14.03.2019, 15:32 - Статьи

Х. М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде,  орус эм битеулю тил билиу кафедраны таматасы, илмуланы доктору Башийланы Къонакъбийни къызы Светлананы башламчылыгъы бла биринчи филология класс ишлегенли эки жылдан атлагъанды.

14.03.2019, 15:30 - Статьи

Догучаланы Локъманны  жашы Магомет къашхатаучуду. Малкъар халкъны кёчюргенде, 5-чи классха бара эди. Ол, эсгериулерин айта, бир кёлю тола, бир бети жарый, жашауунда тюбеген игилени, кёлкъалды болгъан сагъатларында жапсаргъанланы  сагъынады.

14.03.2019, 15:28 - Статьи

Журналист усталыкъны жаланда сейир адамла бла тюбеширге онг бергени ючюн окъуна сюерге боллукъду. Ма энтта мени насыбым тутду. Биягъы бир аламат адам бла шагъырей болдум. Ол Псков областьда Сюд департаментни управлениясыны таматасыды, юстицияны 1-чи класслы къырал советнигиди.

14.03.2019, 15:26 - Статьи

Алгъаракълада РФ-ни Президенти Федерал Жыйылыугъа   Посланиясында окъуу система къаллай излемлеге келиширге кереклисини  юсюнден айтхан эди. Аны бла байламлы биз   Элбрус районда бу жаны бла болумну билир ючюн  билим бериу управленияны таматасы Атаккуланы Нюржан бла ушакъ этгенбиз.    

14.03.2019, 15:24 - Статьи

Москвада ЦСКА-ны спорт единоборствола мекямында «Киокушинкай-каратеден федерацияланы содружестволарыны кубогу» деген III Халкъла аралы эришиу  ётгенди. Анга кёп къыралдан 300-ден аслам къыз бла жаш къатышханды.

05.03.2019, 22:41 - Статьи

Мындан 75 жыл алгъа 8 мартда Къабарты-Малкъарны тарыхында бек бушуулу ишледен бири болгъанды. Уллу аманлыкъчылыкъ этилип, малкъар халкъ зор бла туугъан жеринден кёчюрюлгенди.

05.03.2019, 22:37 - Статьи

Парламентни президиумуну кезиулю жыйылыуунда депутатла 40-гъа жууукъ сорууну сюзгендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Последнее


Сёлешиуню баш темасы - миллет проектлени толтуруу

РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев Россейли инвестиция форумну кезиуюнде регионланы оноучулары бла тюбешгенди. Анга Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды. Ушакъны кезиуюнде сёз асламысында социал сферада миллет проектлени жашауда бардырыуну амалларыны юсюнден баргъанды.

Саулукъгъа жараулу жангы махкемеле, къошакъ ишчи жерле да къураллыкъдыла

Россейли инвестиция форумда «Экономика къонакъбайлыкъ: бюгюн эм тамбла» деген ат бла панель сессия бардырылгъанды. Аны ишине РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Александр Матовников, КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков, регионланы оноучулары къатышхандыла.

Керти кишиликни, Ата журтха чынтты кертиликни бла сюймекликни юлгюсюн кёргюзтгендиле

Совет аскерле интернационал борчларын толтуруп, Афганистандан чыгъарылгъанлы 30 жыл толгъанын республикада кенг белгилегендиле. Аны чеклеринде Ата журтубузну къоруулаучуларыны эсгертмелерине гюлле салыннгандыла, Къырал концерт залда уа къууанчлы ингир бардырылгъанды.

Маданиятны байыкъландыргъан, халкъланы жууукълашдыргъан эмда шуёхлашдыргъан поэтни сыйлы кёргендиле

   Озгъан орта кюн Нальчикде Къырал концерт залда  КъМР-ни, КъЧР-ни халкъ поэти, республиканы культурасыны сыйлы къуллукъчусу, Кавказны жазыучуларыны клубуну регионла аралы  жамауат организациясыны президенти, кёчюрмечи, Белоруссияны, Грузияны да жазыучуларыны тыш къыраллы келечиси Гуртуланы Солтанбекни  жашы Салихни 80-жыллыгъына аталгъан  къууанчлы ингир болгъанды.

Бет жарыкълы уруннганы ючюн - даражалы орден

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин Къабарты-Малкъарда Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченный ЗУМАКЪУЛЛАНЫ Борисни Шуёхлукъну ордени бла саугъалауну юсюнден Указгъа къол салгъанды.

Мудахлыкъ туудургъан эмда сагъышландыргъан дата

1989 жылда 15 февральда эрттенликде 10 сагъатда СССР-ни бла Афганистан Республиканы къырал чеклеринде Амударья черекде кёпюрден совет аскерчиле ётгендиле. Тизгинни бек ахырында генерал-лейтенант Борис Громов келгенди.

Эсгертмелеге гюлле салыннгандыла

Нальчикде Къоз тереклени скверинде Интернационалист аскерчилени хурметине ишленнген эсгертмени къатында митинг бардырылгъанды. Ол совет аскерле Афганистандан чыгъарылгъанлы 30 жыл толгъанына аталгъанды. Алайдан а республиканы районларына бла шахарларына тёрели автопробег башланнганды.

Ветеранла жаш тёлюге насийхат айтхандыла

Автопробегге къатышханлагъа Къашхатауда жарыкъ тюбегендиле, деп билдиргендиле Черек районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасындан.

«Мындан ары мамырлыкъ, тынчлыкъ сакъланыр ючюн кючюбюзню аямай кюреширге керекбиз»

Совет аскерле Афганистандан интернационал борчларын толтуруп чыгъарылгъанлы бу кюнледе тамам 30 жыл толады. Бюгюн бизни ушакъ нёгерибиз ол къыралда  Урушну, жер-жерли къаугъаланы ветеранларыны союзуну правленини башчысы, КъМР-ни Парламентини депутаты Тимур Тхагалеговду.

Жигитликлерин унутмазгъа, дайым къайгъырыргъа, болушургъа

Совет аскерлени Афганистандан чыгъарыуну 30-жыллыгъын, битеу Россейдеча, Къабарты-Малкъарда да магъаналы жамауат политика ишнича белгилерге хазырланадыла.
Къазауатха къатышханланы ол зат къууандырмай амалы жокъду, нек дегенде биз Правительствону буйругъун толтура эдик. Бизни тёлю советлени кезиуюнде туууп, пионер отрядлада, комсомол организациялада юйрене чыныкъгъанды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS