14.03.2019, 15:32 - Статьи

Х. М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде,  орус эм битеулю тил билиу кафедраны таматасы, илмуланы доктору Башийланы Къонакъбийни къызы Светлананы башламчылыгъы бла биринчи филология класс ишлегенли эки жылдан атлагъанды.

14.03.2019, 15:30 - Статьи

Догучаланы Локъманны  жашы Магомет къашхатаучуду. Малкъар халкъны кёчюргенде, 5-чи классха бара эди. Ол, эсгериулерин айта, бир кёлю тола, бир бети жарый, жашауунда тюбеген игилени, кёлкъалды болгъан сагъатларында жапсаргъанланы  сагъынады.

14.03.2019, 15:28 - Статьи

Журналист усталыкъны жаланда сейир адамла бла тюбеширге онг бергени ючюн окъуна сюерге боллукъду. Ма энтта мени насыбым тутду. Биягъы бир аламат адам бла шагъырей болдум. Ол Псков областьда Сюд департаментни управлениясыны таматасыды, юстицияны 1-чи класслы къырал советнигиди.

14.03.2019, 15:26 - Статьи

Алгъаракълада РФ-ни Президенти Федерал Жыйылыугъа   Посланиясында окъуу система къаллай излемлеге келиширге кереклисини  юсюнден айтхан эди. Аны бла байламлы биз   Элбрус районда бу жаны бла болумну билир ючюн  билим бериу управленияны таматасы Атаккуланы Нюржан бла ушакъ этгенбиз.    

14.03.2019, 15:24 - Статьи

Москвада ЦСКА-ны спорт единоборствола мекямында «Киокушинкай-каратеден федерацияланы содружестволарыны кубогу» деген III Халкъла аралы эришиу  ётгенди. Анга кёп къыралдан 300-ден аслам къыз бла жаш къатышханды.

05.03.2019, 22:41 - Статьи

Мындан 75 жыл алгъа 8 мартда Къабарты-Малкъарны тарыхында бек бушуулу ишледен бири болгъанды. Уллу аманлыкъчылыкъ этилип, малкъар халкъ зор бла туугъан жеринден кёчюрюлгенди.

05.03.2019, 22:37 - Статьи

Парламентни президиумуну кезиулю жыйылыуунда депутатла 40-гъа жууукъ сорууну сюзгендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Последнее


Табийгъатха аяулу кёзден къараргъа гитчеликден юйретирге

КъМР-ни Парламентинде болгъан «тёгерек столда»  республикада экология билим бериу не халда болгъаны эмда халкъны табийгъатха  кёз къарамын тюрлендириуню, экология культураны игилендириуню  мадарлары сюзюлгендиле.

Проблемаланы саны аз тюйюлдю, алай аланы тамамларгъа мадарла бардыла

Былтыр бизни республикада пассажир транспортну 45,4 миллион адам хайырланнганды. Буруннгу жыл бла тенглешдиргенде, ол 4,4 процентге аз  болгъанды.  Битеу да 4,2 миллиард сом багъасына транспорт жумушла тамамланнгандыла. Аны юсюнден КъМР-ни Инфраструктура эмда цифралы  айныуну  министерствосуну ишини эсеплерин чыгъарыу бла байламлы коллегиясында айтылгъанды.

«Битеу Кавказда бирге ушагъан кийимлени нек эсе да бизни кийизлени накъышлары жасайдыла»

«Бу ишими кёпню кёрген малкъар халкъыма жоралайма»,- деп жазгъанды Курданланы Ибрагимни къызы Сафият «Технология изготовления балкарских кийизов и национальной одежды» деген китабыны ал бетинде. Бу магъаналы чыгъарма былтыр кюз артында дуния жарыгъын кёргенди.

Юнармиячыла кюч ала барадыла, огъурлу жумушлагъа тири къатышыргъа таукелдиле

Юнармия битеуроссей къымылдауну Къабарты-Малкъарда тизгинлерине республиканы   районларындан бла шахарларындан 100 жаш бла къыз къошулгъандыла. Ала Ата журтубузгъа кертичи болургъа антны уа КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну аллында этгендиле.

Шахар къурулушда законла сакъланырларына – къаты контроль

Тюнене КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан К.В.Коков КъМР-ни Правительствосуну къаууму эмда республиканы муниципал къуралыуларыны таматалары бла кенгеш бардыргъанды. Анда шахарда къурулуш ишледе законла къалай сакъланнганларына къаралгъанды.

Жамауат келишиулюкню бла жарашыулукъну эм башха салып

КъМР-ни Граждан обществону институтлары бла байламлыкъла жюрютюу эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствосуну бу кюнледе бардырылгъан жыйылыуунда 2018 жылда тамамланнган ишлени эсеплери  чыгъарылгъандыла эмда быйылгъа борчла  салыннгандыла.

Уллу Хорламны солдаты Кёкюрегинде ётю, жюрегинде оту болгъан фронтчу

Къудайланы Шамшудинни аты Уллу Ата журт урушну кезиуюнде кёргюзтген кишиликлери ючюн къыралны бек бийик саугъасына – Совет Союзну Жигитине – кёргюзтюлгенлени тизмесиндеди. Алай ол кезиуде къыралда бардырылгъан политика ючюн анга алтын жулдуз берилмей къалгъанды.

Билим даражабызны кенгерте, махтаулу инсанла бла танышдыра

Бу кюнледе белгили малкъар жазыучу, Къабарты-Малкъарны культурасыны сыйлы къуллукъчусу Шауаланы Исмайылны жашы Хасанны басмадан «Жашау толкъунлары» деген аты бла жангы китабы чыкъгъанды.  Ары кёчюрмеле, очеркле, хапарла эм назмула киргендиле.

Адамла ахшы тюрлениулени жууукъ заманда шарт сезер ючюн, барыбыз да къадалып ишлерге борчлубуз

Владимир Путин Федерал Жыйылыугъа Посланиясы бла кезиулю кере сёлешгенди. Хар замандача, ол къыралда болумгъа багъа бичгенди,  Россейни жууукъ жыллада айныууну баш жолларын туура этгенди.

Къыралыбызны Башчысыны Федерал Жыйылыугъа Посланиясыны ёзек магъанасы – халкъыбызны сакълау эмда аны къолайлыгъын кётюрюу

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин Федерал Жыйылыугъа Посланиясы бла сёлешгенди. КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков аны ишине къатышханды эмда оюмун айтханды:

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS