15.05.2019, 12:18 - Статьи

Балтиканы тенгиз авиациясыны айтхылыкъ лётчиги Байсолтанланы Юсюпню жашы Алимге быйыл 100 жыл толлукъ эди.  Анга Совет Союзну Жигити деген сыйлы ат урушну бек къыйын, аскер саугъала алай кёп берилмеген 1942 жылда октябрьде аталгъанды.

15.05.2019, 12:11 - Статьи

Байсолтанланы Алимни  эгечини жашы Мызыланы Таубий ахыр 30 жылны жигит  жууугъуну жашауун, аны урушда тарыхын тинтиу бла кюрешеди. Кёп шартла жыйышдыргъанды, аланы  «Алим Байсултанов – легенда Балтики» деген сейир китапда   басмалагъанды.

15.05.2019, 12:08 - Статьи

Атамы сый-даражасына тийишли болалгъаныма ийнанырыгъым келеди, авиацияда отуз сегиз жыл къуллукъ этгеним бла Ата журтуму игилигине юлюшюмю къошалгъан болурма.

15.05.2019, 12:06 - Статьи

Совет Союзну Жигити деген ат берилгенде Алимге жаланда  23 жыл толгъанды.  Былай алып къарагъанда, ол бек жаш адам болгъанды. Жигит болуп къалмайдыла, жигитлей туугъан этедиле, деген сёзле тюз болурла, баям.

15.05.2019, 12:04 - Статьи

Малкъар халкъны махтаулу жашы Байсолтанланы Алимни сыфаты ёмюрден ахыргъа дери да мени эсимден кетерик тюйюлдю. Бийик ёсюмлю, кенг жауурунлу... Ол манга бюгюн да кёз аллымда тургъанча кёрюнеди.

15.05.2019, 12:03 - Статьи

Балтий флотну Н. деген аэродромунда юч антлы шуёх, юч жарыкъ кёллю улан – лейтенантла Кузнецов, Кулешов, Байсолтан улу.  Ала жаланда учаргъа керекли белги аслам заманны берилмей турса мудахланадыла. Ол кезиуде жашланы халлери тюрленеди.

15.05.2019, 11:58 - Статьи

Къыралыбызны хар къалайындача, республикабызны школларында да абадан тёлюле мурдорларын салгъан тёреле,  унутулмай, сакъланып, андан ары бардырыладыла. Нальчикни онтогъузунчу номерли мектебинде да ёсюп келгенлени ариу ызда, тюз ниетлиликде, къыйматланы багъаларгъа  юйретгенлей келедиле.

Последнее


Николай Хабаров - Къабарты-Малкъарны прокурору

КъМР-ни надзор органыны башчысына Николай Хабаров тийишли кёрюлгенди. Аны кандидатурасы тюнене  Парламентни кезиулю жыйылыуунда къабыл этилгенди. Битеу да бирге уа депутатла 10-дан аслам соруугъа къарагъандыла, ол санда бюджетге тюзетиулени да сюзгендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Жаш эмда кёп сабийли юйюрлени къайгъысын кёре

КъМР-ни Жамауат палатасыны Советини жыйылыуунда жаш юйюрлени фатарла бла жалчытыу къырал подпрограмма къалай толтурулгъаны сюзюлгенди.  Кенгешни  палатаны башчысы Хазратали Бердов бардыргъанды.

Жарауланы, къармашыуну къууанчлы къыйматы

Москвада кудодан Россейни XXVI биринчилиги ётгенди. Анга къыралны жер-жерлеринден 300-ге жууукъ спортчу къатышханды. СКФО-ну жыйымдыкъ командасыны санында бизни республикадан ары сегиз адам баргъанды, аладан экиси айырмалы болгъандыла. Тёртюшер тюбешиу бардырып, Валерия Переяслова – «алтын», Аппайланы Руслан а «кюмюш» алгъандыла.

Намыс бар жерде насып къонакъды

«Заман» газетибизде окъуучуланы сагъыш этдирирча затла чыкъгъаны бек игиди. Сёз ючюн, кёп болмай басмаланнган «Игиликге аманлыкъ бла жууаплагъан сокъуранмай къалмаз» деген хапар къауум оюмла туудургъанды. Гюнях деген къаты сагъышландыргъан затды. Андан къоркъмагъан, этген аманлыкъларына кесим неда сабийим тюбер деп да къоркъмаймыды?

Сёлешиуню баш темасы – жамауат къоркъуусузлукъну жалчытыу

К.В.Коков Къабарты-Малкъар Республикада Терроризмге къажау комиссияны бла Оператив штабны бирикген жыйылыуларын бардыргъанды. Аны ишине КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы А.Т., КъМР-де баш федерал инспектор Е.А.Ткачёв, право низамны сакълаучу органланы, муниципал къуралыуланы башчылары къатышхандыла.

Ара солуу паркны тамблагъысыны къайгъысын кёргендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Нальчикни ара солуу паркына аталып «тёгерек стол» ётгенди. Анга КъМР-ни Парламентини, Нальчик шахар округну администрациясыны келечилери, экологла, волонтёрла, студентле, преподавательле эмда башхала къатышхандыла.

Оноусузлукъ таплыкъгъа келтирмез

Кёп болмай Битеуроссей  халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда келечилери Нальчик сууну жагъаларын кючлерге кереклисин республиканы Правительствосуна  билдиргендиле. Жыл сайын жаз башында суу, кётюрюлюп, жагъаланы талайды. Сёз ючюн,  Хасанияда аллай  къоркъуулу жерде  онбир юйюр жашайды. Ала бу жолгъа дери да  болумну юсюнден тарыгъа тургъандыла.

«Ол къыйынлыкъны сынагъанлагъа себеп болургъа къолумдан келгенине бек къууанама»

1986 жылда Украинаны Чернобыль шахарында атом электростанция атылгъанды. Ол адам улуну тарыхында бек кючлю, къыйын экология палахха саналады, аны хатасы бюгюн да кетерилмегенди эмда табийгъатха къаллай заран жетдирилгени толусунлай тинтилмегенди.

Сабийлени жюрек тартыуларын баямландыра эм айныта

Бёзюланы Милана Черек районну Чыгъармачылыкъ юйюнде къошакъ билим бериуню устазыды.  Герпегежни орта школунда «Жаш пресса» деген жыйылыуну ачып, аны ишин  жетишимли  бардырады.

КЮНБАТАР ЭЛИНДЕ - САБАН ТОЙ

Сабантой байрамны тарыхы бек эрттегилиди. Алимле айтханнга кёре,  ол мажюсюлюк замандан къалгъанды. Адамла жер тейрисин ыразы этер ючюн къурагъандыла муну дейдиле ала.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS