02.12.2019, 22:12 - Статьи

РФ-ни Президенти Владимир Путин Нальчикде ишчи жолоучулугъуну ахырында КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла ушакъ бардыргъанды.
В.Путин: Казбек Валерьевич, республика къалай жашагъаныны юсюнден айтсагъыз эди.

02.12.2019, 22:11 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы Ич ишле министерствосуну  жангы таматасы Василий Павлов бла шагъырейлендириу жыйылыугъа  къатышханды. Ол къуллукъгъа РФ-ни Президенти Владимир Путинни Указы бла салыннганды.

29.11.2019, 23:19 - Статьи

Тюнене Нальчикге Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин иш бла келгенди. Ол РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников эм КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла Сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясында болгъанды.

25.11.2019, 20:13 - Статьи

«Единая Россия» партияны бу кюнледе Москвада болгъан XIX съездине Къабарты-Малкъарны делегациясы да къатышханды. Анга регионну оноучусу Казбек Коков башчылыкъ этгенди.

25.11.2019, 20:00 - Статьи

Кёп болмай нальчикчиле жолланы бир-бир жерлери асыры  тозурагъандан къоркъуулу  болгъанларына Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ)  Къабарты-Малкъарда бёлюмюне тарыкъгъандыла.

25.11.2019, 19:58 - Статьи

Беш кюнню ичинде Нальчик  "Южная сценагъа"  къонакъбайлыкъ этгенди.  Ол 17 ноябрьде  Али Шогенцуков атлы  Къабарты къырал драма театрда башланнганды, бошалгъан да анда этгенди. 

25.11.2019, 19:57 - Статьи

Уллу Хорламны 75-жыллыгъын белгилеуню чеклеринде Бахсан районда  115-чи Къабарты-Малкъар атлы дивизияны эсгериу ишле бардырылгъандыла.  Ол санда 910-чу айтхылыкъ бийикликге атла бла чыгъыу болгъанды.

Последнее


Бизнесге къысыулукъну азайтыр амалланы излегендиле

Правительствону юйюнде бардырылгъан кенгешде республикада предпринимательлеге этилген административ басыулукъну азайтыуну мадарлары сюзюлгендиле. 

Россейни къоруулаучуларын ёсдюрген аналагъа – ёмюрлюк махтау

«Аскерчини анасыны жюреги» деген битеуроссей акцияны чеклеринде Шалушкада уллу тюбешиу болгъанды. Аны Сауутланнган кючлени запасдагъы офицерлерини  "Мегапир" миллет ассоциациясыны КъМР-де  биригиую  Чегем районну  бла  Шалушканы администрацияларыны себепликлери бла  къурагъанды.

АКЪЫЛМАННЫ ОСУЯТЫ

1944 жылда 8  мартда миллетибизге келген палах къартны-жашны да апчытханы хакъды. Бизни туугъан жерибизден зор бла кёчюрюрге оноу алып, тау эллени хар бирине сыйыннгысыз аскер кючле киргендиле.

«Бир ыйыкъ бизге бир такъыйкъача кёрюннгенди»

Алгъаракълада билдиргенибизча, Нальчикде  "Къонакъбайлыкъ" деген халкъла аралы жаш тёлю проектни кезиулю кесеги башланнган эди. Бир ыйыкъдан а къонакъла, къонакъбайла да  биягъы "Акрополь» ресторанда   жыйылгъандыла.  Ала, столла артларында олтуруп, ушакъ этгендиле, аталарына бла аналарына, эгечлерине бла къарындашларына тюбеп, жарыкъ саламлашхандыла, къучакълашхандыла.

Жерчиликде – къаты контроль

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эмда Шимал Осетия - Аланияда Управлениясыны жерчиликде контроль бёлюмюню специалистлери быйылны биринчи тогъуз айыны ичинде 154 контроль-надзорлукъ иш тындыргъандыла. Ол санда жюз чакълысы - план бла белгиленнген, къалгъанлары уа андан тышында жумушла, рейдле эм тинтиуле болгъандыла, деп билдиргендиле ведомстводан.

«Къоркъама неда саусузгъа эрийме десенг, бу усталыкъда чыдаяллыкъ тюйюлсе»

Юйюрде бир адамыбыз ауруса, ол къалай къыйын кёрюннгенин сынамагъаныбыз хазна болмаз. Аллай кезиуледе себепликни уа, айхай да, врачладан сакълайбыз.

Къайда къыйын эсе да, ол дайым андады

Хаджиланы Альберт Россейни МЧС-ини бу бёлюмюнде къуллукъ этгенлени араларында бек сынаулуладан бириди.

Табийгъатны сейир дуниясына энчи кёзден къарап

«Гранд-Кавказ» къонакъ юйде Россейни суратчыларыны биригиуюню члени Галина Пакны энчи кёрмючю ачылгъанды. Пак Чечен Республиканы Новосельское элинде туугъанды, Санкт-Петербургда В.Серов атлы училищени бошагъанды, аны ишлерине халкъла аралы, битеуроссей эм республикалы кёрмючледе бийик багъа бериледи. Бусагъатда ол  Нальчик шахарда жашайды.

Хыйлачылагъа энди сюд оноу чыгъарлыкъды

КъМР-де МВД-ны пресс-службасындан бизге билдиргенлерича, быйыл июльда право низамны сакълаучулагъа 54-жыллыкъ нальчикчи тиширыу тарыгъып келгенди. Аны айтханына кёре, анга бир белгисиз адам сёлешип, банкда ишлейме, ахчанга  файдалы хайырланыргъа юйретеме деп, картасыны шартларын билгенди. Алай бла тиширыуну счётундан 30 минг сом алыннганды. 

Оракъланы Харунну намысына – битеуроссей турнир

Тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт комплексде  СССР-ни  спортуну устасы Оракъланы Мухажирни жашы Харунну хурметине  эркин тутушуудан биринчи  битеуроссей турнир бардырылгъанды. Анга 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 жыллада туугъан жашчыкъладан 350-си  къатышханды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS