02.12.2019, 22:12 - Статьи

РФ-ни Президенти Владимир Путин Нальчикде ишчи жолоучулугъуну ахырында КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла ушакъ бардыргъанды.
В.Путин: Казбек Валерьевич, республика къалай жашагъаныны юсюнден айтсагъыз эди.

02.12.2019, 22:11 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы Ич ишле министерствосуну  жангы таматасы Василий Павлов бла шагъырейлендириу жыйылыугъа  къатышханды. Ол къуллукъгъа РФ-ни Президенти Владимир Путинни Указы бла салыннганды.

29.11.2019, 23:19 - Статьи

Тюнене Нальчикге Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин иш бла келгенди. Ол РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников эм КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла Сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясында болгъанды.

25.11.2019, 20:13 - Статьи

«Единая Россия» партияны бу кюнледе Москвада болгъан XIX съездине Къабарты-Малкъарны делегациясы да къатышханды. Анга регионну оноучусу Казбек Коков башчылыкъ этгенди.

25.11.2019, 20:00 - Статьи

Кёп болмай нальчикчиле жолланы бир-бир жерлери асыры  тозурагъандан къоркъуулу  болгъанларына Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ)  Къабарты-Малкъарда бёлюмюне тарыкъгъандыла.

25.11.2019, 19:58 - Статьи

Беш кюнню ичинде Нальчик  "Южная сценагъа"  къонакъбайлыкъ этгенди.  Ол 17 ноябрьде  Али Шогенцуков атлы  Къабарты къырал драма театрда башланнганды, бошалгъан да анда этгенди. 

25.11.2019, 19:57 - Статьи

Уллу Хорламны 75-жыллыгъын белгилеуню чеклеринде Бахсан районда  115-чи Къабарты-Малкъар атлы дивизияны эсгериу ишле бардырылгъандыла.  Ол санда 910-чу айтхылыкъ бийикликге атла бла чыгъыу болгъанды.

Последнее


ЧЕГЕМНИ ЧУУАКЪ КЁГЮНЮ ТЮБЮНДЕ НАЗМУ БАЙРАМ

2011 жылда Эл-Тюбюнде Къулийланы Къайсынны арбазында «Къайсынны окъуулары»  биринчи кере эшитилгендиле.  Андан бери иги кесек заман ётгенди, ол ариу тюбешиу а тёрели болуп къалгъанды.

Къоллары – алтын, жюреги – халал

Материалны башына мен былай бошдан атамагъанма. Габоланы Мусабий керти окъуна аллайды.  Биринчиден, аны къолундан бир да болмагъанча сейирлик ариу алтын, кюмюш затла чыгъадыла. Экинчиден а, ол чомартлыгъы бла атын айтдыргъанды. Жууукъларын, шуёхларын, танышларын, артыкъда бег а миллетни тарыхын,  культурасын, искусствосун айнытыугъа къыйын салгъанланы сыйларын кётюрюрге бек сюеди. 

Битеу жашауу – адамлагъа игилик этиуню юлгюсю

Табийгъат да 
мудахланнган эди
Алгъаракълада Яникойда  Сарбашланы тукъум жыйылыулары болгъанды. Анда тамата къауум, бирге олтуруп, озгъан заманланы, дуниядан кетген жууукъларын да эсгергендиле.  Магометни  аты  уа терк-терк айтылгъанды. Аны эшитип, ол ким, къаллай адам  болгъанын  билирге  сюйгенме.

Огъурлу, адепли, жигер да Мухарбий

Газетибизде  юлгюге тийишли юйюрлени юслеринден билдире турабыз. Ала кимледиле? Урунууну алчылары, ариу юйюр ёсдюргенле, жамауат аллында намыслары, сыйлары жюрюгенле. Аллайла уа халкъыбызда кёпдюле. Вольный Ауулда жашагъан Улбашланы  Мухарбий ма аллайды – жигер уруннганы бла махтау тапхан, ахшы юйюр ёсдюргени бла сыйгъа тийишли болгъан.

Тюзюнлей - прокуратураны оноучуларына

КъМР-ни прокуратурасыны оноучулары бла тюбеп, алагъа законлагъа бузукълукъланы юслеринден айтыргъа онг барды. Къабыл кёрюлген тизмеге тийишлиликде республиканы прокурору Николай Хабаров бла хар баш кюн эрттенликде 9 сагъатдан 18 сагъатха дери тюберге боллукъду. Ол 311 отоуда бардырады приёмну. Соруулары болгъанла бу телефон номерге сёлешигиз: 40-10-44.

Бирлеге тазирни уллулугъу да тыйгъыч тюйюлдю

«Каббалкэнергону» башчысыны орунбасары Будайланы Ахмат компанияны Бахсан районда бёлюмюнде кенгеш бардыргъанды. Анда бу муниципалитетде ток ючюн тёлеулени жыйыуну эмда уручулукъну жолун кесиу жаны бла быйыл не мадар этилгенини юсюнден сёлешгендиле.

Къанатлыла къышда апчымазча

Къабарты-Малкъарны къырал бийик тау заповедниги «Къышха къалгъан къанатлылагъа болуш»  деген республикалы экология  акциягъа къатышыргъа чакъырады.  Ол, хар замандача,  «Биз къанатлы шёухларыбызгъа къышны ётдюрюрге къалай  болушурукъбуз?» деген тема бла байламлыды.  Аны баш борчу-сабийлени, ата-аналаны да  быллай магъаналы ишге къошумчулукъ этерге чакъырыргъа, аны бла  жаш тёлюню экология культ

Казбек Коков Къырал Советни президиумуну жыйылыууна къатышханды

Светлогорскда Владимир Путинни башчылыгъы бла Къырал Советни президиумуну жыйылыуу болгъанды. Анда сёз Россей Федерацияны субъектлерини саулукъ сакълау жаны бла борчларыны юсюнден баргъанды. Жыйылыугъа Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

Миллет эсни алгъа элтген поэзиясыны ёчюлмезлик жарыгъында

Тюнене Къабарты-Малкъарны халкъ поэти, Ленинчи саугъаны, СССР-ни, РФ-ни да Къырал саугъаларыны лауреаты Къулийланы Къайсын туугъанлы 102 жыл толгъанды. Тёредеча,  Нальчикде закийни атын жюрютген проспектде байрым кюн аны эсгертмесине гюлле салыу болгъанды.

Кязимни СЁЗЮ САУДУ, КЮЧЛЮДЮ, БИРГЕБИЗГЕДИ

Быйыл республиканы жамауаты малкъар адабиятны поэзия мурдорун салгъан акъылман поэт Мечиланы Кязим туугъанлы 160 жыл болгъанын белгилейди. Аны бла байламлы районлада, элледе эсгериу тюбешиуле, назму окъуула барадыла. Бараз кюнню ингиринде Нальчикде Музыка театрда да «Живое слово мудрого Кязима» деген  жыйылыу болгъанды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS