19.08.2020, 20:30 - Статьи

КъМР-ни Башчысы К.В. Коков  Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъарны Терроризмге къажау комиссиясыны бла Оператив штабыны жыйылыуларын бирге бардыргъанды. Аны ишине КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы А.Т., КъМР-де баш федерал инспектор Т.М.

17.08.2020, 19:57 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков бу кюнледе республиканы Бахсан эмда Элбрус районларын жокълагъанды. Бек алгъа ол Атажукинода ремонту быйыл майда башланнган машина жол не халда болгъанына къарагъанды.

10.08.2020, 19:55 - Статьи

9 августда Белоруссияда президент айырыула бардырылгъандыла. Ол кюн 20.00 сагъатха   айырыучуланы 84,05 проценти къол кётюргенди. Шёндюгю къырал башчы  Александр Лукашенко жанлы болгъанларын аланы 80,23 проценти билдиргенди.

07.08.2020, 18:28 - Статьи

Бу кюнледе Къабарты-Малкъаргъа РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары – РФ-ни Президентини Узакъ  Восток федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Трутнев келгенди.

30.07.2020, 21:03 - Статьи

Россейни Президенти Владимир Путин видеоконференция халда РФ-ни Правительствосу эм субъектлени таматалары бла кенгеш къурагъанды. Аны темасы  къыралда санитар-эпидемиология болум эм саулукъ сакълау системаны кюз-къыш кезиуге хазырлыгъы болгъанды.

27.07.2020, 20:39 - Статьи

КъМР-ни Башчысы К. В. Коков «Хаймаша» жайлыкъда Правительствону келечилери эмда муниципалитетлени башчылары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз малчылыкъны айнытыуну, тау жайлыкъланы бютюн файдалы хайырланыуну юслеринден баргъанды.

22.07.2020, 20:11 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Коронавирус жукъгъан аурууну профилактикасы эм жайылыууна контроль этиу жаны бла оператив штабны жыйылыуун видеоконференция амал бла бардыргъанды.

Последнее


Биз бир кючлю командабыз, бирлешип, нени да онглаяллыкъбыз

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков видеоконференция амал бла республиканы саулукъ сакълау учрежденияларыны башчылары бла жыйылыу бардыргъанды. Анга Правительствону башчысы Мусукланы Алий, Роспотребнадзорну КъМР-де бёлюмюню таматасы Жирослан Пагов да къатышхандыла.

Ата-бабаладан келген ызны къоймай

Бабугент элде орналгъан экинчи номерли кадет школ-интернатда Уллу Ата журт урушну жигитлерине аталгъан стенд ачылгъанда, анда Чофанланы Майришханнга тюбейме. Ол Огъары Малкъарда Къужонланы Мухамматны къызыды. Бу юйюрню битеу сабийлери да билимли, адепли, низамлы адамладыла,

Ётюрюк айтыула кимге хайырлыдыла?

«Экспертле коронавирус оруслуланы кёбюрек нек къырмагъанын билирге сюедиле» деген ат бла чыкъгъанды информацияны былай къарагъанда эм магъанлы Bloomberg агентствосунда статья.

Вузлада билим алыргъа сюйгенлеге тийишли онгла жарашдырыладыла

21 майда РФ-ни Президенти Владимир Путин видеоконференция амал бла Правительствону, федерал органланы келечилери бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз коронавирус жукъгъан ауруу жайылгъан кезиуде билим бериуню болумуну, бу сферада жууукъ кезиуде тамамланыллыкъ жумушланы юслеринден баргъанды.

Бир бирибизни багъалап, алгъышлап, жарыкъланып ётдюрейик сыйлы байрамны

Хар муслийманнга да сыйлы Рамазан ай ахырына жетди. Ал тергеулеге кёре, 24 майда Ораза байрамны белгилерикбиз. Болсада КъМР-ни Муслийманларыны дин управлениясы айны болумуна кёре энтта шарт тохташдырлыкъды.

«Бу илму адабиятны, маданиятны, кёлден чыгъармачылыкъны, тарыхны да сыйындырады»

Филология илмуланы кандидаты, КъМР-ни Гуманитар тинтиуле бардыргъан институтуну къарачай-малкъар адабият бёлюмюню тамата илму къуллукъчусу, университетни миллет филология кафедрасыны доценти Ёзденланы Тауланны къызы Фатима иги кесек ишни авторуду, аланы санында юч даражалы монография да барды.

Сёз коронавирусну жайылыууна къажау мадарланы эмда эллени бла шахарларны суу бла жалчытыуну юслеринден баргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене видеоконференция амал бла районланы бла шахар округланы администрацияларыны башчылары бла «муниципал сагъат» бардыргъанды. Анга Правительствону таматасы Мусукланы Алий да къатышханды.

«Ислам медицина къуру жинлени заранын кетериу бла чекленип къалмайды»

Арт заманда ислам медицина деген ангыламны юсюнден терк-терк эшитирге тюшеди. Аны  энчиликлерини, багъыу амалларыны, аны болушлугъу бла ким хайырланыргъа боллугъуну юсюнден  «Мамырлыкъ» жандауурлукъ фондну башчысы Ахматланы Назир хажи бла ушакъ этгенбиз.
-  Назир хажи, ислам медицинаны, файгъамбарны багъыуу дегенни магъанасын ангылатсагъыз эди.

Эл мюлк

Ораза Аллахуталадан келген  уллу саугъады. Ол санларыбызны, жаныбызны, ниетлерибизни ариуларгъа, Аллахны ыразылыгъына жетерге онг береди. Мухаммад файгъамбарны хадислеринде айтылгъаныча, ийманын кючлеп, битеу жумушларын, ниетлерин да Аллахны ыразылыгъын излеуге жоралагъан, анга  табыннган  адамны битеу   гюняхлары кечилип, ол тюз къагъанакъ сабийча таза болады.  

Къырал башчы льготалы программаланы чырмаусуз хайырланырча этерге кереклисин къаты эсгертгенди

РФ-ни Президенти Владимир Путин 23 апрельде къыралда бек уллу банкланы оноучулары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз пандемияны кезиуюнде инсанлагъа бла экономикагъа болушлукъну, къытлыкъгъа къажау жумушлада банкланы жерини юслеринден баргъанды. Къыралны башчысы банк системагъа ышаннганын билдиргенди, аны бла бирге уа аланы ишлерине тарыгъыула болгъанларын да чертгенди.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS