15.05.2019, 12:18 - Статьи

Балтиканы тенгиз авиациясыны айтхылыкъ лётчиги Байсолтанланы Юсюпню жашы Алимге быйыл 100 жыл толлукъ эди.  Анга Совет Союзну Жигити деген сыйлы ат урушну бек къыйын, аскер саугъала алай кёп берилмеген 1942 жылда октябрьде аталгъанды.

15.05.2019, 12:11 - Статьи

Байсолтанланы Алимни  эгечини жашы Мызыланы Таубий ахыр 30 жылны жигит  жууугъуну жашауун, аны урушда тарыхын тинтиу бла кюрешеди. Кёп шартла жыйышдыргъанды, аланы  «Алим Байсултанов – легенда Балтики» деген сейир китапда   басмалагъанды.

15.05.2019, 12:08 - Статьи

Атамы сый-даражасына тийишли болалгъаныма ийнанырыгъым келеди, авиацияда отуз сегиз жыл къуллукъ этгеним бла Ата журтуму игилигине юлюшюмю къошалгъан болурма.

15.05.2019, 12:06 - Статьи

Совет Союзну Жигити деген ат берилгенде Алимге жаланда  23 жыл толгъанды.  Былай алып къарагъанда, ол бек жаш адам болгъанды. Жигит болуп къалмайдыла, жигитлей туугъан этедиле, деген сёзле тюз болурла, баям.

15.05.2019, 12:04 - Статьи

Малкъар халкъны махтаулу жашы Байсолтанланы Алимни сыфаты ёмюрден ахыргъа дери да мени эсимден кетерик тюйюлдю. Бийик ёсюмлю, кенг жауурунлу... Ол манга бюгюн да кёз аллымда тургъанча кёрюнеди.

15.05.2019, 12:03 - Статьи

Балтий флотну Н. деген аэродромунда юч антлы шуёх, юч жарыкъ кёллю улан – лейтенантла Кузнецов, Кулешов, Байсолтан улу.  Ала жаланда учаргъа керекли белги аслам заманны берилмей турса мудахланадыла. Ол кезиуде жашланы халлери тюрленеди.

15.05.2019, 11:58 - Статьи

Къыралыбызны хар къалайындача, республикабызны школларында да абадан тёлюле мурдорларын салгъан тёреле,  унутулмай, сакъланып, андан ары бардырыладыла. Нальчикни онтогъузунчу номерли мектебинде да ёсюп келгенлени ариу ызда, тюз ниетлиликде, къыйматланы багъаларгъа  юйретгенлей келедиле.

Последнее


Хунерлигини кёп тюрлюлюгю

Улбашланы Маржан Нальчикде жашайды. Жыл саны келген дин ахлусу адамды. Эки кере хаж къылгъанды.
Бюгюнлюкде юйдеди. Алай бир такъыйкъа заманын бошуна ётдюрмейди. Юй ичинде ариу гюлле ёсдюреди, эшиу-тигиу ишле бла да кюрешеди. Алгъаракъда анда къонакъда болгъан эдим. Ол манга  жангы затларын кёргюзтгенди.

Жер-жерден юч жюзден артыкъ спортчу келгенди

Эркин тутушуудан Цийкъанланы Мухадин хажини саугъалары ючюн Бешинчи битеуроссей эришиу бардырылгъанды.

Театрыбыз - Тюркде

Белгилисича, Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театр  тюрк тилли миллетлени Конья шахарда ётген халкъла аралы фестивалына къатышады.

Повесткада - бир ненча къыйматлы соруу

Санкт-Петербургну Таврический къаласында СНГ-ни Парламентле аралы ассамблеясыны Политика вопросла эмда халкъла аралы бирге ишлеу жаны бла дайым комиссиясыны жыйылыуу болгъанды. Аны ишине РФ-ни Къырал думасыны Къабарты-Малкъар Республикадан депутаты, халкъла аралы ишле жаны бла комитетни члени Геккиланы Заур да къатышханды.

Республика - бизнесге къолайлы амалла къуралгъан он регионну сатырында

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда депутатла 40-дан аслам сорууну сюзгендиле. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Уллу жашаугъа магъаналы атлам

Озгъан ыйых кюн КъМКъУ-да Школчуланы ОБЖ-дан ХI битеуроссей олимпиадаларыны ахыр кезиую  башланнганды. Анга Россейни 62 регионундан 191 адам келгенди.

БАХСАН АУУЗУНУ МАХТАУЛУ ТАРЫХЫН ЖЫРГЪА сала

Кёп болмай басмадан  Къабарты-Малкъарны школларыны сыйлы устазы Ёзденланы Чукайны жашы Хизирни бир бири ызындан «Юч Кам-Эл» эм «Уллу-Элни ауазы» атлы назму китаплары чыкъгъандыла.

Суратларында - къудуретни тамашалыгъы, турмушну жарыкълыгъы

Созайланы Харунну къызы  Галя кёп  жылланы республиканы потребитель кооперациясында бухгалтер-экономист  болуп уруннганды. Жыл саны келип, солургъа чыкъгъанындан сора  уа, жюреги тартхан ишге –живописьге – толусунлай бериледи.  Бюгюнлюкде аны жюзге жууукъ сураты барды.

Сёлешиуню энчи темасы - ишсизлени санын азайтыу эмда хакъны ёлчемин кётюрюу

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков РФ-ни Шимал Кавказны ишлери жаны бла министерствосуну Ессентукда бардырылгъан  коллегиясына къатышханды. Анда ведомствону 2018 жылда ишини эсеплери сюзюлгендиле эмда быйылгъа борчла салыннгандыла.

Бир къырал экзаменни бийик даражада ётдюрюр къайгъысы кёрюледи

Нальчикде КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан К.В. Коков, Билим бериу эмда илму бёлюмге къарау жаны бла федерал службаны таматасы С. С. Кравцов да  къатышып  Къабарты-Малкъарда Бир къырал экзаменнге хазырланыу, аны бардырыу вопросла бла байламлы республикалы кенгеш къуралгъанды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS