26.05.2020, 20:58 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков видеоконференция амал бла республиканы саулукъ сакълау учрежденияларыны башчылары бла жыйылыу бардыргъанды. Анга Правительствону башчысы Мусукланы Алий, Роспотребнадзорну КъМР-де бёлюмюню таматасы Жирослан Пагов да къатышхандыла.

22.05.2020, 20:55 - Статьи

21 майда РФ-ни Президенти Владимир Путин видеоконференция амал бла Правительствону, федерал органланы келечилери бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз коронавирус жукъгъан ауруу жайылгъан кезиуде билим бериуню болумуну, бу сферада жууукъ кезиуде тамамланыллыкъ жумушланы юслеринден баргъанды.

13.05.2020, 20:18 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене видеоконференция амал бла районланы бла шахар округланы администрацияларыны башчылары бла «муниципал сагъат» бардыргъанды. Анга Правительствону таматасы Мусукланы Алий да къатышханды.

24.04.2020, 19:18 - Статьи

РФ-ни Президенти Владимир Путин 23 апрельде къыралда бек уллу банкланы оноучулары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз пандемияны кезиуюнде инсанлагъа бла экономикагъа болушлукъну, къытлыкъгъа къажау жумушлада банкланы жерини юслеринден баргъанды.

13.04.2020, 19:20 - Статьи

Къабарты-Малкъарда  «Эльбрус» ВТРК-ны тийресинде EL3 эм  EL6 эки канат пассажир жол ишлерге проект-смета документация экспертизаны ётгенди, специалистле аны къабыл кёргенлерине эсеп чыгъарылгъанды.

10.04.2020, 18:57 - Статьи

РФ-ни Президенти Владимир Путин видеоконференция амал бла Правительствону эмда РФ-ни субъектлерини таматалары бла кенгеш бардыргъанды эмда  коронавирус жукъгъан аурууну жайылыуун тохтатыуну амалларын сюзгенди. Анга КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

23.03.2020, 20:27 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Урунуу, социал политика эм саулукъ сакълау комитетини кенгертилген жыйылыуунда «Демография» миллет проектни «Сабий туугъан юйюрлеге ахча болушлукъну юсюнден» республикалы программасы жашауда къалай бардырылгъаны сюзюлгенди.

Последнее


Мурдар терслигине женгдиргенди

 Быйыл 6 апрельде Россей Федерацияны Следствие комитетини 316-чы аскер следствие бёлюмю Элбрус районну Элбрус элинде жашагъан 27-жыллыкъ Макытланы Хусейни  бичакъ бла уруп жаралы этгенлери эмда ол андан ёлгени бла байламлы  РФ-ни УК-сыны 111-чи статьясыны 4-чю кесегине кёре уголовный иш ачханды (башханы саулугъуна билип хата салып, андан  ёлюрча этиу).

тамбукан кёлню жаны бла ётерча

Къабарты-Малкъарны бла Ставрополь крайны чегинде «Кавказ» Р-217 къырал трассаны жангы участогунда къурулуш ишле къыстау барадыла.  Росавтодорну  автомашина жоллагъа  къарагъан «Кавказ» управлениясы бу кюнледе Зелёный элни къатында  Этока  сууда кёпюрню къурулушу бла кюрешеди.  Бусагъатда специалистле алайда   жерни хазырлап,  чыпынла сюеп,  черекни жагъаларын да бетон бла бегитедиле.

Бузукълукъланы саны - кёп, тазирге жыйылгъан ахчаны ёлчеми уа - аз

КъМР-ни Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъун  жалчытыу жаны бла правительстволу комиссиясыны кенгеши болгъанды. Аны ишине республиканы Правительствосуну башчысы Мусукланы Алий, министерстволаны, ведомстволаны, жер-жерли администрацияланы таматалары эмда келечилери къатышхандыла.

Оноу Къабарты-Малкъаргъа магъаналы проектни толтурургъа – 21 миллион сом

Россейни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведевни буйругъу бла Къабарты-Малкъаргъа «Электрон саулукъ сакълау» деген магъаналы проектни жашауда бардырыугъа бюджетле аралы трансфер халда 21 миллион сом бериледи. Ол ахча РФ-ни Правительствосуну резерв фондундан бёлюнеди.

Жигитле къачан да жаш тёлюге юлгюдюле

Нальчик шахарны администрациясында Россейни Жигитлери – Москва аскер округну ракет аскерлени бла артиллерияны командующисини орунбасары, полковник Аркадий  Корольков бла  Ингушетия Республикада МВД-ны къуллукъчусу полицияны майору Абубакар Костоев республиканы бийик окъуу юйлерини студентлери  эмда 14-чю гимназияны,  2-чи номерли лицейни абадан классларыны окъуучулары бла тюб

Жууукълашхандыла, бир бирни иги ангылагъандыла

Билдиргенибизча, Финляндияны Россейде посольствосуну келечилери Къабарты-Малкъарда къонакъда болгъандыла.  КъМР-ни Правительствосуну юйюнде республиканы оноучулары бла тюбешиуден сора ала КъМКъУ-гъа баргъандыла, аны башчылары эмда студентлери бла ушакъ этгендиле.

«Элни башчысы махтау-бюсюреу алыр ючюн ишлемейди, ол адамланы жумушларын тийишлисича тамамларгъа кюреширге борчлуду»

Османланы Мухтар Бабугентге башчылыкъ этгенли 6 жыл болады. Биз аны бла профессионал байрамыны аллында тюбеп, жер-жерли самоуправление органлагъа салыннган борчланы, элчилени жарсыуларыны эм кёп башха затланы юслеринден ушакъ этгенбиз. 

Айырмалыланы санында

РусГидрону офисинде студентлени проектлерини «Энергия развития» деген жыл сайын бардырылгъан IX эришиуюнде хорлагъанланы саугъалау байрам халда бардырылгъанды. Быйыл конкурсха къатышханланы араларында 144 студент бла аспирант эмда Россейни 24 бийик билим берген окъуу учреждениялары болгъандыла. Эм игиле уа сегизеулендиле. 

Шахарда тазалыкъны жалчытыу - къаты контрольда

Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны башчысыны къуллугъун толтургъан Таймураз Ахохов муниципалитетни тийресинде санитар болумну игилендириу жаны бла кенгеш бардыргъанды.

Къырал даражалы кезиуюне къатышырыкъдыла

Алгъаракълада «Жылны устазы - 2018» Битеуроссей профессионал конкурсну регион кезиую озгъанды. Бу жол эришиуге къатышхан педагоглагъа къонакъбайлыкъны Нальчикни жыйырма жетинчи номерли битеулю билим берген школу этгенди. Анда уа кеслерини усталыкъ хунерлерин республиканы битеу да онюч районундан биришер келечи сынагъандыла.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS