12.04.2021, 10:11 - Статьи

Юрий Алексеевич Гагарин жаланда 34 жыл жашагъанды, алай кёкге биринчи чыкъгъан, Жер жюзюн туурадан кёрген адамны аты тарыхда ёмюрлеге къалгъанды. Ол аламда 1 сагъат бла 48 минут учханды, алай бу къысха заман аны битеу дунияны, тёлюлени да жигити этгенди.

12.04.2021, 10:10 - Статьи

Юрий Гагаринни аты  аталгъан  "Союз МС-18" кеме кёкге учурулгъанды. Халкъла аралы космос кемеге российли космонавтла  Олег Новицкийни бла Петр Дубровну эмда америкалы астронавт Марк Ванде Хайны жетдиргенди.

06.04.2021, 09:51 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Экономика политика, инновация айнытыу эм предпринимательство жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда республикада сатыу-алыу сфераны  болуму сюзюлгенди.

06.04.2021, 09:50 - Статьи

Республиканы Черек эмда Зольск районлары эрттеден бери да къарындашлыкъ байламлыкъла жюрютедиле. Ала бир бирни жокълайдыла, эки миллетни да арасында шуёхлукъну кючлерча жумушланы да бардырадыла. 

06.04.2021, 09:48 - Статьи

Къабарты-Малкъарны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министри Алим Бербеков, пресс-конференция бардырып  ведомствону былтыргъы ишини эмда быйылгъа борчларыны юсюнден билдиргенди.

06.04.2021, 09:47 - Статьи

Бу  кюнледе Нальчикни къыйыры  бла баргъан «Хасания - Вольный Ауул»  жолну 2,6 километри  чакълы бирине    ремонт этип башлагъандыла.

05.04.2021, 10:28 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Ростелекомну «Юг» регион бёлюмюню вице-президенти Денис Лысов бла тюбешгенди. Сёз КъМР-де телекоммуникация ызланы кенгертиуню юсюнден баргъанды. 

Последнее


Бирден кюч салып, саулукълу жашау халны сингдирирге

КъМР-ни Башчысы  Казбек Коков Наркотиклеге къажау республикалы комиссияны кезиулю жыйылыуун бардыргъанды. Анга Парламентни спикери Татьяна Егорова,  Правительствону Председатели Мусукланы Алий, баш федерал инспектор Тимур Макоев, толтуруучу эм муниципал власть органланы, право низамны сакълаучу, кюч структураланы келечилери къатышхандыла. 

Тынгылы сёлешиуню магъанасы – маданиятны бюгюннгю болуму эм аны айныу жоллары

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков видеоконференция амал бла республиканы маданият ишчилери бла тюбешип, аланы профессионал байрамлары бла алгъышлагъанды.

«Бизни алимлерибизни даражалары къайда да бийикди»

Бийик-тау геофизика институт бек эрттегили илму учрежденияладан бириди. Аны къабыргъаларындан Россейни илмуларыны  академиги Залийханланы Михаил, РФ-ни Илмула  Академиясыны член-корреспонденти Беккиланы Азрет, профессор Абшаланы Магомед, профессорла, илмуланы докторлары чыкъгъандыла. 

«Къыралны жанындан къайгъырыулукъ игиленсе, сабанчылыкъда, малчылыкъда да кюреширикле табыллыкъдыла»

Февральда Россейде фермер мюлклени бла эл мюлк кооперативлени ассоциациясыны (АККОР) 32-чи жыл сайын барыучу тёрели съездлерини чегинде Россейни элли тиширыуларыны къымылдауларыны жамауат биригиулерини конференциясында аны Къабарты-Малкъардагъы бёлюмюню председатели Боташланы Ибрагимни къызы, Тилланы Фердаугъа «Сыйлы фермер» деген ат аталгъанды. Бюгюн ушагъыбыз аны бла барады.

«Мындан ары да динлени араларында келишиулюкню кючлеуде къолдан келгенни этеригигизге ийнанама»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Муслийманланы дин управлениясыны таматасы Хазратали Дзасежев эмда иймам Абу Ханифа атлы Шимал-Кавказ ислам университетни ректору Чочайланы Шарабутдин бла тюбешгенди. Анга ДУМ-ну башчысыны биринчи орунбасары Мисирланы Хызыр бла муфтийни орунбасарлары Алим  Сижажев, Аслан Гедгафов къатышхандыла. 

Оператив хал контрольда тутулгъаны, аманлыкъланы саны къысхартылгъаны айтылгъанды

Бирлешип кюрешиу
Былтыр республикада аманлыкъланы саны азайгъанды, аны бла бирге алгъын  жыллада этилген право бузукълукъланы тинтиу 8,2 процентге игиленнгенди. Аны юсюнден КъМР-де ич ишле министр  полицияны генерал-майору Василий Павлов Парламентни жыйылыуунда белгили этгенди.  

Профилактика жорукъланы сансызларгъа жарамаз

КъМР-де коронавирусну профилактикасы эм аны жайылыууна къажау регион оператив штабдан белгили этгенлерича, пандемияны аллындан бери республикада вирусдан 22346 адам ауругъанды. Тюнене ол 53 инсаннга жукъгъанды.

Кахунда ракеталарын бошлагъандыла, Минги тауда спутниклени жибергендиле

«Дежурный по планете» конкурсланы ахыр кезиулери, тёреде бола келгенича, Россейни регионларындан биринде бардырылады. Быйыл, адам улу космосха учханлы 60 жыл толгъан кезиуде, эришиуню къурагъанланы оноулары бла ол Къабарты-Малкъарда фахмулу сабийлеге болушлукъ этген «Антарес» арада ётдюрюледи. 

Поликлиника танымазча тюрленирикди

Жууукъ заманда «Саулукъ сакълауну биринчи болушлукъ берген звеноларын 2021-2025 жыллада жангыртыу» деген федерал программагъа кёре  Чегем районну ара поликлиникасына тынгылы ремонт этилликди. Аны юсюнден бизге жер-жерли администрацияны пресс-службасындан билдиргендиле. 

Къаралгъан сорууланы арасында – республиканы агропромышленный комплексин айнытыу

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны эл мюлк министрини биринчи орунбасары Джамбулат Хатуов бла Москвада тюбешгенди. Ала республиканы агропромышленный комплексини айныу сорууларын сюзгендиле. Сёз миллет проектлени, эл мюлк бёлюмде федерал эм къырал программаланы кийириуню, регионну урлукъ себиу кампаниягъа хазырлыгъыны юсюнден баргъанды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS