14.03.2019, 15:32 - Статьи

Х. М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде,  орус эм битеулю тил билиу кафедраны таматасы, илмуланы доктору Башийланы Къонакъбийни къызы Светлананы башламчылыгъы бла биринчи филология класс ишлегенли эки жылдан атлагъанды.

14.03.2019, 15:30 - Статьи

Догучаланы Локъманны  жашы Магомет къашхатаучуду. Малкъар халкъны кёчюргенде, 5-чи классха бара эди. Ол, эсгериулерин айта, бир кёлю тола, бир бети жарый, жашауунда тюбеген игилени, кёлкъалды болгъан сагъатларында жапсаргъанланы  сагъынады.

14.03.2019, 15:28 - Статьи

Журналист усталыкъны жаланда сейир адамла бла тюбеширге онг бергени ючюн окъуна сюерге боллукъду. Ма энтта мени насыбым тутду. Биягъы бир аламат адам бла шагъырей болдум. Ол Псков областьда Сюд департаментни управлениясыны таматасыды, юстицияны 1-чи класслы къырал советнигиди.

14.03.2019, 15:26 - Статьи

Алгъаракълада РФ-ни Президенти Федерал Жыйылыугъа   Посланиясында окъуу система къаллай излемлеге келиширге кереклисини  юсюнден айтхан эди. Аны бла байламлы биз   Элбрус районда бу жаны бла болумну билир ючюн  билим бериу управленияны таматасы Атаккуланы Нюржан бла ушакъ этгенбиз.    

14.03.2019, 15:24 - Статьи

Москвада ЦСКА-ны спорт единоборствола мекямында «Киокушинкай-каратеден федерацияланы содружестволарыны кубогу» деген III Халкъла аралы эришиу  ётгенди. Анга кёп къыралдан 300-ден аслам къыз бла жаш къатышханды.

05.03.2019, 22:41 - Статьи

Мындан 75 жыл алгъа 8 мартда Къабарты-Малкъарны тарыхында бек бушуулу ишледен бири болгъанды. Уллу аманлыкъчылыкъ этилип, малкъар халкъ зор бла туугъан жеринден кёчюрюлгенди.

05.03.2019, 22:37 - Статьи

Парламентни президиумуну кезиулю жыйылыуунда депутатла 40-гъа жууукъ сорууну сюзгендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Последнее


Кабулда тузакъгъа тюшгенде да абызырамагъанды

Уруш баргъан кезиуде Афганистанда  Залийханланы Михаил да болгъанды. Аны анда не ишлегенини, не затха тюбегенини юсюнден «Литературная Россия» газетни 1995 жылда чыкъгъан 42-чи номеринде Вячеслав Огразко жазгъанды.

«Тюшюмде кёрюп, тин тери басып уянама»

Биз жаш заманда аскерге чакъырылгъанла Афганистаннга тюшерле деп бек къоркъгъандыла ата-анала, жууукъ-ахлула. Къалай эсгередиле ол урушну ары тюшгенле? Аны юсюнден баргъанды ол къазауатны солдаты, Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны баш режиссёру, КъМР-ни искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу Атмырзаланы Мажитни жашы Магомет бла ушагъыбыз.

«Не къыйын болумлада да тарыкъмагъанды, сынауланы онгларгъа итиннгенди»

Ташлы-Таладан Байсыланы Магометни жашы Билял Афганистаннга  1984 жылда къазауатны къыйын кезиуюнде тюшгенди. Ол ротаны тамата водители эди, биринчиден БТР-70, аны душманла чычдыргъандан сора уа 80-чи тюрлюсюн жюрютгенди. Кеси да бу къазауатда болдургъан жигитлиги ючюн «За отвагу» майдалгъа тийишли кёрюлгенди.

«Энди манга къагъыт жазмагъыз…»

Герпегеж орталыкъ тау эллерибизден бириди. Эки жюзден асламыракъ юй барды. Мында уллусу, гитчеси да бири бирин танымагъан жокъду, тюз да бир юйюр кибик  жашайдыла. Элден тышына кетгенле жолукъсала уа,
эгечлерине, къарындашларына тюбегенча тансыкълайдыла бир бирлерин.

Саусузлагъа уллу устала къарайдыла

Жюрек эмда къан тамырла бла байламлы ауруулагъа бакъгъан А.Н. Бакулев атлы илму араны специалистлери бийик технологиялы медицина  болушлукъ тапдырыргъа деп эки жыйырма адамны айыргъандыла. КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу бла этилген келишимге кёре Москвадан специалистле онтёрт айны ичинде республикада  тогъуз кере приём бардыргъандыла.

Элбрус райондан гёжефледе – беш майдал

Республиканы Терек шахарында грек-рим тутушуудан окъуучуланы араларында спартакиада бардырылгъанды, анга 2002-2003 жыллада туугъан жашла къатышхандыла.

Бек гиртчилеге – кубокла, дипломла

Билдиргенибизча, спортну къыш тюрлюлерини кюнюне эм Сочиде XXI Олимпиада оюнла бардырылгъанлы беш жыл толгъанына аталып Азауда тау лыжа спортдан эришиуле къуралгъандыла. Анда 2003-2004 жыллада туугъан жашланы араларында биринчи жерни Жаппуланы Артур алгъанды, Али Толов – экинчи, Бабаланы Ренат а ючюнчю болгъандыла.  

Суратха тюшюуню багъасы - жашау кеси

Бюгюнлюкде жангылыкъла жашауну къалайына да сингнгендиле. Алай ала хайыр бла бирге хата да келтиредиле.

Муниципал къуралыуланы айныргъа къоймагъан чырмауланы кетериуге энчи эс бурулгъанды

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Прохладный  шахарда бла бир атлы районда болгъанды эмда социал объектлени халларына къарагъанды.

Айырмалы спортчулагъа – кубокла, майдалла, дипломла

Россейни Олимпиада комитети 10 февральда къыралны битеу регионларында Спортну къыш тюрлюлерини кюнюн белгилегенди. Ол байрам  Сочиде  ХХII Олимпиада эмда ХI Паралимпиада къыш оюнланы 5-жыллыгъына аталып бардырылгъанды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS