25.02.2020, 20:01 - Статьи

Ата журтну къоруулаучуну кюнюнде Нальчикде «Махтаулукъну Ёмюрлюк оту» эсгертмени къатында митинг ётгенди.

19.02.2020, 20:02 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы К.В.Коков  КъМР-ни Терроризмге къажау комиссиясыны жыйылыуун бардыргъанды.

12.02.2020, 20:02 - Статьи

КъМР-де тау-лыжа спортну айнытыу жаны бла республикалы закон къалай толтурулгъанын Парламентни президиуму Элбрус районда Тегенекли элде «правительстволу сагъатны» чеклеринде сюзгенди. Кенгеш тийишли комитетни башламчлыгъы бла бардырылгъанды.

03.02.2020, 20:35 - Статьи

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда 20-дан аслам соруугъа къаралгъанды.

31.01.2020, 20:14 - Статьи

КъМР-ни Парламентини жаз сессиясыны биринчи жыйылыуунда законла чыгъарыучу органнга кирмеген политика  партияланы келечилери республикада демография болумну игилендириуню амалларын кёргюзтгендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

24.01.2020, 20:34 - Статьи

Тюнене КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосуна 30-гъа жууукъ техника берилгенди. Ауур жюклю КамАЗ-ла,  тракторла,  экскаваторла,  УАЗ машинала да агъачланы от тюшюуден сакълауда хайырланыллыкъдыла.

20.01.2020, 21:00 - Статьи

КъМР-ни Парламентини жаз сессиясы башланнганды. Аны чеклеринде законла чыгъарыучу баш органны президиумуну биринчи жыйылыуу ётгенди. Аны спикерни орунбасары Жанатайланы Салим бардыргъанды.

Последнее


Магъаналы теманы юсюнден тынгылы сёлешиу

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны маданият эм асламлы информация органла бла комиссиясыны башламчылыгъы бла миллет тиллени сакълауну юсюнден жыйылыу болгъанды, анга профильли ведомстволаны, жамауат организацияланы келечилери къатышхандыла.  

 

Бизнесни жашырынлыкъларын сингдирте

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде «Жетишимли урунуу.

Къашхатауда аламат спорткомплекс сюелликди

Къашхатауда жангы спорткомплексни къурулушу къыстау барады. Проектине кёре анда спортзал бла бассейн да боллукъдула. Къатында уа трансформатор подстанция эмда блок-модуль котельня салынырыкъдыла.

Бир юйюрню сейирлик, башхалагъа ушамагъан тарыхы

Сюймеклик

Кёп даулашладан сора бир акъылгъа келгендиле

Газетибизни 136-чы номеринде чыкъгъан «Оноула этиледиле, хал а тюрленмейди» деген материалда  биз  Нальчикни 30-чу номерли школунда 5-чи класслада окъугъан сабийлеге малкъар тилден дерслени берирге унамагъанларыны юсюнден билдиргенбиз. Аны бла байламлы мени бу жарсыугъа жораланып къуралгъан жыйылыугъа чакъыргъан эдиле.

Деменгили къауумдан эди ол

Батчаланы Шахмырзаны жашы Исмайылни кесин танымагъанма, алай «Заман» («Коммунизмге жол») газетде ишлеп тургъан Ностуланы Магометден, Къулбайланы Алийден, Теммоланы Мухадинден хапарын эшитип тургъанма. Юй бийчеси Шахийдат да редакцияда кёп жылланы ишлегенди, пенсиягъа да ма мындан чыкъгъанды. Ол да айтыучу эди баш иесини хапарын.

Акъылманны тизгинлерин - ачыкъ, учунуп, ангылашыулу

Закий Кязим туугъанлы 160 жыл толгъанына жораланнган поэзия ингирле республикабызны школларында бла окъуу юйлеринде дайым бардырыладыла. Алагъа уллу, гитче да тынгылы хазырланып, башхаладан артха къалмазгъа кюрешедиле. 

Ахшы адетлерибизни уста, кёл салып кёргюзтгендиле

Бу кюнледе Пионерлени юйюнде он-онекижыллыкъ школчуланы араларында кеси миллетлерини адет-тёрелерини къалай билгенлери бла байламлы эришиуле бардырылгъандыла. Анга республиканы кёп школларындан келечиле къатышхандыла. Ала малкъар, къабарты, орус халкълада тойла, сабий туугъаны, аны бешикге салгъанлары бла байламлы жорукъларын оюн халда кёргюзтгендиле.

Университетни командасы - биринчи жерде

Нальчикде «Гладиатор» спорт мекямда II битеуроссей студент оюнланы чеклеринде аскер искусстволадан эришиуле болгъандыла. Анга СКФО-ну битеу республикаларындан, Ставрополь бла Краснодар крайладан 400-ге жууукъ адам къатышханды, деп билдиредиле Къабарты-Малкъар къырал университетни (КъМКъУ) пресс-службасындан. 

Эс буруп тынгылагъандыла

Нальчик шахар округну аскер комиссариатыны келечилери эмда Сауутланнган кючлени ветеранлары, ол санда "Боевое братство" битеуроссей жамауат организацияны,  Къабарты-Малкъарда  бёлюмюню башчысы Гелястанланы Барисбий бла аны орунбасары Габоланы  Азрет-Алий,   бу кюнледе Хасанияны 16-чы номерли мектебинде  абадан класслада окъугъанла эм устазла бла тюбешгендиле. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS