10.07.2019, 20:08 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Регламентине тийишлиликде, РФ-ни Федерация Жыйылыууну Федерация Советинде республиканы законла чыгъарыучу органыны келечиси тамамлагъан иши бла  Парламентни жылгъа эки кере шагъырей этерге тийишлиди.  Улбашланы Мухарбий сенатда ишлеген кезиуюнде уа аллай тогъуз отчёт бергенди

10.07.2019, 20:07 - Статьи

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетни тюрлю-тюрлю факультетлерин жаланда ахшы белгилеге тауусхан, вузну жашаууна тири къатышып тургъан, къызыл дипломлагъа тийишли болгъан 563 выпускникни саугъалау къууанчлы  халда  бардырылгъанды.

08.07.2019, 20:54 - Статьи

КъМР-ни Парламентини 5-чи чакъырылыууну ахыргъы жыйылыуунда спикер Татьяна Егорова беш жылны ичинде тамамланнган жумушланы эсеплерин чыгъаргъанды.

08.07.2019, 20:52 - Статьи

Кёп болмай Чегем районну администрациясыны башчысы Артур Текушев,  Пенсия фондну муниципалитетде бёлюмюню таматасы Алим Карданов эллени оноучулары бла бирге   Этезланы Баблинаны -112, Кючмезланы Какайны – 110, Куна Варитлованы  - 105 эм Лёля Кибешеваны 102 жыл толгъаны  бла алгъышлагъандыла.

08.07.2019, 20:51 - Статьи

Былтыр 7 майда къыралыбызны Президенти Владимир Путин «Россей Федерацияны 2024 жылгъа дери миллет эмда стратегиялы борчларыны» юсюнден Указгъа къол салгъанды. Анга тийишлиликде сагъынылгъан заманнга онеки сферада болумну игилендириу жаны бла миллет проектле толтурулуп башланнгандыла.

08.07.2019, 20:51 - Статьи

Жай кезиу – тахта кёгетлени, жемишлени кезиуюдю. Жангы Малкъаргъа жете-жетмез, жол жанында адамла кёп тюрлю затланы ёсдюргенлерин кёрюрге боллукъду. Шёндюледе танг жетген картофну жыйыу барады алайлада. Ниязов Салим да жерни ортакъгъа алып къармашханланы санындады.

08.07.2019, 20:50 - Статьи

Озгъан байрым кюн Къырал концерт залда Юйюрню,  сюймекликни эмда кертичиликни кюнюне аталып, къууанчлы ингир болгъанды. Аны, хар замандача, КъМР-ни тиширыуларыны союзу  къурагъанды.

Последнее


Акъылманны назмулары кёп тилледе ариу эшитилгендиле

Бу кюнледе Мечиланы Кязим атлы фондда акъылманны назмуларын шатык окъуу жаны бла республика даражалы эришиу озгъанды. Ол акъылманны  160-жыллыкъ юбилейине аталып къуралгъанды.
Эсгерте кетейик, конкурсну заочный кесеги жарым жыл чакълы заманны бардырылгъанды. Анга къатышханла  кеслерини видеоларын сагъынылгъан фондну сайтына жиберип тургъандыла.

Сёлешиуню баш темасы – жолла ишлеуню тапландырыу онгла, аланы ремонтларыны качествосун кётюрюу

Уллу Кремль дворецни Георгиевский залында Владимир Путинни башчылыгъында Къырал советни жыйылыуу болгъанды. Ол  асламла хайырланнган автомобиль жолланы ызларын игилендириу, жолда жюрюуню къоркъуусузлугъун жалчытыу соруулагъа жораланнганды. Аны ишине Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.

Абхазия майданда - аскер техниканы кёрмючю

Тамбладан башлап 30 июньнга дери Нальчикде Абхазия майданда «Армия - 2019» деген Халкъла аралы аскер-техника форум бардырыллыкъды. Ары келгенлеге быллай техника, аскерчилени энчи юс кийимлерини кёп тюрлюлери, Россей Федерацияны къоруулау-промышленность комплексини продукциясы кёргюзтюллюкдюле. 

Элбрусну саугъасы ючюн эриширикдиле

Минги тауда  тау-лыжа  спортдан «Элбрусну саугъасы» деген Битеуроссей кюрешле башланнгандыла. Къыралыбызны 200-ден артыкъ  жыйымдыкъ къаууму слалом эм слалом-гигант эришиулеге къатышырыкъдыла.  Эр кишилени араларында бардырылгъан слалом-гигантдан биринчи стартла тюнене «Гарабаши» станцияда 3900 метр бийикликде   озгъандыла.  Эришиуле 28 июньнга дери боллукъдула. 

Къадалып кюрешгендиле, алай тынчайыргъа уа жарарыкъ тюйюлдю

КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну бу кюнледе бардырылгъан коллегиясында сёз «Билим бериу», «Демография» миллет проектлени, жаш тёлю политиканы жашауда бардырыуну, окъутууну качествосу осал болгъан мектепледе аны игилендириуню эм башха затланы юслеринден да  баргъанды.

Къышны къайгъысын жайда кёрюрге

Бизни республикада къырал учрежденияланы, предприятияланы, кёп фатарлы юйлени – саулай жашау-журт эмда коммунал комплексни  келир къышха хазырлау иш жай келгени бла окъуна бардырылып башланнганды. Министерствола бла  ведомствола аны чеклеринде не мадар этгенлери дайым контрольда турады, аны юсю бла кенгешле да бардырыладыла.

Къабарты-Малкъар бла РАН-ны Федерал илму-излем социология арасы байламлыкъда ишлеу келишимге къол салгъандыла

Тюнене Нальчикде Къабарты-Малкъар бла РАН-ны Федерал илму-излем социология арасы байламлыкъда ишлеу келишимге къол салгъандыла. Эки жанлы байламлыкъланы  баш ызларын  тюбешиуню чеклеринде  КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы А.Т. бла ФНИСЦ РАН-ны директору, Социологланы россей биригиуюню  биринчи вице-президенти М.К Горшков сюзгендиле.

Аланы айырмалы ышанлары - окъуулулукъ, оюмлулукъ, муратларына жетерге итиниулюк

Шагъырейлениу
Шёндюгю жаш тёлю къыралыбызны тамблагъы кюнюдю. Бу сёзлени тюрлю-тюрлю жыйылыулада, тюбешиуледе кёп кере эшитебиз. Алай къаллайдыла шёндюгю жаш адамла? Аланы не зат жарсытады, къууандырады? Къыралны власть органлары ала ёсдюрюрге алланнган политиканы къалай къураргъа керекдиле, бек алгъа неге эс бурургъа тийишлиди?  

Алгъан билимлери бла - жангы бийикликлеге

Геуюрге кюн бизни республиканы 265 мектебинде тёрели выпускной балла озгъандыла. Алай бла быйыл 4473 жаш бла къыз школну бошагъандыла. Былтыр бла тенглешдиргенде ол кёрюмдю 234 адамгъа асламды. 

Балала ашыгъып, къууанып баргъан къууатлы жер

Бюгюнлюкде садикни юйретиучюсю усталыкъгъа сурам уллуду. Билим, окъуу, барыбыз да билгенликден, керекдиле. Алай башхалагъа кюн таякъ болуп, алагъа кесинги жарыгъынгы къызгъанмасанг – олду сейирлик насып. Жаланда ол кезиуде сабий ачырма деп да къоркъмайды, терс этерме деп да буюкъмайды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS