19.08.2020, 20:30 - Статьи

КъМР-ни Башчысы К.В. Коков  Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъарны Терроризмге къажау комиссиясыны бла Оператив штабыны жыйылыуларын бирге бардыргъанды. Аны ишине КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы А.Т., КъМР-де баш федерал инспектор Т.М.

17.08.2020, 19:57 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков бу кюнледе республиканы Бахсан эмда Элбрус районларын жокълагъанды. Бек алгъа ол Атажукинода ремонту быйыл майда башланнган машина жол не халда болгъанына къарагъанды.

10.08.2020, 19:55 - Статьи

9 августда Белоруссияда президент айырыула бардырылгъандыла. Ол кюн 20.00 сагъатха   айырыучуланы 84,05 проценти къол кётюргенди. Шёндюгю къырал башчы  Александр Лукашенко жанлы болгъанларын аланы 80,23 проценти билдиргенди.

07.08.2020, 18:28 - Статьи

Бу кюнледе Къабарты-Малкъаргъа РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары – РФ-ни Президентини Узакъ  Восток федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Трутнев келгенди.

30.07.2020, 21:03 - Статьи

Россейни Президенти Владимир Путин видеоконференция халда РФ-ни Правительствосу эм субъектлени таматалары бла кенгеш къурагъанды. Аны темасы  къыралда санитар-эпидемиология болум эм саулукъ сакълау системаны кюз-къыш кезиуге хазырлыгъы болгъанды.

27.07.2020, 20:39 - Статьи

КъМР-ни Башчысы К. В. Коков «Хаймаша» жайлыкъда Правительствону келечилери эмда муниципалитетлени башчылары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз малчылыкъны айнытыуну, тау жайлыкъланы бютюн файдалы хайырланыуну юслеринден баргъанды.

22.07.2020, 20:11 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Коронавирус жукъгъан аурууну профилактикасы эм жайылыууна контроль этиу жаны бла оператив штабны жыйылыуун видеоконференция амал бла бардыргъанды.

Последнее


Шуёхлукъну бла келишиулюкню сакълау - бизни сыйлы борчубуз

КъМР-ни Жамауат палатасыны советини жыйылыуунда Къабарты-Малкъарда миллетле эм динле аралы байламлыкъла жаны бла къырал политика къалай толтурулгъаны тинтилгенди. Аны палатаны башчысы Хазратали Бердов бардыргъанды.

Къачан да, неде да хайырлымыды сайлаугъа эркинлик?

Озгъан жылда жайда Йошкар-Ола шахарда миллетлени  байламлыкълары жаны бла советни жыйылыуунда орус тилни магъанасы энчи чертилген эди. Ол халкъланы араларында кёпюрдю, къыралны бирикдирген кючдю. 

Искусство Москвада чыкъгъан тынгылы монографияда - бизни жерлешибизни магъаналы статьясы

Озгъан жылны ахырында жерлешибиз, белгили искусствовед, алим Аппайланы Жаухарны «Россей искусстволаны ыйыгъы» деген кёрмюч конкурсда эксперт советни (жюрини) ишине къатышыргъа чакъыргъандыла.  Анда къыралны отуз регионундан, жыйырма тыш къыралдан  келген художникле бла устала кеслерини суратларын, скульптура ишлерин кёргюзтгендиле.  

Эшитип тургъандан эсе, кёрген ахшыды

Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетни механизация эмда предприятияланы энергия бла жалчытыу факультетини лабораториясында бу кюнледе мастер-класс бардырылгъанды. Студентлеге анда дизель отлукъ бла ишлеген аппаратураны къалай хайырланыргъа, анга ремонтну къалай этерге кереклисин кёргюзтгендиле.

Дунияда геополитика хал сакълыкъны эмда къоркъуусузлукъну бютюнда кючлендириуню излейди

Тюнене Юрий Коков Правительствону юйюнде Россейни ФСБ-сыны Чекчи службасыны кадрла управлениясыны таматасы Сергей Стрельников эмда Россейни ФСБ-сыны жер-жерли Чекчи управлениясыны жангы башчысы Андрей Павлов бла тюбешгенди.  Ушакъны кезиуюнде  ведомствону алгъыннгы башчысы Анатолий Пугачёв Россейни чеклеринде къоркъуусузлукъну жалчытыугъа уллу къыйын салгъаны белгиленнгенди.

Нальчикде - энтта бир гемодиализ ара

Тюнене республиканы ара шахарында Шортанов атлы орамда жангы гемодиализ ара ачылгъанды. Къууанчлы ишге КъМР-ни Башчысы Юрий Коков, республиканы саулукъ сакълау министри Марат Хубиев эм башхала къатышхандыла.

Альбертни кезиулю хорламы

16 февральда Краснодарда къатыш единоборстволадан эришиулени къураучу АСВ 80 промоутер компания  кезиулю турнир бардыргъанды. Анда 13 тюбешиуден бек магъаналыгъа уа Тюменланы Альбертни америкалы На-Шон Баррел бла сермеши санала эди.

Хоккей командабызны оюнун ашыгъып сакълайбыз

Тюнене материал басмагъа хазырлангнган кезиуде Россейни командасы 3 «кюмюш» эм 8 «доммакъ» бла майдал зачётну 20-чы тизмесинде орналады. Битеу да бу Оюнлагъа 25 къыралны командасы къатышханын эсге ала, россейлилени болумлары артыкъ  къууандырырча тюйюлдю. 

Келгенлени жумушларын терк да, тынгылы да тындырадыла

Къабарты-Малкъарны Кёп функциялы арасында, аны районлада бёлюмлерини таматалары да къатышып, кенгеш бардырылгъанды. Анда учрежденияны былтыргъы ишини эсеплерин чыгъаргъандыла эм тамамланыллыкъ борчланы юсюнден да айтхандыла, деп билдиргендиле МФЦ –ны пресс-службасындан. 

Сёлешиу ачыкъ халда баргъанды

Тырныауузда  Жаш тёлю палатаны советини ючюнчю жыйылыууна жаш депутатла администрацияны башчысы Залийханланы Къаншаубийни чакъыргъандыла. Бу органны жангы къаууму къуралгъанлы алай кёп болмайды, былтыр ноябрьде башлагъанды ишин, алай къысха заманны ичинде талай магъаналы жумушну башламчысы болгъанды, иги кесегин да кеси бардыргъанды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS