12.04.2021, 10:11 - Статьи

Юрий Алексеевич Гагарин жаланда 34 жыл жашагъанды, алай кёкге биринчи чыкъгъан, Жер жюзюн туурадан кёрген адамны аты тарыхда ёмюрлеге къалгъанды. Ол аламда 1 сагъат бла 48 минут учханды, алай бу къысха заман аны битеу дунияны, тёлюлени да жигити этгенди.

12.04.2021, 10:10 - Статьи

Юрий Гагаринни аты  аталгъан  "Союз МС-18" кеме кёкге учурулгъанды. Халкъла аралы космос кемеге российли космонавтла  Олег Новицкийни бла Петр Дубровну эмда америкалы астронавт Марк Ванде Хайны жетдиргенди.

06.04.2021, 09:51 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Экономика политика, инновация айнытыу эм предпринимательство жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда республикада сатыу-алыу сфераны  болуму сюзюлгенди.

06.04.2021, 09:50 - Статьи

Республиканы Черек эмда Зольск районлары эрттеден бери да къарындашлыкъ байламлыкъла жюрютедиле. Ала бир бирни жокълайдыла, эки миллетни да арасында шуёхлукъну кючлерча жумушланы да бардырадыла. 

06.04.2021, 09:48 - Статьи

Къабарты-Малкъарны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министри Алим Бербеков, пресс-конференция бардырып  ведомствону былтыргъы ишини эмда быйылгъа борчларыны юсюнден билдиргенди.

06.04.2021, 09:47 - Статьи

Бу  кюнледе Нальчикни къыйыры  бла баргъан «Хасания - Вольный Ауул»  жолну 2,6 километри  чакълы бирине    ремонт этип башлагъандыла.

05.04.2021, 10:28 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Ростелекомну «Юг» регион бёлюмюню вице-президенти Денис Лысов бла тюбешгенди. Сёз КъМР-де телекоммуникация ызланы кенгертиуню юсюнден баргъанды. 

Последнее


Казбек Коков Черек районда социал объектледе халны тинтгенди

Казбек Коков Къашхатау шахар поселенияда Маданият юйге къарагъанды, ол 1981 жылда ишленнгенди, андан бери анга ремонт этилмегенди. Маданият юйде сабий эм абадан китапханала, искусстволаны сабий школу, музей, «Къууанч» эм «Аламат» сабий ансамбльле ишлерин бардырадыла.  Аны жангыртыу а «Эл тийрелени комплекс халлы айнытыу» федерал программагъа кёре боллукъду.

Конфессияла аралы келишиулюкню эм тири жамауат жумушла бардыргъаны ючюн

Черек районнга жолоучулугъуну чегинде КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республикада аты айтылгъан жамауат эм дин адамладан бирин Цийкъанланы Мухадинни жокълап, анга «Къабарты-Малкъар Республиканы аллында къыйыны ючюн» орденни бергенди.

Ариу алгъышла, жюрек ыразылыкъ, аламат тежеуле

КъМР-ни Парламентини малкъар халкъдан келечилери эм эллерибизни администрацияларыны башчылары къурап, шабат кюн Долинскде миллетибизни туугъан жерине къайтханлыгъыны 64-жыллыгъына жораланнган къууанчлы жыйылыу болгъанды. Ол байрам ингирге халкъыбызны атын айтдыргъан адамлары эм КъМР-ни Башчысы Казбек Коков, Правительствону Председатели Мусукланы Алий эм башхала да чакъырылгъандыла.

Сёлешиуню магъанасы – боксну айнытыуну амаллары

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-ни Боксдан федерациясыны таматасы Кирилл Щекутьев бла тюбешгенди. Ол бюгюнлюкде Къабарты-Малкъаргъа келип турады. 
Тюбешиуде РФ-ни Боксдан федерациясы бла байламлыкъланы чеклеринде республикада спортну бу тюрлюсюн айнытыуну онглары сюзюлгендиле. Казбек Коков  сабий спортну айнытыугъа баш магъана берилгенин чертгенди.

Тилеклеге эс буруп тынгылагъанды, аланы тамамларгъа буйрукъла бергенди

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков гражданланы энчи приёмун бардыргъанды. Анга кеслерини жарсыулары бла Зольск, Май, Урван, Черек, Элбрус муниципал районладан адамла келгендиле. Сорууланы араларында къыйын жашау болумлагъа тюшген къолайсыз инсанлагъа билеклик этиу, кёп сабийли юйюрлени жашау журт болумларын игилендириу да болгъандыла.

Инвестиция проектлени тамамлау соруулагъа къаралгъанды

КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Сергей Говоров республиканы агропромышленность комплексинде предприятиялагъа къыралны жанындан себеплик этиуге жоралап кенгеш бардыргъанды.

Сайлама предприятияла эришиуню округда кезиуюне къатышырыкъдыла

«Экспортёр года 2020» деген Битеуроссей конкурсну бизни регионда кесегини эсеплерин чыгъаргъандыла. Махтаугъа беш экспортёр тийишли болгъандыла, деп билдиргендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан.

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В. Коковну Малкъар халкъны жангырыууну кюню бла

А л гъ ы ш л а у у

Жыйылгъанланы кёллерин алгъандыла

Тюнене Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтунда Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге жораланнган байрам концерт ётгенди. Анга окъуу юйню студентлери эм аны бошап, бюгюнлюкде республикалы эстрадада атларын айтдыргъанла къатышхандыла.

Росгвардия миллет къоркъуусузлукъну жалчытады, право низамны къаты сакълайды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Росгвардияны Къабарты-Малкъарда управлениясыны энчи къауумун РФ-ни Президентини указына тийишлиликде 2017 жылдан бери 27 мартда белгиленнген профессионал байрамлары бла алгъышлагъанды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS