02.12.2019, 22:12 - Статьи

РФ-ни Президенти Владимир Путин Нальчикде ишчи жолоучулугъуну ахырында КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла ушакъ бардыргъанды.
В.Путин: Казбек Валерьевич, республика къалай жашагъаныны юсюнден айтсагъыз эди.

02.12.2019, 22:11 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы Ич ишле министерствосуну  жангы таматасы Василий Павлов бла шагъырейлендириу жыйылыугъа  къатышханды. Ол къуллукъгъа РФ-ни Президенти Владимир Путинни Указы бла салыннганды.

29.11.2019, 23:19 - Статьи

Тюнене Нальчикге Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин иш бла келгенди. Ол РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников эм КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла Сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясында болгъанды.

25.11.2019, 20:13 - Статьи

«Единая Россия» партияны бу кюнледе Москвада болгъан XIX съездине Къабарты-Малкъарны делегациясы да къатышханды. Анга регионну оноучусу Казбек Коков башчылыкъ этгенди.

25.11.2019, 20:00 - Статьи

Кёп болмай нальчикчиле жолланы бир-бир жерлери асыры  тозурагъандан къоркъуулу  болгъанларына Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ)  Къабарты-Малкъарда бёлюмюне тарыкъгъандыла.

25.11.2019, 19:58 - Статьи

Беш кюнню ичинде Нальчик  "Южная сценагъа"  къонакъбайлыкъ этгенди.  Ол 17 ноябрьде  Али Шогенцуков атлы  Къабарты къырал драма театрда башланнганды, бошалгъан да анда этгенди. 

25.11.2019, 19:57 - Статьи

Уллу Хорламны 75-жыллыгъын белгилеуню чеклеринде Бахсан районда  115-чи Къабарты-Малкъар атлы дивизияны эсгериу ишле бардырылгъандыла.  Ол санда 910-чу айтхылыкъ бийикликге атла бла чыгъыу болгъанды.

Последнее


«Антарес» кесича жулдузлагъа жол ачарыкъды

Нальчикде сабий чыгъармачылыкъны "Кюн шахар" академиясында бу кюнледе болгъан кенгешде сёз Къабарты-Малкъарда Илму, окъуу, искусство эмда спорт жаны бла фахмулу сабийлени ачыкълау, аланы айныуларына себеплик этиу бла кюреширик регион араны къурауну юсюнден баргъанды. Битеу да Россей Федерацияда аллай он ара ачыллыкъды.

Монг столла, сюйген жырлары, алгъышлаула – бары да таматалагъа

Жангы Малкъар гитче эл болгъанлыкъгъа, анда жюрек халаллыкълары уллу болгъан адамла жашайдыла. Мында кёп миллетлени келечилери  къууанчда, бушууда да, бир бирлерине билеклик этип, бир юйюрча турадыла. Элни ахшы тёрелери кёпдюле. Уллайгъанланы кюнюн кенг халда белгилеу аладан бириди. Кёп болмай аллай кезиулю байрам элни  Маданият юйюнде ётгенди.

Монг столла, сюйген жырлары, алгъышлаула – бары да таматалагъа

Жангы Малкъар гитче эл болгъанлыкъгъа, анда жюрек халаллыкълары уллу болгъан адамла жашайдыла. Мында кёп миллетлени келечилери  къууанчда, бушууда да, бир бирлерине билеклик этип, бир юйюрча турадыла. Элни ахшы тёрелери кёпдюле. Уллайгъанланы кюнюн кенг халда белгилеу аладан бириди. Кёп болмай аллай кезиулю байрам элни  Маданият юйюнде ётгенди.

Элни бети – адамларында

Тау эллерибизден уруннган ахшы адамларыбызны жашауларыны юсюнден бизге дайым жазып билдире-билдире тургъан окъуучуларыбыздан бири Габоланы Хамитди. Бу жолгъу материалында да ол Тёбен Чегемден бир къауум инсанны сагъыныргъа излегенди. Ол жылыулу  тизгинледе автор кесини  жюрегинде сакъланнган харкюнлюк жашауда тюбеген болумла бла байламлы эсгериулерин айтады.

Къуллукъчуланы файдаларын, ырысхыларын кёргюзтюуню низамы тюрленнгенди

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда депутатла 30-дан аслам сорууну сюзгендиле. Аны спикер  Татьяна Егорова бардыргъанды.

Кемчиликлени, жетишимлени юсюнден да - ачыкъ халда

КъМР-ни Курортла эмда туризм министерствосунда бу кюнледе бардырылгъан «тёгерек столда» республикада гастрономия туризмни юсюнден сёлешиннгенди.

ХАЛКЪЫНЫ АТЫН УЗАКЪ КЕНГЛЕДЕ АЙТДЫРГЪАН ЖАН ЖУУУГЪУБУЗ

Башкир  поэт, драматург, Социалист Урунууну Жигити, РСФСР-ни искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу, Башкир АССР-ни халкъ поэти, Ленин атлы эм СССР-ни Къырал саугъаларыны лауреаты Мустай Карим  1919 жылда 20 октябрьде Кляшево элде туугъанды. Аны керти аты Мустафа Каримовду, атасы - Саф.

«Хорламны жоллары» бла тарыхны теренине

«Блог-тур «Хорламны жоллары бла» деген жаш тёлю проектни бардырыуну чеклеринде Къабарты-Малкъарны тау районларына жолоучулукъла болгъандыла, деп билдиреди проектни башчысы Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну
таматасы Мокъаланы Тенгиз.

Казбек Коков фахмулу сабийлени ачыкълау эмда алагъа себеплик этиу жаны бла регион араны къурулушуну халын кёргенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков фахмулу сабийлени ачыкълау эмда алагъа себеплик этиу жаны бла регион араны къурулушу къалай баргъанына къарагъанды. Объектни окъуу, аш-азыкъ мекямларында ремонт ишле къыстау барадыла, инженер системала салынадыла, спорт майдан ишленеди, тёгерек-баш тап халгъа келтириледи. 

Республиканы алгъа барыуун жалчытыуда битеу билимими, сынаууму аямазгъа хазырма

Парламентни кезиулю жыйылыуунда депутатла КъМР-ни Башчысы Казбек Коковха Мусукланы Алийни КъМР-ни Правительствосуну Председателине салыуну юсюнден тилегине ыразылыкъларын бергендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS