14.10.2019, 20:02 - Статьи

Тюнене Москвада  Россейни Президентинде Стратегия айныу эмда миллет проектле жаны бла советни президиумуну жыйылыуу болгъанды. Аны РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев бардыргъанды.

14.10.2019, 20:01 - Статьи

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда право низамны сакълаучу органлада къуллукъ борчларын толтура ёлгенлени эсгериу жумушла барадыла. КъМР-ни Башчысы Казбек Коков аны бла байламлы Обращение этгенди.

11.10.2019, 20:11 - Статьи

Москвада РФ-ни табийгъат байлыкъла эм экология министри Дмитрий Кобылкин бла КъМР-ни Башчысы Казбек Коков суу бла жалчытыуну регион программаларына къыралны жанындан не болушлукъ этилирге боллугъуну юсюнден сёлешгендиле.

08.10.2019, 12:45 - Статьи

Москвада «Лидерчилик эмда регионланы айныулары» билим бериу программаны экинчи кесегини чеклеринде оноучуланы проектлерин къоруулау болгъанды. Анга аталгъан жыйылыугъа  КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

08.10.2019, 12:42 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Кёп жумушла тамамлагъаны арасында (МФЦ) бет жарыкълы ишлеген специалистлени республиканы Экономиканы айнытыу министерствосуну сыйлы грамоталары эм ыразылыкъ къагъытлары бла саугъалагъандыла.

08.10.2019, 12:41 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Экспортха себеплик этиу арасы республикада предпринимательлеге озгъан айда талай белгили кёрмючлеге къатышыргъа онг бергенди. Биринчи экиси - «WorldFood Istanbul-2019» эмда «Food Istanbul Expo-2019» - Тюркню ара шахары Стамбулда ётгендиле.

08.10.2019, 12:38 - Статьи

Аш-суу, кёгет, 
жемиш да - элпек

Последнее


Жылдан–жылгъа байрамны айтхылыгъы, даражасы биле-биле ёседи

Озгъан шабат кюн КъЧР-ни Гитче Къарачай районунда «Бал чучхурлада айранны байрамы» деген сегизинчи фольклор-этнография фестиваль ётгенди. Ол  бизни адет-тёрелерибизни энчиликлерин сакълар мурат бла жыл сайын  къуралады.

Халал къыйынны эмда таза ниетни жашауну тутуругъуна санайды

Къайсы бирибизни да, къайда ёссек да, гитчеликден жюреклерибизни теренинде тюйрелип къалгъан къарт аппала, ынначыкъла эсибизден бир заманда да кетмейдиле. Ала жаланда олтургъан ныгъышларыны, тийрелерини берекети болуп къалмай, саулай да жерибизни, жамауатыбызны байлыгъы  болгъанын заманында,  жарсыугъа, ангылаялмайбыз.

Республиканы битеу миллетлерин да бирикдирген байрам

Тюнене Музыкалы театрда Адыгланы (черкеслилени) кюнюне аталып къууанчлы жыйылыу болгъанды. Анга келгенлеге театрны аллында миллет кийимледе жаш артистле халкъ тепсеуле бла тюбегендиле.

Экономиканы айнытыу, жамауатны социал излемлерин эмда эркинликлерин жалчытыу Парламентни ишинде энчи жерни алыргъа тийишлиди

КъМР-ни Парламентини 6-чы чакъырылыууну биринчи жыйылыуунда спикер эмда аны орунбасарлары айырылгъандыла, Миллетлени ишлери жаны бла эмда онеки профильли комитет къуралгъандыла. Депутатланы ишлеп башлагъанлары бла уа КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков алгъышлагъанды.

«Къайда кюрешсем, жашасам да, ёз республикамы келечиси болгъанымы чыртда унутмайма»

Къайсы халкъны да атын адамлары айтдырадыла. Бюгюннгю материалыбызны жигити уа  адыг миллетни, республикабызны, саулай Кавказны да битеу дуниягъа белгили этгенди десек, даулашырыкъла болмазла. Олимпиалы оюнланы призёру, эркин  тутушуудан дунияны эмда Европаны чемпиону Билял Махов спортха жашаууну 20 жылдан асламын  бергенди.

Аскер-патриот сезимлени тири сингдире

Бу кюнледе  Къабарты-Малкъарда  В.М.Коков атлы  къырал аграр университетде «В объективе - Росгвардия» деген уллу сурат  кёрмюч ётгенди. Ол «Слава, Россия, Победа!» деген  жаш тёлю аскер-патриот проектге  тийишлиликде  бардырылгъанды. Аны Президент грантланы фондуну саугъасына тийишли болгъан республикада «Патриот» регион жамауат организация къурагъанды.  

«Единая Россияны» аллыбыздагъы кезиуде жууаплы жумушларыны юсюнден

«Единая Россияны»  съездинде 2021 жылда РФ-ни Къырал Думасына депутатланы айырыугъа эмда ётген сайлауланы эсеплерине баш магъана берилликди, деп билдиргендиле бизге политика организацияны пресс-службасындан. Дагъыда анда партия институтланы жангыртыуну амаллары да сюзюллюкдюле, деп чертгенди «Единая Россияны» Генеральный советини секретары Андрей Турчак.

Депутатла эсепге салыннгандыла эмда мандатла къоллу болгъандыла

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Айырыу комиссиясыны жыйылыуунда республиканы Парламентини 6-чы чакъырылыууну депутатлары эсепге салынып, алагъа  мандатлары берилгендиле.

Айтхылыкъ жерлешибизни сыйы жулдузлагъа жетеди

Кёнделен элде белгили россей алим, ата журтну космонавтикасыны мурдорун салгъанладан бири,  Ленинчи саугъаны лауреаты, Ленинни, эки кере да Урунууну Къызыл Байрагъыны, Октябрь Революцияны, «Сыйлылыкъны Белгиси» орденлени кавалери  академик Энейланы Тимурну ауушханы бла байламлы аны атын жюрютген школну арбазында бушуулу митинг баргъанды.

Айтхылыкъ жерлешибизни сыйы жулдузлагъа жетеди

Кёнделен элде белгили россей алим, ата журтну космонавтикасыны мурдорун салгъанладан бири,  Ленинчи саугъаны лауреаты, Ленинни, эки кере да Урунууну Къызыл Байрагъыны, Октябрь Революцияны, «Сыйлылыкъны Белгиси» орденлени кавалери  академик Энейланы Тимурну ауушханы бла байламлы аны атын жюрютген школну арбазында бушуулу митинг баргъанды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS