25.02.2020, 20:01 - Статьи

Ата журтну къоруулаучуну кюнюнде Нальчикде «Махтаулукъну Ёмюрлюк оту» эсгертмени къатында митинг ётгенди.

19.02.2020, 20:02 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы К.В.Коков  КъМР-ни Терроризмге къажау комиссиясыны жыйылыуун бардыргъанды.

12.02.2020, 20:02 - Статьи

КъМР-де тау-лыжа спортну айнытыу жаны бла республикалы закон къалай толтурулгъанын Парламентни президиуму Элбрус районда Тегенекли элде «правительстволу сагъатны» чеклеринде сюзгенди. Кенгеш тийишли комитетни башламчлыгъы бла бардырылгъанды.

03.02.2020, 20:35 - Статьи

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда 20-дан аслам соруугъа къаралгъанды.

31.01.2020, 20:14 - Статьи

КъМР-ни Парламентини жаз сессиясыны биринчи жыйылыуунда законла чыгъарыучу органнга кирмеген политика  партияланы келечилери республикада демография болумну игилендириуню амалларын кёргюзтгендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

24.01.2020, 20:34 - Статьи

Тюнене КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосуна 30-гъа жууукъ техника берилгенди. Ауур жюклю КамАЗ-ла,  тракторла,  экскаваторла,  УАЗ машинала да агъачланы от тюшюуден сакълауда хайырланыллыкъдыла.

20.01.2020, 21:00 - Статьи

КъМР-ни Парламентини жаз сессиясы башланнганды. Аны чеклеринде законла чыгъарыучу баш органны президиумуну биринчи жыйылыуу ётгенди. Аны спикерни орунбасары Жанатайланы Салим бардыргъанды.

Последнее


Жамауатны къууанчларын, жараларын да ёз жюрегинден ётдюрюп, сахнагъа чыгъаргъанды

Россейде Театрны жылыны чегинде озгъан ыйыкъда Тырныауузну Къулийланы Къайсын атлы Маданият юйюнде актёр, драматург, поэт, КъМАССР-ни сыйлы артисти  Маммеланы Шакъманны жашы Ибрагимни эсгериу ингир болгъанды. Ол къууанч жыйылыу халкъыбызны айтхылыкъ жашы туугъанлы быйыл жюз жыл толгъаны бла  байламлыды.

Шайырны терен магъаналы, ариу назмулары эшитилгендиле

Долинскде Малкъар халкъ туугъан жеринден зор бла кёчюрюлгенине аталгъан мемориалда КъМР-ни халкъ поэти, РСФСР-ни Къырал саугъасыны иеси Зумакъулланы Танзиляны чыгъармаларын окъуп, школчуланы араларында эришиуле бардырылгъанды. Анга устазланы къаууму да къатышханды.

Парламентни таматасы келгенлеге эс бёлюп тынгылагъанды

КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, «Единая Россия» битеуроссей политика партияны 18-жыллыгъына жораланнган ыйыкъны чеклеринде республикада жашагъанланы бир къаууму бла тюбешгенди.

Миллетлени араларында халлагъа энчи эс бурургъа, аланы игилей сакълауну дайым къайгъысын кёрюрге тийишлиди

Тюнене Нальчикге Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин иш бла келгенди. Ол РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников эм КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла Сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясында болгъанды.

Халкъны бети – адетинде

Ал сёз
Хар миллетни барды эрттеден келген кеси адетлери. Ала,  халкъыбызны къыйматлы жорукъларыча, бюгюнлюкге дери сакъланып келгендиле. Алай жашау жеринде турмайды, тюрлениуле къоша барады. Анга кёре уа - адетлерибизге да. Алай бир-бирлерин унутургъа керек тюйюлдю. Аланы да асламысы тойларыбыз бла байламлыдыла.

Казбек Коков «Единая Россия» партияны Баш Советини къауумуна айырылгъанды

«Единая Россия» партияны бу кюнледе Москвада болгъан XIX съездине Къабарты-Малкъарны делегациясы да къатышханды. Анга регионну оноучусу Казбек Коков башчылыкъ этгенди.

Кемчиликлени тапхандыла, ала къалай кетерилликлерин кёз туурада тутарыкъдыла

Кёп болмай нальчикчиле жолланы бир-бир жерлери асыры  тозурагъандан къоркъуулу  болгъанларына Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ)  Къабарты-Малкъарда бёлюмюне тарыкъгъандыла. Организацияны келечилери  Фурманов, Ногмов, Мечников, Руставели, Осетин, Надречный, Чернышевский эм къарындашла Къушховла атлы орамлада   болуп, кемчиликлени кеслери кёргендиле.   

Азербайджан бла хайырлы байламлыкъла къураргъа алланып

Къабарты-Малкъардан делегация бу кюнледе Москвада бардырылгъан онунчу Россей-Азербайджан регионла аралы форумгъа къатышады.  Программаны ишчи кесегин ача, Россей Федерацияны экономиканы айнытыу министри Максим Орешкин къыралланы араларында байламлыкъланы кючлеуде бу жумушну магъаналылыгъын чертгенди: «Россейни 70-ден артыкъ регионлары Азербайджан бла къаты байламлыкъ жюрютедиле, быллай жыйылыул

Режиссёрла бла артислени усталыкълары тамашагъа къалдыргъандыла

Беш кюнню ичинде Нальчик  "Южная сценагъа"  къонакъбайлыкъ этгенди.  Ол 17 ноябрьде  Али Шогенцуков атлы  Къабарты къырал драма театрда башланнганды, бошалгъан да анда этгенди. 

Жигитлик эмда кюч берген бирлик

Уллу Хорламны 75-жыллыгъын белгилеуню чеклеринде Бахсан районда  115-чи Къабарты-Малкъар атлы дивизияны эсгериу ишле бардырылгъандыла.  Ол санда 910-чу айтхылыкъ бийикликге атла бла чыгъыу болгъанды. Анда уа атлыла, республиканы  муниципалитетлерини асламысыны башчылары, тюрлю-тюрлю министерстволаны бла ведомстволаны келечилери да митингге эмда гюлле салыугъа къатышхандыла.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS