12.04.2021, 10:11 - Статьи

Юрий Алексеевич Гагарин жаланда 34 жыл жашагъанды, алай кёкге биринчи чыкъгъан, Жер жюзюн туурадан кёрген адамны аты тарыхда ёмюрлеге къалгъанды. Ол аламда 1 сагъат бла 48 минут учханды, алай бу къысха заман аны битеу дунияны, тёлюлени да жигити этгенди.

12.04.2021, 10:10 - Статьи

Юрий Гагаринни аты  аталгъан  "Союз МС-18" кеме кёкге учурулгъанды. Халкъла аралы космос кемеге российли космонавтла  Олег Новицкийни бла Петр Дубровну эмда америкалы астронавт Марк Ванде Хайны жетдиргенди.

06.04.2021, 09:51 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Экономика политика, инновация айнытыу эм предпринимательство жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда республикада сатыу-алыу сфераны  болуму сюзюлгенди.

06.04.2021, 09:50 - Статьи

Республиканы Черек эмда Зольск районлары эрттеден бери да къарындашлыкъ байламлыкъла жюрютедиле. Ала бир бирни жокълайдыла, эки миллетни да арасында шуёхлукъну кючлерча жумушланы да бардырадыла. 

06.04.2021, 09:48 - Статьи

Къабарты-Малкъарны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министри Алим Бербеков, пресс-конференция бардырып  ведомствону былтыргъы ишини эмда быйылгъа борчларыны юсюнден билдиргенди.

06.04.2021, 09:47 - Статьи

Бу  кюнледе Нальчикни къыйыры  бла баргъан «Хасания - Вольный Ауул»  жолну 2,6 километри  чакълы бирине    ремонт этип башлагъандыла.

05.04.2021, 10:28 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Ростелекомну «Юг» регион бёлюмюню вице-президенти Денис Лысов бла тюбешгенди. Сёз КъМР-де телекоммуникация ызланы кенгертиуню юсюнден баргъанды. 

Последнее


Тапландырылгъан самолёт жерине орнатылгъанды

Нальчикде Совет Союзну Жигити Байсолтанланы Алим Уллу Ата журт урушну кезиуюнде учханча самолёт жангыртылгъандан  сора жерине салыннганды. Белгилисича, ол батырны атын жюрютген 19-чу номерли шахар школда орналады. 

«Бизни къыралда индустриялы айныугъа къайтыргъа тийишлиди»

Санкт-Петербургда алгъаракълада Эркин экономика жамауатны (ВЭО) съезди болгъанды. Аны кезиуюнде «Тёртюнчю промышленность революция: экономиканы не кюн сакълайды» деген темагъа Халкъла аралы конгресс бардырылгъанды. Форумгъа Россейден эмда тыш къыралладан жети жюзден артыкъ эксперт къатышханды.

Хорлагъанлагъа бла лауреатлагъа - дипломла

Биринчи Шимал-Кавказ жаш тёлю фестивальны экинчи кюнюнде кинематографияны А.С. Герасимов атлы къырал институтуну битеуроссей телевидение кафедрасыны доценти, журналист, профессионал билим бериуню эксперти Калинин Виталий жаш коллегаларына мастер-класс бардыргъанды.

Аналыкъ капиталны хайырланыу кенгереди

Билдире тургъаныбызча, быйыл аналыкъ капиталны хайырланыуда тюрлениуле болгъандыла, ол санда къолайлары аз юйюрлеге андан ай сайын ахча алыргъа онг берилгенди. Аллайлагъа уа айгъа файдалары жашау этерге жетерик ахчаны эм аз ёлчеминден 1,5-ден кёп болмагъанла саналадыла. Тёлеу кеси да субъектде сабийге жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчемине тенг болургъа керекди. 

«Жууукълукъну, тенгликни, шуёхлукъну багъаларгъа юйретеди, саулай жамауатны бирикдиреди бу кезиу»

Бу сыйлы айда муслийманла кеслерин къалай жюрютюрге кереклисини, ораза кимге тийишли болгъаныны эмда аны тутханла къаллай сууаплыкъ аллыкъларыны юслеринден биз «Мамырлыкъ» жандауурлукъ фондну башчысы Ахматланы Назир хажи бла ушакъ этгенбиз.

Кёзлеригиз жютюлюклерин тас этмез ючюн, алагъа заманында къаратыгъыз

Академик Фёдоровну атын жюрютген «Ленар» клиниканы Нальчикде офтальмология арасыны специалистлери къыралда экинчиле болуп, TOPCON японлу фирманы 3D OCT1 Maestro аппаратын хайырланып тебирегендиле. Ол а кёзледе ауруу башланнганын ачыкъларгъа онг береди. 

Огъары Малкъарда - биринчи машина

Бу сурат урушну аллында жыллада Огъары Малкъарда алыннганды.  Ол заманда элге машина бла келген алай тынч тюйюл эди. Жолла тик, тар. Ёгюз арбала кючден ётгендиле.

Жаш каратистлени майдаллары

Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы ара шахары Черкесскде аскер искусстволаны фестивалы бардырылгъанды. Бизден анга Къабарты-Малкъарны Спорт министерствосунда  Шаркъ единоборстволадан спорт школда (директору Черкесланы Заурбек) жарау этгенле къатышхандыла. 

Табийгъатха къайгъырыуларын тохтатыр акъыллары жокъду

Жыл сайын бардырылыучу экология айлыкъгъа Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни  студентлери бла преподавательлери  тири къатышадыла. Бу жол да тёгерекдеги къудуретни тазалай сакълау жаны бла кёп тюрлю ишле бардыргъандыла. Айлыкъны уа керексиз къагъытланы жыйып, аланы «ЭРПАК» жабыкъ акционер обществогъа элтиу бла бошагъандыла. Анда аланы жангыдан жарашдырлыкъдыла.

Ёмюрлюк от дайым жанып турурча

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны келечилери Уллу Хорламны байрамына «Священный долг. Вечная память» деген акцияны бардыргъандыла. Аны  чеклеринде  Къабарты-Малкъарда Уллу Ата журт урушда жоюлгъанлагъа салыннган  эки жыйырмадан артыкъ эсгертмени алларында ёмюрлюк от жанып турурча мадар этилгенди, деп билдириледи компанияны пресс-службасындан. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS