26.05.2020, 20:58 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков видеоконференция амал бла республиканы саулукъ сакълау учрежденияларыны башчылары бла жыйылыу бардыргъанды. Анга Правительствону башчысы Мусукланы Алий, Роспотребнадзорну КъМР-де бёлюмюню таматасы Жирослан Пагов да къатышхандыла.

22.05.2020, 20:55 - Статьи

21 майда РФ-ни Президенти Владимир Путин видеоконференция амал бла Правительствону, федерал органланы келечилери бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз коронавирус жукъгъан ауруу жайылгъан кезиуде билим бериуню болумуну, бу сферада жууукъ кезиуде тамамланыллыкъ жумушланы юслеринден баргъанды.

13.05.2020, 20:18 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене видеоконференция амал бла районланы бла шахар округланы администрацияларыны башчылары бла «муниципал сагъат» бардыргъанды. Анга Правительствону таматасы Мусукланы Алий да къатышханды.

24.04.2020, 19:18 - Статьи

РФ-ни Президенти Владимир Путин 23 апрельде къыралда бек уллу банкланы оноучулары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз пандемияны кезиуюнде инсанлагъа бла экономикагъа болушлукъну, къытлыкъгъа къажау жумушлада банкланы жерини юслеринден баргъанды.

13.04.2020, 19:20 - Статьи

Къабарты-Малкъарда  «Эльбрус» ВТРК-ны тийресинде EL3 эм  EL6 эки канат пассажир жол ишлерге проект-смета документация экспертизаны ётгенди, специалистле аны къабыл кёргенлерине эсеп чыгъарылгъанды.

10.04.2020, 18:57 - Статьи

РФ-ни Президенти Владимир Путин видеоконференция амал бла Правительствону эмда РФ-ни субъектлерини таматалары бла кенгеш бардыргъанды эмда  коронавирус жукъгъан аурууну жайылыуун тохтатыуну амалларын сюзгенди. Анга КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

23.03.2020, 20:27 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Урунуу, социал политика эм саулукъ сакълау комитетини кенгертилген жыйылыуунда «Демография» миллет проектни «Сабий туугъан юйюрлеге ахча болушлукъну юсюнден» республикалы программасы жашауда къалай бардырылгъаны сюзюлгенди.

Последнее


Батыр танкчы къыз

Кёп жылла мындан алгъа Тетууланы Нашхону жашы Молла Къарачайны Хурзук элине кёчюп, анда жашап тебирейди. Аны беш къызы болады: Таужан, Балдан, Чюний, Хауун, Айшат. Къызланы жете баргъанлары юйюр къурайдыла. Ахыргъы уа Темирболатланы Баззагъа баргъанды.

Огъурсуз кезиуде да кертичилей къалгъандыла сахна искусствогъа

Фашист киргинчиле ачхан къазауатны аллында жылла бизни сахна маданиятыбызны къуралыу, эслерча айнып башлау кезиую болгъандыла.  Алай а, жарсыугъа, фахмулу актёрлары аслам болгъан малкъар театрны мамырлыкъгъа махтау салгъан иши кёпге бармагъанды. Москвада окъуп къайтхан, алагъа къошулгъан колхоз-совхоз студиядагъы жашланы аскер къуллукъ этерге чакъыргъандыла.  

Демография халны игилендириуню эм башха салып

КъМР-ни Парламентини жаз сессиясыны биринчи жыйылыуунда законла чыгъарыучу органнга кирмеген политика  партияланы келечилери республикада демография болумну игилендириуню амалларын кёргюзтгендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Ата-ананы къачы уллу болса...

Юйюрле тутхучлу, монглу болсала, къырал да айныулуду деп бошдан айтыла болмаз. Мен бюгюн сагъынырыкъ да  кеси къыйынлары бла жашагъан аллай ариу къауумду. Мында сыйгъа, намысха, андан сора уа, окъуугъа, танг кюч-къарыу, эс бёлюне келгенин билебиз.

Къайры барсам, къайда болсам да, фотоаппаратым биргемеди

Мен малкъар тилде чыкъгъан газетибизде ишлегенли быйыл 50 жыл болады. Анча заманны ичинде тюрлю-тюрлю адамланы юслеринден кёп материал басмалагъанма. Алай артда уа сурат да алып башлагъанма.  Бусагъатда  архивимде ала 200 мингден асламдыла.

Агъачланы отдан сакъларгъа болушурукъ бусагъатдагъы техника

Тюнене КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосуна 30-гъа жууукъ техника берилгенди. Ауур жюклю КамАЗ-ла,  тракторла,  экскаваторла,  УАЗ машинала да агъачланы от тюшюуден сакълауда хайырланыллыкъдыла.

Федерация Совет Парламентибизни юлгюге келтиргенди

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуун ача, спикер Татьяна Егорова «Парламент газетде» басмаланнган статьяда республиканы законла чыгъарыучу органыны ишини юсюнден сагъынылгъанын бидиргенди.  22 январьда РФ-ни Федерация Жыйылыууну Федерация Советини пленар кенгеши болгъанды.

Жигитликни, жашаугъа итиниулюкню, чыдамлылыкъны 872 кюню бла кечеси

Ленинградны блокадасы адам улуну тарыхында бек кюйсюз, ачы, къыйын заманларындан бириди десек, жангыллыкъ тюйюлбюз. Тюрлю-тюрлю шартлагъа кёре, аны кезиуюнде шахарчыланы жартысы ачдан, сууукъладан жоюлгъандыла. Алай битеу сынаулагъа, душман авиацияны  атышыуларына  да къарамай, ленинградчыла Хорламны жууукълашдырыр ючюн кеслерин аямагъандыла.

Бек тан-тансыкъма мен санга...

Эссе
Тансыкъма мен санга… Ол сезимден къутулуу амал жокъду, не медет. Жердеги жашаудан бир такъыйкъагъа ычхынып, алыкъа жулдузлагъа учаргъа бир жаны болгъан затны да къарыуундан келмегенди. Сен а ызлагъанса башха жол керти дунияны этеклеринде. Къаллай бир ёмюр ётген болур, къаллай бир акъылман кюсеген болур андагъы жорукъну кёрюп къайтыргъа, билмейме.

Бир-бир законлагъа тюрлениуле кийириуню юсюнден баргъанды сёз

КъМР-ни Парламентини жаз сессиясы башланнганды. Аны чеклеринде законла чыгъарыучу баш органны президиумуну биринчи жыйылыуу ётгенди. Аны спикерни орунбасары Жанатайланы Салим бардыргъанды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS