22.05.2020, 20:55 - Статьи

21 майда РФ-ни Президенти Владимир Путин видеоконференция амал бла Правительствону, федерал органланы келечилери бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз коронавирус жукъгъан ауруу жайылгъан кезиуде билим бериуню болумуну, бу сферада жууукъ кезиуде тамамланыллыкъ жумушланы юслеринден баргъанды.

13.05.2020, 20:18 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене видеоконференция амал бла районланы бла шахар округланы администрацияларыны башчылары бла «муниципал сагъат» бардыргъанды. Анга Правительствону таматасы Мусукланы Алий да къатышханды.

24.04.2020, 19:18 - Статьи

РФ-ни Президенти Владимир Путин 23 апрельде къыралда бек уллу банкланы оноучулары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз пандемияны кезиуюнде инсанлагъа бла экономикагъа болушлукъну, къытлыкъгъа къажау жумушлада банкланы жерини юслеринден баргъанды.

13.04.2020, 19:20 - Статьи

Къабарты-Малкъарда  «Эльбрус» ВТРК-ны тийресинде EL3 эм  EL6 эки канат пассажир жол ишлерге проект-смета документация экспертизаны ётгенди, специалистле аны къабыл кёргенлерине эсеп чыгъарылгъанды.

10.04.2020, 18:57 - Статьи

РФ-ни Президенти Владимир Путин видеоконференция амал бла Правительствону эмда РФ-ни субъектлерини таматалары бла кенгеш бардыргъанды эмда  коронавирус жукъгъан аурууну жайылыуун тохтатыуну амалларын сюзгенди. Анга КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

23.03.2020, 20:27 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Урунуу, социал политика эм саулукъ сакълау комитетини кенгертилген жыйылыуунда «Демография» миллет проектни «Сабий туугъан юйюрлеге ахча болушлукъну юсюнден» республикалы программасы жашауда къалай бардырылгъаны сюзюлгенди.

11.03.2020, 20:25 - Статьи

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков «контроль сагъат» халда КъМР-ни Правительствосуну келечилери бла кенгеш бардыргъанды.

Последнее


Не бек къысхан эселе да, спортчуларыбыз апчымайдыла

Пхёнчханда бардырылгъан къыш Олимпиаданы бюгюннгю эсеплерине кёре, Россей майдалланы саны бла онекинчи жердеди. Алыкъа атлетлерибиз алтын майдал алалмай турадыла.

Жашагъанына кёре - махтау, сый-намыс да

КъМР-ни сыйлы нартюх ёсдюрюучюге бу кюнледе 90 жыл толгъанды. Черек районну Жемтала элинде жашагъан Тогъузаланы  Хусей кесини юбилейин  къууанчлы халда белгилегенди. Ол тириди, керек болса, маллагъа да къарайды, юй мюлкге да кёз жетдиреди. 

Вольный ауулчулагъа - юй тюпле

Озгъан шабат кюн  Нальчикде  Профсоюзланы маданият юйюнде Вольный Ауулда жашагъанлагъа жер участкала чёп атыу бла къууанчлы халда юлешиннгендиле.

Фатарланы иелери тёлеген ахча жаланда аланы юйлерине къоратыллыкъдыла

Кёп фатарлы юйлени толу ремонтлары ючюн налог тохташдырылгъанлы иги кесек заман озгъанды, алай соруула уа дайым чыкъгъанлай турадыла. Ол сылтау бла КъМР-ни Жамауат палатасына Нальчикде Тургенев атлы орамда 7-чи номерли юйде жашагъан адамланы къаууму специалистле бла тюбешир муратда келгендиле.

Ёзек къайгъырыу - инсанланы конституциялы эркинликлерин, жамауатны аманлыкъчыладан жокълауду

 КъМР-ни прокурору Олег Жариков журналистле бла тюбешиуде   надзор ведомство былтыр тамамлагъан ишни эсеплерин чыгъаргъанды. 

Китап окъуучуланы санын кёбейте

Алгъаракълада Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетни экономика институтунда буккроссинг-тийре къууанчлы халда ачылгъанды, деп билдиргендиле окъуу учреждениядан. Ол вузну Инновацияла эмда технологияланы трансфери арасыны таматасы Анета Шибзухованы башламчылыгъы бла къуралгъанды. 

Айырыучулагъа не къадар тап болумла къураргъа

Элбрус районну администрациясы бла жер-жерли айырыу комиссия бирге кенгеш бардыргъандыла. Анга  политика партияланы жер-жерли бёлюмлерини таматалары,эллени бла Тырныаууз шахарны башчылары, айырыу комиссияланы, район администрацияны жамауат советини, тюрлю-тюрлю организацияланы, структураланы, управленияланы келечилери да къатышхандыла.

Келгенлеге эс бёлюп тынгылагъанды, законланы ангылатханды, амалла табаргъа айтханды

«Единая Россия» политика партияны Нальчикде мекямында РФ-ни Федерал Жыйылыууну Къырал Думасыны депутаты Ирина Марьяш «регион ыйыкъны» чеклеринде приём бардыргъанды. Анга жарсыуларын айтып 20 адам келгенди. Аланы тарыгъыуларыны асламысы ишсизлик, жерле, жашау-турмуш халла, элледе суу бла жалчытыу бла байламлы эдиле. 

Жарты-къурту мадарла бла шахарда керекли хыйсаплагъа жетерге бек къыйынды

Нальчик шахар округну администрациясында бардырылгъан коллегияда муниципалитетни  ЖКХ-сында болгъан кемчиликлени, аланы кетериу амалланы юсюнден сёлешиннгенди эмда талай башха жумушлагъа да къаралгъанды. Жыйылыугъа мэр Арсен Алакаев эмда администрацияны келечилери къатышхандыла.. 

«Шёндюгю билим бериу жеринде турмайды, ол заманны излемлери, жамауатны сейирлери бла бирге тюрленнгенлей барады»

КъМР-ни Парламентини Билим бериу, илму эм жаш тёлю политика жаны бла комитетини башчысы Светлана Азикова бла орган тамамлагъан ишни, законла чыгъарыуну энчиликлерини эмда быйыл толтурургъа белгиленнген жумушланы юслеринден ушакъ бардыргъанбыз.
- Светлана Гаднановна, сиз башчылыкъ этген комитет былтыр толтургъан ишге къаллай багъа берлик эдигиз?

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS