25.02.2021, 10:47 - Статьи

Ата журтну къоруулаучуну кюнюнде КъМР-ни Башчысы Казбек Коков аскерчилени хурметине Нальчикде «Кишиликни ёмюрлюк оту» эсгертмеге гюлле салгъанды. 

25.02.2021, 10:46 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну юйюнде Уллу Ата журт урушда кёргюзтген батырлыкълары ючюн къырал саугъалагъа тийишли болуп, алай тюрлю-тюрлю сылтаула бла аланы алмай къалгъан аскерчилени жууукъларына орденлени бла майдалланы  удостоверениялары берилгендиле.

25.02.2021, 10:45 - Статьи

Бахсан районну администрациясында КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Бахсан шахардан эмда Бахсан, Элбрус, Зольск районланы эллеринден Уллу Ата журт урушну фронтларына кетген 40 батырны туудукъларына жигитле урушда тийишли болуп, алай алмай къалгъан къырал саугъаланы удостоверенияларын бергенди.

25.02.2021, 10:43 - Статьи

Росгвардиячыла Уллу Ата журт урушну жигитин басдырыу жумушлагъа къатышхандыла, деп билдиргендиле бизге ведомствону пресс-службасындан.

25.02.2021, 10:41 - Статьи

 КъМР-де COVID-19 жукъгъан аурууну  профилактикасы эм аны жайылыууна къажау оператив штабдан белгили этгенлерича, республикада коронавирусдан 20 703 адам ауругъанды. Бир кюннге ол 74 адамда ачыкъланнганды.  

20.02.2021, 08:28 - Статьи

Россейни Къоркъуусузлукъ Советни Секретары Николай Патрушев Ставропольеде Шимал-Кавказ федерал округда миллет къоркъуусузлукъ соруула жаны бла кенгеш бардыргъанды.  Анга РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Юрий Чайка, Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков, округну субъектлерини

20.02.2021, 08:27 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков видеоконференция амал бла районланы бла шахарланы администрацияларыны таматалары бла «муниципал сагъатны»  бардыргъанды. Анда 2022 жылда Къабарты-Малкъарны 100-жыллыкъ юбилейин белгилеуге хазырланыуну соруулары сюзюлгендиле. 

Последнее


Чабып ёрлеуде бийик рекордла сакълайдыла

Бу кюнледе Минги тауну этегинде скайраннингден RedFox Elbrus Race  халкъла аралы 10-чу юбилей фестиваль бардырылады. Анга къатышыргъа Бахсан ауузуна 22 къыралдан 450 альпинист келгенди. Эсигизге салайыкъ, эришиуню RedFox компания къурагъанды.

Тёгерегибизни айбатландырыу - бизни энчи къайгъырыуубуз

РФ-ни къурулуш эм ЖКХ министри Михаил Мень бу кюнледе Москвада жашау журтла-коммунал мюлкню эм шахарланы тийрелерин айнытыу бла байламлы битеуроссей кенгеш бардыргъанды. Аны ишине КъМР-ни къурулуш, ЖКХ эмда жол мюлк министри Вячеслав Кунижев да къатышхан эди.

Чегемде – уллу той

Ючюнчю майда Тёбен Чегемде бла Чегем чучхурланы къатында Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюнюне атап,уллу байрам болгъанды. Анга Тёбен Чегемни администрациясыны башчысы Къонакъланы Илияс,   эллиле, къонакъла да къатышхандыла.Ол кюн къарындаш миллетни алгъышларгъа Лячинкъая элни администрациясыны келечилери, акъсакъаллары да келгендиле.   

Махтау сёзле, ариу макъамла, субай тепсеуле

3 майда  Абхазия майданда  малкъар  халкъ кёчгюнчюлюкден  туугъан жерине къайтханына  жораланнган уллу концерт болгъанды. Аны Нальчик шахарны жер-жерли администрациясыны культура управлениясы «Эльбрусоид» ара бла бирге къурагъандыла. Анга келгенлени Къулийланы Къайсын атлы малкъар къырал драма театрны артисти  Мызыланы Аубекир бла  актриса  Лина Мафедзова алгъышлагъандыла.

Ёксюз жашчыкъгъа кадет училищеге кирирге болушургъа айтханды

РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Геккиланы Заур «Единая Россия» партияны регион жамауат приёмныйинде бир къауум адамгъа тюбеп, аланы  жарсыуларына бла тилеклерине тынгылагъанды. Ала уа социал жалчытыу, иш тапмау, жашар жерни къытлыгъы, окъуу бла да байламлы эдиле. Битеу да 14 обращениягъа къаралгъанды.

Жангы стадионда биринчи голну ургъанды

Бу къыш тырныауузчу Аппайланы Хызыр Волгоградны «Ротор» командасы бла келишим тауусханды. Футболну миллет лигасыны жазгъы кезиуюнде бу клуб турнир таблицаны ахырында тизмеледе эди. Алай бусагъатда ол иги да ёргерекге кётюрюлгенди эм, баям, биринчи лигада жерин сакъларыкъгъа ушайды. 

Пятигорскдан – сегиз майдал бла

Пятигорск шахарны каратеден ачыкъ биринчилигине Шимал Кавказны республикаларындан бла Краснодар крайдан 370-ге жууукъ спортчу къатышхандыла. Аланы араларында Элбрус районну олимпиада резервли сабий-жаш тёлю спорт школунда жарау этгенле да болгъандыла эм ала сегиз майдал къытхандыла. 

Ёнюню тазалыгъы, илму ишлерини теренликлери бюгюн да тамашагъа къалдырадыла

Гуманитар тинтиуле бардыргъан институтда алгъаракъда «Вопросы системного изучения словесного искусства» деген ат бла озгъан Битеуроссей даражалы конференция КъМР-ни  халкъ артисти Зарамук Кардангушевни 100-жыллыгъына жораланнганды. Аны къураугъа сагъынылгъан махкемени администрациясы, адыг фольклорну секторуну алимлери къыйын салгъандыла. 

Керти инсан элим деп жашар

Хар инсанны да акъылына келе болур, жашай баргъанда не зат сакълайды бизни деген соруу. Дуния къаллай чекге жетерикди,  аны бла бирге бизни шахарларыбыз, эллерибиз къалай тюрленирик болурла? Хар бирибизни да ата-бабаларыбыз элден чыкъгъандыла. Таулуну ол – туугъан жериди, жырларыды, таурухларыды, ана тилиди.

Къураучу хунери эмда таза ниетлилиги бла сый-намыс тапханды

Азретали Куготов, 1975 жылда КъМКъУ-ну эл мюлк факультетини ветеринария бёлюмюнде окъуп бошагъанындан сора, направление бла Прохладна районда Петровла атлы колхозгъа ишлерге барады. Ол кезиуледе бу мюлк республикада бек уллуладан бирине санала эди.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS