11.12.2019, 20:08 - Статьи

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъар Республиканы Наркотиклеге къажау комиссиясыны жыйылыуун бардыргъанды.

11.12.2019, 20:08 - Статьи

РФ-ни Конституциясыны кюнюне жоралап, КъМР-ни Парламентинде окъууда, спортда, жамауат жашауда жетишимли  жаш адамлагъа паспортларын бериу ариу тёреге айланнганды.

11.12.2019, 20:07 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россейни Президентинде Стратегиялы айныу эмда миллет проектле жаны бла Советни президиумуну жыйылыууна видеоконференция халда къатышханды. Кенгешни Москвада РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев бардыргъанды.

02.12.2019, 22:12 - Статьи

РФ-ни Президенти Владимир Путин Нальчикде ишчи жолоучулугъуну ахырында КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла ушакъ бардыргъанды.
В.Путин: Казбек Валерьевич, республика къалай жашагъаныны юсюнден айтсагъыз эди.

02.12.2019, 22:11 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы Ич ишле министерствосуну  жангы таматасы Василий Павлов бла шагъырейлендириу жыйылыугъа  къатышханды. Ол къуллукъгъа РФ-ни Президенти Владимир Путинни Указы бла салыннганды.

29.11.2019, 23:19 - Статьи

Тюнене Нальчикге Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин иш бла келгенди. Ол РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников эм КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла Сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясында болгъанды.

25.11.2019, 20:13 - Статьи

«Единая Россия» партияны бу кюнледе Москвада болгъан XIX съездине Къабарты-Малкъарны делегациясы да къатышханды. Анга регионну оноучусу Казбек Коков башчылыкъ этгенди.

Последнее


Онеки ёксюзге - фатарладан ачхычла эмда саугъала

Озгъан орта кюн КъМР-ни Билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда ёксюз эмда къарар адамлары болмай къалгъан сабийлеге фатарладан ачхычла берилгендиле. Бу жол аланы Прохладна, Терк, Урван эмда Лескен районладан онеки адам алгъанды.

Окъуучуланы кёбюсю хакъсыз кружоклагъа жюрюрча

Къабарты-Малкъарда 2025 жылгъа хакъсыз кружоклагъа битеу сабийле жюрюрча онгла къураргъа мурат барды. Бусагъатда ол жетмиш процентден аз-маз атлайды. 

Производствону кенгертирге, тышында да тюкенле ачаргъа умутлудула

Адам улу аякъ кийимни къачандан бери хайырланнганын билген къыйынды. Алай не заманда да аны тынгылы, иссиде, сууукъда да жарарча, кёзге да ариу кёрюнюрча этерге кюрешгендиле. «Чуругъунг тар болса, саулай дуния тар болгъанча кёрюнеди» деп бошдан айтмагъандыла.

Эркинликлерин толу ангылатыргъа

РФ-ни Пенсия фондуну республикада бёлюмюнде аны управляющийи Николай Баковну башчылыгъында жыйылыу болгъанды. Ол къууанчлы жумушдан башланнганды – Къырал учреждениялада бла халкъны жумушларын жалчытыуда ишлегенлени профсоюзларыны рескомуну таматасы Фаина Бакова управляющийиге бла талай адамгъа «Профсоюзгъа 100 жыл» деген юбилей белгини бергенди.

Аграр университетде волонтёр ара ачылгъанды

Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетде бу кюнледе волонтёр ара ишлеп башлагъанды. Аны вузну юйретиу эм социальный иш жаны бла Управлениясы студент совет бла бирге къурагъандыла, деп билдиргендиле КъМКъАУ-ну пресс-службасындан.

Ачыкъ соруулагъа - толу жууапла

Жаш айырыучуну кюнюне жоралап Нальчик шахар округну администрациясында жер-жерли самоуправленияны депутатлары жаш тёлю бла тюбешгендиле. «Бу ишге депутатла Екатерина Мисостова, Ислам Шерегов эм самоуправленияны право бёлюмюню башчысы Джамалдин Хаупшев къатышхандыла», - деп айтылады администрацияны пресс-службасыны билдириуюнде.

Конкуренция бизнесни терк айнытхан кючдю, алай ол тюзлюк бла жарашдырылыргъа керекди

Бу кюнледе Нальчикде «Синдика» къонакъ юйде  Монополиялагъа къажау федерал службаны  (ФАС) КъМР-де Управлениясы регионла аралы семинар-кенгеш бардыргъанды. Аны ишине  ФАС-ны  ара аппаратыны,  регион  управленияларыны, федерал эмда регион къырал власть органланы келечилери, банкланы бёлюмлерини, бир-бир министерстволаны бла ведомстволаны оноучулары  къатышхандыла.

Аслам жумуш тамамланнганды, алай тынч кёллюлюкге сылтау жокъду

Къабарты-Малкъарны Граждан обществону институтлары бла байламлыкъла къурау эмда миллетлени ишлери жаны бла управлениясында бардырылгъан коллегияда аны былтыргъы ишини эсеплери чыгъарылгъандыла эмда быйылгъа борчла белгиленнгендиле.

Китапха сюймекликни сингдире

Курданланы Любовь Ануаровна Акъ-Сууну орта школунда жыйырма жыл чакълы ишлейди. Ол географиядан устазды. Андан сора да, школ библиотеканы таматасыды.
Мында уа мингден артыкъ китап барды. Ала барысы да тапкалагъа ариу, тап, магъаналарына кёре тизилипдиле. Мында орус классиклени, малкъар жазыучуланы чыгъармаларын кёребиз. Алай асламысы уа школ дерсликледиле. 

Дунияны кёп кере чемпионуна, аны тренерлерине жангы жетишимле тежегенди

Юрий Коков Правительствону юйюнде женгил атлетикадан дунияны кёп кере чемпиону Мария Ласицкене (Кучина) эмда аны тренери Геннадий Габрилян бла тюбешгенди. Алгъаракълада Къабарты-Малкъардан айтхылы спортчу Великобританияда  дунияны мекямны ичинде бардырылгъан чемпионатында алтын майдал алгъанды. Ол Марияны 38-чи хорламыды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS