18.01.2019, 21:49 - Статьи

Тюнене Къабарты-Малкъаргъа Россей Федерацияны Шимал Кавказны ишлери жаны бла министри Сергей Чеботарев иш бла келгенди.

18.01.2019, 21:47 - Статьи

Аты тарыхыбызда къалгъан таулуланы бири – жамауат эм саясат къуллукъчу, жарыкъландырыучу, адвокат, офицер, тау бий Шаханланы Абайны жашы Басият (Борис Александрович Шаханов) туугъанлы бу кюнледе тамам 140 жыл толады.

16.01.2019, 20:28 - Статьи

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ-ни) регион исполкомуну таматасы Евгений Бакаев бла тюбешгенди.

14.01.2019, 21:22 - Статьи

Каменномостскоеде  кёпден бери тынгылы ремонт этилмеген Маданият юй  толусунлай жангыртылгъанды.

14.01.2019, 21:20 - Статьи

Черек районну жер-жерли администрациясыны башчысы Муртазланы Борис, аны орунбасары Къазийланы Анатолий  эмда  ветеран организацияны таматасы  Чеченланы Георгий кёп болмай Уллу Ата журт урушха къатышхан, жигер уруннганы бла да намыс-сый тапхан  Улбашланы Хусейни жокълагъандыла, деп билдиргендиле б

14.01.2019, 21:18 - Статьи

Быйыл къыш солуу кюнледе  Къабарты-Малкъарда 63 минг адам солугъанды. Былтыр бла тенглешдиргенде, ол он процентге кёпдю. Туристлени асламысы  - 54 минг адам - Элбрусну сайлагъандыла.

14.01.2019, 21:16 - Статьи

Алгъаракълада басмадан Гуртуланы Оюсну «Биз Холамданбыз» деген аты бла жангы китабы чыкъгъанды. Анда хапар ол элден келип, Акъ-Сууну къурагъанланы юслеринден барады.

Последнее


Холамны эмда холамлыланы юслеринден сейирлик хапар

Алгъаракълада басмадан Гуртуланы Оюсну «Биз Холамданбыз» деген аты бла жангы китабы чыкъгъанды. Анда хапар ол элден келип, Акъ-Сууну къурагъанланы юслеринден барады.

Жарыкъландырыу - аны жашауу эмда къадары

Хар не да юйден башланады
Магомет 1938 жылда Кёнделенде туугъанды. Атасы, Жанмырзаны жашы Салах, милицияда ишлегенди, анасы Аминат, Жанатайланы Алийни къызы, юй тутханды. Сабийлиги ийнакълы жууукъланы арасында башланнганды.

Ахшы юлгю кёргюзтеди

Доттуланы Магометни жашы Мустафа аскерге быйыл майда чакъырылгъанды. Ол Ленинград областьны Луга шахарында танклагъа къажау дивизионну 02561-чи бёлюмюнде механик-водитель-электрик болуп къуллукъ этеди. Россейли гвардия къуралгъанлы 318 жыл толгъаны бла байламлы Мустафа, иш кёллюлюгю, къуллугъунда айырмалы болгъаны ючюн аскер бёлюмню командири подполковник С.

Къармашханлагъа - Артий комитетни саугъалары

Дуния эм россейли артий комитетни Шимал Кавказда  представительствосу аны вице-президенти, Кавказда искусстволаны сыйлы къуллукъчусу Ауэс Бетугановну башчылыгъында жыл сайын искусствода, культурада, асламлы информация  органлада, медицинада ишлегенлени, жандауурлукъ бла къаты кюрешгенлени белгилейди.

Хатлары – башха, шуёхлукълары – бир

Озгъан ыйыкъда Суратлау искусстволаны А. Ткаченко атлы музейинде тырныауузчу суратчыла Будайланы  Сюлеменни  бла Николай Ефименкону чыгъармаларындан къуралгъан «Через терни к звёздам» деген кёрмюч ачылгъанды. Жарсыугъа, бу эки фахмулу адам да дунияларын алышхандыла, алай устаны чыгъармаларына сейир болгъаны къадар аны аты ёчюлмейди.

Хатлары – башха, шуёхлукълары – бир

Озгъан ыйыкъда Суратлау искусстволаны А. Ткаченко атлы музейинде тырныауузчу суратчыла Будайланы  Сюлеменни  бла Николай Ефименкону чыгъармаларындан къуралгъан «Через терни к звёздам» деген кёрмюч ачылгъанды. Жарсыугъа, бу эки фахмулу адам да дунияларын алышхандыла, алай устаны чыгъармаларына сейир болгъаны къадар аны аты ёчюлмейди.

Бирликге, шуёхлукъгъа, тенгликге махтау салгъан тепсеуле, жырла

Малкъар Россейге кеси ыразылыгъы бла къошулгъанына 192 жыл толгъанына аталып, Нальчикде Къырал концерт залда байрам концерт болгъанды. Аны республиканы Культура министерствосу  къарачай-малкъар жаш тёлюню айнытыугъа себеплик этген «Эльбрусоид» фондну башламчылыгъы бла къурагъанды.

Кемчиликлеге бла тыйгъычлагъа - энчи эс

КъМР-ни Парламентини кюз арты сессиясыны чеклеринде «РФ-де жер-жерли самоуправленияны ишин къурауну битеулю принциплерини юсюнден» федерал закон жашауда къалай толтурулгъаны сюзюлгенди. «Тёгерек столгъа» муниципал власть органланы келечилери да чакъырылгъан эдиле.

Бирлешиуню, ётгюрлюкню, туугъан жерибизге кертиликни деменгили кючю

Сталинград ючюн къазауатда хорлатып, немисли-фашист аскерле  Шимал Кавказны къолгъа этер ючюн уллу кюч саладыла.  Бу болумда совет командование Юг фронтха артыкъда бек ышаннганды. Аны онг жанындагъы аскерлери Дон черекни тийресин душманладан къоруулап, Ростовха чыгъып, былайда фашистлени тыяргъа керек эдиле.

Хирургну аты бла

Ботталаны Хадисни хурметине  аны аты Къабарты-Малкъарда тауну башына аталгъанды. Белгиленмеген тикге ёлтюрюлген хирургну атын атауну юсюнден оноуну Россейни Правительствосу чыгъаргъанды, алай ол башламчылыкъны уа аны шуёхлары этгендиле.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS