14.10.2019, 20:02 - Статьи

Тюнене Москвада  Россейни Президентинде Стратегия айныу эмда миллет проектле жаны бла советни президиумуну жыйылыуу болгъанды. Аны РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев бардыргъанды.

14.10.2019, 20:01 - Статьи

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда право низамны сакълаучу органлада къуллукъ борчларын толтура ёлгенлени эсгериу жумушла барадыла. КъМР-ни Башчысы Казбек Коков аны бла байламлы Обращение этгенди.

11.10.2019, 20:11 - Статьи

Москвада РФ-ни табийгъат байлыкъла эм экология министри Дмитрий Кобылкин бла КъМР-ни Башчысы Казбек Коков суу бла жалчытыуну регион программаларына къыралны жанындан не болушлукъ этилирге боллугъуну юсюнден сёлешгендиле.

08.10.2019, 12:45 - Статьи

Москвада «Лидерчилик эмда регионланы айныулары» билим бериу программаны экинчи кесегини чеклеринде оноучуланы проектлерин къоруулау болгъанды. Анга аталгъан жыйылыугъа  КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

08.10.2019, 12:42 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Кёп жумушла тамамлагъаны арасында (МФЦ) бет жарыкълы ишлеген специалистлени республиканы Экономиканы айнытыу министерствосуну сыйлы грамоталары эм ыразылыкъ къагъытлары бла саугъалагъандыла.

08.10.2019, 12:41 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Экспортха себеплик этиу арасы республикада предпринимательлеге озгъан айда талай белгили кёрмючлеге къатышыргъа онг бергенди. Биринчи экиси - «WorldFood Istanbul-2019» эмда «Food Istanbul Expo-2019» - Тюркню ара шахары Стамбулда ётгендиле.

08.10.2019, 12:38 - Статьи

Аш-суу, кёгет, 
жемиш да - элпек

Последнее


Таулу жашла - айтхылыкъ институтну бошап чыкъгъанла

Магъаналы юбилей
Кинематографияны С. А. Герасимов атлы битеуроссей къырал институту (ВГИК) ачылгъанлы быйыл 100 жыл болады. Андан 15 мингден артыкъ  белгили киноспециалист чыкъгъанды.  Ала дунияны сексен къыралында жетишимли ишлейдиле.

Сейирлик тепсеучюню сыйын кёргендиле

Озгъан байрым кюн Нальчикде Музыка театрда КъМАССР-ни, РСФСР-ни да сыйлы артисткасы, Урунууну Къызыл Байрагъыны орденини кавалери, «Кабардинка» къырал академия тепсеу ансамбльни солисткасы  болуучу Шериева Соня Сахатгериевна туугъанлы токъсан жыл болгъанына аталгъан эсгериу ингир ётгенди.

Мекямланы - болжалдан алгъа

Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери регионда «Демография», «Билим бериу» эм «Культура» миллет проектлени тамамлау не халда болгъанына дайым эс бурадыла.
Бизни республикада  сагъынылгъан проектлени биринчисини чеклеринде 2021 жылны ахырына дери 48 ясли блок ишленирге  белгиленеди. Аладан онтогъузусун быйыл сюеп бошаргъа борч салыннганды.

Бир бири ызындан жарсыулу къытдырыула

Россейни Профессионал футбол лигасыны «Олимп» деген биринчилигини алтынчы турунда «Спартак-Нальчик» «Машук-КМВ» команда бла тюбешгенди. Спортчуларыбыз алгъаракълада Астраханьда «Волгарь» бла ётген матчы кёплени сагъайтханды, оюн бизникилеге тынч бармазлыгъы баям болгъанды. Анда къытдыргъаныбыз жарсыулу болса да, тёзюлгенди.

Культураны болумуну эмда айныууну мадарларыны юсюнден ачыкъ сёлешиу

Тюнене Нальчикде  Мальбахов атлы миллет библиотеканы уллу залында КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков республикада культурада ишлегенле бла тюбешгенди. Ары район администрацияланы маданият бёлюмлерини таматалары, жазыучула, художникле, архитекторла, жырчыла, театрланы артистлери, искусство школлада ишлегенлени къаууму келгендиле.  

Ич туризмни ёсюуюне къайгъыра

Жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал агентствону «Россейни маршрутлары» деген проектини  баш борчу - Россей Федерацияда ич туризмни айнытыргъады. Кёп болмай аны бла байламлы биринчи экспедиция бардырылгъанды. Аны магъанасы поход жолланы кёбейтирге, миллетлени араларында байламлыкъланы кючлерге  эм саулай Шимал Кавказны курортларыны атларын айтдырыргъады.

Баш борч - жаш тёлюню бирикдириу, арабызда шуёхлукъну кючлендириу

Билдиргенибизча,  Къабарты-Малкъар къырал университетде «Халкъларыбызны шуёхлукъларыны тамыры – бизни тарыхыбызда» деген   халкъла аралы жай школ  ачылгъанды. Анга Россейни тюрлю-тюрлю регионларындан, бир-бир тыш къыралладан да битеу да 14 команда келгенди.

Ретро, шёндюгюлю автомобильлени, мотоцикллени кёрмючю уллу тамашалыкъ туудургъанды

Нальчикде Абхазия майданда тёрели «Седьмая скорость» деген турист авто-мото фестиваль бардырылгъанды, анга СКФО-ну жер-жерлеринден спортну бу  тюрлюсюн сюйген аслам адам – байкерле, турист организацияланы келечилери, автомобиль спорт бла кюрешгенле эм башхала - къатышхандыла.

«Окъутууда сабийни талпыныуун, оюмларын эмда муратларын тергерге тийишлиди»

Бёзюланы Сахитни жашы Руслан, педагогика илмуланы доктору, профессор, Россейде бийик билим бериуюню сыйлы къуллукъчусу, эки жюзге жууукъ илму ишни автору, Билим бериуню Россей академиясыны «Педагогика» атлы илму-теоретика журналны баш редактору. Ол бу кюнледе Къабарты-Малкъарда болгъаны бла хайырланып,  аны бла ушакъ этгенбиз.

Хар зат да - керекли даражада

Сабийле солугъан, саулукъларын бакъдыргъан «Кавказ» санаторий сау жылны къонакъла алгъанлай турады. Келгенле школда дерследен артха къалмаз ючюн, анда окъуу лицензиялы учреждения да ишлейди. Аны себепли  солуу кезиуню билим алыу бла бирлешдирир онг барды. Балалагъа сынамлы  юйретиучюле, инструкторла, вожатыйле дайым кёз-къулакъ болгъанлай турадыла.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS