08.07.2020, 19:16 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков тюнене республиканы муниципал районларыны бла шахар округларыны администрацияларыны башчылары бла видеоконференция халда кенгеш  бардыргъанды.

02.07.2020, 18:31 - Статьи

КъМР-ни Башчысы  Казбек Коков Къабарты-Малкъар Республикада коронавирус жукъгъан ауруудан сакъланыуну мадарларын толтуруу эмда ол къалай жайыла баргъанына контроль этиу жаны бла оператив штабны кезиулю жыйылыуун видеоконференция халда бардыргъанды эмда республикада санитар-эпид

26.05.2020, 20:58 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков видеоконференция амал бла республиканы саулукъ сакълау учрежденияларыны башчылары бла жыйылыу бардыргъанды. Анга Правительствону башчысы Мусукланы Алий, Роспотребнадзорну КъМР-де бёлюмюню таматасы Жирослан Пагов да къатышхандыла.

22.05.2020, 20:55 - Статьи

21 майда РФ-ни Президенти Владимир Путин видеоконференция амал бла Правительствону, федерал органланы келечилери бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз коронавирус жукъгъан ауруу жайылгъан кезиуде билим бериуню болумуну, бу сферада жууукъ кезиуде тамамланыллыкъ жумушланы юслеринден баргъанды.

13.05.2020, 20:18 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене видеоконференция амал бла районланы бла шахар округланы администрацияларыны башчылары бла «муниципал сагъат» бардыргъанды. Анга Правительствону таматасы Мусукланы Алий да къатышханды.

24.04.2020, 19:18 - Статьи

РФ-ни Президенти Владимир Путин 23 апрельде къыралда бек уллу банкланы оноучулары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз пандемияны кезиуюнде инсанлагъа бла экономикагъа болушлукъну, къытлыкъгъа къажау жумушлада банкланы жерини юслеринден баргъанды.

13.04.2020, 19:20 - Статьи

Къабарты-Малкъарда  «Эльбрус» ВТРК-ны тийресинде EL3 эм  EL6 эки канат пассажир жол ишлерге проект-смета документация экспертизаны ётгенди, специалистле аны къабыл кёргенлерине эсеп чыгъарылгъанды.

Последнее


Абаданла бла гитчелени араларын жууукълашдыра

Черек районну Къашхатау элини Маданият юйюндеги  спорт залда  «Атам, анам, мен - спорт юйюрбюз!» деген ат бла  уллу  байрам къуралгъан эди. Эришиуле  «Нюр» сабий садны  кубогу ючюн  бардырылгъандыла. Алагъа  Биттирланы, Агаланы, Гажонланы, Заммаланы эм Фрийланы  юйюрлери къатышхандыла. Ала бир бирлерин къалай ангылагъанларын, къарыуларын, кючлерин да сынагъандыла. 

Гёжефлерибиз - кючлюлени сатырында

Грек-рим тутушуудан эм магъаналы халкъла аралы эришиулени – Европаны эм дунияны чемпионатларыны – аллында Башкъортостанны  Октябрьский шахарында Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Анга къыралны 51 субъектинден  21 жыллары  толмагъан 367 гёжеф къатышхандыла. 

Чюгюндюрчюле

Бу суратдагъыланы юслерине - башларына, тизгинлерине къарасанг, ишге угъай, тойгъа келген сунарса. Ала уа барысы да чюгюндюрчюледиле. Бир къаууму немислиле, къалгъанлары уа таулуладыла. Ала танг жарыгъы бла  бахчагъа баргъандыла, битимлени жукъартхандыла, артда бир ненча кере чагъа этгендиле. Кюзде уа  тирлик жыйгъандыла.

Волонтёр къымылдау кесин ахшы жаны бла танытханды

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Республикада добровольческий (волонтёр) къымылдауну айнытыу» деген ат бла ведомствола аралы  жыйылыу бардырылгъанды.

Жангы жырла, терк тепсеуле, спекталькден юзюкv

Озгъан орта кюн, КъМР-ни сыйлы артисткасы  Мамайланы Фатимат бла Газаланы Махмут къурап,  «Тау той» деген уллу концерт ётгенди. Ол Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге жораланнганды. Анга режиссёрлукъну да Фатимат кеси этгенди. 

Онглары чекленнген сабийлени окъутууларын игилендириуню себеби

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында СКФО-ну тьюторланы хазырлауну школуну эсеплери къууанчлы халда чыгъарылгъандыла. 
Мында устазла чекленнген онглары болгъан сабийлеге билим берирча амаллагъа юйреннгендиле. Ол программаны КъМР-ни социальный сфераны жангыртыу арасы сакъатлагъа болушлукъ этген «Возрождение» жамауат организацияны тилеги бла хазырлагъанды. 

Гуданаланы Борис - Россейни художествола академиясыны сыйлы келечиси

Тырныауузчу художник Гуданаланы Долматны жашы Борис Россейни художествола академиясыны сыйлы членине айырылгъанды. Ол айтылгъан махкемени президиумуну бу кюнледе баргъан кезиулю жыйылыуунда анга академик белгилени – мантия бла дипломну къууанчлы халда Художествола академиясыны президенти, СССР-ни эм РФ-ни халкъ художниги Зураб Церетели бергенди. 

Бёлюмню ёсер амаллары асламдыла, аланы толу хайырланыргъа тийишлиди

КъМР-ни Промышленность эм сатыу-алыу министерствосуну коллегиясында аны былтыргъы ишини эсеплери чыгъарылгъандыла эмда быйылгъа борчла белгиленнгендиле. Жыйылыугъа республиканы Правительствосуну Председателини орунбасары Владимир Болотоков,  министерстволаны, ведомстволаны эм жер-жерли администрацияланы келечилери да къатышхандыла.

Экотуризмге энчи акъыл бёлюрге кереклисин айтхандыла

КъМР-ни Парламентини спорт эм туризм жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда туроператорланы ишлери сюзюлгенди эмда Къабарты-Малкъаргъа келген къонакъланы санын ёсдюрюуню мадарлары изленнгендиле.

Журналистиканы ветеранлары оноулашхандыла

Озгъан байрым кюн КъМР-ни Журналистлерини союзунда ветеран советни къаууму бла тюбешиу болгъанды. Аны башчысы Татьяна Ульянова быйыл РФ-ни журналист сообществосуну юбилейи болгъанын, ол кесини 100-жыллыкъ байрамын белгилеригин, аны бла байламлы правленде кёп тюрлю-тюрлю жумушла тамамланыллыкъларын да  билдиргенди. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS