01.11.2019, 20:10 - Статьи

Светлогорскда Владимир Путинни башчылыгъы бла Къырал Советни президиумуну жыйылыуу болгъанды. Анда сёз Россей Федерацияны субъектлерини саулукъ сакълау жаны бла борчларыны юсюнден баргъанды. Жыйылыугъа Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

23.10.2019, 18:36 - Статьи

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда депутатла 30-дан аслам сорууну сюзгендиле. Аны спикер  Татьяна Егорова бардыргъанды.

23.10.2019, 18:35 - Статьи

КъМР-ни Курортла эмда туризм министерствосунда бу кюнледе бардырылгъан «тёгерек столда» республикада гастрономия туризмни юсюнден сёлешиннгенди.

18.10.2019, 12:20 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков фахмулу сабийлени ачыкълау эмда алагъа себеплик этиу жаны бла регион араны къурулушу къалай баргъанына къарагъанды.

18.10.2019, 12:19 - Статьи

Парламентни кезиулю жыйылыуунда депутатла КъМР-ни Башчысы Казбек Коковха Мусукланы Алийни КъМР-ни Правительствосуну Председателине салыуну юсюнден тилегине ыразылыкъларын бергендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. 

18.10.2019, 12:17 - Статьи

Правительствону юйюнде бардырылгъан кенгешде республикада предпринимательлеге этилген административ басыулукъну азайтыуну мадарлары сюзюлгендиле. 

18.10.2019, 12:16 - Статьи

«Аскерчини анасыны жюреги» деген битеуроссей акцияны чеклеринде Шалушкада уллу тюбешиу болгъанды. Аны Сауутланнган кючлени запасдагъы офицерлерини  "Мегапир" миллет ассоциациясыны КъМР-де  биригиую  Чегем районну  бла  Шалушканы администрацияларыны себепликлери бла  къурагъанды.

Последнее


Чыдамлыкъны бла кертиликни юлгюсю болгъанлай къаллыкъдыла

Экинчи дуния урушда  адамла жангыз да къазаутда туугъан жерлерин къоруулай жоюлмагъандыла, кёпле концлагерьледе зорлукъ чегип ёлгендиле. 1933-1945 жыллада фашист концлагерьлеге дунияны 30 къыралындан 20 миллионнга жууукъ инсан тюшгендиле, аладан 12 миллиону тутмакъладан сау чыкъмагъандыла. Аланы бешден бири уа сабийле эдиле.

Чынтты патриотланы ёсдюрюуню неден да багъалыгъа санай

Алгъыннгы къыралыбызны кезиуюнде, сабийлени, жаш тёлюню Ата журтларын сюерге, аны къорууларгъа юйретирге «Орлёнок», «Зарница» къырал даражалы аскер оюнла къурала эдиле. Аллай биринчи оюнлагъа бизни республикадан Кенжеде жыйырманчы  номерли школну 9-чу классыны окъуучулары да къатышхан эдиле.

Аламгъа эмда кёп илму жангычылыкълагъа жолну ачхан таулу академик

Аламны тинтиу Жерде жашагъанлагъа кёп тюрлю онгла береди. Ол санда саулукъ сакълауда, къоркъуусузлукъну жалчытыуда, промышленностьда, башха сфералада да. Сёз ючюн, дуния къудуретни жашырынлыкъларын ачыкълау планетабызны астероидледен сакълауну амалларын табаргъа  болушханды.  

ЕГЭ-ден къоркъур кереклиси жокъду

Черек районну администрациясыны мекямыны  аллында майданда «Хорламгъа  жюз балл» деген битеуроссей акция бардырылгъанды. Ол школчуланы  ЕГЭ-ден  къоркъургъа керек болмагъанына тюшюндюрюр эмда аны жетишимли берир ючюн не этерге кереклисин ангылатыр мурат бла къуралгъан эди.

Къадарны ариу саугъасы

Былтыр хабазчыла Байрамукъланы Жантемир бла Келимат бир юйюр къурап жашагъанлы жыйырма бла беш жыл толгъанды. Ала айтханнга кёре, ол кезиу кёзге бир кюнча кёрюннгенди. Къадар да къууандырыр ючюн къалмагъанды: беш сабийни ата-анасыдыла. Тиширыу «Материнская слава» майдал бла саугъаланнганды. 
Атамы тилеги 

«Жолгъа буюрулгъан сумкам къачан да хаппа-хазырды»

Хар инсанны да жашауунда бир ниети болмай амалы жокъду. Анга жетишир ючюн а, адам кесин къолгъа алып, жолгъа чыгъаргъа керекди. Он жыл чакълы республикалы телевиденияда оператор болуп ишлеп тургъан Холамханланы Хасанны да аллай бир мураты бар эди - Россейни ара телеканалында кесин сынаргъа.

Къуллугъун артыгъы бла хайырланнганы ючюн жууапха тартылгъанды

316-чы номерли аскер прокуратураны башламчылыгъы бла бардырылгъан тинтиуледен сора алгъыннгы аскерчи къуллугъун оздуруп хайырланнганы ючюн жууапха тартылып, къыралгъа салгъан къоранчны къайтаргъанды. 

Насыпны тутуругъу - сюймеклик бла жарашыулукъ

КъМР-ни Муслийманларыны дин управлениясыны келечиси Отарланы Хызыр бла протоиерей Валентин Бобылев Нальчик шахарда  колледжлени бир къауумуну  студентлери  бла «Призвание» окъуу юйде тюбешгендиле.  Аны республикада Президент грантланы фондуна тийишлиликде «Патриот»  жамауат организация «Этнокультура - путь к взаимопониманию» деген  проектге  кёре къурагъанды. 

Жаш музыкантла классика чыгъармаланы сокъгъандыла

Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институту къурап  эки кюнню ичинде духовой  инструментледе согъуу эмда дауурбас уруу жаны бла  «Дух Кавказа»  регионла аралы ачыкъ конкурс экинчи кере бардырылгъанды.

КъМР-ни Башчысыны посланиясында салыннган борчланы толтурууну планы къабыл кёрюлгенди

КъМР-ни Парламентини президиумуну жыйылыуунда  жыйырмагъа жууукъ соруу  сюзюлгенди. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS