19.08.2019, 20:42 - Статьи

Тюнене Нальчикде  Мальбахов атлы миллет библиотеканы уллу залында КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков республикада культурада ишлегенле бла тюбешгенди.

19.08.2019, 20:41 - Статьи

Жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал агентствону «Россейни маршрутлары» деген проектини  баш борчу - Россей Федерацияда ич туризмни айнытыргъады. Кёп болмай аны бла байламлы биринчи экспедиция бардырылгъанды.

16.08.2019, 19:44 - Статьи

Шимал Кавказны жаш тёлюсюню «Машук-2019» онунчу форумуну биринчи смени бошалгъанды. Ол «Профессионалы РФ» деген темагъа аталгъанды. 

16.08.2019, 19:42 - Статьи

Премьер-министр Мусукланы Алий Къабарты-Малкъарны Правительствосуну кезиулю кенгешин бардыргъанды. Анда министерстволаны бла ведомстволаны ол неда бу ишлени, жумушланы эмда борчланы тамамлау бла байламлы оюмлары сюзюлгенди эмда ала бегимлеча къабыл этилгендиле.

16.08.2019, 19:41 - Статьи

Кёп болмай Къарачай-Черкесде Гум-Башы ауушда, КъЧР-ни  Физкультура эм спорт министерствосу бла  «Кючлю Россей» деген Битеуроссей спорт къымылдау къурап, «Дуния рекордланы фестивали» бардырылгъанды. Анда къарачай халкъны келечилери 10 дуния рекорд тохташдыргъандыла.

16.08.2019, 19:39 - Статьи

Малкъар халкъны айтхылыкъ жашы Социалист Урунууну Жигити 
Аттоланы Салих туугъанлы бу кюнледе 95 жыл болады

 

16.08.2019, 19:38 - Статьи

Кёп къалмай жарым ёмюр бир ишге къуллукъ этген алай  тынч   тюйюлдю, болсада ол сыйлыды. Гергъокъланы Жашкону жашы Исмайыл "Коммунизмге жол", ызы бла уа "Заман" газетде  аллай бир жылны бет жарыкълы ишлеп, солуугъа алай  чыкъгъанды. Андан сора да, бир номерин  къоймай алып, окъуп тургъанды.

Последнее


Сабий поликлиникаланы къолгъа аллыкъдыла

Сабий поликлиникаланы бла бёлюмлени мюлк-техника онгларын игилендирир мурат бла республика тийишли федерал программагъа къошулгъанды. Аны бардырыргъа Россей Федерацияны Правительствосу резерв фондундан он миллиард сом бёлгенди. Андан Къабарты-Малкъаргъа быйыл 71 миллион сом берилликди.

Онеки ёксюзге - фатарладан ачхычла эмда саугъала

Озгъан орта кюн КъМР-ни Билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда ёксюз эмда къарар адамлары болмай къалгъан сабийлеге фатарладан ачхычла берилгендиле. Бу жол аланы Прохладна, Терк, Урван эмда Лескен районладан онеки адам алгъанды.

Окъуучуланы кёбюсю хакъсыз кружоклагъа жюрюрча

Къабарты-Малкъарда 2025 жылгъа хакъсыз кружоклагъа битеу сабийле жюрюрча онгла къураргъа мурат барды. Бусагъатда ол жетмиш процентден аз-маз атлайды. 

Производствону кенгертирге, тышында да тюкенле ачаргъа умутлудула

Адам улу аякъ кийимни къачандан бери хайырланнганын билген къыйынды. Алай не заманда да аны тынгылы, иссиде, сууукъда да жарарча, кёзге да ариу кёрюнюрча этерге кюрешгендиле. «Чуругъунг тар болса, саулай дуния тар болгъанча кёрюнеди» деп бошдан айтмагъандыла.

Эркинликлерин толу ангылатыргъа

РФ-ни Пенсия фондуну республикада бёлюмюнде аны управляющийи Николай Баковну башчылыгъында жыйылыу болгъанды. Ол къууанчлы жумушдан башланнганды – Къырал учреждениялада бла халкъны жумушларын жалчытыуда ишлегенлени профсоюзларыны рескомуну таматасы Фаина Бакова управляющийиге бла талай адамгъа «Профсоюзгъа 100 жыл» деген юбилей белгини бергенди.

Аграр университетде волонтёр ара ачылгъанды

Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетде бу кюнледе волонтёр ара ишлеп башлагъанды. Аны вузну юйретиу эм социальный иш жаны бла Управлениясы студент совет бла бирге къурагъандыла, деп билдиргендиле КъМКъАУ-ну пресс-службасындан.

Ачыкъ соруулагъа - толу жууапла

Жаш айырыучуну кюнюне жоралап Нальчик шахар округну администрациясында жер-жерли самоуправленияны депутатлары жаш тёлю бла тюбешгендиле. «Бу ишге депутатла Екатерина Мисостова, Ислам Шерегов эм самоуправленияны право бёлюмюню башчысы Джамалдин Хаупшев къатышхандыла», - деп айтылады администрацияны пресс-службасыны билдириуюнде.

Конкуренция бизнесни терк айнытхан кючдю, алай ол тюзлюк бла жарашдырылыргъа керекди

Бу кюнледе Нальчикде «Синдика» къонакъ юйде  Монополиялагъа къажау федерал службаны  (ФАС) КъМР-де Управлениясы регионла аралы семинар-кенгеш бардыргъанды. Аны ишине  ФАС-ны  ара аппаратыны,  регион  управленияларыны, федерал эмда регион къырал власть органланы келечилери, банкланы бёлюмлерини, бир-бир министерстволаны бла ведомстволаны оноучулары  къатышхандыла.

Аслам жумуш тамамланнганды, алай тынч кёллюлюкге сылтау жокъду

Къабарты-Малкъарны Граждан обществону институтлары бла байламлыкъла къурау эмда миллетлени ишлери жаны бла управлениясында бардырылгъан коллегияда аны былтыргъы ишини эсеплери чыгъарылгъандыла эмда быйылгъа борчла белгиленнгендиле.

Китапха сюймекликни сингдире

Курданланы Любовь Ануаровна Акъ-Сууну орта школунда жыйырма жыл чакълы ишлейди. Ол географиядан устазды. Андан сора да, школ библиотеканы таматасыды.
Мында уа мингден артыкъ китап барды. Ала барысы да тапкалагъа ариу, тап, магъаналарына кёре тизилипдиле. Мында орус классиклени, малкъар жазыучуланы чыгъармаларын кёребиз. Алай асламысы уа школ дерсликледиле. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS