14.10.2019, 20:02 - Статьи

Тюнене Москвада  Россейни Президентинде Стратегия айныу эмда миллет проектле жаны бла советни президиумуну жыйылыуу болгъанды. Аны РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев бардыргъанды.

14.10.2019, 20:01 - Статьи

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда право низамны сакълаучу органлада къуллукъ борчларын толтура ёлгенлени эсгериу жумушла барадыла. КъМР-ни Башчысы Казбек Коков аны бла байламлы Обращение этгенди.

11.10.2019, 20:11 - Статьи

Москвада РФ-ни табийгъат байлыкъла эм экология министри Дмитрий Кобылкин бла КъМР-ни Башчысы Казбек Коков суу бла жалчытыуну регион программаларына къыралны жанындан не болушлукъ этилирге боллугъуну юсюнден сёлешгендиле.

08.10.2019, 12:45 - Статьи

Москвада «Лидерчилик эмда регионланы айныулары» билим бериу программаны экинчи кесегини чеклеринде оноучуланы проектлерин къоруулау болгъанды. Анга аталгъан жыйылыугъа  КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

08.10.2019, 12:42 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Кёп жумушла тамамлагъаны арасында (МФЦ) бет жарыкълы ишлеген специалистлени республиканы Экономиканы айнытыу министерствосуну сыйлы грамоталары эм ыразылыкъ къагъытлары бла саугъалагъандыла.

08.10.2019, 12:41 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Экспортха себеплик этиу арасы республикада предпринимательлеге озгъан айда талай белгили кёрмючлеге къатышыргъа онг бергенди. Биринчи экиси - «WorldFood Istanbul-2019» эмда «Food Istanbul Expo-2019» - Тюркню ара шахары Стамбулда ётгендиле.

08.10.2019, 12:38 - Статьи

Аш-суу, кёгет, 
жемиш да - элпек

Последнее


Хоккей командабызны оюнун ашыгъып сакълайбыз

Тюнене материал басмагъа хазырлангнган кезиуде Россейни командасы 3 «кюмюш» эм 8 «доммакъ» бла майдал зачётну 20-чы тизмесинде орналады. Битеу да бу Оюнлагъа 25 къыралны командасы къатышханын эсге ала, россейлилени болумлары артыкъ  къууандырырча тюйюлдю. 

Келгенлени жумушларын терк да, тынгылы да тындырадыла

Къабарты-Малкъарны Кёп функциялы арасында, аны районлада бёлюмлерини таматалары да къатышып, кенгеш бардырылгъанды. Анда учрежденияны былтыргъы ишини эсеплерин чыгъаргъандыла эм тамамланыллыкъ борчланы юсюнден да айтхандыла, деп билдиргендиле МФЦ –ны пресс-службасындан. 

Сёлешиу ачыкъ халда баргъанды

Тырныауузда  Жаш тёлю палатаны советини ючюнчю жыйылыууна жаш депутатла администрацияны башчысы Залийханланы Къаншаубийни чакъыргъандыла. Бу органны жангы къаууму къуралгъанлы алай кёп болмайды, былтыр ноябрьде башлагъанды ишин, алай къысха заманны ичинде талай магъаналы жумушну башламчысы болгъанды, иги кесегин да кеси бардыргъанды.

Алда - даражалы кюрешле

Ингушетияны Назрань шахарында «Магас» спорт мекямда 18 жыллары толмагъан спортчуланы араларында грек-рим тутушуудан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Юч кюнню ичинде майдалла ючюн къыралны 63 регионундан 420 гёжеф 11 ауурлукъ къауумда тутушханды. 

Ток ызлагъа эркинликсиз къошулгъан игиликге келтирмез

Шимал Кавказны регионла аралы сетевой компаниясыны (МРС СК) Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде – «Каббалкэнергода» - токну урлаугъа къажау кюреш дайым бардырылгъанлай турады. Быйыл январьда да бу ишни эсеплери иги болгъандыла, деп билдиргендиле компаниядан.

Май буйрукъланы толтуруу энчи контрольдады

КъМР-ни Правительствосунда Россей Федерацияны Президентини май буйрукъларын толтуруу жаны бла ведомствола аралы ишчи къауумну кенгеши бардырылгъанды. Анга республиканы къырал кенгешчиси Натби Бозиев, Правительствону Председателини биринчи орунбасары Таймураз Ахохов, министерстволаны, ведомстволаны эм жер-жерли администрацияланы башчылары бла келечилери къатышхандыла.

Не бек къысхан эселе да, спортчуларыбыз апчымайдыла

Пхёнчханда бардырылгъан къыш Олимпиаданы бюгюннгю эсеплерине кёре, Россей майдалланы саны бла онекинчи жердеди. Алыкъа атлетлерибиз алтын майдал алалмай турадыла.

Жашагъанына кёре - махтау, сый-намыс да

КъМР-ни сыйлы нартюх ёсдюрюучюге бу кюнледе 90 жыл толгъанды. Черек районну Жемтала элинде жашагъан Тогъузаланы  Хусей кесини юбилейин  къууанчлы халда белгилегенди. Ол тириди, керек болса, маллагъа да къарайды, юй мюлкге да кёз жетдиреди. 

Вольный ауулчулагъа - юй тюпле

Озгъан шабат кюн  Нальчикде  Профсоюзланы маданият юйюнде Вольный Ауулда жашагъанлагъа жер участкала чёп атыу бла къууанчлы халда юлешиннгендиле.

Фатарланы иелери тёлеген ахча жаланда аланы юйлерине къоратыллыкъдыла

Кёп фатарлы юйлени толу ремонтлары ючюн налог тохташдырылгъанлы иги кесек заман озгъанды, алай соруула уа дайым чыкъгъанлай турадыла. Ол сылтау бла КъМР-ни Жамауат палатасына Нальчикде Тургенев атлы орамда 7-чи номерли юйде жашагъан адамланы къаууму специалистле бла тюбешир муратда келгендиле.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS