10.07.2019, 20:08 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Регламентине тийишлиликде, РФ-ни Федерация Жыйылыууну Федерация Советинде республиканы законла чыгъарыучу органыны келечиси тамамлагъан иши бла  Парламентни жылгъа эки кере шагъырей этерге тийишлиди.  Улбашланы Мухарбий сенатда ишлеген кезиуюнде уа аллай тогъуз отчёт бергенди

10.07.2019, 20:07 - Статьи

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетни тюрлю-тюрлю факультетлерин жаланда ахшы белгилеге тауусхан, вузну жашаууна тири къатышып тургъан, къызыл дипломлагъа тийишли болгъан 563 выпускникни саугъалау къууанчлы  халда  бардырылгъанды.

08.07.2019, 20:54 - Статьи

КъМР-ни Парламентини 5-чи чакъырылыууну ахыргъы жыйылыуунда спикер Татьяна Егорова беш жылны ичинде тамамланнган жумушланы эсеплерин чыгъаргъанды.

08.07.2019, 20:52 - Статьи

Кёп болмай Чегем районну администрациясыны башчысы Артур Текушев,  Пенсия фондну муниципалитетде бёлюмюню таматасы Алим Карданов эллени оноучулары бла бирге   Этезланы Баблинаны -112, Кючмезланы Какайны – 110, Куна Варитлованы  - 105 эм Лёля Кибешеваны 102 жыл толгъаны  бла алгъышлагъандыла.

08.07.2019, 20:51 - Статьи

Былтыр 7 майда къыралыбызны Президенти Владимир Путин «Россей Федерацияны 2024 жылгъа дери миллет эмда стратегиялы борчларыны» юсюнден Указгъа къол салгъанды. Анга тийишлиликде сагъынылгъан заманнга онеки сферада болумну игилендириу жаны бла миллет проектле толтурулуп башланнгандыла.

08.07.2019, 20:51 - Статьи

Жай кезиу – тахта кёгетлени, жемишлени кезиуюдю. Жангы Малкъаргъа жете-жетмез, жол жанында адамла кёп тюрлю затланы ёсдюргенлерин кёрюрге боллукъду. Шёндюледе танг жетген картофну жыйыу барады алайлада. Ниязов Салим да жерни ортакъгъа алып къармашханланы санындады.

08.07.2019, 20:50 - Статьи

Озгъан байрым кюн Къырал концерт залда Юйюрню,  сюймекликни эмда кертичиликни кюнюне аталып, къууанчлы ингир болгъанды. Аны, хар замандача, КъМР-ни тиширыуларыны союзу  къурагъанды.

Последнее


«Жангы бийикликде» хорлагъанла бла окъутуу программа тамамланады

КъМР-де «Лидерство эм регионну айнытыу» деген билим бериу программаны биринчи бёлюмю ишлеп башлагъанды. Аны республиканы власть органларына кадр резервни хазырлауну чеклеринде РФ-ни Президентинде Россейни халкъ мюлкюню эм къырал къуллукъну академиясыны Къыралгъа башчылыкъ этиуню баш школу (ВШГУ РАНХиГУ) бардырады.

Депутатла тындыргъан жумушларыны эсеплерин чыгъаргъандыла, кюз арты сессиягъа предложенияларын хазырлагъандыла

КъМР-ни Парламентини 5-чи чакъырылыууну ахыр жыйылыуунда депутатла быйылны биринчи кварталында  республикалы бюджет къалай толтурулгъанын сюзгендиле, КъМР-ни Административ бузукълукъланы юсюнден кодексине тюзетиуле кийиргендиле эмда федерал законланы проектлерине кеслерини эсгертиулерин этгендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Иги тирлик сабанчыгъа бек къыйын табылады

Битимчилик бла кюрешиу былай бир бек ышанырча аллай уллу файда келтирген иш болмагъанды не заманда да. Бир жыл бай тирлик бла къууандырыр, башха жыл а жаланда къоранчладан чыгъарча алай болуп да къалыр. Аграрчыла не жангы, къыйматлы онгла бар эселе да, аланы барысын да хайырланыргъа кюрешедиле, къолларындан келгенни этедиле, алай кюнню халине уа амал жокъду.

«Хурметлилик, бир бирге болушуу, ышаныу болмагъан жерде насып да хазна кёрюнмез»

Байдаланы Умар бла Рита эки жаш ёсдюргендиле. Руслан «Гидромет» заводда ишлейди, Шахым а Москвада Щукин атлы театр училищеде окъуйду. Бу ариу юйюр Терс-Къолда жашайды, юй башчы канат жолда отуз жыл ишлейди, бийчеси уа элни школунда орус тилни бла литератураны устазы болгъанлы жыйырма бла тогъуз жыл толгъанды. Биз аны бла тюбешип, юйюрюню эм ишини юслеринден ушакъ этгенбиз.

 

Багъаланы тюрленнгенлери - контрольда

Жайны ахырына дери регионлада жашау журт-коммунал жумушла ючюн  тарифлени эмда ала къалай тюрленнгенлерин белгили этген интерактив карта къураллыкъды. Бу ишни башламчысы «Единая Россияды», деп билдиргендиле бизге партияны пресс-службасындан.

Махтаулу ыннагъа – жылы алгъышлаула

Огъары Жемталадан Цийкъанланы Халиматха, Окъубну къызына, 105 жыл толгъанды. Аны туугъан кюню бла РФ-ни Президенти Владимир Путин бла КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков алгъышлагъандыла. Анга жиберген письмоларында ала огъурлу ыннагъа саулукъ, монглукъ, ырахат жашау да тежегендиле.

«Мен тукъумларыбызны сёзлюгюн хазырларгъа, ала къалай къуралгъанларын ачыкъларгъа итинеме»

РФ-ни бийик профессионал билим бериуюню ишчиси (2007 ж.) Текуланы Мусса жаш тёлюню эм алгъа малкъар ызы бла орус тиллени жашырынлыкъларына, энчиликлерине да юйретип келгенли энди 60 жылгъа жууукълашханды. Биз, аны къолунда окъугъанла, преподавателибизни профессионал, адамлыкъ ышанлары, жумушакъ къылыгъы ючюн сюебиз эм багъалайбыз.

Усталыгъына, газетине да кертичиликни юлгюсю

Нартанны сыйлы инсаны, урушну эмда урунууну ветераны, журналистикадан республикалы эришиуледе хорлагъан Задин Маремовну туугъан кюнюню аллында КъМР-ни Журналистлерини союзу аны бла тюбешиу къурагъанды. Ол СМИ-леде ишлеп келгенли быйыл 60 жыл толгъанын да белгилерге тийишлиди.

Авторну тюз кеси бла сабыр, жашырынсыз ушакъ бардыргъанча

Бу кюнледе басмадан назмучу Гайыланы Тамушну жашы Махтини «Ауазла» деген аты бла жангы назмула эм поэмала китабы чыкъгъанды. Устаз, белгили журналист окъуучулагъа кесин терен сезимли лирикча танытханлы иги кесек заман озгъанды. Аны «Жерни ауанасы», «Бюгюн» деген назму эм поэма жыйымдыкълары окъуучулагъа аламат лирика саугъа болгъандыла.

«Муратым – экспедиция жарашдырып, фыргъауунладан бирини асыралгъан жерин ачыкъларгъады»

Бюгюннгю мени ушакъ нёгерим Ахобекланы Идирисди. Ол Нальчикде туугъанды. 1989 жылда ата-анасы эмда тамата эгечи бла Екатеринбургга кёчгенди. Санкт-Петербургда Гуманитар университетни бошап, окъууун андан ары бардырыргъа, Каирни университетинде археология бёлюмге киреди. Бюгюнлюкде Египетде къазыу-излем иш бла кюрешеди. Социал сетьле бла хайырланып,  аны бла ушакъ бардыргъанма.

 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS