19.08.2020, 20:30 - Статьи

КъМР-ни Башчысы К.В. Коков  Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъарны Терроризмге къажау комиссиясыны бла Оператив штабыны жыйылыуларын бирге бардыргъанды. Аны ишине КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы А.Т., КъМР-де баш федерал инспектор Т.М.

17.08.2020, 19:57 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков бу кюнледе республиканы Бахсан эмда Элбрус районларын жокълагъанды. Бек алгъа ол Атажукинода ремонту быйыл майда башланнган машина жол не халда болгъанына къарагъанды.

10.08.2020, 19:55 - Статьи

9 августда Белоруссияда президент айырыула бардырылгъандыла. Ол кюн 20.00 сагъатха   айырыучуланы 84,05 проценти къол кётюргенди. Шёндюгю къырал башчы  Александр Лукашенко жанлы болгъанларын аланы 80,23 проценти билдиргенди.

07.08.2020, 18:28 - Статьи

Бу кюнледе Къабарты-Малкъаргъа РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары – РФ-ни Президентини Узакъ  Восток федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Трутнев келгенди.

30.07.2020, 21:03 - Статьи

Россейни Президенти Владимир Путин видеоконференция халда РФ-ни Правительствосу эм субъектлени таматалары бла кенгеш къурагъанды. Аны темасы  къыралда санитар-эпидемиология болум эм саулукъ сакълау системаны кюз-къыш кезиуге хазырлыгъы болгъанды.

27.07.2020, 20:39 - Статьи

КъМР-ни Башчысы К. В. Коков «Хаймаша» жайлыкъда Правительствону келечилери эмда муниципалитетлени башчылары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз малчылыкъны айнытыуну, тау жайлыкъланы бютюн файдалы хайырланыуну юслеринден баргъанды.

22.07.2020, 20:11 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Коронавирус жукъгъан аурууну профилактикасы эм жайылыууна контроль этиу жаны бла оператив штабны жыйылыуун видеоконференция амал бла бардыргъанды.

Последнее


Сёз къырал политиканы жашауда бардырыуну, республикада право системаны амалларын игилендириуню юсюнден баргъанды

Россей Федерацияны юстиция министрини орунбасары Али Алханов бу кюнледе Къабарты-Малкъарда болгъанды. Аны ишчи жолоучулугъу КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла тюбешиуден башланнганды.

Къыйынларына – бийик багъа

Монополиялагъа къажау федерал службаны Къабарты-Малкъарда Управлениясында, ведомствону отуз жыллыгъына атап, аны специалистлерини къауумун эмда служба бла байламлыкъда ишлеген журналистлени саугъалагъандыла.

Экономиканы бла социал сфераны айнытыуну жарым жылгъа эсеплери сюзюлгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Правительствону келечилери бла видеоконференция амал бла кенгеш бардыргъанды. Анда КъМР-ни январь-июнь кезиуде социал-экономикасын айнытыуну ал шартлары сюзюлгендиле, сёз коронавирус жукъгъан ауруу жайылгъан кезиуде экономиканы эм социал сфераны  ышаннгылылыкъларын жалчытыуну мадарларыны юсюнден да баргъанды.

КЪАЧАН ДА – ТЮЗЛЮКНЮ ЖАКЪЧЫСЫ

Чочайланы Ортайны жашы Рамазан кеси заманында аты айтылгъан киши эди. Ол 1908 жылда Огъары Малкъарда Ышкантыда туугъанды. Аны Мухадин, Мурадин, Магомет деп къарындашлары, Шамка, Налмас, Майраш деп да эгечлери болгъандыла.

Ал жанында – коронавирус бла байламлы хал, миллет проектле эмда жер-жерли бюджетле

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков тюнене республиканы муниципал районларыны бла шахар округларыны администрацияларыны башчылары бла видеоконференция халда кенгеш  бардыргъанды. Анга КъМР-ни премьер-министри  Мусукланы Алий,  аны биринчи орунбасары Мурат Керефов, орунбасары Муаед Кунижев, финансла министр Елена Лисун къатышхандыла.

Халкъына таза кёлю бла къуллукъ этгенди

Акъайланы Хажи-Мырзаны жашы Къасым, театр искусствону юсю бла Москвада ГИТИС-де административ бёлюмде окъуп, бийик билим алып келген биринчи таулу жаш, 1910 жылда Булунгуда туугъанды. Ол белгили кюнден бери жюз бла он жыл озгъанды.

«Битеу чырмауладан ётюп, экономиканы къысха заманны ичинде аягъы юсюне салаллыгъыбызгъа ишексизме»

КъМР-ни Парламентини кезиулю пленар жыйылыуунда республиканы Правительствосу 2019 жылда тамамлагъан ишини эсеплерин белгили этгенди. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. Анга  РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Геккиланы Заур, КъМР-ни прокурору Николай Хабаров да къатышхандыла.

Къаты мадарланы жумушатыргъа энтта онгла ачылгъандыла

КъМР-ни Башчысы  Казбек Коков Къабарты-Малкъар Республикада коронавирус жукъгъан ауруудан сакъланыуну мадарларын толтуруу эмда ол къалай жайыла баргъанына контроль этиу жаны бла оператив штабны кезиулю жыйылыуун видеоконференция халда бардыргъанды эмда республикада санитар-эпидемиология болумну юсюнден билдириулеге тынгылагъанды.

Бир къырал экзамен къоркъуусузлукъну жорукълары толтурулуп бардырыллыкъды

КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова президиумну кезиулю жыйылыуун бардыргъанды. Ол эпидемиология излемле сакъланып къуралгъанды.

Деменгили поэзиясы, шуёхлукъгъа, тюзлюкге кертичилиги бла халкъыбызны ариу къылыкъларын сау дуниягъа танытханды

ХХ ёмюрде дунияны уллу поэтлеринден бири Къулийланы Къайсын бизни байрагъыбызды, байрамыбызды, ёхтемлигибизди. Дуниясын алышса да, ол белгили адамланы угъай да, бар ишчи инсанны – жер сюргенни, мал кютгенни, башха жерде ураннганны  да шуёху болгъанлай къалады. Россей адабиятда аны жан жууукълары кёпдюле.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS