12.04.2021, 10:11 - Статьи

Юрий Алексеевич Гагарин жаланда 34 жыл жашагъанды, алай кёкге биринчи чыкъгъан, Жер жюзюн туурадан кёрген адамны аты тарыхда ёмюрлеге къалгъанды. Ол аламда 1 сагъат бла 48 минут учханды, алай бу къысха заман аны битеу дунияны, тёлюлени да жигити этгенди.

12.04.2021, 10:10 - Статьи

Юрий Гагаринни аты  аталгъан  "Союз МС-18" кеме кёкге учурулгъанды. Халкъла аралы космос кемеге российли космонавтла  Олег Новицкийни бла Петр Дубровну эмда америкалы астронавт Марк Ванде Хайны жетдиргенди.

06.04.2021, 09:51 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Экономика политика, инновация айнытыу эм предпринимательство жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда республикада сатыу-алыу сфераны  болуму сюзюлгенди.

06.04.2021, 09:50 - Статьи

Республиканы Черек эмда Зольск районлары эрттеден бери да къарындашлыкъ байламлыкъла жюрютедиле. Ала бир бирни жокълайдыла, эки миллетни да арасында шуёхлукъну кючлерча жумушланы да бардырадыла. 

06.04.2021, 09:48 - Статьи

Къабарты-Малкъарны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министри Алим Бербеков, пресс-конференция бардырып  ведомствону былтыргъы ишини эмда быйылгъа борчларыны юсюнден билдиргенди.

06.04.2021, 09:47 - Статьи

Бу  кюнледе Нальчикни къыйыры  бла баргъан «Хасания - Вольный Ауул»  жолну 2,6 километри  чакълы бирине    ремонт этип башлагъандыла.

05.04.2021, 10:28 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Ростелекомну «Юг» регион бёлюмюню вице-президенти Денис Лысов бла тюбешгенди. Сёз КъМР-де телекоммуникация ызланы кенгертиуню юсюнден баргъанды. 

Последнее


Тюрлю-тюрлю эришиулеге асламла къатышырча битеу онгла къураладыла

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни спорт министри Ислам Хасанов озгъан 2020 жылда субъектде миллет проектлени жашаугъа кийириуге жораланнган пресс-конференция бардыргъанды. Ол белгилегенича, коронавирус бла байламлы жашауубузгъа тюрлениуле кийирилгенли жыл озгъанды.  Бир къауум эришиулени, ол санда  жай Олимпиада оюнланы, быйылгъа кёчюрюрге тюшгенди.

Бусагъатдагъы халланы тергеп урунургъа кюрешедиле

Жамауат палатаны маданият эм асламлы органла жаны бла комиссиясыны башламчылыгъы бла 2021 жылны январь-февраль айларында  республиканы библиотека фондуну болуму тинтилгенди, аны эсеплерин артда власть органланы, жамауат биригиулени, билим бериу учрежденияланы келечилери сюзгендиле.

Сынашланы аллыбызда байрамгъа жоралай

Геуюрге кюн «Гладиатор» спорт арада боксдан «А» класслы Битеуроссей эришиу ачылгъанды. Малкъар халкъны жангырыу кюнюне жораланнган  турнир быйыл бла 23 кере бардырылады. Белгилисича, анга тыш къыралланы келечилери да тири къатышып тургъандыла. 

Оюмлу эмда кёлге жетерча жазыула

Уллу Ата журт урушда Хорламны 75-жыллыгъына аталып,  къыралда «Жылла кёп озгъан эселе да» деген ат бла  мектепчилени араларында  Битеуроссей конкурс бардырылгъанды .

Миллет проектлени жер-жерледе тындырыугъа энчи эс бёлюннгенди

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков тёрели «муниципал сагъатны» ётдюргенди.

Махтаулу устазны алгъышлагъандыла, саулукъ, игилик тежегендиле

Тиширыуланы халкъла аралы кюнюнде КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова эмда аны орунбасарлары Жанатайланы Салим бла Мурат Карданов педагогиканы ветераны Римма Канчукоеваны жокълагъандыла эмда аны байрам бла алгъышлагъандыла. Аны урунуу стажы 50 жылгъа жетеди. Аладан 33 жылны ол Нарткъалада 1-чи номерли школда ишлегенди.

«Жууукъ кезиуде Малкъар къырал драма театр кесини мекямына жыйышырыкъды»

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни маданият министри Мухадин Кумахов озгъан 2020 жылда субъектде миллет проектлени жашауда бардырыу къалай ётгенине эм эсепле чыгъарыугъа жораланнган пресс-конференция бардыргъанды. Ол белгилегенича, культура сфераны жашаууна коронавирус кесини тюрлениулерин кийиргенди.

Владимир Путин волонтёрланы ишлерине бийик багъа бергенди

РФ-ни Президенти Владимир Путин «Единая Россияны» волонтёрланы  политикагъа къатышдырыу жаны бла предложенияларын тюзге санагъанды. Аны юсюнден «Мы вместе» битеуроссей акциягъа къатышханла бла тюбешиуде айтылгъанды.  

Вакцинаны элледе амбулаториялада салдырыргъа онг чыкъгъанды

КъМР-де   коронавирусну профилактикасы эм аны жайылыууна къажау регион оператив штабдан белгили этгенлерича,  пандемияны аллындан бери республикада вирусдан 21664 адам  ауругъанды. Тюнене ол 65 инсаннга жукъгъанды. 

Хайырлы проектле, аламат сынаула, сейир экскурсияла

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда битеукъырал «Сириус – 2021» космос конкурсну «Дежурный по планете» деген ахыр кесеги бардырылады. Аны бла байламлы сабий чыгъармачылыкъны «Кюнлю шахар» академиясында республиканы жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министри  Анзор Езаов эм конкурсну проект офисини башчысы Антон Рогачёв бла тюбешиу болгъанды. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS