18.01.2019, 21:49 - Статьи

Тюнене Къабарты-Малкъаргъа Россей Федерацияны Шимал Кавказны ишлери жаны бла министри Сергей Чеботарев иш бла келгенди.

18.01.2019, 21:47 - Статьи

Аты тарыхыбызда къалгъан таулуланы бири – жамауат эм саясат къуллукъчу, жарыкъландырыучу, адвокат, офицер, тау бий Шаханланы Абайны жашы Басият (Борис Александрович Шаханов) туугъанлы бу кюнледе тамам 140 жыл толады.

16.01.2019, 20:28 - Статьи

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ-ни) регион исполкомуну таматасы Евгений Бакаев бла тюбешгенди.

14.01.2019, 21:22 - Статьи

Каменномостскоеде  кёпден бери тынгылы ремонт этилмеген Маданият юй  толусунлай жангыртылгъанды.

14.01.2019, 21:20 - Статьи

Черек районну жер-жерли администрациясыны башчысы Муртазланы Борис, аны орунбасары Къазийланы Анатолий  эмда  ветеран организацияны таматасы  Чеченланы Георгий кёп болмай Уллу Ата журт урушха къатышхан, жигер уруннганы бла да намыс-сый тапхан  Улбашланы Хусейни жокълагъандыла, деп билдиргендиле б

14.01.2019, 21:18 - Статьи

Быйыл къыш солуу кюнледе  Къабарты-Малкъарда 63 минг адам солугъанды. Былтыр бла тенглешдиргенде, ол он процентге кёпдю. Туристлени асламысы  - 54 минг адам - Элбрусну сайлагъандыла.

14.01.2019, 21:16 - Статьи

Алгъаракълада басмадан Гуртуланы Оюсну «Биз Холамданбыз» деген аты бла жангы китабы чыкъгъанды. Анда хапар ол элден келип, Акъ-Сууну къурагъанланы юслеринден барады.

Последнее


Бу сейирлик мектепде иги окъумай амал жокъду!

Баш кюн, 17 декабрьде, Нарткъаланы 1-чи номерли гимназиясыны окъуучулары бла устазлары жангы  мекямгъа кёчюп, мындан ары шёндюгю излемлеге келишген кенг, жарыкъ, тийишли оборудование бла жалчытылыннган класслада окъурукъдула. Алгъын а дерсле 1936 жылда къонакъ юйча ишленнген  юйде  бардырылгъандыла.

«Орлёнок» къанатларын кереди

Алгъаракълада Грозный шахарда  Шимал Кавказны басма органларыны  алтынчы форумлары болгъанды. Хар замандача,  республикала кеслерини  мюйюшлерин къурагъандыла, басмада, телевидениеде, радиода жетишимлерин кёргюзтгендиле. Сёзсюз, хар бирини  да кесини бир магъаналы, эс бурурча китаплары, газетлери, журналлары, техника амаллары да бардыла.

Ахырында сабийчикле хорлагъандыла

«Тейри къылычдан бийикге» деген жандауурлукъ фонд 2012 жылда къуралгъанды. Андан бери ол  онкологиядан ауругъан сабийчиклеге болушады. Ол мурат бла бу кюнледе «Гладиатор» спорткомплексде «Больше, чем игра» деген акция къурагъанды. Анга, Къабарты-Малкъарны эстрада жырчыларыны бла спортчуларыны командалары къатышхандыла. Ала, экиге юлешинип, гитче футболдан турнир ётдюргендиле.

Казбек Коков «Единая Россия» партияны съездине къатышханды

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков республиканы делегациясыны башчылыгъында «Единая Россия» битеуроссей политика партияны ХVIII съездини ишине къатышханды. Анда тауусула тургъан жылны эсеплери чыгъарылгъандыла, келир заманнга баш борчла салыннгандыла, партияны айнытыуну жоллары белгиленнгендиле.

Къууанч, ёхтемлик, ариу муратла туудургъан такъыйкъала

Россейни Конституциясыны кюнюню аллында 14 жыллары толгъан жашлагъа бла къызлагъа Парламентде РФ-ни инсаныны  паспортун бериу ариу тёреге айланнганды. Бу жол а законла чыгъарыучу баш органнга окъууда, жамауат ишде, спортда да жетишимле болдургъан 27 жаш адам чакъырылгъанды.

«Коррупция къыралыбызны миллет къоркъуусузлугъун бузады, аны стратегиялы сейирлерине къажау келеди»

КъМР-ни прокуратурасында ачыкъ форумлада жамауатны жарсытхан сорууланы кётюрюу тёреге айланнганды. Былтыр анда наркоманияны  жайылыуун тохтатыуну амаллары тинтилген эселе, бу жол а улутхачылыкъны сылтаулары, анга къажау мадарла сюзюлгендиле. Ол Коррупциягъа къажау халкъла аралы кюннге  жораланнганды эмда быйыл ючюнчю кере къуралгъанды.

Чингизни киши жеталмазлыкъ бийиклиги

Аны суратлау дуниясы уллу, таза сюймекликни,  жандауурлукъну, халаллыкъны – адамлыкъны философия теренлигин ачыкълаугъа аталады. Ол ёмюрлюк затлагъа таяннган жазыучу, къырал, миллет бла чекленмей, дуния кенгин жарытханды.

Тамблабыз мамырлы,тынчлыкълы болур ючюн барыбыз да жууаплыбыз

Сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясында «Мамырлыкъ эм келишиулюк ючюн» деген форум бардырылгъанды. Аны КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу Кёп функциялы жаш тёлю ара бла бирге къурагъанды.  Анга республиканы хазна къалмай битеу районларындан бла шахарларындан  жаш адамла къатышхандыла.

Къабарты-Малкъарда гитче эмда орталыкъ бизнесни айнытыргъа, анга себеплик этерге да тынгылы право мурдор барды

Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков  Грозныйде бара тургъан «Инвестируй в Кавказ!» деген форумну чеклеринде къуралгъан  «Ачыкъ сёлешиу:Шимал Кавказны инвестиция эмда бизнесни къурарча болуму» деген пленар сессияны ишине къатышханды.

Жарыкъ тюбешиуле, хайырлы ушакъла, хычыуун саугъалаула

Билдиргенибизча,  Грозныйни бек ариу The Local къонакъ юйюнде  Шимал Кавказны басма органларыны  VI Халкъла аралы форуму болгъанды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS