18.01.2019, 21:49 - Статьи

Тюнене Къабарты-Малкъаргъа Россей Федерацияны Шимал Кавказны ишлери жаны бла министри Сергей Чеботарев иш бла келгенди.

18.01.2019, 21:47 - Статьи

Аты тарыхыбызда къалгъан таулуланы бири – жамауат эм саясат къуллукъчу, жарыкъландырыучу, адвокат, офицер, тау бий Шаханланы Абайны жашы Басият (Борис Александрович Шаханов) туугъанлы бу кюнледе тамам 140 жыл толады.

16.01.2019, 20:28 - Статьи

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ-ни) регион исполкомуну таматасы Евгений Бакаев бла тюбешгенди.

14.01.2019, 21:22 - Статьи

Каменномостскоеде  кёпден бери тынгылы ремонт этилмеген Маданият юй  толусунлай жангыртылгъанды.

14.01.2019, 21:20 - Статьи

Черек районну жер-жерли администрациясыны башчысы Муртазланы Борис, аны орунбасары Къазийланы Анатолий  эмда  ветеран организацияны таматасы  Чеченланы Георгий кёп болмай Уллу Ата журт урушха къатышхан, жигер уруннганы бла да намыс-сый тапхан  Улбашланы Хусейни жокълагъандыла, деп билдиргендиле б

14.01.2019, 21:18 - Статьи

Быйыл къыш солуу кюнледе  Къабарты-Малкъарда 63 минг адам солугъанды. Былтыр бла тенглешдиргенде, ол он процентге кёпдю. Туристлени асламысы  - 54 минг адам - Элбрусну сайлагъандыла.

14.01.2019, 21:16 - Статьи

Алгъаракълада басмадан Гуртуланы Оюсну «Биз Холамданбыз» деген аты бла жангы китабы чыкъгъанды. Анда хапар ол элден келип, Акъ-Сууну къурагъанланы юслеринден барады.

Последнее


Хунерли, тири, ахшылыкъгъа алланнган жашланы бла къызланы ачыкълауну тюз амалы

«Жангы бийиклик» кадр конкурс бошалгъанды эмда башчылыкъ этерге хунерлери болгъан 50 адамны атлары белгили болгъандыла. Аланы асламы 35 жыл толмагъан жаш адамладыла эмда аланы жарымы чакълы бири тиширыуладыла. Ала бла тюбешиу 22 декабрьде Нальчикде Музыкалы театрда болгъанды.

«Жамауат палата республикагъа къайгъыргъан хар инсан да оюмун эркин айталырча майданнга айланыргъа керекди»

Жангы жылны аллында Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны тёртюнчю къауумуну биринчи пленар жыйылыуу ётгенди. Анда махкемени башчысы, аны орунбасарлары айырылгъандыла, комиссиялары, алагъа  кирлик адамланы атлары ачыкъ этилгендиле. Жыйылыугъа республиканы Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков къатышханды.

Къатышханланы асламысы - уллу юйюрледен сабийле бла кадетле

Тюнене КъМР-ни профсоюзлары  Жангы жылгъа атап уллу  республикалы байрам къурагъандыла.

Къатышханланы асламысы - уллу юйюрледен сабийле бла кадетле

Тюнене КъМР-ни профсоюзлары  Жангы жылгъа атап уллу  республикалы байрам къурагъандыла.

«Жигер, билимге талпыгъан муратына жеталлыкъды»

Ксаналаны Батырны къызы Марьяна «Жангы бийиклик» деген конкурсда хорлагъан жангыз таулу къызды. Биз аны бла сынаула бошалгъан кюн тюбешип, къысха ушакъ бардыргъанбыз.

«Артыгъыракъ къоратсагъыз да, иги бояу бла боягъыз чачыгъызны»

Тиширыуну ариу чачы бла кёрсек, бек сукъланабыз. Ол адамгъа туугъаны бла берилипми къалады огъесе къарай билгенимиди? Мен ол сорууну бийик билимли специалист, дизайнер-парикмахер  Кючмезланы Мадинагъа бергенме. - Мадина, сен талай жылдан бери ишлеп келесе, кеси усталыгъынгда профессионалса. Тап къыркъгъандан башха, чачны ариулугъун сакъларгъа не амалла бардыла?

Тюшген ахчагъа - ауругъан сабийлеге саугъала

Къабарты-Малкъар къырал университетни Социал гуманитар институтунда 25-чи декябрьде кюндюз 14:00 сагъатдан ингирде 18:30 сагъатха дери Жангы жылгъа жораланнган  ярмарка бардырыллыкъды. 

Таулада хал - дайым контрольдады

Таулада кёп жерледе къар жаугъаны сайын аслам жыйылгъанлай турады, ол энишге юзюлюп тюшер къоркъуу да сакъланады. Бизде бюгюнлюкде эсепде аллай 132 тийре барды. Аладан эм къоркъуулугъа Элбрусда «Азау», Чегет» эм «Уллу Гара-Суула» саналадыла. Ала бла бирге районда аллай 35 жер барды.

Казбек Коков Кремльде РФ-ни Конституциясыны 25-жыллыгъына аталгъан къууанчха къатышханды

Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Россей Федерацияны Конституциясыны 25-жыллыгъына аталып Кремльде бардырылгъан къууанчлы жыйылыугъа къатышханды.

Социал башламчылыкъла жаны бла соруула сюзюлгендиле

Тюнене Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков  республикада  тёрели дин конфессияланы келечилери бла тюбешгенди.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS