23.03.2020, 20:27 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Урунуу, социал политика эм саулукъ сакълау комитетини кенгертилген жыйылыуунда «Демография» миллет проектни «Сабий туугъан юйюрлеге ахча болушлукъну юсюнден» республикалы программасы жашауда къалай бардырылгъаны сюзюлгенди.

11.03.2020, 20:25 - Статьи

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков «контроль сагъат» халда КъМР-ни Правительствосуну келечилери бла кенгеш бардыргъанды.

02.03.2020, 19:52 - Статьи

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде республикада жолда жюрюуню къоркъуусузлугъун жалчытыу жаны бла къаллай мадарла толтурулгъанлары сюзюлгенди.

28.02.2020, 19:03 - Статьи

Россейни Къоркъуусузлукъ советини секретары Николай Патрушев Владикавказда кенгеш бардыргъанды. Анга Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

25.02.2020, 20:01 - Статьи

Ата журтну къоруулаучуну кюнюнде Нальчикде «Махтаулукъну Ёмюрлюк оту» эсгертмени къатында митинг ётгенди.

19.02.2020, 20:02 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы К.В.Коков  КъМР-ни Терроризмге къажау комиссиясыны жыйылыуун бардыргъанды.

12.02.2020, 20:02 - Статьи

КъМР-де тау-лыжа спортну айнытыу жаны бла республикалы закон къалай толтурулгъанын Парламентни президиуму Элбрус районда Тегенекли элде «правительстволу сагъатны» чеклеринде сюзгенди. Кенгеш тийишли комитетни башламчлыгъы бла бардырылгъанды.

Последнее


Къадарны ариу саугъасы

Былтыр хабазчыла Байрамукъланы Жантемир бла Келимат бир юйюр къурап жашагъанлы жыйырма бла беш жыл толгъанды. Ала айтханнга кёре, ол кезиу кёзге бир кюнча кёрюннгенди. Къадар да къууандырыр ючюн къалмагъанды: беш сабийни ата-анасыдыла. Тиширыу «Материнская слава» майдал бла саугъаланнганды. 
Атамы тилеги 

«Жолгъа буюрулгъан сумкам къачан да хаппа-хазырды»

Хар инсанны да жашауунда бир ниети болмай амалы жокъду. Анга жетишир ючюн а, адам кесин къолгъа алып, жолгъа чыгъаргъа керекди. Он жыл чакълы республикалы телевиденияда оператор болуп ишлеп тургъан Холамханланы Хасанны да аллай бир мураты бар эди - Россейни ара телеканалында кесин сынаргъа.

Къуллугъун артыгъы бла хайырланнганы ючюн жууапха тартылгъанды

316-чы номерли аскер прокуратураны башламчылыгъы бла бардырылгъан тинтиуледен сора алгъыннгы аскерчи къуллугъун оздуруп хайырланнганы ючюн жууапха тартылып, къыралгъа салгъан къоранчны къайтаргъанды. 

Насыпны тутуругъу - сюймеклик бла жарашыулукъ

КъМР-ни Муслийманларыны дин управлениясыны келечиси Отарланы Хызыр бла протоиерей Валентин Бобылев Нальчик шахарда  колледжлени бир къауумуну  студентлери  бла «Призвание» окъуу юйде тюбешгендиле.  Аны республикада Президент грантланы фондуна тийишлиликде «Патриот»  жамауат организация «Этнокультура - путь к взаимопониманию» деген  проектге  кёре къурагъанды. 

Жаш музыкантла классика чыгъармаланы сокъгъандыла

Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институту къурап  эки кюнню ичинде духовой  инструментледе согъуу эмда дауурбас уруу жаны бла  «Дух Кавказа»  регионла аралы ачыкъ конкурс экинчи кере бардырылгъанды.

КъМР-ни Башчысыны посланиясында салыннган борчланы толтурууну планы къабыл кёрюлгенди

КъМР-ни Парламентини президиумуну жыйылыуунда  жыйырмагъа жууукъ соруу  сюзюлгенди. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. 

Тюзлюк бла бардырылгъан конкуренция - экономикабызны айнытыуну ахшы себеби

Бу кюнледе Кремльде Россей Федерацияны Президенти Владимир Путинни башчылыгъында Къырал Советни жыйылыуу болгъанды. Анда «РФ-ни субъектлерини къыралда конкуренцияны айнытыуда баш магъаналы борчлары» сюзюлгендиле. Анга КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды. 

Быйыл да тириликни тюшюрмезге умутлудула

Бу кюнледе КъМР-ни Журналистлерини союзуну  президиумуну правленини кезиулю жыйылыуу болгъанды. Анда сёз озгъан жылны итогларына эмда аллыбыздагъы кезиуде салыннган борчланы юсюнден баргъанды.

Спортчуларыбыз - ал сатырда

Нальчикде Универсальный спорт комплексде битеулю стиль каратеден СКФО-ну биринчилиги бла чемпионаты бардырыладыла. Быллай  даражалы эришиу бизни республикада биринчи кере къуралады, анга 250-ге жууукъ адам къатышханды. 

Дерслени кеслерини кючлери бла

Школда сабийлени кеслери алларына ишлерге юйретиуню уллу магъанасы барды. Ол ышан алагъа къуру билим алыуда угъай, жашауларында да керек боллукъ сунама. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS