15.05.2019, 12:18 - Статьи

Балтиканы тенгиз авиациясыны айтхылыкъ лётчиги Байсолтанланы Юсюпню жашы Алимге быйыл 100 жыл толлукъ эди.  Анга Совет Союзну Жигити деген сыйлы ат урушну бек къыйын, аскер саугъала алай кёп берилмеген 1942 жылда октябрьде аталгъанды.

15.05.2019, 12:11 - Статьи

Байсолтанланы Алимни  эгечини жашы Мызыланы Таубий ахыр 30 жылны жигит  жууугъуну жашауун, аны урушда тарыхын тинтиу бла кюрешеди. Кёп шартла жыйышдыргъанды, аланы  «Алим Байсултанов – легенда Балтики» деген сейир китапда   басмалагъанды.

15.05.2019, 12:08 - Статьи

Атамы сый-даражасына тийишли болалгъаныма ийнанырыгъым келеди, авиацияда отуз сегиз жыл къуллукъ этгеним бла Ата журтуму игилигине юлюшюмю къошалгъан болурма.

15.05.2019, 12:06 - Статьи

Совет Союзну Жигити деген ат берилгенде Алимге жаланда  23 жыл толгъанды.  Былай алып къарагъанда, ол бек жаш адам болгъанды. Жигит болуп къалмайдыла, жигитлей туугъан этедиле, деген сёзле тюз болурла, баям.

15.05.2019, 12:04 - Статьи

Малкъар халкъны махтаулу жашы Байсолтанланы Алимни сыфаты ёмюрден ахыргъа дери да мени эсимден кетерик тюйюлдю. Бийик ёсюмлю, кенг жауурунлу... Ол манга бюгюн да кёз аллымда тургъанча кёрюнеди.

15.05.2019, 12:03 - Статьи

Балтий флотну Н. деген аэродромунда юч антлы шуёх, юч жарыкъ кёллю улан – лейтенантла Кузнецов, Кулешов, Байсолтан улу.  Ала жаланда учаргъа керекли белги аслам заманны берилмей турса мудахланадыла. Ол кезиуде жашланы халлери тюрленеди.

15.05.2019, 11:58 - Статьи

Къыралыбызны хар къалайындача, республикабызны школларында да абадан тёлюле мурдорларын салгъан тёреле,  унутулмай, сакъланып, андан ары бардырыладыла. Нальчикни онтогъузунчу номерли мектебинде да ёсюп келгенлени ариу ызда, тюз ниетлиликде, къыйматланы багъаларгъа  юйретгенлей келедиле.

Последнее


«Мени муратым - хар онгну да хайырланып, эллилени болумун игилендириу»

Кёнделен  эллерибизни арасында бек уллуладан бириди. Бюгюнлюкде анда 6 мингден аслам адам жашайды, 1200-ден аслам арбаз барды. Шёндю ол эл къалай жашайды, айныу онглары бармыдыла, жарсыуланы тамамларгъа къолдан келемиди? Бу эм кёп башха сорууланы юсюнден элни администрациясыны башчысы Атмырзаланы Жамалны жашы Марат бла ушакъ бардыргъанбыз.

«Сёзню кесини жаны барды, ол тас болмайды»

Къабарты-Малкъарны, Къарачай-Черкесни да халкъ поэти, КъМР-ни Къырал саугъасыны лауреаты, жыйырмадан артыкъ китапны автору, «Эльбрус» китап басманы директору Руслан Ацкановха 70 жыл болады. Ол КъМКъУ-ну филология факультетин бошагъанды. Андан арысында Анзорейде школда, республиканы Культура министерствосунда ишлегенди.

Ханума керекмиди шёндюгю кезиуде?

Шёндюгю дунияда жашау нёгерни къалай табаргъа боллукъду? Ата-анала бла сабийлени аралары узакъдан узакъ болуп барады, бир бирге да жолла тас бола турадыла, гитче таматаны оноууна сыйыннган адет да къуруй турады.  Да сора жангы юйюрле къалай къуралсынла?

Жукълап тургъан Элбрусну къоркъуулулугъу бармыды?

Элбрусдагъы вулкан атылыргъа хазыр болуп турады деп, аллай хапар жайылгъанды. Алимле уа аны юсюнден не айтадыла?

А.Такушинов,
Нальчик

КъМР-ни Башчысы жауундан бла буз уруудан заран тюшген тийрелени жокълагъанды

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков 13 апрельде  республиканы жауундан бла буз уруудан заран тюшген муниципал къуралыуларын жокълагъанды. Табийгъат кючню къыйынлыгъы Бахсан шахар округга, Бахсан бла Зольск районлагъа бегирек тюшгенди.
Бусагъатда социал эмда инфраструктура объектле  тийишли низамда ишлейдиле. Ток, газ бла жалчытылыныу бузулмагъанды.

Аз тюбеген аурууладан къыйналгъанланы дарманла бла толусунлай жалчытыуну мадарларын излей

КъМР-ни Парламентини Социальный политика, урунуу эм саулукъ сакълау комитетини башламчылыгъы бла къуралгъан «тёгерек столда» адамны жашаууна къоркъуулу, аз тюбеген къыйын ауруулары болгъанланы дарманла эмда жашауларына магъаналы продуктла бла жалчытыу къалай къуралгъаны сюзюлгенди. Кенгешни комитетни башчысы Хусейн Кажаров бардыргъанды.

Жалгъан продукцияны жолун таукел кесерге

КъМР-де Промышленный продукцияны законлагъа бузукълукъла этип сатыу-алыугъа къажау комиссияны жыйылыуунда жангы жылны байрамыны кезиуюнде контрафакт товарланы сатыу къалай тохтатылгъаны сюзюлгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды. Анга баш федерал инспектор Евгений Ткачёв, Парламентни спикери Татьяна Егорова да къатышхандыла.

Республикабыз саулай цифралы вещаниягъа кёчгенди!

Тюнене Къабарты-Малкъарны телевидениясы толусунлай цифралы амалгъа кёчгенди.

Чыгъарма коллективлени ишлерини качествосун кётюрюуню магъаналы борчха санагъандыла

Бу кюнледе КъМР-ни Культура министерствосуну коллегиясыны жыйылыуу озгъанды. Анда сёз былтыр тамамланнган жумушланы эмда быйылгъа борчланы юсюнден баргъанды. Анга республиканы Башчысыны Администрациясыны ич ишле политика жаны бла управлениясыны начальниги Артём Кажаев бла Правительствосуну председателини орунбасары Мурат Карданов, бирсиле да къатышхандыла.

Тюрлю-тюрлю бёлюмледе уллу жетишимлеге жетгенлеге - тийишли саугъала

Кърымшаухалланы Исламбий атлы тёрели окъуулада 2009 жылда «тёгерек стол» халда Къарачай къырал университетни, тарых-культура эм табийгъат заповедникни, республикалы илму-излем институтну келечилери келишим этип, белгили жарыкъландырыучуну аты бла жыл сайын аны туугъан кюнюнде – 31 мартда - форум бардырыргъа дегендиле.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS