10.07.2019, 20:08 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Регламентине тийишлиликде, РФ-ни Федерация Жыйылыууну Федерация Советинде республиканы законла чыгъарыучу органыны келечиси тамамлагъан иши бла  Парламентни жылгъа эки кере шагъырей этерге тийишлиди.  Улбашланы Мухарбий сенатда ишлеген кезиуюнде уа аллай тогъуз отчёт бергенди

10.07.2019, 20:07 - Статьи

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетни тюрлю-тюрлю факультетлерин жаланда ахшы белгилеге тауусхан, вузну жашаууна тири къатышып тургъан, къызыл дипломлагъа тийишли болгъан 563 выпускникни саугъалау къууанчлы  халда  бардырылгъанды.

08.07.2019, 20:54 - Статьи

КъМР-ни Парламентини 5-чи чакъырылыууну ахыргъы жыйылыуунда спикер Татьяна Егорова беш жылны ичинде тамамланнган жумушланы эсеплерин чыгъаргъанды.

08.07.2019, 20:52 - Статьи

Кёп болмай Чегем районну администрациясыны башчысы Артур Текушев,  Пенсия фондну муниципалитетде бёлюмюню таматасы Алим Карданов эллени оноучулары бла бирге   Этезланы Баблинаны -112, Кючмезланы Какайны – 110, Куна Варитлованы  - 105 эм Лёля Кибешеваны 102 жыл толгъаны  бла алгъышлагъандыла.

08.07.2019, 20:51 - Статьи

Былтыр 7 майда къыралыбызны Президенти Владимир Путин «Россей Федерацияны 2024 жылгъа дери миллет эмда стратегиялы борчларыны» юсюнден Указгъа къол салгъанды. Анга тийишлиликде сагъынылгъан заманнга онеки сферада болумну игилендириу жаны бла миллет проектле толтурулуп башланнгандыла.

08.07.2019, 20:51 - Статьи

Жай кезиу – тахта кёгетлени, жемишлени кезиуюдю. Жангы Малкъаргъа жете-жетмез, жол жанында адамла кёп тюрлю затланы ёсдюргенлерин кёрюрге боллукъду. Шёндюледе танг жетген картофну жыйыу барады алайлада. Ниязов Салим да жерни ортакъгъа алып къармашханланы санындады.

08.07.2019, 20:50 - Статьи

Озгъан байрым кюн Къырал концерт залда Юйюрню,  сюймекликни эмда кертичиликни кюнюне аталып, къууанчлы ингир болгъанды. Аны, хар замандача, КъМР-ни тиширыуларыны союзу  къурагъанды.

Последнее


Къармашыуларына - къолайлы белги

Тиширыуланы Нальчик шахар совети быйыл ишини эсеплерин чыгъаргъанды.

Жамауат палатаны дебери ёсе барады, эсгертиулерине власть органла энчи эс бурадыла

КъМР-ни Жамауат палатасыны быйыл ахыр пленар жыйылыуунда жылны ичинде толтурулгъан ишни эсеплери чыгъарылгъандыла.  Сёз жаш тёлюню юйретиуню,  келир жыл тамамларгъа белгиленнген жумушланы, жамауат контрольну, РФ-ни Президентин айырыуну юслеринден  баргъанды.

Игорь Ромашкин:Байрамланы кезиуюнде къоркъуусузлукъ жалчытылынырыкъды

Тюнене КъМР-ни Терроризмге къажау комиссиясы бла Оператив штаб бирге бардыргъан жыйылыуда Жангы жылны эмда Рождествону байрамларыны кезиуюнде жамауат къоркъуусузлукъну жалчытыуну мадарлары сюзюлгендиле. Аны АТК-ны башчысыны орунбасары РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны таматасы Сергей Воронин бардыргъанды.

Хурметлеу Усталыгъы, жигерлиги, тюз ниетлилиги бла да айырмалыды

Ставрополь крайны губернатору Владимир Владимиров алгъаракълада РФ-ни Конституциясыны кюнюне атап, къырал эм жер-жерли саугъаланы бериу жаны бла къууанчлы иш бардыргъанды. Хурметге тийишли болгъанланы араларында «МРСК Северного Кавказа» компанияны башчысыны биринчи орунбасары – тамата инженери Мисирланы Борис да бар эди.

Тарыгъыулагъа тынгылагъандыла, законланы ангылатхандыла

КъМР-ни прокурору Олег Жариков, Предпринимательлени эркинликлерин сакълау  жаны бла уполномоченный Юрий Афасижев бла бирге  гитче эм орталыкъ бизнес бла кюрешгенлени приёмгъа алгъандыла.

Ара шахарыбыз ёрге итинеди

Республикабызны ара шахары Нальчикни орамлары бла барсанг, арт жыллада къошулгъан бийик, ариу юйлеге къарап сейир этесе. Кёп болмай былайтын ётгенде, мунуча аламат журт кёрмеген эдим, дейсе кесинг кесинге.

Аскер борчларына кертичиликлери, батырлыкълары да - ёмюрлюк юлгю

1979 жылны 25 декабринде  Афганистанны  башчыларыны тилеклери бла совет аскерле  ол республикагъа кийирилген эдиле.

Социал жумушланы тамамлауда магъаналары уллуду

Бу кюнледе республикада коммерциялы болмагъан организацияланы (НКО-ланы) форуму ётгенди. Аны КъМР-ни Граждан обществону институтлары бла байламлыкъла къурау эмда миллетлени ишлери жаны бла управлениясы къурагъанды.

Назы терек кёзню къууандырып турурча

Жангы жылгъа кёп къалмагъанды, ол себепден хар ким да анга къыстау хазырланадыла, байрамны белгисин - назы терекни да - жасайдыла. Болсада ол кёзню кёп кюнлени  къууандырыр ючюн, аны  тюз сайлай билирге  керекди.

Хар такъыйкъада да ала къоркъуулу халлагъа тюшгенлеге болушургъа хазырдыла

Россейни къутхарыучу служба 80 жыл мындан алгъа къуралгъан эди. Биринчи болуб а аллай станцияла Кавказны туристле бла альпинистле аслам келиучю жерлеринде ачылгъандыла, ол санда Тегенеклиде бла Адыр-Сууда да.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS