23.03.2020, 20:27 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Урунуу, социал политика эм саулукъ сакълау комитетини кенгертилген жыйылыуунда «Демография» миллет проектни «Сабий туугъан юйюрлеге ахча болушлукъну юсюнден» республикалы программасы жашауда къалай бардырылгъаны сюзюлгенди.

11.03.2020, 20:25 - Статьи

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков «контроль сагъат» халда КъМР-ни Правительствосуну келечилери бла кенгеш бардыргъанды.

02.03.2020, 19:52 - Статьи

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде республикада жолда жюрюуню къоркъуусузлугъун жалчытыу жаны бла къаллай мадарла толтурулгъанлары сюзюлгенди.

28.02.2020, 19:03 - Статьи

Россейни Къоркъуусузлукъ советини секретары Николай Патрушев Владикавказда кенгеш бардыргъанды. Анга Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

25.02.2020, 20:01 - Статьи

Ата журтну къоруулаучуну кюнюнде Нальчикде «Махтаулукъну Ёмюрлюк оту» эсгертмени къатында митинг ётгенди.

19.02.2020, 20:02 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы К.В.Коков  КъМР-ни Терроризмге къажау комиссиясыны жыйылыуун бардыргъанды.

12.02.2020, 20:02 - Статьи

КъМР-де тау-лыжа спортну айнытыу жаны бла республикалы закон къалай толтурулгъанын Парламентни президиуму Элбрус районда Тегенекли элде «правительстволу сагъатны» чеклеринде сюзгенди. Кенгеш тийишли комитетни башламчлыгъы бла бардырылгъанды.

Последнее


Уллу усталыкълары болгъан ишчиле - ёсюуню ышаннгылы себеби

Нальчикде «Къурулушчу» колледжде «Жаш профессионалланы» (WorldSkills Russia) чемпионатыны экинчи регион кесеги башланнганды.

Тынгысызландыргъан затланы жашырмай айтхандыла

Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясында Предпринимательство жаны бла советни кенгеши бардырылгъанды. Аны ишине мэрни орунбасары Анатолий Тонконог, КъМР-ни Предпринимательлерини союзуну, «Опора России» жамауат организацияны республикада бёлюмюню келечилери, предпринимательле да къатышхандыла, деп билдиргендиле администрацияны пресс-службасындан.

Шуёхлукъну бла келишиулюкню сакълау - бизни сыйлы борчубуз

КъМР-ни Жамауат палатасыны советини жыйылыуунда Къабарты-Малкъарда миллетле эм динле аралы байламлыкъла жаны бла къырал политика къалай толтурулгъаны тинтилгенди. Аны палатаны башчысы Хазратали Бердов бардыргъанды.

Къачан да, неде да хайырлымыды сайлаугъа эркинлик?

Озгъан жылда жайда Йошкар-Ола шахарда миллетлени  байламлыкълары жаны бла советни жыйылыуунда орус тилни магъанасы энчи чертилген эди. Ол халкъланы араларында кёпюрдю, къыралны бирикдирген кючдю. 

Искусство Москвада чыкъгъан тынгылы монографияда - бизни жерлешибизни магъаналы статьясы

Озгъан жылны ахырында жерлешибиз, белгили искусствовед, алим Аппайланы Жаухарны «Россей искусстволаны ыйыгъы» деген кёрмюч конкурсда эксперт советни (жюрини) ишине къатышыргъа чакъыргъандыла.  Анда къыралны отуз регионундан, жыйырма тыш къыралдан  келген художникле бла устала кеслерини суратларын, скульптура ишлерин кёргюзтгендиле.  

Эшитип тургъандан эсе, кёрген ахшыды

Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетни механизация эмда предприятияланы энергия бла жалчытыу факультетини лабораториясында бу кюнледе мастер-класс бардырылгъанды. Студентлеге анда дизель отлукъ бла ишлеген аппаратураны къалай хайырланыргъа, анга ремонтну къалай этерге кереклисин кёргюзтгендиле.

Дунияда геополитика хал сакълыкъны эмда къоркъуусузлукъну бютюнда кючлендириуню излейди

Тюнене Юрий Коков Правительствону юйюнде Россейни ФСБ-сыны Чекчи службасыны кадрла управлениясыны таматасы Сергей Стрельников эмда Россейни ФСБ-сыны жер-жерли Чекчи управлениясыны жангы башчысы Андрей Павлов бла тюбешгенди.  Ушакъны кезиуюнде  ведомствону алгъыннгы башчысы Анатолий Пугачёв Россейни чеклеринде къоркъуусузлукъну жалчытыугъа уллу къыйын салгъаны белгиленнгенди.

Нальчикде - энтта бир гемодиализ ара

Тюнене республиканы ара шахарында Шортанов атлы орамда жангы гемодиализ ара ачылгъанды. Къууанчлы ишге КъМР-ни Башчысы Юрий Коков, республиканы саулукъ сакълау министри Марат Хубиев эм башхала къатышхандыла.

Альбертни кезиулю хорламы

16 февральда Краснодарда къатыш единоборстволадан эришиулени къураучу АСВ 80 промоутер компания  кезиулю турнир бардыргъанды. Анда 13 тюбешиуден бек магъаналыгъа уа Тюменланы Альбертни америкалы На-Шон Баррел бла сермеши санала эди.

Хоккей командабызны оюнун ашыгъып сакълайбыз

Тюнене материал басмагъа хазырлангнган кезиуде Россейни командасы 3 «кюмюш» эм 8 «доммакъ» бла майдал зачётну 20-чы тизмесинде орналады. Битеу да бу Оюнлагъа 25 къыралны командасы къатышханын эсге ала, россейлилени болумлары артыкъ  къууандырырча тюйюлдю. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS