18.01.2019, 21:49 - Статьи

Тюнене Къабарты-Малкъаргъа Россей Федерацияны Шимал Кавказны ишлери жаны бла министри Сергей Чеботарев иш бла келгенди.

18.01.2019, 21:47 - Статьи

Аты тарыхыбызда къалгъан таулуланы бири – жамауат эм саясат къуллукъчу, жарыкъландырыучу, адвокат, офицер, тау бий Шаханланы Абайны жашы Басият (Борис Александрович Шаханов) туугъанлы бу кюнледе тамам 140 жыл толады.

16.01.2019, 20:28 - Статьи

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ-ни) регион исполкомуну таматасы Евгений Бакаев бла тюбешгенди.

14.01.2019, 21:22 - Статьи

Каменномостскоеде  кёпден бери тынгылы ремонт этилмеген Маданият юй  толусунлай жангыртылгъанды.

14.01.2019, 21:20 - Статьи

Черек районну жер-жерли администрациясыны башчысы Муртазланы Борис, аны орунбасары Къазийланы Анатолий  эмда  ветеран организацияны таматасы  Чеченланы Георгий кёп болмай Уллу Ата журт урушха къатышхан, жигер уруннганы бла да намыс-сый тапхан  Улбашланы Хусейни жокълагъандыла, деп билдиргендиле б

14.01.2019, 21:18 - Статьи

Быйыл къыш солуу кюнледе  Къабарты-Малкъарда 63 минг адам солугъанды. Былтыр бла тенглешдиргенде, ол он процентге кёпдю. Туристлени асламысы  - 54 минг адам - Элбрусну сайлагъандыла.

14.01.2019, 21:16 - Статьи

Алгъаракълада басмадан Гуртуланы Оюсну «Биз Холамданбыз» деген аты бла жангы китабы чыкъгъанды. Анда хапар ол элден келип, Акъ-Сууну къурагъанланы юслеринден барады.

Последнее


Петербургга баргъан таулу келечиле

Халкъыбызны бла Россейни араларында болгъан халланы тарыхы эрттегили кёп сейирлик ишлени ачыкълайды. Аладан бек магъаналыларындан бирине Малкъарны Петербургга келечиле жибериую саналады. Бу шартны юсюнден алимле, жазыучула да кеслерини илму ишлеринде, китапларында сагъыннгандыла. Бир кезиуде КъМКъУ-ну тарыхдан преподаватели Е. Крикунова да статья басмалагъанды.

Жангыртханланы учуннган чырайлары

Бу сурат 1957 жылда алыннганды. Андагъы эр кишиле «Коммунизмге жол» газетибизни ахшы ишчилеридиле. Элледен келген корреспондентле да бардыла. Кезиуден-кезиуге ала редакцияда жыйылып,  хапарлашхандыла, оноу этгендиле. Биз аллай такъыйкъаны кёребиз.  

Суратлары эмда жазмалары бла миллетибизни турмушун сыфатлайды

Россейни Жазыучуларыны бла  Журналистлерини союзларыны члени, «Заман» газетни бёлюмюню редактору  Османланы Лейлунну жашы Хыйсагъа бу кюнледе 65 жыл болады. Баш ишинден сора да, малкъар халкъны тарыхына аталгъан бир ненча китапны авторуду. Ол жаны бла жамауатха бютюн бек белгилиди.

ФАХМУЛУЛУГЪУ, ТАЗА НИЕТЛИЛИГИ, КЪАЙГЪЫРЫУЛУГЪУ БЛА УЛЛУ даража ЭМДА НАМЫС ТАПХАНДЫ

Белгили поэт, Махмуд Кашгари атлы тюрк премияны лауреаты Беппайланы Азнорну жашы Муталипге 70 жыл толады. Ол Москвада М. Горький атлы адабият институтда билим алгъанды. Малкъар театрны адабият бёлюмюнде, ВЛКСМ-ни  Къабарты-Малкъар обкомунда, республикалы телевиденияда, «Нюр» журналны  редакциясында ишлегенди, «Заман» газетни баш редакторуну орунбасары болуп тургъанды.

«Сылтран сырт айтып айтмазча тамашады»

Эдуард Александрович Ионихни эрттеден  таныйма. Ол Россейни  туризм-спорт союзуну Москвада  сабий туризмни халкъла аралы академиясыны члениди. Тау туризмден халкъла аралы класслы инструкторду, уста жол кёргюзтюучюдю.

ОСАГО: бирлеге - багъа, бирлеге уа - учуз

Жангы жыл башланнганы бла автомашиналаны борчлу халда страхование этиуде (ОСАГО) тюрлениуле сингдирилгендиле. Алай бла энди  Россейни Ара банкыны буйругъуна тийишлиликде мурдор тарифни ёлчеми 2746 сомдан башланып 4942 сомгъа жетерге боллукъду. Сёз ючюн, ары дери ол 3432 – 4118 сом эди.

Бийикликде Интернет, телефон да бардыла

Таулагъа солургъа келсенг, Интернетге кирген угъай, бирде телефон бла сёлеширге окъуна амал болмагъанды. Ол бютюнда Элбрусда  солугъанланы жарсыта эди. Хар жылдан Россейни бла Европаны эм бийик тёппесине ёрлегенледен жыйырмагъа жууукъ адам ёледи.

Юлгюлю уруннганлагъа - сый, намыс

Жылны ахырында эсеплени чыгъарыу бла бирге экономикада, социальный сферада, право низамны сакълауда уллу жетишимле болдургъанланы белгилеу тёреге айланнганды. Бу жол а КъМР-ни Парламентинде  законла чыгъарыучу органны Сыйлы грамотасы эмда Председателини  Ыразылыгъы бла 75 адам белгиленнгенди.

Бу магъаналы къымылдау бизде да таукел аякълана барады

Кремльде РФ-ни Президенти Владимир Путинни башчылыгъында  Къырал советни жыйылыуу бардырылгъанды. Анда сёз доровольчествону (волонтёрлукъну) эмда социал жумушла тамамлагъан коммерциялы болмагъан организацияланы айнытыуну юсюнден баргъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.

Халкъыбызны аллында бизни борчубуз – артха къалыудан къутулууду, экономикалары терк айныгъан субъектлеге тенг болууду

Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну башчылыгъында республиканы Правительствосуну  2018 жылны эсеплерин чыгъарыугъа аталгъан уллу жыйылыуу болгъанды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS