Тынгылы жангыртыллыкъ юйлени саны азайгъанды, ол жумушлагъа къоратыллыкъ ахчаны ёлчеми уа кёбейгенди

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну кезиулю кенгешинде талай бегимлени проектлери сюзюлгендиле. Жыйылыуну Правительствону башчысы Мусукланы Алий бардыргъанды, аны ишине министерстволаны, ведомстволаны эм жер-жерли администрацияланы башчылары да къатышхандыла.

Юрий Коков эл мюлк фирмаланы ишлери бла шагъырей болгъанды, Тырныауузда автовокзалны ачылыууну къууанчына да къатышханды

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков республиканы районларында болум бла шагъырейленнгенди. Биринчиден, ол Зольск районну Псынадаха элинде болгъанды. Мында ол «Юг-Сервис» селекция-урлукъ  ёсдюрюу араны иши къалай баргъанын кёргенди. Жолоучулукъда аны инвестиция политика эм инновация жаны бла энчи келечиси  Хачим Кармоков, башха жууаплы къуллукъчула ашыргъандыла.

Парк шахарчыла бек сюйген жерге айланырыкъды

Тырныауузну солуу паркында 850 терек салыннганды, суу бла жалчытыу система ишленнгенди, чыракъла, шинтикле орнатылгъандыла, саулукълары осал болгъанлагъа тийишли амалла къуралгъандыла.

Махтау сёзле, назмула, жырла, сахна оюнла - бары да унутулмазлыкъ Залийни юсюнден

Бу кюнледе Нальчикни Совет Союзну Жигити Исай Иллазаров атлы онунчу номерли школунда КъМР-ни халкъ жазыучусу Залийханланы Жанакъайыт туугъанлы 100 жыл толгъанына аталгъан адабият-музыка ингир къуралгъанды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS