19.01.2021, 08:36 - Статьи

Москвагъа ишчи жолоучулугъуну эсеплерине кёре Казбек Коков КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни транспорт эм жол мюлк министри Аслан Дышеков, КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министрни къуллугъун толтургъан Анзор Езаов бла кенгеш бардыргъанды.

19.01.2021, 08:35 - Статьи

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда COVID-19 жукъгъан ауруугъа къажау прививкала юч пунктда - Нальчикде экинчи номерли республикалы больницада  эмда биринчи номерли поликлиникада,  Нарткъалада районла аралы кёп профильли (ММЦ) больницада этиледиле.

19.01.2021, 08:34 - Статьи

Жангы жылгъы байрамланы кезиуюнде «Эльбрус», «Архыз» эм «Ведучи» курортлада 100 минг адам солугъандыла.

19.01.2021, 08:33 - Статьи

 Къабарты-Малкъарда, Шимал Осетия-Алания  Республикалада эм Ставрополь крайда жашагъанланы тилеклери бла быйыл электропоезд маршрут жангыдан ишлеп башлагъанды,  деп билдиредиле  КъМР-ни Транспорт эмда жол-мюлк министерствосуну пресс-службасындан.    

16.01.2021, 09:00 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-де Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды. Аны РФ-ни Правительствосуну башчысыны орунбасары Марат  Хуснуллин бардыргъанды. 

16.01.2021, 08:59 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Instagram страницасында «Камаз-мастер» команданы, аны таматасы Владимир Чагинни Сауд Аравияда ётген «Дакар» эришиуде жарыкъ хорламлары бла алгъышлагъанды.

16.01.2021, 08:58 - Новости

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Москвагъа ишчи жолоучулугъуну чегинде «НМИЦ радиологии» ФГБУ-ну генеральный директору, Россейни Саулукъ сакълау министерствосуну тамата онкологу академик Андрей Каприн бла жолукъгъанды. Тюбешиуге КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов да къатышханды.

Последнее


Школла шёндюгю излемлеге келишген автобусла бла жалчытылынадыла

Тюнене КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда республиканы жер-жерлеринде орналгъан школлагъа улоуланы – 5 уллу эмда 11 гитче автобусну – къууанчлы халда бергендиле. Аланы санында уа Къашхатау, Жанхотия, Булунгу, Хушто-Сырт эллерибизни мектеплери да бардыла.

Ол къыралыбызгъа, халкъгъа къуллукъ этиуню, акъылманлыкъны юлгюсю болгъанлай къалады

КъМР-ни Парламентинде Рождествогъа аталгъан билим бириу XXIX  халкъла аралы окъууланы  регион бёлюмю болгъанды. Бу жол ол «Александр Невский: Запад эм Восток, халкъны тарых эсгериулери» деген темагъа аталгъанды. 

Къолайсызла гаражларын хакъсыз алырча онгла табарыкъдыла

«Единая Россия» «гараж амнистияны» юсюнден законну Къырал Думаны къараууна бергенди. Алай бла 3,5 миллион инсан мекямларын эмда ала орналгъан жерни иеликге алаллыкъдыла.
Партия законну проекти жаз башы сессияда къабыл кёрюлюрюн излерикди. Аны юсюнден «Единая Россияны» генсоветини секретары Андрей Турчак айтханды, деп билдиргендиле партияны пресс-службасындан. 

Прививкаланы салыу андан ары бардырылады

Къабарты-Малкъарда коронавирус инфекциядан прививкаланы этиу андан ары бардырылады. Бу жумуш онбиринчи декабрьде башланнганды. КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосундан билдиргенлерине кёре, бюгюнлюкге регионнга «Гам-КОВИД-Вак» вакцинаны 751 дозасы келтирилгенди.

Сабийлени кёллерин кётюрюр умут бла

«Ёлка желаний» деген Битеуроссей акция арт кезиуде къыралда кенг жайылгъан жандауурлукъ ишледен бириди. Къабарты-Малкъар да бу огъурлу жумушдан бир жанында къалмагъанды.

Депутатла эки жюз жашчыкъны бла къызчыкъны кёзчюклерин жарытырыкъдыла

КъМР-ни Парламентини депутатлары законла чыгъарыучу органны спикери Татьяна Егорова бла бирге «Тилеклени назысы» битеуроссей жандауурлукъ акциягъа къошулгъандыла. Ала, 200 жашчыкъны бла къызчыкъны тилеклерин толтуруп, жангы жылгъы саугъала этерикдиле. 

Исмайылны кюмюш хорламы

Билдиргенибизча, гёжефибиз Мусукаланы Исмайыл Сербияны ара шахары Белградда  Тутушууну тюрлюлеринде энчи сермешиуледе дунияны Кубогу ючюн эришиулени финалына чыкъгъанды. Байрым кюн ингирде битеу ауурлукълада майдалла ючюн жыгъышыула ётгендиле.

«Къабарты-Малкъар аламат къонакъбайлыкъ этгенди, сюймекликде жууундургъанды барыбызны да»

Шабат ингирде Нальчикде ыйыкъны ичинде баргъан «Къабарты-Малкъар–100» деген Битеуроссей кинофестиваль кесини ишин бошагъанды. Аны  къууанч халда жабылыуу Музыка театрда ётгенди.  Бу жол да аны Халкъла аралы эмда Битеуроссей кинофестивальланы къураучу, Россейни халкъ артисти Сергей Новожилов, КъМР-ни сыйлы артисткасы Жанатайланы Ирэна эмда А.

Ахыр эки кюнде ауруудан бир киши да ауушмагъанды

КъМР-де коронавирус аурууну профилактикасы эм аны жайылыууна къажау оператив штабдан белгили этгенлерича,  пандемияны аллындан бери COVID-19-дан ауругъанланы саны 14,8 мингден озгъанды.  Ол санда тюнене ауруу 100 инсаннга жукъгъанды. 

Не зат этеме десем да, оноу бизни къыралыбызгъа хайыр келтирликмиди деп сорама кесиме. Келтирлик эсе – ол тюздю, аны тамамларгъа тийишлиди

Россейни Президенти Владимир Путинни тёрели пресс-конференциясы быйыл пандемияны хатасындан башхаракъ халда ётгенди. Къырал башчы соруулагъа жууапланы Ново-Огарёвода резиденциясындан бергенди. Бу ишге къатышхан журналистлени саны да алгъын жылладан эсе азыракъ эди.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS