12.04.2021, 10:11 - Статьи

Юрий Алексеевич Гагарин жаланда 34 жыл жашагъанды, алай кёкге биринчи чыкъгъан, Жер жюзюн туурадан кёрген адамны аты тарыхда ёмюрлеге къалгъанды. Ол аламда 1 сагъат бла 48 минут учханды, алай бу къысха заман аны битеу дунияны, тёлюлени да жигити этгенди.

12.04.2021, 10:10 - Статьи

Юрий Гагаринни аты  аталгъан  "Союз МС-18" кеме кёкге учурулгъанды. Халкъла аралы космос кемеге российли космонавтла  Олег Новицкийни бла Петр Дубровну эмда америкалы астронавт Марк Ванде Хайны жетдиргенди.

06.04.2021, 09:51 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Экономика политика, инновация айнытыу эм предпринимательство жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда республикада сатыу-алыу сфераны  болуму сюзюлгенди.

06.04.2021, 09:50 - Статьи

Республиканы Черек эмда Зольск районлары эрттеден бери да къарындашлыкъ байламлыкъла жюрютедиле. Ала бир бирни жокълайдыла, эки миллетни да арасында шуёхлукъну кючлерча жумушланы да бардырадыла. 

06.04.2021, 09:48 - Статьи

Къабарты-Малкъарны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министри Алим Бербеков, пресс-конференция бардырып  ведомствону былтыргъы ишини эмда быйылгъа борчларыны юсюнден билдиргенди.

06.04.2021, 09:47 - Статьи

Бу  кюнледе Нальчикни къыйыры  бла баргъан «Хасания - Вольный Ауул»  жолну 2,6 километри  чакълы бирине    ремонт этип башлагъандыла.

05.04.2021, 10:28 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Ростелекомну «Юг» регион бёлюмюню вице-президенти Денис Лысов бла тюбешгенди. Сёз КъМР-де телекоммуникация ызланы кенгертиуню юсюнден баргъанды. 

Последнее


Ауругъанланы саны азая барады

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков видеоконференция халда Коронавирус жукъгъан аурууну болдурмазча этиу амалланы бардырыу эм аны жайылыууна контроль оператив штабны кезиулю жыйылыуун къурагъанды.

Повестканы баш темасы – бюджет ахча къалай къоратылгъаны эмда инсанларыбызны эркинликлерин сакълау жаны бла мадарла

КъМР-ни Парламентини кезиулю пленар жыйылыуунда кадр соруулагъа къаралгъанды,  КъМР-ни Къызыл китабына тюзетиуле кийирилгендиле эмда Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченныйни былтыр ишини эсеплери да чыгъарылгъандыла. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.
Федерал законлагъа 
келишдирилгендиле

Республикада юч госпиталь къалгъанды

КъМР-де коронавирусну профилактикасы эм аны жайылыууна къажау регион Оператив штабдан белгили этгенлерича, пандемияны аллындан бери республикада вирусдан 22186 адам ауругъанды. Тюнене ол 55 инсаннга жукъгъанды. 

Борчларын толтургъан бла чекленип къалмай, ишлерине толу берилирге таукелдиле

27 мартда Росгвардия къуралгъанлы беш жыл толлукъду. Датаны аллында уа ведомствону КъМР-де Управлениясыны башчысы Сергей Васильев эмда бёлюмлени таматалары журналистле бла тюбешип, аланы сорууларына жууапла бергендиле. Озгъан кезиуню ичинде тамамланнган жумушланы юслеринден айта, учрежденияны оноучусу Росгвардиягъа уллу жолну ётерге тюшгенин белгилегенди. 

Илму тинтиулени кенгертирча

Бу кюнледе КъМКъУ-ну «Точка кипения» арасында Башкирияны М. Акмулла атлы къырал педагогика университет бла Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университет академиялы байламлыкъла жюрютюу жаны бла келишимни тауусхандыла. Документге вузланы ректорлары Салават Сагитов эм Юрий Альтудов къол салгъандыла.

Барыбызда да уллу ышаныу туудургъан турнир

Алгъаракълада Бурятияны ара шахары Улан-Удэде эркин тутушуудан Россейни  Олимпиаданы аллында чемпионаты бардырылгъанды. Бу магъаналы айырыу стартда республикадан юч гёжеф майдаллагъа тийишли болгъандыла.

Сёлешиуню ёзек темасы – республиканы спорт инфраструктурасын айнытыу

Казбек Коковну бла РФ-ни спорт министри Олег Матыцинни Къабарты-Малкъарны спорт инфраструктурасын айнытыу соруула жаны бла Москвада ишчи тюбешиулери къуралгъанды.

Маршрутла жамауатны излемлерин толусунлай жалчытадыла

КъМР-ни Парламентини президиумуну жыйылыуунда «правительстволу сагъатда» республиканы транспорт эм жол мюлк министри Аслан Дышеков пассажир транспортда халкъны къоркъуусузлугъун жалчытыуну юсюнден доклад этгенди. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. 

Элбрус районну электрокюч сетьлери – ышаннгылы къоллада

Элбрус районну администрациясы муниципалитетни электрокюч сетьлерин «Россети Шимал Кавказ» компаниягъа беш жылгъа ортакъгъа бергенди. «Каббалкэнерго» предприятияда айтханларына кёре, бу район электросетевой мюлкюне бек тынгылы къарагъаны бла белгилиди. Анда иесиз къалгъан объект хазна жокъду.

Хабазда кёпюрню жангыртырыкъдыла

Жол къурулушчула Хабазда Малка сууда эски кёпюрню оюп, аны орунуна жангысын ишлерикдиле. Бу объектни узунлугъу кёп къалмай отуз метр болады. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS