08.07.2020, 19:16 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков тюнене республиканы муниципал районларыны бла шахар округларыны администрацияларыны башчылары бла видеоконференция халда кенгеш  бардыргъанды.

02.07.2020, 18:31 - Статьи

КъМР-ни Башчысы  Казбек Коков Къабарты-Малкъар Республикада коронавирус жукъгъан ауруудан сакъланыуну мадарларын толтуруу эмда ол къалай жайыла баргъанына контроль этиу жаны бла оператив штабны кезиулю жыйылыуун видеоконференция халда бардыргъанды эмда республикада санитар-эпид

26.05.2020, 20:58 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков видеоконференция амал бла республиканы саулукъ сакълау учрежденияларыны башчылары бла жыйылыу бардыргъанды. Анга Правительствону башчысы Мусукланы Алий, Роспотребнадзорну КъМР-де бёлюмюню таматасы Жирослан Пагов да къатышхандыла.

22.05.2020, 20:55 - Статьи

21 майда РФ-ни Президенти Владимир Путин видеоконференция амал бла Правительствону, федерал органланы келечилери бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз коронавирус жукъгъан ауруу жайылгъан кезиуде билим бериуню болумуну, бу сферада жууукъ кезиуде тамамланыллыкъ жумушланы юслеринден баргъанды.

13.05.2020, 20:18 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене видеоконференция амал бла районланы бла шахар округланы администрацияларыны башчылары бла «муниципал сагъат» бардыргъанды. Анга Правительствону таматасы Мусукланы Алий да къатышханды.

24.04.2020, 19:18 - Статьи

РФ-ни Президенти Владимир Путин 23 апрельде къыралда бек уллу банкланы оноучулары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз пандемияны кезиуюнде инсанлагъа бла экономикагъа болушлукъну, къытлыкъгъа къажау жумушлада банкланы жерини юслеринден баргъанды.

13.04.2020, 19:20 - Статьи

Къабарты-Малкъарда  «Эльбрус» ВТРК-ны тийресинде EL3 эм  EL6 эки канат пассажир жол ишлерге проект-смета документация экспертизаны ётгенди, специалистле аны къабыл кёргенлерине эсеп чыгъарылгъанды.

Последнее


Самоуправление органланы кючлендириуню, алада демократияны бегитиуню юсюнден баргъанды сёз

Бу кюнледе Францияда Страсбургда Европа Советни Жер-жерли эм регион власть органланы конгрессини 34-чю пленар жыйылыуу бардырылгъанды. Россей Федерацияны къауумунда аны ишине КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова да къатышханды.

Жер-жерли власть «Ахшы тюрлениуле баямдыла, алай биз бюгюн тындырыллыкъ жумушлагъа энчи эс бурабыз»

Кёп болмай биз, Тырныаууз шахарны администрациясыны башчысы Жаппуланы Руслан бла тюбешип, бюгюнлюкде  муниципалитетде тюрлениулени  юсюнден ушакъ бардыргъанбыз.  
- Руслан Камалович, адамланы жашауларын игилендириу жаны бла жумуш къалай толтурулады? 

Ыразылыкъ, грамотала, саугъала

Кёп болмай Хасанияны Маданият юйюнде Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге жораланнган байрам ётгенди. Эллилени бек алгъа администрацияны башчысы Азаматланы Къайсын алгъышлагъанды.

Талай маданият юйню - районланы иелигине

КъМР-ни Правительствосуну озгъан ыйыкъда бардырылгъан кезиулю кенгешинде медицина, жерле, транспорт, билим бериу, агъач мюлк, социальный эм бюджет политика бла байламлы жыйырма чакълы бегимлени проектлерине къаралгъанды. Жыйылыугъа Правительствону председатели Мусукланы Алий, министерстволаны бла ведомстволаны эм район администрацияланы таматалары да къатышхандыла.

Власть органланы бла граждан обществону институтларыны араларында байламлыкъла салыннган борчланы толтурууну магъаналы себеби

КъМР-ни Жамауат палатасыны таматасы Хазратали Бердов КъМР-ни Башчысы Юрий  Коковну Парламентге Посланиясыны юсюнден кесини оюмун айтханды:

Эки жюзден аслам спортчу къатышханды

Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге жораланып, «Нальчик» спорт комплексде эркин тутушуудан эришиуле бардырылгъандыла. Алагъа регионну битеу шахарларындан бла районларындан гитче жыл санда тутушхан 200-ден аслам спортчу къатышхандыла. Баш судьялыкъны Россейни спортуну устасы Мисирланы Элдар этгенди. 

Къууанчны бла ышаныуну саугъалау

Нальчикде Къырал концерт залда  Даун ауруулары болгъанланы халкъла аралы кюнюне жораланнган жыйылыу ётгенди.  Ары келгенлени алларында  Сабийлени бла жаш тёлюню чыгъармалыкъларыны республиканы юйюнде «Солнышко» къауумгъа жюрюген балала эстрада тепсеуню «Арабеск» ансамбли бла бирге концерт кёргюзтгендиле.

Эм магъаналы борчла - экономиканы ёсдюрюу, адамланы социал излемлерин тапдырыу, жамауатны ырахатлы, къолайлы жашауун жалчытыу

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков республиканы Парламентине Послание этгенди эмда Правительствогъа, жер-жерли власть органлагъа экономиканы, социальный сфераны айнытыу жаны бла буйрукъла бергенди.   

Смен бла окъутууну кетериу - ал жанында

Нальчикде «Кюн шахар» сабий чыгъармачылыкъ академияда бардырылгъан коллегияда Къабарты-Малкъарны Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну былтыргъы ишини эсеплери чыгъарылгъанды эмда быйылгъа борчла белгиленнгендиле.

Ачыкъ, ашыкъмай ангылатып

Черек районда Мечиланы Кязим атлы  библиотекада  бу кюнледе   «Айтхылыкъ поэтлени назмуларын окъуй» деген битеуроссей конкурсну муниципал  кезиую бардырылгъанды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS