15.05.2019, 12:18 - Статьи

Балтиканы тенгиз авиациясыны айтхылыкъ лётчиги Байсолтанланы Юсюпню жашы Алимге быйыл 100 жыл толлукъ эди.  Анга Совет Союзну Жигити деген сыйлы ат урушну бек къыйын, аскер саугъала алай кёп берилмеген 1942 жылда октябрьде аталгъанды.

15.05.2019, 12:11 - Статьи

Байсолтанланы Алимни  эгечини жашы Мызыланы Таубий ахыр 30 жылны жигит  жууугъуну жашауун, аны урушда тарыхын тинтиу бла кюрешеди. Кёп шартла жыйышдыргъанды, аланы  «Алим Байсултанов – легенда Балтики» деген сейир китапда   басмалагъанды.

15.05.2019, 12:08 - Статьи

Атамы сый-даражасына тийишли болалгъаныма ийнанырыгъым келеди, авиацияда отуз сегиз жыл къуллукъ этгеним бла Ата журтуму игилигине юлюшюмю къошалгъан болурма.

15.05.2019, 12:06 - Статьи

Совет Союзну Жигити деген ат берилгенде Алимге жаланда  23 жыл толгъанды.  Былай алып къарагъанда, ол бек жаш адам болгъанды. Жигит болуп къалмайдыла, жигитлей туугъан этедиле, деген сёзле тюз болурла, баям.

15.05.2019, 12:04 - Статьи

Малкъар халкъны махтаулу жашы Байсолтанланы Алимни сыфаты ёмюрден ахыргъа дери да мени эсимден кетерик тюйюлдю. Бийик ёсюмлю, кенг жауурунлу... Ол манга бюгюн да кёз аллымда тургъанча кёрюнеди.

15.05.2019, 12:03 - Статьи

Балтий флотну Н. деген аэродромунда юч антлы шуёх, юч жарыкъ кёллю улан – лейтенантла Кузнецов, Кулешов, Байсолтан улу.  Ала жаланда учаргъа керекли белги аслам заманны берилмей турса мудахланадыла. Ол кезиуде жашланы халлери тюрленеди.

15.05.2019, 11:58 - Статьи

Къыралыбызны хар къалайындача, республикабызны школларында да абадан тёлюле мурдорларын салгъан тёреле,  унутулмай, сакъланып, андан ары бардырыладыла. Нальчикни онтогъузунчу номерли мектебинде да ёсюп келгенлени ариу ызда, тюз ниетлиликде, къыйматланы багъаларгъа  юйретгенлей келедиле.

Последнее


Эм айырмалыла сайланнгандыла эмда саугъаланнгандыла

Алгъаракъда КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну эмда республиканы Кёп функциялы арасыны башламчылыкълары бла «Къабарты-Малкъарны эм иги Кёп функциялы арасы» деген республикалы конкурс бардырылгъанды. Аны магъанасы бу учреждениялагъа келген адамланы жумушларына къарауну ишни качествосун игилендириу бла эмда алада уруннганланы даражаларын кётюрюу бла байламлыды.

Бийик даражада эмда закийибизге уллу сюймеклик бла

Закийибиз Къулийланы Къайсын туугъанлы 100 жыл толгъанына аталып, быйыл аслам жумуш бардырылгъаны белгилиди. Школларыбыз да, ол затдан бир жанында къалмай, акъылманыбызны къалай сюйгенлерин, багъалагъанларын ачыкълагъандыла. Алгъаракълада Нальчикни онтёртюнчю номерли гимназиясында да адабият-музыка ингир озгъанды.

Хычыуун эсгериуле, тансыкъларын алыу, той-оюн

Школ жылла!.. Къалай терк озадыла ала, кёзню жумуп ачхынчы. Мектепге кирген биринчи такъыйкъаларынг, биринчи устазынг, анга келтирген гюл къысымынгы  ариу ийиси, биргенге окъугъанла… Жарыкъ, кюн таякъла жарытхан класслада уа бизни  биринчи къууанчларыбыз, жарсыуларыбыз, дерслерибиз, сюймеклигибиз.

«Къазахстанда жюзден аслам халкъ мамырлыкъда, жарашыулукъда жашайды»

Ингушетияда Шимал Кавказны асламлы информация органларыны бешинчи форумларына Къазахстанны халкъыны ассамблеясыны келечиси, белгили журналист Кымбат Досжанова да къатышхан эди.

Аналагъа - махтау, баш уруу, тийишли эс буруу

Алгъаракълада Нальчик шахарны тиширыуларыны совети кёп сабийли аналаны, ынналаны да «Айлэнд» кафеге чакъырып, сыйлагъанды эм саугъала да бергенди.

Кавказны юсюнден - ушакъла, суратла, фильмле

Нальчикде Къырал концерт залда «Хребет. Кавказ от моря до моря» деген магъаналы фото-кино проектни къалай ишлегенин кёргюзтюрге аталгъан презентация боллукъду. Ол ишни бардырыргъа деп бери аны директору  - жолоучу, сурат алдырыучу, кинодокументалист Антон Лангени чакъыргъандыла.

Тынгылы жангыртыллыкъ юйлени саны азайгъанды, ол жумушлагъа къоратыллыкъ ахчаны ёлчеми уа кёбейгенди

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну кезиулю кенгешинде талай бегимлени проектлери сюзюлгендиле. Жыйылыуну Правительствону башчысы Мусукланы Алий бардыргъанды, аны ишине министерстволаны, ведомстволаны эм жер-жерли администрацияланы башчылары да къатышхандыла.

Юрий Коков эл мюлк фирмаланы ишлери бла шагъырей болгъанды, Тырныауузда автовокзалны ачылыууну къууанчына да къатышханды

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков республиканы районларында болум бла шагъырейленнгенди. Биринчиден, ол Зольск районну Псынадаха элинде болгъанды. Мында ол «Юг-Сервис» селекция-урлукъ  ёсдюрюу араны иши къалай баргъанын кёргенди. Жолоучулукъда аны инвестиция политика эм инновация жаны бла энчи келечиси  Хачим Кармоков, башха жууаплы къуллукъчула ашыргъандыла.

Парк шахарчыла бек сюйген жерге айланырыкъды

Тырныауузну солуу паркында 850 терек салыннганды, суу бла жалчытыу система ишленнгенди, чыракъла, шинтикле орнатылгъандыла, саулукълары осал болгъанлагъа тийишли амалла къуралгъандыла.

Махтау сёзле, назмула, жырла, сахна оюнла - бары да унутулмазлыкъ Залийни юсюнден

Бу кюнледе Нальчикни Совет Союзну Жигити Исай Иллазаров атлы онунчу номерли школунда КъМР-ни халкъ жазыучусу Залийханланы Жанакъайыт туугъанлы 100 жыл толгъанына аталгъан адабият-музыка ингир къуралгъанды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS