14.10.2019, 20:02 - Статьи

Тюнене Москвада  Россейни Президентинде Стратегия айныу эмда миллет проектле жаны бла советни президиумуну жыйылыуу болгъанды. Аны РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев бардыргъанды.

14.10.2019, 20:01 - Статьи

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда право низамны сакълаучу органлада къуллукъ борчларын толтура ёлгенлени эсгериу жумушла барадыла. КъМР-ни Башчысы Казбек Коков аны бла байламлы Обращение этгенди.

11.10.2019, 20:11 - Статьи

Москвада РФ-ни табийгъат байлыкъла эм экология министри Дмитрий Кобылкин бла КъМР-ни Башчысы Казбек Коков суу бла жалчытыуну регион программаларына къыралны жанындан не болушлукъ этилирге боллугъуну юсюнден сёлешгендиле.

08.10.2019, 12:45 - Статьи

Москвада «Лидерчилик эмда регионланы айныулары» билим бериу программаны экинчи кесегини чеклеринде оноучуланы проектлерин къоруулау болгъанды. Анга аталгъан жыйылыугъа  КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

08.10.2019, 12:42 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Кёп жумушла тамамлагъаны арасында (МФЦ) бет жарыкълы ишлеген специалистлени республиканы Экономиканы айнытыу министерствосуну сыйлы грамоталары эм ыразылыкъ къагъытлары бла саугъалагъандыла.

08.10.2019, 12:41 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Экспортха себеплик этиу арасы республикада предпринимательлеге озгъан айда талай белгили кёрмючлеге къатышыргъа онг бергенди. Биринчи экиси - «WorldFood Istanbul-2019» эмда «Food Istanbul Expo-2019» - Тюркню ара шахары Стамбулда ётгендиле.

08.10.2019, 12:38 - Статьи

Аш-суу, кёгет, 
жемиш да - элпек

Последнее


«Окъутуу бла бирге студентлерибизни иш бла жалчытыуну къайгъысын кёрюрге тийишлиди»

Быйыл иймам Абу Ханифа атлы Къабарты-Малкъар къырал ислам университетге ненча адам киргенди, аланы къаллай жангылыкъла сакълайдыла эмда къаллай дерслеге юйренирикдиле? Дин жаны бла билим алгъан жашла бла къызла къайда ишлейдиле?  Аны юсюнден вузну ректору Чочайланы Шарафутдин хажи  бла ушакъ бардыргъанбыз.

Жай Олимпиадагъа къатышыргъа умутлуду

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни   педагогика, психология эм физкультура-спорт  бёлюмюню  магистранты Олег Бабгоев Назраньда бардырылгъан эришиуледе беш тюбешиу ётдюрюп, аладан ючюсюнде болжалдан алгъа хорлап, биринчи жерге чыкъгъанды.

Къыйматлы ишлеге хазырланнган эм аланы бардыргъан кезиуледе къоркъуусузлукъну жалчытыу мадарлагъа къаралгъанды

Тюнене К.В. Коков Терроргъа къажау комиссия эм Къабарты-Малкъар Республикада оператив штаб бла кенгеш бардыргъанды. Аны ишине КъМР-де баш федерал инспектор Е.А. Ткачёв, КъМР-ни Парламентини председатели Т.Б.

Сбербанкны терек бахчачылагъа тутхучлулугъу

«Экорос» компания Къабарты-Малкъарда жангы терек бахчала къураргъа умутлуду. Аны проектини багъасы 500 миллион сомгъа жетеди. Ахчаны бир кесегин – 167 миллионну – Сбербанк берликди. Банкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысы Хамидби Урусбиев бла компанияны таматасы Асланбек Озроков тийишли келишимге  къол салгъандыла.

Спортчуларыбыз бирча нокаутла бла хорлагъандыла

Къатыш единоборстволаны сюйгенлеге шабат кюн Нальчикде аламат спорт байрам  къуралгъанды. «Гладиаторда» BYE9 турнирде къарыуларын сынаргъа 30-гъа жууукъ жаш адам келгенди. Къабарты-Малкъардан анга  сегизеулен къатышханды. 

Огъурлу муратла бла

Кёп болмай Чебоксары шахарда «Тюрклюлени алтыны» деген IV  битеуроссей  жаш тёлю форум болгъанды. Бу жол анга  къыралны 16  субъектинден 150 адам къатышханды. Къабарты-Малкъардан да - жетеулен. Аланы миллетлени ишлери жаны бла федерал агентство сайлагъанды. 

Партия проектлени тамамлау чурумсуз барады

«Единая Россияны» регион бёлюмюню кезиулю жыйылыуунда партия проектлери къалай толтурулгъанына къаралгъанды. Анга республиканы Парламентини Председатели Татьяна Егорова, КъМР-ни Башчысыны кенгешчиси Тюбейланы Альберт, Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни ректору Аслан Апажев, партияны регионда толтуруучу комитетини таматасы Дмитрий Парафилов къатышхандыла. 

Сёлешиуледе бир оюм белгиленип тургъанды – окъутууну качествосун бийик даражагъа кётюрюуню кереклиси

Тюнене Нальчикни окъуу учрежденияларыны келечилери кеслерини жыл сайын бардырылгъан тёрели  август форумларына  жыйылгъандыла. Аны ишине жарыкъландырыу, илму  эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министрни орунбасары Мокъаланы Ачемез, шахар округну администрациясыны башчысыны орунбасары Анатолий Тонконог эм башхала къатышхандыла.

Хар инсанны эркинлиги толу сакъланырча

КъМР-ни прокуратурасында республиканы Парламентини депутатларын айырыу кампанияны кезиуюнде законлукъну жалчытыуну соруулары жаны бла ведомствола аралы кенгеш болгъанды. Аны прокурорну къуллугъун толтургъан Юрий Лаврешин бардыргъанды, деп билдиргендиле бизге ведомствону пресс-службасындан. 

ХАЛКЪЫНА ЖАНГЫ ЖАШАУГЪА ЖОЛ ИЗЛЕЙ

Малкъар адабиятны поэзия мурдорун салгъан акъылман Кязим XIX ёмюрню экинчи жарымында журтубузну бар тау эллеринден бийикде орналгъан Шыкъыда туугъанды. Ол уллу шахарладан, дуния къазауатындан узакъ жерини жамауаты ата-бабалары юйретгенча жашау эте келгенди – мал кютгенди, будай, арпа ёсдюргенди.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS