26.05.2020, 20:58 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков видеоконференция амал бла республиканы саулукъ сакълау учрежденияларыны башчылары бла жыйылыу бардыргъанды. Анга Правительствону башчысы Мусукланы Алий, Роспотребнадзорну КъМР-де бёлюмюню таматасы Жирослан Пагов да къатышхандыла.

22.05.2020, 20:55 - Статьи

21 майда РФ-ни Президенти Владимир Путин видеоконференция амал бла Правительствону, федерал органланы келечилери бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз коронавирус жукъгъан ауруу жайылгъан кезиуде билим бериуню болумуну, бу сферада жууукъ кезиуде тамамланыллыкъ жумушланы юслеринден баргъанды.

13.05.2020, 20:18 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене видеоконференция амал бла районланы бла шахар округланы администрацияларыны башчылары бла «муниципал сагъат» бардыргъанды. Анга Правительствону таматасы Мусукланы Алий да къатышханды.

24.04.2020, 19:18 - Статьи

РФ-ни Президенти Владимир Путин 23 апрельде къыралда бек уллу банкланы оноучулары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз пандемияны кезиуюнде инсанлагъа бла экономикагъа болушлукъну, къытлыкъгъа къажау жумушлада банкланы жерини юслеринден баргъанды.

13.04.2020, 19:20 - Статьи

Къабарты-Малкъарда  «Эльбрус» ВТРК-ны тийресинде EL3 эм  EL6 эки канат пассажир жол ишлерге проект-смета документация экспертизаны ётгенди, специалистле аны къабыл кёргенлерине эсеп чыгъарылгъанды.

10.04.2020, 18:57 - Статьи

РФ-ни Президенти Владимир Путин видеоконференция амал бла Правительствону эмда РФ-ни субъектлерини таматалары бла кенгеш бардыргъанды эмда  коронавирус жукъгъан аурууну жайылыуун тохтатыуну амалларын сюзгенди. Анга КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

23.03.2020, 20:27 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Урунуу, социал политика эм саулукъ сакълау комитетини кенгертилген жыйылыуунда «Демография» миллет проектни «Сабий туугъан юйюрлеге ахча болушлукъну юсюнден» республикалы программасы жашауда къалай бардырылгъаны сюзюлгенди.

Последнее


Жоюлгъан жигитлени эсгергендиле, гюлле салгъандыла

Ата журтну къоруулаучуну кюнюнде Нальчикде «Махтаулукъну Ёмюрлюк оту» эсгертмени къатында митинг ётгенди.

Магъаданны тёрт кере депутаты

Къадар дегенинг сейирди. Къайры элтмейди, къайры жетдирмейди. Ахшы муратла салып, бюгюн былайда турсанг, тамбла уа арталлыда сагъыш этмей тургъан жеринге жол чыгъарып къояр.
Тёбен Чегемден Гочияланы Ибрагимни умуту да алгъа башха эди. Элде школну бошап, шофёр усталыкъ алгъандан сора аскерге барып, инсан борчун толтуруп къайтады.

Бетлеринден жылыу ургъанлай турады

Огъурлу ынна… Бу сиз кёрген суратха тюз, терс эсем да, билмейме, болсада аллай атны эрттеден бергенме. Анга алай айтып къарай, туугъан элимде, бирси жерледе да таныгъан, билген аммаларымы эсге тюшюреме.
Аны юсюнде Апсууаланы Сурат Ахматовна 1909 жылда туугъанды деп жазылыпды. Андан сора ол кимди, аланы къызларымыды, келинлеримиди, бюгюнлюкде саумуду, билмейме.

Сёлешиуню магъанасы – улоуну объектлерин бла инфраструктурасын террорчулукъ къоркъууладан къоруулау

Къабарты-Малкъарны Башчысы К.В.Коков  КъМР-ни Терроризмге къажау комиссиясыны жыйылыуун бардыргъанды.

Уллу махтаулукъгъа тийишли огъурлу ынна

Бу кюнледе Хушто-Сыртда жашагъан Жолабланы Нюржан, Гыжгыланы Къаншауну къызы, кесини 100-жыллыгъын белгилегенди. Аны алгъышларгъа Чегем районну администрациясыны башчысыны биринчи орунбасары Жанкишиланы Жагъафар, РФ-ни Пенсия фондуну Чегемдеги бёлюмюню таматасыны орунбасары Аслан Шортаев, элни башчысы Тохаланы Кяман, жууукъ-ахлу, къоншула келген эдиле.

21 февраль – Ана тиллени халкъла аралы кюню Женгил мадарланы излей, тамблагъы жаш тёлюню жууукъсуз-тенгсиз этмейик

ЮНЕСКО-ну 1999 жылны 17 ноябринде бардырылгъан Генеральный конференциясында 21 февраль Ана тиллени халкъла аралы кюнюне саналлыгъы билдирилген эди. 2010 жылда уа сагъынылгъан организация 136 тилни тас бола тургъанланы санына кийирип, атлас къурагъанды. Ары дери уа ол аны электрон тюрлюсюн хазырлагъан эди (2009ж.).

Туризмни терк айнытыууну жолларыны юсюнден оюмларын ачыкъ айтхандыла

КъМР-де тау-лыжа спортну айнытыу жаны бла республикалы закон къалай толтурулгъанын Парламентни президиуму Элбрус районда Тегенекли элде «правительстволу сагъатны» чеклеринде сюзгенди. Кенгеш тийишли комитетни башламчлыгъы бла бардырылгъанды.

Батыр аскерчи, айтхылы акъылман, таныгъыулу, даражалы инсан

                                                                            Кеси къарыуу бла окъуу
Озгъан  къайгъылы  жылланы шагъатларына къарай, сейир этесе адамны кючюне, тёзюмюне. Къаллай урушну хорлап чыкъдыла, къаллай къыйынлыкълагъа чыдадыла. Къурчдан  да къаты адамла деригинг келеди.

Тюзетиу ишни тюрлю-тюрлю амалла бла игилендириуге алланып

ФСИН-ни КъМР-да Управлениясыны коллегиясында озгъан жылны эсеплери чыгъарылгъандыла, жангы борчла белгиленнгендиле. Ведомствону башчысы Аслан Лихов докладын быллай билдириуден башлагъанды: аманлыкъ ишлери ючюн тутулгъанланы саны - 9,1 процентге, эркинликлери сыйырылмай  жууапха тартылгъанла да 0,9 процентге аз болгъандыла.

Тюзетиулени сюзюу, башламчылыкълагъа къарау

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда 20-дан аслам соруугъа къаралгъанды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS