14.10.2019, 20:02 - Статьи

Тюнене Москвада  Россейни Президентинде Стратегия айныу эмда миллет проектле жаны бла советни президиумуну жыйылыуу болгъанды. Аны РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев бардыргъанды.

14.10.2019, 20:01 - Статьи

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда право низамны сакълаучу органлада къуллукъ борчларын толтура ёлгенлени эсгериу жумушла барадыла. КъМР-ни Башчысы Казбек Коков аны бла байламлы Обращение этгенди.

11.10.2019, 20:11 - Статьи

Москвада РФ-ни табийгъат байлыкъла эм экология министри Дмитрий Кобылкин бла КъМР-ни Башчысы Казбек Коков суу бла жалчытыуну регион программаларына къыралны жанындан не болушлукъ этилирге боллугъуну юсюнден сёлешгендиле.

08.10.2019, 12:45 - Статьи

Москвада «Лидерчилик эмда регионланы айныулары» билим бериу программаны экинчи кесегини чеклеринде оноучуланы проектлерин къоруулау болгъанды. Анга аталгъан жыйылыугъа  КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

08.10.2019, 12:42 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Кёп жумушла тамамлагъаны арасында (МФЦ) бет жарыкълы ишлеген специалистлени республиканы Экономиканы айнытыу министерствосуну сыйлы грамоталары эм ыразылыкъ къагъытлары бла саугъалагъандыла.

08.10.2019, 12:41 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Экспортха себеплик этиу арасы республикада предпринимательлеге озгъан айда талай белгили кёрмючлеге къатышыргъа онг бергенди. Биринчи экиси - «WorldFood Istanbul-2019» эмда «Food Istanbul Expo-2019» - Тюркню ара шахары Стамбулда ётгендиле.

08.10.2019, 12:38 - Статьи

Аш-суу, кёгет, 
жемиш да - элпек

Последнее


Алгъышлаула, ахшы тежеуле, жырла, тепсеуле

Тёбен Чегемде Устазны кюнюне аталгъан къууанчланы Маданият юйде ётдюргендиле. Педагогланы байрамлары бла элни орта школуну директору Сарбашланы Альберт алгъышлагъанды. Ол алагъа ёсюп келген тёлюню окъутуугъа  бла юйретиуге уллу къыйын салгъанлары ючюн жюрек ыразылыгъын билдиргенди, насып, саулукъ, ишлеринде жетишимле тежегенди.

Эки устаны да къолайлы кёрюмдюле бла эсгергендиле

Тырныауузну В.А. Губанов атлы «Геолог» спорт комплексинде грек-рим тутушуудан битеуроссей эришиу ётгенди. Ол Элбрус районда СССР-ни спортуну усталары спортну бу тюрлюсюн биринчи айнытып башлагъан, Байзуллаланы Юсюпню бла Мирзоланы Хызырны хурметлерине аталып къуралгъанды. 

Азнаур - Алтайда окъуу-жарау жыйылыуланы тамата тренери

Халкъыбызны белгили альпинист жашларындан бири Аккайланы Азнаур бу кюнледе Алтайда Россейни Альпинизмден федерациясыны инструкторланы ара школуну ишине къатышады. Анда «Таулада къутхарыу» жетонну алыр ючюн окъуу-жарау этиу сборла башланадыла. Юч ыйыкъны ичинде альпинизмден инструкторла къутхарыучуланы программаларын ётерикдиле. Азнаур сборланы тамата тренериди. 

Пластикни хайыры бла хатасы

Бюгюнлюкде адамны жашаууна пластик терен сингнгенди дерчады. Биз жюрютген аберилени 80 проценти андан жарашдырылгъандыла.  Быллай материал хар жаны бла да тап келеди, алай аны  тёгерекдеги къудуретге заран салгъаны да баямды. Аны хайырланыу жылдан-жылгъа ёсе баргъаны ючюн андан къалгъан-къулгъанланы жарашдырыу энчи магъаналы борч болгъанды.

Республиканы Башчысы кёргенин жаратханды, жолчулагъа ыразылыгъын билдиргенди

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков тюнене «Кавказ» трассаны талай участкаларын тынгылы жангыртыу башланнганы бла байламлы къууанчлы ишге къатышханды. Аны бла бирге анда республиканы власть органларыны эмда ведомстволарыны келечилери да болгъандыла.

Сайлагъан усталыгъына сукъланырча кертилик

Устаз, усталыкъны сайлап, артда анга кертичилей къалгъанла хурметге тийишлидиле. Узакъ эм ариу эллерибизден бири Булунгуда Акъайланы Абдуллахны  бла Кёккёзланы Аминатны уллу юйюрлеринде ёсген къызчыкъ да гитчелигинден окъуна  биле эди кесини къадарын сабийлени окъутуу бла байламлы этеригин.

Театрыбызны оюнуна - тийишли махтау

Алгъаракълада Чечен Республиканы ара шахары Грозныйде «Россей театр – XXI ёмюр. Жангы къарам» деген битеуроссей  форум бла фестиваль ётгендиле.     

Фахмулулукъну бла шуёхлукъну юлгюлери

 Долинскде Малкъар халкъны политика репрессияланы кезиуюнде жоюлгъанларына аталгъан мемориалда миллетни тарыхы бла байламлы  архив къагъытла, суратла эм башха экспонатла мингле бла саналадыла. Алагъа къараргъа устазла, школчула, студентле, солуучула да терк-терк келедиле. Былтыр жыйырма мингден артыкъ адам болгъанды мында.

Буруу-Аллы деп нек айтадыла?

Жер-суу атла бла байламлы кёп таурухла жюрюйдюле. Бу хапарымда  бирини юсюнден айтайым.Къашхатаугъа жетмей, Жемтала кёпюрню къатында бийик акъ жар барды. Аны аллы бла барады Малкъар, Холам-Бызынгы тарларына жол. Анга къыркъынчы жыллада Келлетни кёпюрю деп айтхандыла. Улбаш улу облисполкомну председатели болгъанда бу тийреде биринчи аллай къурулушну ол  ишлетгенди.

Кёп къатлы юйлени тюплеринде аракъы сатхан тюкенчиклени жабаргъа муратлыдыла

«Единая Россия», «Единая Россияны жаш тёлю гвардиясы» бла «Ичгисиз Россей» проектни келечилери кёп къатлы юйлени биринчи этажларындан эмда аланы арбазларында  аракъы къуйгъан тюкенчиклени жабыуну юсюнден башламчылыкъ этип, аны жанлыланы къол ызларын жыйып башлагъандыла.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS