25.02.2020, 20:01 - Статьи

Ата журтну къоруулаучуну кюнюнде Нальчикде «Махтаулукъну Ёмюрлюк оту» эсгертмени къатында митинг ётгенди.

19.02.2020, 20:02 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы К.В.Коков  КъМР-ни Терроризмге къажау комиссиясыны жыйылыуун бардыргъанды.

12.02.2020, 20:02 - Статьи

КъМР-де тау-лыжа спортну айнытыу жаны бла республикалы закон къалай толтурулгъанын Парламентни президиуму Элбрус районда Тегенекли элде «правительстволу сагъатны» чеклеринде сюзгенди. Кенгеш тийишли комитетни башламчлыгъы бла бардырылгъанды.

03.02.2020, 20:35 - Статьи

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда 20-дан аслам соруугъа къаралгъанды.

31.01.2020, 20:14 - Статьи

КъМР-ни Парламентини жаз сессиясыны биринчи жыйылыуунда законла чыгъарыучу органнга кирмеген политика  партияланы келечилери республикада демография болумну игилендириуню амалларын кёргюзтгендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

24.01.2020, 20:34 - Статьи

Тюнене КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосуна 30-гъа жууукъ техника берилгенди. Ауур жюклю КамАЗ-ла,  тракторла,  экскаваторла,  УАЗ машинала да агъачланы от тюшюуден сакълауда хайырланыллыкъдыла.

20.01.2020, 21:00 - Статьи

КъМР-ни Парламентини жаз сессиясы башланнганды. Аны чеклеринде законла чыгъарыучу баш органны президиумуну биринчи жыйылыуу ётгенди. Аны спикерни орунбасары Жанатайланы Салим бардыргъанды.

Последнее


Пицца этерге юйреннгендиле, энди кезиу хычинлеге жетгенди

Нальчикде Урунуу, иш бла жалчытыу эмда социал  къоруулау араны акъылбалыкъ болмагъанла бла ишлеу жаны бла  бёлюмюню таматасы Амина Бодракованы башчылыгъында жандауурлукъ акцияла  терк-терк къураладыла.

Халкъны къолайлыгъын кётюрюуню, ырахатлыгъын жалчытыуну власть эм башха салыргъа керекди

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин 2018 жылда 1 мартда  Федерал Жыйылыугъа кезиулю Посланиясын туура этип сёлешгенди. Алгъын  къырал башчы программалы документни окъуугъа сагъат чакълы бир бёлгенди. Бу жол ол  бир сагъат бла 57 минут сёлешгенди.

Ведомстволаны таматалары борчларын къалай толтургъанларына багъа бичиуню ёлчемлери тохташдырыллыкъдыла

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну кезиулю фжыйылыуунда аны талай бегимини проектлери сюзюлгендиле. Жыйылыугъа Правительствону башчысы Мусукланы Алий, аны орунбасарлары Сергей Говоров бла Нина Емузова, министерстволаны бла ведомстволаны таматалары эм келечилери къатышхандыла.

Предпринимательлеге, инвестицияла салыргъа итиннгенлеге - къолайлы халла къураргъа

Къабарты-Малкъарны Башчысында Инвестицияла эм предпринимательство жаны бла Советни кенгешинде республикада бизнес бла кюрешиуге эмда инвестицияла этиуге  тап  онгла  къурауну юсюнден сёлешиннгенди.

Кёпге дери эсде къаллыкъ жолугъуу

Бу кюнледе  Бабугентни 2-чи номерли  кадет-школ интернатында    Ата журт  урушха къатышхан, урунууда да жигерлигин кёргюзтген   Бёзюланы  Шохайны жашы Магометге жораланнган тюбешиу болгъанды,деп билдиредиле Черек районну администрациясыны пресс-службасындан. Анга аны жууукълары, биргесине кёп жылланы ишлегенле, эллилери да  келгендиле эмда аны огъурлу сёзле бла эсге тюшюргендиле.

Шахарчыланы къайгъыларын кёре

Тырныауузну Жер-жерли самоуправление советини 17-чи сессиясында  шахар администрацияны озгъан жыл  ишлерини эсеплери чыгъарылгъандыла. Аны башчысы Джаппуланы Руслан кесини докладында шахарчыланы жашау болумларын игилендириуге баш магъана берилгенин чертип айтханды.  

Хар къайда да инвесторлагъа къолайлы халла къураргъа

Тула шахарда Россей Федерацияны Генеральный прокурору Юрий Чайка оператив кенгеш бардыргъанды. Анда сёз Приволжск,Север-Запад, Шимал-Кавказ, Ара эмда Юг федерал округлада инвесторланы эркинликлерин къоруулауну юсюнден баргъанды.

Ачыкъ, къыйматлы, талпыгъан сёлешиу

Россейни паратхэквондодан жыйымдыкъ командасы Къабарты-Малкъарда баш магъаналы халкъла аралы эришиулеге хазырлана турады.  Бизни республиканы сайлагъанлары да бошдан тюйюлдю - спортчуланы жарымы чакълы бири Шимал Кавказдандыла. Жыйымдыкъ команда бла КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова тюбешгенди эмда анга киргенлени  хар бири бла да танышханды.

Уллу усталыкълары болгъан ишчиле - ёсюуню ышаннгылы себеби

Нальчикде «Къурулушчу» колледжде «Жаш профессионалланы» (WorldSkills Russia) чемпионатыны экинчи регион кесеги башланнганды.

Тынгысызландыргъан затланы жашырмай айтхандыла

Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясында Предпринимательство жаны бла советни кенгеши бардырылгъанды. Аны ишине мэрни орунбасары Анатолий Тонконог, КъМР-ни Предпринимательлерини союзуну, «Опора России» жамауат организацияны республикада бёлюмюню келечилери, предпринимательле да къатышхандыла, деп билдиргендиле администрацияны пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS