19.08.2020, 20:30 - Статьи

КъМР-ни Башчысы К.В. Коков  Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъарны Терроризмге къажау комиссиясыны бла Оператив штабыны жыйылыуларын бирге бардыргъанды. Аны ишине КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы А.Т., КъМР-де баш федерал инспектор Т.М.

17.08.2020, 19:57 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков бу кюнледе республиканы Бахсан эмда Элбрус районларын жокълагъанды. Бек алгъа ол Атажукинода ремонту быйыл майда башланнган машина жол не халда болгъанына къарагъанды.

10.08.2020, 19:55 - Статьи

9 августда Белоруссияда президент айырыула бардырылгъандыла. Ол кюн 20.00 сагъатха   айырыучуланы 84,05 проценти къол кётюргенди. Шёндюгю къырал башчы  Александр Лукашенко жанлы болгъанларын аланы 80,23 проценти билдиргенди.

07.08.2020, 18:28 - Статьи

Бу кюнледе Къабарты-Малкъаргъа РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары – РФ-ни Президентини Узакъ  Восток федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Трутнев келгенди.

30.07.2020, 21:03 - Статьи

Россейни Президенти Владимир Путин видеоконференция халда РФ-ни Правительствосу эм субъектлени таматалары бла кенгеш къурагъанды. Аны темасы  къыралда санитар-эпидемиология болум эм саулукъ сакълау системаны кюз-къыш кезиуге хазырлыгъы болгъанды.

27.07.2020, 20:39 - Статьи

КъМР-ни Башчысы К. В. Коков «Хаймаша» жайлыкъда Правительствону келечилери эмда муниципалитетлени башчылары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз малчылыкъны айнытыуну, тау жайлыкъланы бютюн файдалы хайырланыуну юслеринден баргъанды.

22.07.2020, 20:11 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Коронавирус жукъгъан аурууну профилактикасы эм жайылыууна контроль этиу жаны бла оператив штабны жыйылыуун видеоконференция амал бла бардыргъанды.

Последнее


Ахшы тёреле сакъланадыла, дагъыда кюч ала барадыла

Тырныауузда биринчи спорт школ ачылгъанлай окъуна аякъланып башлагъан эди грек-рим  тутушуу. Бюгюнлюкде ол олимпиадалы резервни Байзуллаланы Юсюпню атын жюрютген спорт школу деген даражагъа жетгенди. Элли жылдан артыкъ заманны ичинде ол атларын Россейде бла башха къыраллада айтдыргъан кёп гёжефни  хазырлагъанды.

Сюзюуню магъаналы сорууу – адамланы тюшюрген файдаларын ёсдюрюу, республикада къолайсызлыкъны кетериу

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков «контроль сагъат» халда КъМР-ни Правительствосуну келечилери бла кенгеш бардыргъанды. Анда РФ-ни Президентини Посланиясында  белгиленнген борчланы жашауда бардырыу амалланы, адамланы тюшюрген файдаларын ёсдюрюу, регионда къолайсызлыкъны кетериу жаны бла миллет проектлени чеклеринде ишлени сюзгендиле.

Ол жаудан азатлагъан шахарланы, эллени санап чыгъаргъа да къыйынды

Уллу Ата журт урушха барып, къызыу сермешлеге кирген таулу жашланы араларында шыкъычыла да аз тюйюлдюле. Аладан бири Солтанланы Хажосну жашы Назирди. Ол 1902 жылда туугъанды. Алгъа Мечиланы Кязимни къолунда окъугъанды.

Башхаланы сёкгенле, сыйларын тюшюргенле, тилчиле бу дунияда окъуна жууапха тартыллыкъдыла

Шёндю заман, адамла да тюрленнгендиле. Огъурсуз, къутсуз жумушла асыры  кёпден, бирде,  кесинги тыялмай, ачы сёлеширге, бирлеуленни сёзюн этерге да тюшеди. Алай ол артыкъ уллу гюнях тюйюлдю деп эшитгенме. Ол алаймыды?
Альберт, Тырныаууз ш.
Соруугъа жууапны «Ислам в Евразии» газетни баш редактору, Аль-Азхар университетни бошагъан Аккайланы Хасим хажи береди:

Фахмулу суратчыны чыгъармачылыгъына тюшюне

Бу кюнледе Суратлау искусстволаны А.Л.Ткаченко атлы музейинде КъМР-ни Маданият министерствосуну болушлугъу бла Россейни Художниклерини союзуну келечиси, къыралыбызны эмда тыш къыралланы аслам кёрмючлерине къатышхан Уяналаны Аслангерийни энчи кёрмючю ачылгъанды.

Жоллада къоркъуусузлукъну жалчытыуну жараулу мадарларын табаргъа кёлленип

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда «правительстволу сагъатны» чеклеринде республикада жолда жюрюуню къоркъуусузлугъун жалчытыу жаны бла къаллай мадарла толтурулгъанлары сюзюлгенди. Аны юсюнден докладны КъМР-де МВД-ны УГИБДД-сыны башчысыны къуллугъун толтургъан Кучмезланы Дмитрий этгенди. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Театргъа тюз ниет бла къулланады, къараучулагъа жарыкълыкъ, зауукълукъ тапдыра

Малкъар театрны жетишимлери бизни не заманда да къууандырадыла. Аланы болдургъанла уа артистлерибиздиле – миллет бетин жюрютген, таныулу адамларыбыз. Аланы къайсы да тийишлиди махтаугъа. Къырал иш хакъ бла къууандырмаса да, биз да, къараучула, аланы артыкъ уллу эркелетмесек да, хар бири да  бизни ёхтемлигибиз болгъанын а билебиз.

Къыйматлы сорууланы тынгылы тинтгендиле

Россейни Къоркъуусузлукъ советини секретары Николай Патрушев Владикавказда кенгеш бардыргъанды. Анга Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

Кёз жарыгъым - туугъан журтум

Ким атагъан болур эди санга 6у кюн сыфатлы атны - Къарачайым-Малкъарым  деп! Элбруслу Ата журтум! Бийиклеге, къыйырсыз-чексиз узакълагъа, жарыкъгъа, аламгъа тартылгъан туугъан жерим!

«Сурат этиу сабийни терк айнытады»

Бусагъатда ёсе келген тёлюню айнытхан кёп тюрлю арала ачылгъандыла. «Кюнлю шахар» алада бек белгилисиди. Алай энчи иели учрежденияла да аз тюйюлдюле. Сабийни къыйнамай айнытыргъа онг бармыды? Бу соруугъа жууап излей, биз Черек районну администрациясыны Билим бериу управлениясыны бёлюмюню башчысы психолог Глашланы Фаризат бла тюбешгенбиз.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS