19.08.2020, 20:30 - Статьи

КъМР-ни Башчысы К.В. Коков  Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъарны Терроризмге къажау комиссиясыны бла Оператив штабыны жыйылыуларын бирге бардыргъанды. Аны ишине КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы А.Т., КъМР-де баш федерал инспектор Т.М.

17.08.2020, 19:57 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков бу кюнледе республиканы Бахсан эмда Элбрус районларын жокълагъанды. Бек алгъа ол Атажукинода ремонту быйыл майда башланнган машина жол не халда болгъанына къарагъанды.

10.08.2020, 19:55 - Статьи

9 августда Белоруссияда президент айырыула бардырылгъандыла. Ол кюн 20.00 сагъатха   айырыучуланы 84,05 проценти къол кётюргенди. Шёндюгю къырал башчы  Александр Лукашенко жанлы болгъанларын аланы 80,23 проценти билдиргенди.

07.08.2020, 18:28 - Статьи

Бу кюнледе Къабарты-Малкъаргъа РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары – РФ-ни Президентини Узакъ  Восток федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Трутнев келгенди.

30.07.2020, 21:03 - Статьи

Россейни Президенти Владимир Путин видеоконференция халда РФ-ни Правительствосу эм субъектлени таматалары бла кенгеш къурагъанды. Аны темасы  къыралда санитар-эпидемиология болум эм саулукъ сакълау системаны кюз-къыш кезиуге хазырлыгъы болгъанды.

27.07.2020, 20:39 - Статьи

КъМР-ни Башчысы К. В. Коков «Хаймаша» жайлыкъда Правительствону келечилери эмда муниципалитетлени башчылары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз малчылыкъны айнытыуну, тау жайлыкъланы бютюн файдалы хайырланыуну юслеринден баргъанды.

22.07.2020, 20:11 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Коронавирус жукъгъан аурууну профилактикасы эм жайылыууна контроль этиу жаны бла оператив штабны жыйылыуун видеоконференция амал бла бардыргъанды.

Последнее


Эм магъаналы жумушлары - жаш тёлюню юйретиу, ветеранланы турмушларын женгиллетиу

Урушну, урунууну, Сауутланнган кючлени эмда право низамны сакълаучу органланы ветеранларыны (пенсиячыларыны) шахар советини бу кюнледе бардырылгъан пленумунда былтыр тамамланнган ишлени эсеплери чыгъарылгъандыла, быйылгъа да борчла белгиленнгендиле.

Жерибиз бла ёхтемленирге, аны кёз гинжича сакъларгъа талпындыргъан фильм

Бу кюнледе КъМР-ни Культура фондунда  республиканы Кинематографистлерини союзуну  таматасы Владимир Вороковну «Эльбрусград» деген документли фильмини презентациясы къуралгъанды. Ол «Приэльбрусье»  миллет паркгъа жораланнганды. 

Тамата классланы окъуучулары ана тилден дерслени сайларгъа эркиндиле

Интернетде Къабарты-Малкъарда школлада ана тилни бла адабиятны дерслерин азайтадыла, къабарты эм малкъар тиллеге юйренирге чекле салынадыла деген хапарла кенг жайылгъандыла. Аны бла байламлы республиканы прокуратурасындан бу жаны бла федерал излемлени ангылатырларын тилегенбиз.

Гитче шахарланы энчиликлерин бузмай айнытыргъа

Кёп болмай Москва областьны Коломна шахарында  федерал эм регион къырал къуллукъчула къатышып форум ётгенди. Анда сёз гитче шахарланы бла эллени айнытыуну юсюнден баргъанды. Жыйылыуда Тырныаууз, Бахсан эм Прохладна шахар округланы администрацияларыны башчылары Жаппуланы Руслан, Хачим Мамхегов эм Игорь Тараев да болгъандыла.

Бусагъатдагъы халны сакълар эмда игилендирир ючюн туристлени шёндюгю сурамларына келиширге тийишлиди

Былтыр 30 декабрьден быйыл 8 январьгъа дери къысха кезиуде Минги тауну тийресинде къуру Азауда  40,5 мингнге жууукъ адам солугъандыла. Ол а былтырны бу кезиую бла тенглешдиргенде, 17 процентге асламды. «Чегет» къонакъ юйде бардырылгъан жангыртыуланы хайырындан а Чегетге солургъа келгенлени саны 3 процентге ёсгенди.

Ахшы тюрлениуле баямдыла, алай тынчайыргъа уа сылтаула аздыла

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосунда республиканы шахарларында бла эллеринде санитар болумну тинтиу жаны бла ведомствола аралы комиссияны жыйылыуу болгъанды. Анда былтырны тёртюнчю кварталында ишни эсеплери чыгъарылгъандыла. Кенгешге министерствону тийишли бёлюмлерини таматалары, жер-жерли администрацияланы келечилери да къатышхандыла.

Жангы ахчала къаллайладыла

Белгилисича, бизни къыралда былтыр жангы 200 эм 2000-сомлукъ къагъыт ахчала жюрюп тебирегендиле. Ала башхалагъа хазна ушамайдыла, кеслерини да энчиликлери  кёпдюле.

Хар кимге да хатер этиу - жюрегини излемиди

Бюгюнлюкде заман да ёзгере, аслам къыйматха кёз къарам да тюрлене баргъанлыкъгъа, тёгерекде тиширыу биригиуле кеслерини ишлерин тохтатмай, жамауатдан ыразылыкъ табадыла. Зольск районну Хабаз элини аллай совети да ол сандады, аны кесине да Ахматланы Аминат (халкъ а аны Люба деп таныйды) башчылыкъ этеди. Андан сора да, Жер-жерли самоуправленияны советини депутатыды.

Окъутууда алчы амалланы тири хайырлана

Тырныауузну алтынчы номерли орта школуну башланнган классларыны устазы Орусланы Марина бу ишге Ставропольну къырал университетинде педагог усталыкъны алгъанындан сора келгенди. Бюгюнлюкде аны стажы жыйырма жылдан атлагъанды.

Волейболчу къызла да элни атын иги бла айтдырадыла

Бабугент элде тиширыу волейбол командаланы араларында жыл сайын бардырылгъан тёрели турнир озгъанды. Аны Черек районну спорткомитети хазырлагъан эди.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS