19.01.2021, 08:36 - Статьи

Москвагъа ишчи жолоучулугъуну эсеплерине кёре Казбек Коков КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни транспорт эм жол мюлк министри Аслан Дышеков, КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министрни къуллугъун толтургъан Анзор Езаов бла кенгеш бардыргъанды.

19.01.2021, 08:35 - Статьи

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда COVID-19 жукъгъан ауруугъа къажау прививкала юч пунктда - Нальчикде экинчи номерли республикалы больницада  эмда биринчи номерли поликлиникада,  Нарткъалада районла аралы кёп профильли (ММЦ) больницада этиледиле.

19.01.2021, 08:34 - Статьи

Жангы жылгъы байрамланы кезиуюнде «Эльбрус», «Архыз» эм «Ведучи» курортлада 100 минг адам солугъандыла.

19.01.2021, 08:33 - Статьи

 Къабарты-Малкъарда, Шимал Осетия-Алания  Республикалада эм Ставрополь крайда жашагъанланы тилеклери бла быйыл электропоезд маршрут жангыдан ишлеп башлагъанды,  деп билдиредиле  КъМР-ни Транспорт эмда жол-мюлк министерствосуну пресс-службасындан.    

16.01.2021, 09:00 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-де Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды. Аны РФ-ни Правительствосуну башчысыны орунбасары Марат  Хуснуллин бардыргъанды. 

16.01.2021, 08:59 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Instagram страницасында «Камаз-мастер» команданы, аны таматасы Владимир Чагинни Сауд Аравияда ётген «Дакар» эришиуде жарыкъ хорламлары бла алгъышлагъанды.

16.01.2021, 08:58 - Новости

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Москвагъа ишчи жолоучулугъуну чегинде «НМИЦ радиологии» ФГБУ-ну генеральный директору, Россейни Саулукъ сакълау министерствосуну тамата онкологу академик Андрей Каприн бла жолукъгъанды. Тюбешиуге КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов да къатышханды.

Последнее


Сегиз жюзге жууукъ адамгъа вакцина этилгенди

КъМР-де коронавирус аурууну профилактикасы эм аны жайылыууна къажау Оператив штабдан белгили этгенлерича,  пандемияны аллындан бери COVID-19-дан ауругъанланы саны 15,5 мингден озгъанды. Ол санда тюнене ауруу 104 инсаннга жукъгъанды. 

Нальчикден Москвагъа кёп болмай авиарейс ачылгъанды

Бу кюнледе «Якутия» авиакомпания Нальчикден    Москвагъа  жангы рейс ачады.  Ол Внуково халкъла аралы  аэропортха  Boeing-737/700   самолетла бла ыйыкъгъа тёрт кере къураллыкъды. Келишимге кёре ол  келир  жылны ахырына дери ишлерикди. 

Жаш парламентарийлени тизмесинде – кёп ахшы жумушла

КъМР-ни Парламентинде Жаш тёлю палатаны 6-чы чакъырылыуу кесини ишин бошагъанды, законла чыгъарыучу органны кюз арты сессиясыны ахыргъы жыйылыуунда аны 7-чи чакъырылыууну къаууму къабыл этилгенди.   Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла комитетни башчысы Нина Емузова кенгешде билдиргенича, бу органнга сейир азаймагъанды.

Миллет проектлени тамамлау – россейлилени къолайлыкъларын игилендириуню керти себеби

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-ни Президенти Владимир Путин быйыл 21 декабрьде къурагъан Россей Федерацияны Къырал Советини кенгешине къатышханды. Жангы къауумда бу органны биринчи жыйылыуу РФ-ни Президентинде Стратегиялы айнытыу эм миллет проектле жаны бла совет бла бирге бардырылгъанды.

Школчуларыбыз айырмалы кёрюннгендиле

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В. Коков Урвань элден команданы Школчуланы къымылдаууну битероссей конкурсунда хорламлары бла алгъышлап, сабийлеге, аланы юйретгенлеге да мындан арысында да жетишимле тежегенди. Эришиу РФ-ни Жарыкъландырыу министерствосуну эм Жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал агентствону себепликлери бла къуралгъанды.

Сёлешиуню темасы – къоркъуусузлукъну жалчытыу

КъМР-ни Башчысы К.В. Коков Къабарты-Малкъарда Террорчулукъгъа къажау комиссияны эм Оператив штабны бирикдирилген жыйылыуларын бардыргъанды. Аны ишине видеоконференция халда КъМР-ни Парламентини Председатели Т.Б. Егорова, КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы А.Т., КъМР-де баш федерал инспектор Т.Э.

Нальчик – Россейни эм чырайлы шахарларыны санында

«Россейни шахары - миллет сайлау» деген Битеуроссей эришиуню чеклеринде эм ариу, «ушагъыулу», таныулу эмда белгиле (символика) бла айырмалы регион ара  шахарны айырыу  жаны бла онлайн-къол кётюрюу андан ары бардырылады. Эндиге дери этилген тергеулеге тийишлиликде Нальчик ючюнчю жерни алады.

Финанс жумушланы теркирек эм толуракъ хайырланырча

КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алийни башчылыгъында бардырылгъан ведомствола аралы комиссияны кенгешинде сёз республикада жашагъанланы финансла жаны бла билимлерин кючлендириуню юсюнден баргъанды.

Республикабызны айныууна тынгылы юлюш къошаргъа алланыпдыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъар гуманитар-технология колледжде «Билим бериу» миллет проектни  «Жаш профессионалла»  проектини чеклеринде ачылгъан мастерскойлада болгъанды. 

Бу магъаналы бёлюмде арт кезиуде ахшы тюрлениуле баямдыла

РФ-ни Федерал Жыйылыуунда Законодательлерини советини социал политика жаны бла комиссиясыны кезиулю жыйылыуу видеоконференция амал бла бардырылгъанды. Аны ишине КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова да къатышханды. Ол комиссияны къауумуна киргенин айтырчады.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS