25.02.2020, 20:01 - Статьи

Ата журтну къоруулаучуну кюнюнде Нальчикде «Махтаулукъну Ёмюрлюк оту» эсгертмени къатында митинг ётгенди.

19.02.2020, 20:02 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы К.В.Коков  КъМР-ни Терроризмге къажау комиссиясыны жыйылыуун бардыргъанды.

12.02.2020, 20:02 - Статьи

КъМР-де тау-лыжа спортну айнытыу жаны бла республикалы закон къалай толтурулгъанын Парламентни президиуму Элбрус районда Тегенекли элде «правительстволу сагъатны» чеклеринде сюзгенди. Кенгеш тийишли комитетни башламчлыгъы бла бардырылгъанды.

03.02.2020, 20:35 - Статьи

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда 20-дан аслам соруугъа къаралгъанды.

31.01.2020, 20:14 - Статьи

КъМР-ни Парламентини жаз сессиясыны биринчи жыйылыуунда законла чыгъарыучу органнга кирмеген политика  партияланы келечилери республикада демография болумну игилендириуню амалларын кёргюзтгендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

24.01.2020, 20:34 - Статьи

Тюнене КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосуна 30-гъа жууукъ техника берилгенди. Ауур жюклю КамАЗ-ла,  тракторла,  экскаваторла,  УАЗ машинала да агъачланы от тюшюуден сакълауда хайырланыллыкъдыла.

20.01.2020, 21:00 - Статьи

КъМР-ни Парламентини жаз сессиясы башланнганды. Аны чеклеринде законла чыгъарыучу баш органны президиумуну биринчи жыйылыуу ётгенди. Аны спикерни орунбасары Жанатайланы Салим бардыргъанды.

Последнее


ЭСИБИЗНИ САКЪЛАГЪАН ЭСЛИБИЗ

Сёз Кязимни
юсюнденди

Айтхылы футболчуну сыйын кёргендиле

Нальчикде Т.К. Мальбахов атлы миллет къырал библиотекада айтхылыкъ футболчу Александр Ладинович Апшевни эсгергендиле. Ол кюн ары аны юйюрю, жууукълары, тенглери келгендиле.

Наркотиклени жайылыуларын тыяр ючюн тюрлю-тюрлю мадарланы хайырланыргъа

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъар Республиканы Наркотиклеге къажау комиссиясыны жыйылыуун бардыргъанды.

Огъурлу жумушлагъа, уллу жетишимлеге кёллендириу

РФ-ни Конституциясыны кюнюне жоралап, КъМР-ни Парламентинде окъууда, спортда, жамауат жашауда жетишимли  жаш адамлагъа паспортларын бериу ариу тёреге айланнганды. Тюнене уа 22 жаш бла къыз жашауларында баш документлерин  Парламентни спикери Татьяна Егорованы бла аны орунбасары Мурат Кардановну къолларындан алгъандыла.  

Сёлешиуню къыйматлы соруулары – къалгъан-къулгъанланы жарашдырыу, ипотека, эски юйледен тынгылы журтлагъа кёчюрюу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россейни Президентинде Стратегиялы айныу эмда миллет проектле жаны бла Советни президиумуну жыйылыууна видеоконференция халда къатышханды. Кенгешни Москвада РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев бардыргъанды. Анда сёз «Экология» эмда «Жашау журтла бла шахар болум» деген миллет проектлени юсюнден баргъанды.

Жамауатны бирикдирген, хар инсаннга да шарт низам тохташдыргъан баш жорукъ

Конституция – къыралны баш документиди. Битеу законла, политикалы мурдор, башчылыкъ этиу система да анга таянып жарашдырыладыла. Бюгюнлюкде Россейни баш закону демократияны, жалынчакъсызлыкъны, эркинликни жорукъларында жарашдырылгъанды. Баш магъана инсанланы праволарын сакълаугъа бериледи. Алай быллай Конституция  Россейде жаланда  XX  ёмюрню ахырында къабыл кёрюлгенди.

МУДАХ, ЖАРЫКЪ да АУАЗЛЫ назмучу

Бирден уруннганды, окъугъанды

Иги тюрлениуле бардыла, алай кесигиз да билесиз, энтта тамамланырыкъ жумушла андан да кёпдюле

РФ-ни Президенти Владимир Путин Нальчикде ишчи жолоучулугъуну ахырында КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла ушакъ бардыргъанды.
В.Путин: Казбек Валерьевич, республика къалай жашагъаныны юсюнден айтсагъыз эди.

Казбек Коков КъМР-ни Ич ишле министерствосуну таматасы Василий Павлов бла шагъырейлендириу жыйылыугъа къатышханды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы Ич ишле министерствосуну  жангы таматасы Василий Павлов бла шагъырейлендириу жыйылыугъа  къатышханды. Ол къуллукъгъа РФ-ни Президенти Владимир Путинни Указы бла салыннганды. Жыйылгъанланы министр бла Россей МВД-ны СКФО-да Баш управлениясыны Башчысы Сергей Бачурин танышдыргъанды.

Бизнесде жетишимлеге жетерча не зат керекди?

Адам кесини билимин, хунерлигин жашауда хайырлана билгенини, бизнесде жетишимли болурча неге эс бурургъа кереклисини юсюнден сёлешиннгенди бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни «Халкъ мюлкде планирование эмда прогнозла этиу жаны бла инновацияла амалла» деген илму-излем лабораториясында «Бизнес бла кюрешиу: чурумла, энчиликле, жетишимликни ышанлары» деген ат б

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS