19.01.2021, 08:36 - Статьи

Москвагъа ишчи жолоучулугъуну эсеплерине кёре Казбек Коков КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни транспорт эм жол мюлк министри Аслан Дышеков, КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министрни къуллугъун толтургъан Анзор Езаов бла кенгеш бардыргъанды.

19.01.2021, 08:35 - Статьи

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда COVID-19 жукъгъан ауруугъа къажау прививкала юч пунктда - Нальчикде экинчи номерли республикалы больницада  эмда биринчи номерли поликлиникада,  Нарткъалада районла аралы кёп профильли (ММЦ) больницада этиледиле.

19.01.2021, 08:34 - Статьи

Жангы жылгъы байрамланы кезиуюнде «Эльбрус», «Архыз» эм «Ведучи» курортлада 100 минг адам солугъандыла.

19.01.2021, 08:33 - Статьи

 Къабарты-Малкъарда, Шимал Осетия-Алания  Республикалада эм Ставрополь крайда жашагъанланы тилеклери бла быйыл электропоезд маршрут жангыдан ишлеп башлагъанды,  деп билдиредиле  КъМР-ни Транспорт эмда жол-мюлк министерствосуну пресс-службасындан.    

16.01.2021, 09:00 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-де Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды. Аны РФ-ни Правительствосуну башчысыны орунбасары Марат  Хуснуллин бардыргъанды. 

16.01.2021, 08:59 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Instagram страницасында «Камаз-мастер» команданы, аны таматасы Владимир Чагинни Сауд Аравияда ётген «Дакар» эришиуде жарыкъ хорламлары бла алгъышлагъанды.

16.01.2021, 08:58 - Новости

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Москвагъа ишчи жолоучулугъуну чегинде «НМИЦ радиологии» ФГБУ-ну генеральный директору, Россейни Саулукъ сакълау министерствосуну тамата онкологу академик Андрей Каприн бла жолукъгъанды. Тюбешиуге КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов да къатышханды.

Последнее


Миллет проектлени таймагъанлай толтуруу – республикабызны инсанларыны къолайлыкъларын кётюрюуню ышаннгылы себеби

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысында 2021 жылгъа Стратегиялы айныу эм миллет проектле жаны бла советни кенгешин бардыргъанды.  Анга КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, КъМР-ни Правительствосуну биринчи орунбасарлары Сергей Говоров эм Муаед Кунижев, КъМР-ни Правительствосуну Председ

Нальчикде Фёдор Конюховну кёрмючю ачыллыкъды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене дунияда кенг белгили жолоучу Фёдор Конюхов бла тюбешгенди. Ол бу кюнледе юйюрю бла бирге Къабарты-Малкъаргъа солургъа келгенди. Тюбешиуню кезиуюнде, быйыл а ол экинчи кереди, регионда альпинизмни айнытыу жаны бла соруула да сюзюлгендиле.

Бир ненча къыйматлы законопроектге къаралгъанды

КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорованы башчылыгъында республиканы законла чыгъаргъан органыны президиумуну кезиулю жыйылыуу болгъанды. Видеоконференция халда депутатла бир къауум федерал эм республикалы  законопроектни сюзгендиле. «Къабарты-Малкъар Республиканы Административ право бузукълукъла кодексине тюрлениуле кийириуню юсюнден» законну проекти да ол сандады.

Аты дайым уллу махтау бла айтылып тургъан жолчу

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны Транспорт эмда  жол мюлк министерствосунда КъМР-ни сыйлы къурулушчусу  Мухарби Амальчиевни  юбилейине жораланнган жыйылыула  озгъандыла. Жол бла байламлы сферада ол алтмыш жылдан аслам заманны ишлегенди. Ол мында окъуучу  копировщикден республиканы жол отраслини башчысына дери жетгенди (1991-2003 ж.ж.).

Къабарты-Малкъар «Таза къырал» федерал проектге къатышады

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-ни Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосуну кенгешине къатышханды. «Экология» миллет проектни «Таза къырал» федерал проектин бардырыу соруулагъа аталгъан жыйылыу видеоконференция халда ётгенди.  Анга КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Сергей Говоров, КъМР-ни табийгъат байлыкъла эм экология министри Шауаланы Илияс къошулгъандыла.

Сёз наркотиклени жолларын кесиу мадарланы юсюнден баргъанды

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков республикалы Наркотиклеге къажау комиссияны жыйлыуун бардыргъанды.

Жамауатха къырал жумушланы тапдырыуну качествосун кётюрюрге алланып

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Нальчик шахарда жангыртылгъан Лицензия-эркинлик иш араны къууанчлы ачылыууна къатышханды. Видеоконференция халда тюбешиуню РФ-ни Миллет гвардиясыны аскерлерини Федерал службасыны директору – РФ-ни миллет гвардиясыны аскерлерини главнокомандующийи аскер генерал Виктор Золотов ачханды.

Шёндюгю эпидемиология болумну эм COVID-19 жукъгъан ауруугъа къажау иш бардыргъан медицина организацияланы юсюнден сёлешиннгенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков видеоконференция халда Къабарты-Малкъарда коронавирус жукъгъан аурууну болдурмазча амалланы бардырыу эм аны жайылыууна контроль этиу оператив штабны кезиулю жыйылыуун бардыргъанды.

Белграддан алтын майдал бла къайтханды

Белград шахарда Грек-рим тутушуудан энчи сермешиуде дунияны Кубогу ючюн бек кючлю гёжефле жыйылгъандыла. Эки-юч кюнню ичинде ала кеси ауурлукъларында ким кючлю болгъанын ачыкълагъандыла. 

Бошланыргъа жарарыкъ тюйюлдю

Тюненеги кюнню эрттенлигине Къабарты-Малкъарда COVID-19 вирусха 336657 тест бардырылгъанды.  Бир суткагъа жюз жангы саусуз ачыкъланнганды, ауруугъа жукъгъанланы саны уа 14299 болгъанды. Аягъы юсюне 12055 адам тургъанды, ауруу теренине кетгенини хатасындан 246 инсан ауушханды. Бу шартла  КъМР-ни  Оператив штабында кёргюзтюлюнедиле.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS