02.12.2019, 22:12 - Статьи

РФ-ни Президенти Владимир Путин Нальчикде ишчи жолоучулугъуну ахырында КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла ушакъ бардыргъанды.
В.Путин: Казбек Валерьевич, республика къалай жашагъаныны юсюнден айтсагъыз эди.

02.12.2019, 22:11 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы Ич ишле министерствосуну  жангы таматасы Василий Павлов бла шагъырейлендириу жыйылыугъа  къатышханды. Ол къуллукъгъа РФ-ни Президенти Владимир Путинни Указы бла салыннганды.

29.11.2019, 23:19 - Статьи

Тюнене Нальчикге Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин иш бла келгенди. Ол РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников эм КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла Сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясында болгъанды.

25.11.2019, 20:13 - Статьи

«Единая Россия» партияны бу кюнледе Москвада болгъан XIX съездине Къабарты-Малкъарны делегациясы да къатышханды. Анга регионну оноучусу Казбек Коков башчылыкъ этгенди.

25.11.2019, 20:00 - Статьи

Кёп болмай нальчикчиле жолланы бир-бир жерлери асыры  тозурагъандан къоркъуулу  болгъанларына Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ)  Къабарты-Малкъарда бёлюмюне тарыкъгъандыла.

25.11.2019, 19:58 - Статьи

Беш кюнню ичинде Нальчик  "Южная сценагъа"  къонакъбайлыкъ этгенди.  Ол 17 ноябрьде  Али Шогенцуков атлы  Къабарты къырал драма театрда башланнганды, бошалгъан да анда этгенди. 

25.11.2019, 19:57 - Статьи

Уллу Хорламны 75-жыллыгъын белгилеуню чеклеринде Бахсан районда  115-чи Къабарты-Малкъар атлы дивизияны эсгериу ишле бардырылгъандыла.  Ол санда 910-чу айтхылыкъ бийикликге атла бла чыгъыу болгъанды.

Последнее


Ахшы адетлерибизни уста, кёл салып кёргюзтгендиле

Бу кюнледе Пионерлени юйюнде он-онекижыллыкъ школчуланы араларында кеси миллетлерини адет-тёрелерини къалай билгенлери бла байламлы эришиуле бардырылгъандыла. Анга республиканы кёп школларындан келечиле къатышхандыла. Ала малкъар, къабарты, орус халкълада тойла, сабий туугъаны, аны бешикге салгъанлары бла байламлы жорукъларын оюн халда кёргюзтгендиле.

Университетни командасы - биринчи жерде

Нальчикде «Гладиатор» спорт мекямда II битеуроссей студент оюнланы чеклеринде аскер искусстволадан эришиуле болгъандыла. Анга СКФО-ну битеу республикаларындан, Ставрополь бла Краснодар крайладан 400-ге жууукъ адам къатышханды, деп билдиредиле Къабарты-Малкъар къырал университетни (КъМКъУ) пресс-службасындан. 

Эс буруп тынгылагъандыла

Нальчик шахар округну аскер комиссариатыны келечилери эмда Сауутланнган кючлени ветеранлары, ол санда "Боевое братство" битеуроссей жамауат организацияны,  Къабарты-Малкъарда  бёлюмюню башчысы Гелястанланы Барисбий бла аны орунбасары Габоланы  Азрет-Алий,   бу кюнледе Хасанияны 16-чы номерли мектебинде  абадан класслада окъугъанла эм устазла бла тюбешгендиле. 

Казбек Коков даражалы халкъла аралы форумну пленар кесегине къатышханды

Тюнене Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Транспортну ыйыгъыны чеклеринде бардырылгъан «Россейни транспорту» деген халкъла аралы форумну пленар кесегине къатышханды.

Бюджетни иги кесеги социал жумушлагъа бёлюнюрюкдю

КъМР-ни Парламентинде жамауат тынгылаулада келир жылгъа эмда 2021-2022 жылланы  план кезиуюне  республикалы бюджетни   проекти тинтилгенди. Тёреде болуучусуча, баш финанс документ къалай къуралгъанын сюзерге законла чыгъарыучу, толтуруучу, жер-жерли власть органланы келечилери, надзор эм контроль тамамлаучу структураланы, жамауат организацияланы къуллукъчулары да чакъырылгъандыла.

«Муратым – хар тау элни юсюнден фильмле алдырыргъады»

Эсигиздемиди,  "Москва слезам не верит" деген суратлау фильмде  телеоператор Рудольф, усталыгъына махтанып, былай айтхан эди: "Бир зат да боллукъ тюйюлдю - кино, театр, китап, газет да. Жаланда - телевидение". Болсада ол   келир заманда не боллугъун артыкъ билалмагъанды. Энди жангы информация амалла  чыкъгъандыла.

Тюрлю-тюрлю амалла бла кёп затха тюшюндюргендиле

Къабарты-Малкъарда, Россейни башха регионларындача, Пенсия фонд (ПФ) жарыкъландырыуну кюнюн бардыргъанды.

Казбек Коков къауум инсанны айтханларына тынгылагъанды, къуллукъчулагъа тийишли буйрукъла бергенди

Тюнене КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Къабарты-Малкъар Республикада Приёмныйинде  республикада жашагъанланы бир къаууму бла тюбешип, аланы тилеклерине бла тарыгъыуларына тынгылагъанды. Жарсыуланы  асламысы уа  къыйын жашау болумгъа тюшгенлеге, кёп сабийли юйюрлеге, саусуз адамлагъа, фатар къытлыкъ сынагъанлагъа  болушлукъ кереклиси бла байламлы эдиле.

Баш ниет - тёгерегингде дунияны тюрленирин сюе эсенг, кесингден башла

Бу кюнледе  Перьмде   доброволецлени халкъла аралы форуму ётгенди. Аны   крайны правительствосу, анда бу къымылдауну айнытыуну арасы, «Шуёхлукъну дефтери»  миллет ассоциация  къурагъандыла. Ишине  уа  регион, федерал эмда  халкъла аралы даражалы жетмиш эксперт къатышхандыла.

Жетишимлилик алгъа талпыннганнга келеди

Кёп болмай Москвада Илму-излем  ядерный университетни (НИЯУ)  биомедицинаны  инженер-физика институтуну таматасыны орунбасары Сергей Климентов Къабарты-Малкъар къырал университетни ректору Юрий Альтудовха  медицина физикадан бакалаврланы  тынгылы хазырлагъанлары ючюн ыразылыкъ письмо жибергенди.  Аны сылтауу уа - КъМКъУ-ну физикадан бла математикадан бакалавриатыны выпускниги   Эфендиланы Къана

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS