15.05.2019, 12:18 - Статьи

Балтиканы тенгиз авиациясыны айтхылыкъ лётчиги Байсолтанланы Юсюпню жашы Алимге быйыл 100 жыл толлукъ эди.  Анга Совет Союзну Жигити деген сыйлы ат урушну бек къыйын, аскер саугъала алай кёп берилмеген 1942 жылда октябрьде аталгъанды.

15.05.2019, 12:11 - Статьи

Байсолтанланы Алимни  эгечини жашы Мызыланы Таубий ахыр 30 жылны жигит  жууугъуну жашауун, аны урушда тарыхын тинтиу бла кюрешеди. Кёп шартла жыйышдыргъанды, аланы  «Алим Байсултанов – легенда Балтики» деген сейир китапда   басмалагъанды.

15.05.2019, 12:08 - Статьи

Атамы сый-даражасына тийишли болалгъаныма ийнанырыгъым келеди, авиацияда отуз сегиз жыл къуллукъ этгеним бла Ата журтуму игилигине юлюшюмю къошалгъан болурма.

15.05.2019, 12:06 - Статьи

Совет Союзну Жигити деген ат берилгенде Алимге жаланда  23 жыл толгъанды.  Былай алып къарагъанда, ол бек жаш адам болгъанды. Жигит болуп къалмайдыла, жигитлей туугъан этедиле, деген сёзле тюз болурла, баям.

15.05.2019, 12:04 - Статьи

Малкъар халкъны махтаулу жашы Байсолтанланы Алимни сыфаты ёмюрден ахыргъа дери да мени эсимден кетерик тюйюлдю. Бийик ёсюмлю, кенг жауурунлу... Ол манга бюгюн да кёз аллымда тургъанча кёрюнеди.

15.05.2019, 12:03 - Статьи

Балтий флотну Н. деген аэродромунда юч антлы шуёх, юч жарыкъ кёллю улан – лейтенантла Кузнецов, Кулешов, Байсолтан улу.  Ала жаланда учаргъа керекли белги аслам заманны берилмей турса мудахланадыла. Ол кезиуде жашланы халлери тюрленеди.

15.05.2019, 11:58 - Статьи

Къыралыбызны хар къалайындача, республикабызны школларында да абадан тёлюле мурдорларын салгъан тёреле,  унутулмай, сакъланып, андан ары бардырыладыла. Нальчикни онтогъузунчу номерли мектебинде да ёсюп келгенлени ариу ызда, тюз ниетлиликде, къыйматланы багъаларгъа  юйретгенлей келедиле.

Последнее


«Эм магъаналы борч - гитче эмда орта бизнесни жашырын экономикадан чыгъарыу»

Озгъан айда Краснодарда Россей Федерацияда предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла уполномоченныйлени 10-чу Битеуроссей конференциялары болгъанды. Анга Къабарты-Малкъарда аллай институтну башчысы Юрий Афасижев да къатышхан эди.

Саусузланы халларын женгиллетирик, алагъа ышаныу берлик ара

Шабат кюн КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Бахсан шахарда диализ араны къууанчлы ачылыууна къатышханды. Бу саулукъ сакълау учрежденияда 20 адамгъа жер барды, анда Бахсан, Чегем, Элбрус, Зольск районлада бюйреклери ауругъанла кеслерине багъаргъа онг  табарыкъдыла.

Жууапха тартыу къатылана баргъаны къадар, бузукълукъла да азая башладыла

КъМР-ни Правительствосунда право бузукълукъланы профилактикасы жаны бла ведомствола аралы комиссияны кезиулю жыйылыуунда акциз эм спиртден этилген затланы законлагъа бузукълукъ этип сатыугъа къажау мадарланы эсеплери сюзюлгендиле. Кенгешни премьер-министрни орунбасары - билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министр Нина Емузова бардыргъанды.

Налогланы тюз жыйыу - экономиканы айнытыуну тутхучлу жолу

Быйыл биринчи онбир айны ичинде Къабарты-Малкъарны налог органлары онбир миллиарддан артыкъ сом жыйгъандыла. Аны бла бу борч 112,6 процентге толтурулгъанды. Бу ахчадан эки миллиарды федеральный бюджетге жиберилгенди, къалгъан 9,1 миллиард сом а республиканы бюджетине.

Сансызлыкъмы огъесе оноусузлукъму?

Огъары Чегем-узакъ тау эллерибизден бириди. Анга«Къыйырдагъы - къыйынлы» деп айтыргъа тилим окъуна айланмайды, алай арт заманда ол унутулуп, иесиз къалгъан журтха ушайды. Жаш тёлю да шахаргъа кетеди. Алай бирси жерледе халкъ асламыракъ болгъаны себепли адам саныны азая баргъаны артыкъ бек эсленмейди. Булунгуда уа хал кёзге урунмай къалмайды.

Бек алгъа инфраструктураны, саулукъ сакълауну, билим бериуню айнытыргъа эмда адамларыбызны къолайлыкъларын кётюрюрге керекди

Россейни Президенти Владимир Путин 13-чю уллу пресс-конференциясын бардыргъанды. Анга россейли эмда тыш къыраллы басма органладан битеу да 1640 журналист чакъырылгъанды. Къыралны башчысы тёрт сагъат чакълы бир заманны аланы  сорууларына жууапла бергенди.

Намыслылыкъны бла адеплиликни юсюнден жашырынсыз сёлешиу

XXVI Халкъла аралы Рождественский билим бериу окъууланы регион бёлюмюню чеклеринде КъМР-ни Парламентинде «Адеплилик эмда адам улуну келир заманы» деген темагъа тюбешиу бардырылгъанды. Быллай жыйылыула Москваны бла Русьну Патриархы Кириллни бла РФ-ни оноучуларыны башламчылыкълары бла къуралгъанларын чертирге тийишлиди.

Продукцияны ассортименти кенгди, анга сурам уллуду

Россейде жыйырма-отуз жыл мындан алда машинала жыйгъан, чыгъаргъан бёлюм бек айнып тургъанды. Уллу заводлада, фабрикалада мингле бла адамла уруна эдиле. Деменгили къырал чачылгъаны бла экономика байламлыкъла да тозурайдыла, бир кезиуде  болум бек осал жанына тюрленнген эди.

Шуёхлукъну, къарындашлыкъны мындан ары да кючлендире

  Бу кюнледе Абхазияны къырал университетини  профессор-преподаватель къаууму эмда студентлери Къабарты-Малкъар къырал аграр университетге  келгендиле. Аланы эндиги жолоучулукълары   къырал окъуу юйлерине  85 жыл эмда белгили халкъ поэтлери Баграт Шинкубаны 100 жыл толгъаны бла байламлыды.

«Бакудан жюреклерибиз чексиз ыразылыкъдан бла ёхтемликден толуп къайтханбыз»

Бу жыл  узакъ, жууукъ жерледе да КъМР-ни халкъ поэти, Ленинчи саугъаны, СССР-ни, РФ-ни да Къырал саугъаларыны лауреаты Къулийланы Къайсын туугъанлы 100 жыл толгъанына жоралап кёп къууанчлы ишле, тюбешиуле къуралгъандыла. Ноябрьде ара шахарда байрамгъа республикадан кёп санлы делегация къатышханды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS