19.01.2021, 08:36 - Статьи

Москвагъа ишчи жолоучулугъуну эсеплерине кёре Казбек Коков КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни транспорт эм жол мюлк министри Аслан Дышеков, КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министрни къуллугъун толтургъан Анзор Езаов бла кенгеш бардыргъанды.

19.01.2021, 08:35 - Статьи

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда COVID-19 жукъгъан ауруугъа къажау прививкала юч пунктда - Нальчикде экинчи номерли республикалы больницада  эмда биринчи номерли поликлиникада,  Нарткъалада районла аралы кёп профильли (ММЦ) больницада этиледиле.

19.01.2021, 08:34 - Статьи

Жангы жылгъы байрамланы кезиуюнде «Эльбрус», «Архыз» эм «Ведучи» курортлада 100 минг адам солугъандыла.

19.01.2021, 08:33 - Статьи

 Къабарты-Малкъарда, Шимал Осетия-Алания  Республикалада эм Ставрополь крайда жашагъанланы тилеклери бла быйыл электропоезд маршрут жангыдан ишлеп башлагъанды,  деп билдиредиле  КъМР-ни Транспорт эмда жол-мюлк министерствосуну пресс-службасындан.    

16.01.2021, 09:00 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-де Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды. Аны РФ-ни Правительствосуну башчысыны орунбасары Марат  Хуснуллин бардыргъанды. 

16.01.2021, 08:59 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Instagram страницасында «Камаз-мастер» команданы, аны таматасы Владимир Чагинни Сауд Аравияда ётген «Дакар» эришиуде жарыкъ хорламлары бла алгъышлагъанды.

16.01.2021, 08:58 - Новости

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Москвагъа ишчи жолоучулугъуну чегинде «НМИЦ радиологии» ФГБУ-ну генеральный директору, Россейни Саулукъ сакълау министерствосуну тамата онкологу академик Андрей Каприн бла жолукъгъанды. Тюбешиуге КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов да къатышханды.

Последнее


Жашау журт-коммунал мюлкню бюгюннгю халда айныу онгларына къаралгъанды

Президентни болушлукъчусу, Къырал советни секретары Игорь Левитин ишчи къауумну таматасы, Татарстан Республиканы президенти Рустам Минниханов бла РФ-ни Къырал Советини «Къурулуш, жашау журт-коммунал мюлк, шахар болум» ызда ишчи къауумуну кенгешин бардыргъанды.

Волонтёрланы магъаналы жумушларына – бийик багъа

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Единая Россия» партияны битеу волонтёр аралары ишине къошулгъан биринчи социал онлайн-форумуна къатышханды. Россейни Президенти Владимир Путин форумда добровольчествону баш ызларын белгилегенди, волонтёр къымылдаулагъа регионланы себеплик этерге чакъыргъанды, «Единая Россия» партияны волонтёр араларыны ишлерине бийик багъа бергенди.

Кертиликни бла тюзлюкню жакъчыларына сый бергендиле, эсгертмеге гюлле салгъандыла

Журналистни иши мамыр жашауда окъуна къыйынды, бирде уа къоркъуулугъа да саналады. Ахыр жыйырма-отуз жылны ичинде къыралда профессионал борчларын толтура бизни бир ненча жюз коллегабыз жоюлгъанды. Бирлери аскер къаугъалада, башхалары аманлыкъчыланы къолларындан. Аланы атлары келир тёлюлени да эслеринде къалырча кёп жерледе, ол санда Терс-Къолда да эсгертмеле орнатылгъандыла.

Медицина учрежденияла кюч ала барадыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы медицина организацияларына терк болушлукъ берген жангы автомобильлени ётдюргенди. Поликлиникалагъа къошакъ улоула бёлюу жаны бла сорууну къысха заманны ичинде жалчытырча буйрукъну республиканы оноучусу КъМР-ни Оператив штабыны 18 ноябрьде жыйылыуунда ачыкълагъан эди.

Кубокну ахыр урумуна къатышырыкъды

Менеджментден «Управляй!» деген жаш тёлю кубокну жарым финалына Шимал-Кавказ федерал округдан 55 студент къатышханды. Ол «Россия – страна возможностей» деген президент платформаны проектлеринден бириди. 

Кёрюмдюле артыкъ тюрленмегендиле

Материал басмагъа хазырланнган кезиуге республикада COVID-19  вирус бла байламлы болум артыкъ тюрленмегенди. Сутканы ичинде ауругъанланы саны, орта эсеп бла алып къарагъанда, 100 адам болады. Аны юсюнден Республикалы оператив штабны статистикасы айтады. Алай бла озгъан эки солуу кюннге  диагнозлары тохташдырылып, ауругъанлары ачыкъланнганланы саны 203-ге жетгенди. Тёртеулен ёлгендиле.

Сёлешиуню магъанасы – предпринимательствону субъектлерини онгларын кенгертиу

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков КъМР-ни Правительствосуну юйюнде Россей Федерацияны Правительствосуну Председателини орунбасары Юрий Трутневни Шимал Кавказны айнытыу вопросла жаны бла болушлукъчусу Андрей Бородин бла тюбешгенди.

Округубузда урунуу рынокда халны игилендириу – социал-экономика политиканы баш борчу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков видеоконференция амал бла РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликни келечисинде Советни кенгешине къатышханды. 

«Къабарты-Малкъар – 100» битеуроссей кинофестиваль – Нальчикде

Нальчикде 2020 жылда 15 декабрьден 19 декабрьге дери «Къабарты-Малкъар – 100» деген битеуроссей кинофестиваль ётерикди.

Медицина болушлукъну качествосун кётюре

Республикалы клиника больницада шёндюгю излемлеге келишген жангы магнит-резонанс томограф ишлеп башлагъанды.  Багъасы 77,7 миллион сом болгъан General Electric Healthcare (GE Healthcare) высокопольный МРТ-ны КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу «Саулукъ» миллет проектни «Жюрек-тамыр ауруулагъа къажаулукъ» деген регион проектини жумушларыны чеклеринде сатып алгъанды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS