10.07.2019, 20:08 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Регламентине тийишлиликде, РФ-ни Федерация Жыйылыууну Федерация Советинде республиканы законла чыгъарыучу органыны келечиси тамамлагъан иши бла  Парламентни жылгъа эки кере шагъырей этерге тийишлиди.  Улбашланы Мухарбий сенатда ишлеген кезиуюнде уа аллай тогъуз отчёт бергенди

10.07.2019, 20:07 - Статьи

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетни тюрлю-тюрлю факультетлерин жаланда ахшы белгилеге тауусхан, вузну жашаууна тири къатышып тургъан, къызыл дипломлагъа тийишли болгъан 563 выпускникни саугъалау къууанчлы  халда  бардырылгъанды.

08.07.2019, 20:54 - Статьи

КъМР-ни Парламентини 5-чи чакъырылыууну ахыргъы жыйылыуунда спикер Татьяна Егорова беш жылны ичинде тамамланнган жумушланы эсеплерин чыгъаргъанды.

08.07.2019, 20:52 - Статьи

Кёп болмай Чегем районну администрациясыны башчысы Артур Текушев,  Пенсия фондну муниципалитетде бёлюмюню таматасы Алим Карданов эллени оноучулары бла бирге   Этезланы Баблинаны -112, Кючмезланы Какайны – 110, Куна Варитлованы  - 105 эм Лёля Кибешеваны 102 жыл толгъаны  бла алгъышлагъандыла.

08.07.2019, 20:51 - Статьи

Былтыр 7 майда къыралыбызны Президенти Владимир Путин «Россей Федерацияны 2024 жылгъа дери миллет эмда стратегиялы борчларыны» юсюнден Указгъа къол салгъанды. Анга тийишлиликде сагъынылгъан заманнга онеки сферада болумну игилендириу жаны бла миллет проектле толтурулуп башланнгандыла.

08.07.2019, 20:51 - Статьи

Жай кезиу – тахта кёгетлени, жемишлени кезиуюдю. Жангы Малкъаргъа жете-жетмез, жол жанында адамла кёп тюрлю затланы ёсдюргенлерин кёрюрге боллукъду. Шёндюледе танг жетген картофну жыйыу барады алайлада. Ниязов Салим да жерни ортакъгъа алып къармашханланы санындады.

08.07.2019, 20:50 - Статьи

Озгъан байрым кюн Къырал концерт залда Юйюрню,  сюймекликни эмда кертичиликни кюнюне аталып, къууанчлы ингир болгъанды. Аны, хар замандача, КъМР-ни тиширыуларыны союзу  къурагъанды.

Последнее


Чемерлик, чыныгъыулукъ, хорламгъа талпыныулукъ

Къабарты-Малкъар къырал университетни спорт комплексинде 2006-2007 жыллада туугъан жашланы бла къызланы араларында  дзюдодан битеуроссей ачыкъ  турнир бардырылгъанды. Ол  КъМР-ни  сыйлы юристи, ич службаны генерал-майору Ахмед Абидовну хурметине къуралгъанды. Аны мураты ёсюп келген тёлюню спортха табындырыуду, патриот  ниетде юйретиудю.

Аслам майдал къытхандыла

Нальчикде «Гладиатор» спорт комплексде эркин тутушуудан республикалы эришиу бардырылгъанды. Анга 2005-2010 жыллада туугъан гёжефле къатышхандыла. Аланы араларында «Хасания» спорт клубну келечилери да болгъандыла, ала аслам майдал да къытхандыла.

Кесигизни хыйлачылагъа алдатмагъыз

Арт кезиуледе хыйлачыла телефон бла сёлешип, кеслерин банкланы ишчилерича билдирип, ышаннганланы ахчаларын къымып кетедиле. Алагъа алай этген бирде женгил нек болады эмда быллай аман ниетлиден кесигизни къалай сакъларгъа боллукъду? Аны юсюнден бизге Россейни Банкыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню таматасы Балаланы Расул билдиргенди.

Элбрусну къоруулагъанланы обаларындан топуракъ Москвада сакъланырыкъды

Уллу Ата журт урушну жигитлерини хурметине ишленнген бек бийик тау эсгертмеледен бири  Терс-Къол элде орналыпды. Эсге тюшюрюуню эм бушууну кюнюнде мында, битеу къыралдача, «Эсгериуню ууучу» деген патриот акция бардырылгъанды.

Жау чыракъла жандыргъандыла, дин тёрелени толтургъандыла

22 июньда - Эсге тюшюрюуню эмда бушууну кюнюнде - эрттенликде 4 сагъатда Нальчикде солуу паркда «Ёмюрлюк от» мемориалны тийресине жамауат аслам жыйылгъан эди. Аланы арасында законла чыгъарыучу эм толтуруучу власть органланы, жамауат эм дин организацияланы келечилери, право низамны сакълаучула, Юнармияны жаш аскерчилери да.

Гуппойланы Асият – жылны бек уста юйретиучюсю

«Жылны юйретиучюсю-2019» деген къырал даражалы эришиуню республикалы кесеги алгъаракълада  Нальчикни 75-чи номерли  прогимназиясында къууанчлы халда ачылгъан эди. Бу махкеме бошдан сайланмагъанын да белгилерге сюеме: ол  «Юлгюлю сабий сад» деген битеуроссей конкурсда хорлагъанды.

ТЕМИР КЪАЯ

Жел тынчайгъанды. Ким биледи,биз бюгюн тенгизде къалыргъа болурбуз. Жагъагъа дери отуз къычырым барды. Эки мачталы къайыкъ эринип чайкъалады ары-бери. Мылы желпекле созуладыла.
Акъ туман къайыкъны тёгерегин алгъанды. Не жулдуз, не кёк, не тенгиз, не кече кёрюнмейдиле. Отну жандырмай турабыз.

Ачыкъ байламлыкъланы бла чынтты ышаныулукъну эм башха салып

Кёнделенни тёртюнчю номерли битеулю билим берген ортанчы школунда химиядан окъутхан Къочхарланы Халимат да бу жолну сайларына биринчи устазы Доттуланы Захират себеплик этгенин да билдиреди. Абаданыракъ бола баргъаны сайын географияча, биологияча, химияча предметлеге сюймеклиги кючленнгенин эсгере, алагъа Эфендиланы Сейпу, Жаппуланы Амина, Тамаланы Хамит юйретгенлерин айтады.

Владимир Путин: Баш муратыбыз – адамларыбызны жашау къолайлыкъларын ёсдюрюу

Владимир Путин бла «Тюзюнлей сёлешиу» 17-чи кере бардырылгъанды. Бу жол президентге битеу да 1 миллион 137 минг соруу берилгенди, тёрт сагъатдан артыкъ заманны ичинде къырал башчы аланы 80-ден асламына жууаплагъанды.

Кюйсюз душманны жерин тапдырыргъа къызына

Мындан 78 жыл алгъа, 1941 жылда 22 июньда, фашист Германия Совет Союзгъа чапханы бла Уллу Ата журт уруш башланнганды. Немислиле бла бирге  Венгрияны, Италияны, Румынияны, Финляндияны аскерлери да анга къажау сюелгендиле. «Барбаросса» планны жарашдыра туруп, гитлерчи командованияны Совет Сауутланнган Кючлени бир ай бла жарымны ичинде ууатыргъа деп аллай умуту болгъанды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS