25.02.2020, 20:01 - Статьи

Ата журтну къоруулаучуну кюнюнде Нальчикде «Махтаулукъну Ёмюрлюк оту» эсгертмени къатында митинг ётгенди.

19.02.2020, 20:02 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы К.В.Коков  КъМР-ни Терроризмге къажау комиссиясыны жыйылыуун бардыргъанды.

12.02.2020, 20:02 - Статьи

КъМР-де тау-лыжа спортну айнытыу жаны бла республикалы закон къалай толтурулгъанын Парламентни президиуму Элбрус районда Тегенекли элде «правительстволу сагъатны» чеклеринде сюзгенди. Кенгеш тийишли комитетни башламчлыгъы бла бардырылгъанды.

03.02.2020, 20:35 - Статьи

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда 20-дан аслам соруугъа къаралгъанды.

31.01.2020, 20:14 - Статьи

КъМР-ни Парламентини жаз сессиясыны биринчи жыйылыуунда законла чыгъарыучу органнга кирмеген политика  партияланы келечилери республикада демография болумну игилендириуню амалларын кёргюзтгендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

24.01.2020, 20:34 - Статьи

Тюнене КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосуна 30-гъа жууукъ техника берилгенди. Ауур жюклю КамАЗ-ла,  тракторла,  экскаваторла,  УАЗ машинала да агъачланы от тюшюуден сакълауда хайырланыллыкъдыла.

20.01.2020, 21:00 - Статьи

КъМР-ни Парламентини жаз сессиясы башланнганды. Аны чеклеринде законла чыгъарыучу баш органны президиумуну биринчи жыйылыуу ётгенди. Аны спикерни орунбасары Жанатайланы Салим бардыргъанды.

Последнее


«Бизни тинтиулерибиз аслам керексиз затланы тыяргъа болушадыла»

Бюгюнлюкде экологияны сакълаугъа аслам эс бурула башлагъанды. Къыйын табийгъат болумладан къоруулау, аланы болдурмау бла бизни республикада «Бийик тау геофизика институт» федерал къырал бюджет учреждение кюрешеди.

Атанг-ананг сау-саламат болсала, сени жетишимлеринге ала эмда жамауат къууансала, ёхтемленселе – ма олду керти насып

Былтырны ахырында белгили спортчубуз Туменланы Альберт «АСА лигада бек иги тутушуучу» деген атха тийишли кёрюлгени белгили болгъанды.

Юйюрге не жаны бла да болушлукъ этиу эмда демография халны эсленирча игилендириу – къыралыбызны экономика эмда социал жаны бла айнытыуну ышаннгылы тутуругъу

Тюнене Россейни Президенти Владимир Путин Москвада Федерал Жыйылыуну аллында кезиулю Посланиясы бла сёлешгенди. Анда ол къыралда бусагъатдагъы болумгъа багъа бергенди эмда келир жылгъа бек магъаналы борчланы белгилегенди.

Амалны такъалгъа жалгъап кюрешген

Жашауну татлысын-ачысын да кёре, къайсы бирибиз да къадарны юсюнден сагъышланмай къалмайбыз. Аслам затны аны ажайып базманында ёнчелерге да сакъбыз. Шукур къудуретге, жолубузда кёплеге тюбей, аладан игиликге, тёзюмлюлюкге да юйрене-тюшюне келебиз.

«Жашларым таулула болуп ёсгенлерине ыразыма»

Къайсынны ахшы
таныгъанма
Змеевская Любовь Карповнаны юсюнден эшите тургъанма, танышхан а кёп болмай этгенме. Ол мени кеси жокълагъанды. Кабинетиме киргенлей, олсагъат Къайсынны суратына эс бурады.

Шуёхлукъну, къыйматлы бирге ишлеуню юлгюсю

Россейни бла Тюркню Президентлери Владимир Путин бла Реджеп Тайип Эрдоган  "Турецкий поток" газ ызны къууанчлы халда ачхандыла. Ол халкъла аралы магъаналы иш 8 январьда Стамбулда ётгенди.  Анга  Сербияны башчысы Александр Вучич бла Болгарияны премьер-министри Бойко Борисов да къатышхандыла.

Ахыргъа дери жигитлеча сермешгендиле

Суратдагъы жашла эгеч бла къарындашдан туугъанладыла. Сол жанындагъы къарачайлы жаш Чомайланы Чорнаны уланы Супарды, онг жанындагъы уа - Холамханланы Боранны жашы Ахмат. Журтларына жау чапханда, экиси да къазауатха кетгендиле.

«Мен Малкъарсыз чыртда тураллыкъ тюйюлме»

Созайланы Батталны жашы Руслан Къыргъызда школну бошагъандан сора Ачинск шахарда авиация-техника училищеде окъугъанды. Аскерде онтёрт жыл къуллукъ этгенди. Афганистанда болгъанды, биринчи чечен урушну да кёргенди.

Буйрукъла берилгендиле, аланы толтурууну болжаллары да тохташдырылгъандыла

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков,  Правительствобузну юйюнде республикада жашагъан адамланы бир къаууму бла тюбешип, аланы тарыгъыуларына бла тилеклерине тынгылагъанды.

Жанын аямай сермешгенди

Ата журт ючюн жан бергенле. Сау-саламат юйлеринден кетип, тауушсуз, хапарсыз, чуусуз думп болуп къалгъанла... Сизни хар кюн сайын сакълап турдула атала, анала, эгечле, къарындашла, сабийле.
Кёп сакъладыла. Кече-кюн да. Жашдан къарт болдула. Хар тауушха элгене, сизни келе тургъан сунуп, аллыгъызгъа къарай жашауларын ётдюрдюле.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS