19.08.2020, 20:30 - Статьи

КъМР-ни Башчысы К.В. Коков  Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъарны Терроризмге къажау комиссиясыны бла Оператив штабыны жыйылыуларын бирге бардыргъанды. Аны ишине КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы А.Т., КъМР-де баш федерал инспектор Т.М.

17.08.2020, 19:57 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков бу кюнледе республиканы Бахсан эмда Элбрус районларын жокълагъанды. Бек алгъа ол Атажукинода ремонту быйыл майда башланнган машина жол не халда болгъанына къарагъанды.

10.08.2020, 19:55 - Статьи

9 августда Белоруссияда президент айырыула бардырылгъандыла. Ол кюн 20.00 сагъатха   айырыучуланы 84,05 проценти къол кётюргенди. Шёндюгю къырал башчы  Александр Лукашенко жанлы болгъанларын аланы 80,23 проценти билдиргенди.

07.08.2020, 18:28 - Статьи

Бу кюнледе Къабарты-Малкъаргъа РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары – РФ-ни Президентини Узакъ  Восток федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Трутнев келгенди.

30.07.2020, 21:03 - Статьи

Россейни Президенти Владимир Путин видеоконференция халда РФ-ни Правительствосу эм субъектлени таматалары бла кенгеш къурагъанды. Аны темасы  къыралда санитар-эпидемиология болум эм саулукъ сакълау системаны кюз-къыш кезиуге хазырлыгъы болгъанды.

27.07.2020, 20:39 - Статьи

КъМР-ни Башчысы К. В. Коков «Хаймаша» жайлыкъда Правительствону келечилери эмда муниципалитетлени башчылары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз малчылыкъны айнытыуну, тау жайлыкъланы бютюн файдалы хайырланыуну юслеринден баргъанды.

22.07.2020, 20:11 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Коронавирус жукъгъан аурууну профилактикасы эм жайылыууна контроль этиу жаны бла оператив штабны жыйылыуун видеоконференция амал бла бардыргъанды.

Последнее


ЮЙЮРНЮ ЖАЗЫУУНДА МИЛЛЕТИБИЗНИ тарыхыНЫ ШАРТЛАРЫ

Кёнделен элни къуралыууна, жамауат болуууна да къыйын салгъан тукъумладан бирлери Махийларыдыла. Ала Холамдан келгендиле ары. Аланы араларында юлгюге келтирирчала бардыла: Жанмырзаны, Муратны юйюрлери.  Биринчини беш жашындан тёртюсюн таныгъаным себепли, бюгюн аланы сюйюп эсгереме.
Рамазан

Кёзлери уа мудахдыла

Жолну уллайгъан адам ётюп барады. Мен ол тиширыуну хар жыл сайын Уллу хорламны кюнюнде ёмюрлюк отну къатында кёрюучюме. Ол ары, кёкюреги орденледен, майдалладан толуп, жылтырап, алай келиучюдю.

Элбрусну тийресинде жангы канат жолла тартыр умутлудула

Къабарты-Малкъарда  «Эльбрус» ВТРК-ны тийресинде EL3 эм  EL6 эки канат пассажир жол ишлерге проект-смета документация экспертизаны ётгенди, специалистле аны къабыл кёргенлерине эсеп чыгъарылгъанды.

Окъдан, топдан къоркъмай, душманны аллын тыйгъанды

Къудайланы Шамшудинни аты Уллу Ата журт урушну кезиуюнде кёргюзтген батырлыкълары ючюн къыралны бек бийик саугъасына - СССР-ни Жигитине – кёргюзтюлгенлени тизмесиндеди. Алай ол кезиуде къыралда бардырылгъан миллет политиканы хатасындан анга алтын жулдуз берилмей къалгъанды.

Спорт низамлы болургъа, муратларынга жетерге, тёзюмлюлюкге юйретеди

Тикаланы Ибрагимни жашы Идирис бюгюнлюкде КъМР-ни Спорт министерствосуну олимпиадалы резервни школунда тхэквондо ВТФ-ден юйретеди. 2008 жылда уа «Къабарты-Малкъарда бек иги спортчу» деген атха тийишли кёрюлгенди. Биз аны бла спорт  бла кюрешиуню магъанасыны, тхэквондону энчиликлерини, ол юйретген фахмулу жашланы бла къызланы юслеринден ушакъ бардыргъанбыз.

«Экономика тутхучлуду, къырал борч азды, къоркъуусузлукъ мадарлагъа ырысхы, сынау да жетиширчадыла...»

РФ-ни Президенти Владимир Путин видеоконференция амал бла Правительствону эмда РФ-ни субъектлерини таматалары бла кенгеш бардыргъанды эмда  коронавирус жукъгъан аурууну жайылыуун тохтатыуну амалларын сюзгенди. Анга КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

Чыгъармачылыгъында миллетине, ана тилине къайгъырыу таркъаймайды

Жулабланы Алийни жашы Узейир, малкъар адабиятда энчи тили, оюму болгъан жазыучу,  токъсан жыл мындан алда Чегем ауузунда Жууунгуда туугъанды. Онтёртжыллыгъында Къазахстаннга тюшюп, Джамбул областьда школну бошап, Къазах къырал университетде окъугъанды. Таулула Ата журтха къайтхандан сора уа Хушто-Сырт элде школну директору болуп тургъанды.

Тауда темир жалгъау

Хасан бла Хусей, орта жыл санлары келген къарындашла, Сары-Къая жайлыкъда ортакъгъа жер алып, къош тутадыла. Жаз башында, хычауманда бийиклеге жашил бет ура  тебирегенде, малларын ары чыгъарадыла. Кюзде уа,  этыйыкъны ахыр  кюнлеринде, бурчакъ къар жауарны аллында элге тюшюредиле. Жашланы жюзге жууукъ тууарлары, къауум атлары, бир ыстауат къойлары барды.

Юйюрлеге къаллай социал болушлукъ этилгенини юсюнден баргъанды сёлешиу

КъМР-ни Парламентини Урунуу, социал политика эм саулукъ сакълау комитетини кенгертилген жыйылыуунда «Демография» миллет проектни «Сабий туугъан юйюрлеге ахча болушлукъну юсюнден» республикалы программасы жашауда къалай бардырылгъаны сюзюлгенди.

Къысха кезиуню ичинде регион азатланнганды, совет властьха ышаныулукъ къайтарылгъанды

Къыралны ичинде чайкъалыула

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS