14.03.2019, 15:32 - Статьи

Х. М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде,  орус эм битеулю тил билиу кафедраны таматасы, илмуланы доктору Башийланы Къонакъбийни къызы Светлананы башламчылыгъы бла биринчи филология класс ишлегенли эки жылдан атлагъанды.

14.03.2019, 15:30 - Статьи

Догучаланы Локъманны  жашы Магомет къашхатаучуду. Малкъар халкъны кёчюргенде, 5-чи классха бара эди. Ол, эсгериулерин айта, бир кёлю тола, бир бети жарый, жашауунда тюбеген игилени, кёлкъалды болгъан сагъатларында жапсаргъанланы  сагъынады.

14.03.2019, 15:28 - Статьи

Журналист усталыкъны жаланда сейир адамла бла тюбеширге онг бергени ючюн окъуна сюерге боллукъду. Ма энтта мени насыбым тутду. Биягъы бир аламат адам бла шагъырей болдум. Ол Псков областьда Сюд департаментни управлениясыны таматасыды, юстицияны 1-чи класслы къырал советнигиди.

14.03.2019, 15:26 - Статьи

Алгъаракълада РФ-ни Президенти Федерал Жыйылыугъа   Посланиясында окъуу система къаллай излемлеге келиширге кереклисини  юсюнден айтхан эди. Аны бла байламлы биз   Элбрус районда бу жаны бла болумну билир ючюн  билим бериу управленияны таматасы Атаккуланы Нюржан бла ушакъ этгенбиз.    

14.03.2019, 15:24 - Статьи

Москвада ЦСКА-ны спорт единоборствола мекямында «Киокушинкай-каратеден федерацияланы содружестволарыны кубогу» деген III Халкъла аралы эришиу  ётгенди. Анга кёп къыралдан 300-ден аслам къыз бла жаш къатышханды.

05.03.2019, 22:41 - Статьи

Мындан 75 жыл алгъа 8 мартда Къабарты-Малкъарны тарыхында бек бушуулу ишледен бири болгъанды. Уллу аманлыкъчылыкъ этилип, малкъар халкъ зор бла туугъан жеринден кёчюрюлгенди.

05.03.2019, 22:37 - Статьи

Парламентни президиумуну кезиулю жыйылыуунда депутатла 40-гъа жууукъ сорууну сюзгендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Последнее


Курорт-рекреация комплекс – республиканы экономикасын айнытыуну къыйматлы амалларындан бири

Къабарты-Малкъар «Сочи-2019» форумда  туризм- рекреация жаны бла 9 миллиард сом багъасы инвестиция проектлерин кёргюзтгенди. Аланы  энчиликлерини эмда промышленностьда бла АПК-да уллу инвестиция проектле жашауда къалай бардырылгъанларыны юсюнден «Интерфакс-Юг» агентствогъа берген интервьюсунда КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков хапарлагъанды.

Арымай-талмай сайлама, битимли сортланы чыгъарады, поэзияны да бек сюеди

Эл мюлк илмуланы доктору Малкъондуланы Алийни жашы Хамит бу кюнледе 80-жыллыгъын белгилейди. Кёнделенде тууугъан жашчыкъ миллети бла бирге Къазахстаннга кёчюрюлгенди. 1955 жылда ол Къазахстанда Къызыл-фронтлу школну бошайды. Эки жылдан а таулу жаш андагъы тын жерлени эл мюлкге жарарча этиу ишлеге тири къатышып тебирейди.

Илмуну бизнес бла байлай

«Къабарты-Малкъарны айнытыу жаны бла корпорация» акционер общество бла РАН-ны КъМР-де Илму арасы бирге ишлеуню юсюнден келишим этгендиле. Аны юсюнден бизге Араны пресс-секретари Фатима Магомедова билдиргенди.

Алгъыннгы тёрелени бузмай, шёндюгю онгладан да къачмай, алгъа таукел барады

Май районда «Ленинцы» эл мюлк производстволу кооперативге бу кюнледе 90 жыл толгъанды. Аны продукциясы республикада, андан тышында да бек белгилиди дерчады. Бюгюнлюкде мюлкде мирзеу ёсдюрюу эм жарашдырыу, эт, жумуртха, жемишле, къыйма эмда сют продукцияны чыгъарыу бла кюрешедиле.

Назмуланы уста окъугъандыла

 Черек районну ара китапханасында  назмуланы сюйгенлени араларында "Сизни  бла мени огъурлу сёзюм жашасын!" деген ат бла  республикалы  конкурсну район кесеги бардырылгъанды. Ол  малкъар адабиятны мурдорун салгъан закий Мечиланы Кязим туугъанлы 160-жыллыгъына эмда  къабарты  назмучу, жырчы  Бекмурза Пачевни 165- жыллыгъына жораланнганды.

Къайда да атын иги бла айтдырады

Геттуланы Чокуйну жашы Дмитрийни жашауу сюргюнде туугъан тенглерини кёбюсюнюкюнден баям артыкъ башха тюйюлдю. Аланы юйюрлери Тырныауузгъа къайтханда, анга юч жыл бола эди. Ала биринчи заманда жууукъларында тургъандыла.

Османланы Хыйса.

Жер башында тиш ауруудан къыйын зат болмаз. Биз заманында алагъа кереклисича къарамай, оздурабыз, артда уа не зат этерге билмей къалабыз. Нальчик шахарны стоматология поликлиникасыны врачы Хацукова Лиля бла тюбешип, анга газет окъуучуларыбыздан келген сорууланы бергенбиз.

Кюмюш бет кёлню ууакъ толкъунларында ёхтем чайкъала...

Журтубузну эм ариу, сейирлик жерлеринден бири Чирик кёлдю. Ол Бабугентден тёрт къычырым чакълы ёрге барып, Черек ауузуна жетген жерде, къаяла къучагъында кенг ёзенде орналыпды.
Белгилисича, тенгизден 809 метр бийикликдеди, теренлиги 279 метр болады. Европада ол ёлчем бла экинчи жердеди. Аны озгъан Хорватияда Къызыл кёлдю.

Дмитрий Медведев:Къабарты-Малкъаргъа къошакъ билим бериу системаны айнытыргъа болушлукъ тапдырыллыкъды

РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев «Факторы успеха: идеи, кадры, компетенции» Сочи-2019 Россейли инвестиция форумну пленар жыйылыуунда сёлешгенди. Форумну баш темасы  – «Национальные проекты: от стратегии к действию».

Бирикген кёрмючде - республиканы агропромышленностуну продукциясы, туризмни бийик даражагъа жетдириуню онглары

Сочиде 14 февральда Олимпиадалы паркны баш медиаарасында Россейли инвестиция форум  ачылгъанды. Ол РФ-ни Правительствосуну Председатели  Дмитрий Медведевни къатышыуу бла барады. Аны баш темасы - миллет проектлени толтурууду.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS