10.07.2019, 20:08 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Регламентине тийишлиликде, РФ-ни Федерация Жыйылыууну Федерация Советинде республиканы законла чыгъарыучу органыны келечиси тамамлагъан иши бла  Парламентни жылгъа эки кере шагъырей этерге тийишлиди.  Улбашланы Мухарбий сенатда ишлеген кезиуюнде уа аллай тогъуз отчёт бергенди

10.07.2019, 20:07 - Статьи

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетни тюрлю-тюрлю факультетлерин жаланда ахшы белгилеге тауусхан, вузну жашаууна тири къатышып тургъан, къызыл дипломлагъа тийишли болгъан 563 выпускникни саугъалау къууанчлы  халда  бардырылгъанды.

08.07.2019, 20:54 - Статьи

КъМР-ни Парламентини 5-чи чакъырылыууну ахыргъы жыйылыуунда спикер Татьяна Егорова беш жылны ичинде тамамланнган жумушланы эсеплерин чыгъаргъанды.

08.07.2019, 20:52 - Статьи

Кёп болмай Чегем районну администрациясыны башчысы Артур Текушев,  Пенсия фондну муниципалитетде бёлюмюню таматасы Алим Карданов эллени оноучулары бла бирге   Этезланы Баблинаны -112, Кючмезланы Какайны – 110, Куна Варитлованы  - 105 эм Лёля Кибешеваны 102 жыл толгъаны  бла алгъышлагъандыла.

08.07.2019, 20:51 - Статьи

Былтыр 7 майда къыралыбызны Президенти Владимир Путин «Россей Федерацияны 2024 жылгъа дери миллет эмда стратегиялы борчларыны» юсюнден Указгъа къол салгъанды. Анга тийишлиликде сагъынылгъан заманнга онеки сферада болумну игилендириу жаны бла миллет проектле толтурулуп башланнгандыла.

08.07.2019, 20:51 - Статьи

Жай кезиу – тахта кёгетлени, жемишлени кезиуюдю. Жангы Малкъаргъа жете-жетмез, жол жанында адамла кёп тюрлю затланы ёсдюргенлерин кёрюрге боллукъду. Шёндюледе танг жетген картофну жыйыу барады алайлада. Ниязов Салим да жерни ортакъгъа алып къармашханланы санындады.

08.07.2019, 20:50 - Статьи

Озгъан байрым кюн Къырал концерт залда Юйюрню,  сюймекликни эмда кертичиликни кюнюне аталып, къууанчлы ингир болгъанды. Аны, хар замандача, КъМР-ни тиширыуларыны союзу  къурагъанды.

Последнее


Къыралыбызны эм даражалы вузун - къызыл диплом бла

Арт заманда хунерли жашларыбыз бла къызларыбыз мында, республикадан тышында да бизни жетишимлери бла къууандыргъанлай келедиле.

Абаданладан артха къалмай

Краснодар крайны Архипо-Осиповка элинде футболдан сабий-жаш тёлю спорт школланы араларында эришиу бардырылгъанды. Анга Уфадан, Краснодардан, Дондагъы Ростовдан, Саратовдан бла Архипо-Осиповкадан клубла къатышхандыла. 

Къатыбызда тургъан жаныуарланы биз билебизми?

Жашауда бек сейирлик затла боладыла. Бир жол къарт аппа Хуболланы Хасан айтхан эди бу болгъан ишни. Гылыу чычханла хыйлалыкъгъа уста болгъанларын мен гитче заманымда окъуна кёргенме. Азиядан бери къайтханыбызда, алтмышынчы жыллада биз, жарты ишленнген бир юйчюк алып, анда жашап тебиредик. Аны къатында уа багуш тёбе бар эди да, аны кетерирге жетишалмай тургъанбыз.

Иссиликни зарансыз кётюрюр ючюн

Жай иссиледе адам саулугъуна бютюн сакъ болургъа керекди. Кёпле быллай хауаны бек къыйын кётюредиле. Къызыулукъ абаданланы угъай, жаш адамланы да къыйнайды. Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны специалистлери иссиликде адам саулугъун сакълар ючюн неге эс бурургъа кереклисин билдиредиле.

Наркотиклеге къажау кюрешге атап

Нальчикде «Гладиатор» спорт  комплексде стол теннисден XVI битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Ол Наркотиклеге къажау кюрешни халкъла аралы кюнюне аталып къуралгъанды. 

Минги тау тийресинде живопись дерсле

Бу кюнледе Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетни Минги тау тийресиндеги окъуу-илму комплексинде «Россейни жаухар минчагъы – Эльбрус–2019» деген аты бла Художестволу  халкъла аралы  симпозиум барады. Аны чеклеринде америкалы художник Елена Лихацкаяны сурат кёрмючю ачылгъанды. 

 

Эллилени таза суу бла чырмаусуз жалчытыу - эм магъаналы борч

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан  Казбек Коков Чегем районда болгъанында муниципал къуралыуланы администрацияларыны таматалары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз халкъны суу бла чырмаусуз жалчытыуну юсюнден баргъанды.

Академик бизде халны жаратханды

Кардиология службаны  иши бла шагъырейленирча В.А. Алмазов атлы миллет медицина тинтиу араны таматасы  академик Евгений Шляхто Къабарты-Малкъарда болгъанды. Жолоучулукъну чегинде ол КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, республиканы саулукъ сакълау министри Марат Хубиев бла тюбешгенди.

Табийгъатыбызны жокълауну юсюнден тынгылы сёлешиу

Тюнене КъМР-ни Правительствосунда аманлыкъланы профилактикасы жаны бла ведомствола аралы комиссиясыны кезиулю жыйылыуунда жер-жерли самоуправление органла бла жамауат биригиуле бузукълукъланы тохтатыуда бирге тамамлагъан ишле  сюзюлгендиле. Кенгешде агъачлада багъалы тереклени законсуз кесиуню тохтатыуну соруулары да тинтилгендиле.

Дайым излеуню жолунда

Адам бир ишни къолгъа алып, эринмей бардырса, ол аны бийигине жетеди, эм андан ары аны айнытханлай турады. Бир-бир устала уа бир иш бла чекленип къалмайдыла, санагъатны тюрлю-тюрлюлеринде кеслерин сынайдыла. Быланы барын да айта келгеним, бизни миллетде бардыла аллай адамла.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS