26.11.2020, 08:20 - Статьи

КъМР-ни Парламентинде Жаш тёлю палатаны жетинчи чакъырылыууна кандидатла сайланнгандыла. Быйыл санитар-эпидемиология болум бла байламлы айырыу видеоконференция амал бла бардырылгъанды. Конкурсха 60 адам къатышханды. 

26.11.2020, 08:20 - Статьи

КъМР-де коронавирус аурууну профилактикасы эм аны жайылыууна къажау оператив штабдан белгили этгенлерича, бюгюнлюкде вирус жукъгъанланы саны  12 253 адамгъа  жетгенди. Ахыр ыйыкъда кюннге орта эсеп бла 88-90 адам ауругъанды, ол санда 25 ноябрьде  ол 88 адамгъа жагъылгъаны  ачыкъланнганды. 

26.11.2020, 08:19 - Статьи

Къабарты-Малкъарда жемишлени бла кёгетлени производствосун ёсдюрюрча  уллу инвесторланы  къошумчулукълары изленеди. Ол жаны бла ахшы жетишимле да бардыла. 

26.11.2020, 08:18 - Статьи

Нальчик шахар округда талай жамауат транспортну маршрутлары тюрлендирилгендиле. Алай бла энди 25-чи номерли маршруткаланы бурулгъан жерлери Тырныаууз орамдан Пачев атлы орамгъа кёчюрюлгенди. Бу оноуну хайыры бла маршрут онеки километрге къысхаракъ болгъанды.

24.11.2020, 08:43 - Статьи

Казбек Коков иш бла Элбрус районнга баргъанды. Башчыны жолоучулугъу эм алгъа Кёнделеннге болгъанды. Анда ол Хаймаша орамда автомобиль жолгъа къарагъанды. Ол тийреледе 120 юйюр жашайды эм элни билим бериу махкемелеринден бири орналыпды.  Сакъ жауунланы хатасындан жол тозурап эди.

24.11.2020, 08:43 - Статьи

КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова видеоконференция амал бла законла чыгъарыучу органны президиумуну кезиулю жыйылыуун бардыргъанды. «Правительстволу сагъатны» чеклеринде культурада эмда асламлы информация органлада информация технологияланы айнытыуну онгларына къаралгъанды. 

24.11.2020, 08:41 - Статьи

Бусагъатда да, алгъын заманладача, Россейни армиясы кесини аскерчилери бла махтаулуду. Аны тамблагъы кюню уа бюгюннгю жашла бла къызладыла. Арт кезиуде кадет къымылдауну жангыра баргъанын, аны алайлыгъын а жашау кеси сурагъанын да кёре келебиз.

Последнее


Тау этекледен къарны тюшюредиле

Минги  тауда къар юзюлюп тюшюуге къажау сауутланнган  отрядны  келечилери бу кюнледе онюч жерде жыйылгъан къарны топла бла атдырып энишге тюшюргендиле. Бу иш Чегет бла Терс-Къол къаяланы къатларында бардырылгъанды, деп билдиргендиле МЧС-ни КъМР-де Баш управлениясыны пресс-службасындан.

Чексиз сыйын кёрюу, къыйынына тийишли багъа бичиу, толу ийнаныу

КъМР-ни Айырыу комиссиясыны оноу этерге эркинликлери болгъан келечилери, тюнене эрттенликде 10 сагъат 10 минутда РФ-ни Президентин сайлауну эсеплерин чыгъарып,  бегимге къол салгъандыла эмда аны РФ-ни Ара айырыу комиссиясына жибергендиле. 

«Путин - бизни Президентибиз!»

Аллай ат бла тюнене Нальчикде  Музыка театрны аллында концерт-митинг болгъанды. Къабарты-Малкъар Россейге къошулгъанлы 400-жыллыкъны майданында  адам асыры кёпден, тырнакъ басар жер жокъ эди. Жаш адамла уа бютюнда аслам эдиле.  Ала бла КъМР-ни культурасыны сыйлы артисткасы Фатимат Чехмахова бла Атталаны Азнор   жарыкъ саламлашхандыла.

Юйретиуню ёзек мураты - сабийлени не жаны бла да айнытыу

«Ана тилим – жаным-тиним, мени дуниям!» деген республикалы конкурс-фестивальны чеклеринде Бабугентде Батчаланы Роза атлы орта школда тюбешиуле бардырылгъандыла. Ачыкъ дерследе устазла профессионал даражаларын, сабийле жыргъа, тепсеуге хунерлерин, къол усталыкъларын да кёргюзтгендиле.

Кёргенлери, эшитгенлери кёпге дери эслеринде къаллыкъды

Тырныауузну биринчи номерли лицейини эм экинчи номерли орта школуну окъуучуларыны къауумлары Санкт-Петербургда билим бериу экспедицияда болгъандыла. Ол РФ-ни Президентини грантын алгъан «От неприятия «чужих» к сотрудничеству с «другими»» деген проектни чеклеринде къуралгъанды.

Юйлени жумушларына къарагъан компанияладан сурамны къатыландырадыла

Кёп фатарлы юйлени жумушларына къарау системаны игилендирир умут бла РФ-ни Жашау журт кодексине эмда талай норматив актларына алгъаракъда тюрлениуле сингдирилгендиле. Аны юсюнден адамланы талай сорууларына Къабарты-Малкъарда «ЖКХ-да жамауат контрольну регион арасы» деген жамауат организацияны башчысы Руслан Мазлоев жууапла бергенди.

Хорламгъа - къыйын сынауланы юсю бла

Нальчикде 2-чи номерли лицейде «Жылны педагогу -2018» Битеуроссей конкурсну муниципал кезиуюню эсеплери чыгъарылгъандыла.

Сабий поликлиникаланы къолгъа аллыкъдыла

Сабий поликлиникаланы бла бёлюмлени мюлк-техника онгларын игилендирир мурат бла республика тийишли федерал программагъа къошулгъанды. Аны бардырыргъа Россей Федерацияны Правительствосу резерв фондундан он миллиард сом бёлгенди. Андан Къабарты-Малкъаргъа быйыл 71 миллион сом берилликди.

Онеки ёксюзге - фатарладан ачхычла эмда саугъала

Озгъан орта кюн КъМР-ни Билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда ёксюз эмда къарар адамлары болмай къалгъан сабийлеге фатарладан ачхычла берилгендиле. Бу жол аланы Прохладна, Терк, Урван эмда Лескен районладан онеки адам алгъанды.

Окъуучуланы кёбюсю хакъсыз кружоклагъа жюрюрча

Къабарты-Малкъарда 2025 жылгъа хакъсыз кружоклагъа битеу сабийле жюрюрча онгла къураргъа мурат барды. Бусагъатда ол жетмиш процентден аз-маз атлайды. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS