26.05.2020, 20:58 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков видеоконференция амал бла республиканы саулукъ сакълау учрежденияларыны башчылары бла жыйылыу бардыргъанды. Анга Правительствону башчысы Мусукланы Алий, Роспотребнадзорну КъМР-де бёлюмюню таматасы Жирослан Пагов да къатышхандыла.

22.05.2020, 20:55 - Статьи

21 майда РФ-ни Президенти Владимир Путин видеоконференция амал бла Правительствону, федерал органланы келечилери бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз коронавирус жукъгъан ауруу жайылгъан кезиуде билим бериуню болумуну, бу сферада жууукъ кезиуде тамамланыллыкъ жумушланы юслеринден баргъанды.

13.05.2020, 20:18 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене видеоконференция амал бла районланы бла шахар округланы администрацияларыны башчылары бла «муниципал сагъат» бардыргъанды. Анга Правительствону таматасы Мусукланы Алий да къатышханды.

24.04.2020, 19:18 - Статьи

РФ-ни Президенти Владимир Путин 23 апрельде къыралда бек уллу банкланы оноучулары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз пандемияны кезиуюнде инсанлагъа бла экономикагъа болушлукъну, къытлыкъгъа къажау жумушлада банкланы жерини юслеринден баргъанды.

13.04.2020, 19:20 - Статьи

Къабарты-Малкъарда  «Эльбрус» ВТРК-ны тийресинде EL3 эм  EL6 эки канат пассажир жол ишлерге проект-смета документация экспертизаны ётгенди, специалистле аны къабыл кёргенлерине эсеп чыгъарылгъанды.

10.04.2020, 18:57 - Статьи

РФ-ни Президенти Владимир Путин видеоконференция амал бла Правительствону эмда РФ-ни субъектлерини таматалары бла кенгеш бардыргъанды эмда  коронавирус жукъгъан аурууну жайылыуун тохтатыуну амалларын сюзгенди. Анга КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

23.03.2020, 20:27 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Урунуу, социал политика эм саулукъ сакълау комитетини кенгертилген жыйылыуунда «Демография» миллет проектни «Сабий туугъан юйюрлеге ахча болушлукъну юсюнден» республикалы программасы жашауда къалай бардырылгъаны сюзюлгенди.

Последнее


«Бизни тинтиулерибиз аслам керексиз затланы тыяргъа болушадыла»

Бюгюнлюкде экологияны сакълаугъа аслам эс бурула башлагъанды. Къыйын табийгъат болумладан къоруулау, аланы болдурмау бла бизни республикада «Бийик тау геофизика институт» федерал къырал бюджет учреждение кюрешеди.

Атанг-ананг сау-саламат болсала, сени жетишимлеринге ала эмда жамауат къууансала, ёхтемленселе – ма олду керти насып

Былтырны ахырында белгили спортчубуз Туменланы Альберт «АСА лигада бек иги тутушуучу» деген атха тийишли кёрюлгени белгили болгъанды.

Юйюрге не жаны бла да болушлукъ этиу эмда демография халны эсленирча игилендириу – къыралыбызны экономика эмда социал жаны бла айнытыуну ышаннгылы тутуругъу

Тюнене Россейни Президенти Владимир Путин Москвада Федерал Жыйылыуну аллында кезиулю Посланиясы бла сёлешгенди. Анда ол къыралда бусагъатдагъы болумгъа багъа бергенди эмда келир жылгъа бек магъаналы борчланы белгилегенди.

Амалны такъалгъа жалгъап кюрешген

Жашауну татлысын-ачысын да кёре, къайсы бирибиз да къадарны юсюнден сагъышланмай къалмайбыз. Аслам затны аны ажайып базманында ёнчелерге да сакъбыз. Шукур къудуретге, жолубузда кёплеге тюбей, аладан игиликге, тёзюмлюлюкге да юйрене-тюшюне келебиз.

«Жашларым таулула болуп ёсгенлерине ыразыма»

Къайсынны ахшы
таныгъанма
Змеевская Любовь Карповнаны юсюнден эшите тургъанма, танышхан а кёп болмай этгенме. Ол мени кеси жокълагъанды. Кабинетиме киргенлей, олсагъат Къайсынны суратына эс бурады.

Шуёхлукъну, къыйматлы бирге ишлеуню юлгюсю

Россейни бла Тюркню Президентлери Владимир Путин бла Реджеп Тайип Эрдоган  "Турецкий поток" газ ызны къууанчлы халда ачхандыла. Ол халкъла аралы магъаналы иш 8 январьда Стамбулда ётгенди.  Анга  Сербияны башчысы Александр Вучич бла Болгарияны премьер-министри Бойко Борисов да къатышхандыла.

Ахыргъа дери жигитлеча сермешгендиле

Суратдагъы жашла эгеч бла къарындашдан туугъанладыла. Сол жанындагъы къарачайлы жаш Чомайланы Чорнаны уланы Супарды, онг жанындагъы уа - Холамханланы Боранны жашы Ахмат. Журтларына жау чапханда, экиси да къазауатха кетгендиле.

«Мен Малкъарсыз чыртда тураллыкъ тюйюлме»

Созайланы Батталны жашы Руслан Къыргъызда школну бошагъандан сора Ачинск шахарда авиация-техника училищеде окъугъанды. Аскерде онтёрт жыл къуллукъ этгенди. Афганистанда болгъанды, биринчи чечен урушну да кёргенди.

Буйрукъла берилгендиле, аланы толтурууну болжаллары да тохташдырылгъандыла

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков,  Правительствобузну юйюнде республикада жашагъан адамланы бир къаууму бла тюбешип, аланы тарыгъыуларына бла тилеклерине тынгылагъанды.

Жанын аямай сермешгенди

Ата журт ючюн жан бергенле. Сау-саламат юйлеринден кетип, тауушсуз, хапарсыз, чуусуз думп болуп къалгъанла... Сизни хар кюн сайын сакълап турдула атала, анала, эгечле, къарындашла, сабийле.
Кёп сакъладыла. Кече-кюн да. Жашдан къарт болдула. Хар тауушха элгене, сизни келе тургъан сунуп, аллыгъызгъа къарай жашауларын ётдюрдюле.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS