15.05.2019, 12:18 - Статьи

Балтиканы тенгиз авиациясыны айтхылыкъ лётчиги Байсолтанланы Юсюпню жашы Алимге быйыл 100 жыл толлукъ эди.  Анга Совет Союзну Жигити деген сыйлы ат урушну бек къыйын, аскер саугъала алай кёп берилмеген 1942 жылда октябрьде аталгъанды.

15.05.2019, 12:11 - Статьи

Байсолтанланы Алимни  эгечини жашы Мызыланы Таубий ахыр 30 жылны жигит  жууугъуну жашауун, аны урушда тарыхын тинтиу бла кюрешеди. Кёп шартла жыйышдыргъанды, аланы  «Алим Байсултанов – легенда Балтики» деген сейир китапда   басмалагъанды.

15.05.2019, 12:08 - Статьи

Атамы сый-даражасына тийишли болалгъаныма ийнанырыгъым келеди, авиацияда отуз сегиз жыл къуллукъ этгеним бла Ата журтуму игилигине юлюшюмю къошалгъан болурма.

15.05.2019, 12:06 - Статьи

Совет Союзну Жигити деген ат берилгенде Алимге жаланда  23 жыл толгъанды.  Былай алып къарагъанда, ол бек жаш адам болгъанды. Жигит болуп къалмайдыла, жигитлей туугъан этедиле, деген сёзле тюз болурла, баям.

15.05.2019, 12:04 - Статьи

Малкъар халкъны махтаулу жашы Байсолтанланы Алимни сыфаты ёмюрден ахыргъа дери да мени эсимден кетерик тюйюлдю. Бийик ёсюмлю, кенг жауурунлу... Ол манга бюгюн да кёз аллымда тургъанча кёрюнеди.

15.05.2019, 12:03 - Статьи

Балтий флотну Н. деген аэродромунда юч антлы шуёх, юч жарыкъ кёллю улан – лейтенантла Кузнецов, Кулешов, Байсолтан улу.  Ала жаланда учаргъа керекли белги аслам заманны берилмей турса мудахланадыла. Ол кезиуде жашланы халлери тюрленеди.

15.05.2019, 11:58 - Статьи

Къыралыбызны хар къалайындача, республикабызны школларында да абадан тёлюле мурдорларын салгъан тёреле,  унутулмай, сакъланып, андан ары бардырыладыла. Нальчикни онтогъузунчу номерли мектебинде да ёсюп келгенлени ариу ызда, тюз ниетлиликде, къыйматланы багъаларгъа  юйретгенлей келедиле.

Последнее


Кюйсюз душманны ууатып, бизге хорламны келтиргенлени сыйларын кёрюп, аланы атларын дайым эсибизде тутуп турмасакъ, жашауда бир магъана къаллыкъ тюйюлдю

«Заман» газетни 2017 жылны экинчи декабринде чыкъгъан номеринде  юч аскерчини суратлары да салынып, статья басмаланады. Анда былай айтыла эди: «Бу юч сурат да редакцияны архивинде табылгъандыла. Жарсыугъа, кимле болгъанлары жазылып тюйюлдю. Барысы да Хабаздандыла деген оюм барды.

Аскерчи, педагог, тарыхчы

Биринчи таулу устазладан бири, тарыхчы, фольклорист Улакъланы Матгерийни жашы Зейтуннга бу кюнледе жюз жыл толлукъ эди.

Ариу ниетле эмда сезимле сингдире

Улбашланы Асият Хасанияны библиотекасыны таматасы болуп кёп жылладан бери урунады. Китапхана элни маданият юйюню экинчи этажындады. Анда мингле бла чыгъармала тапкалагъа ариу тап жыйылыпдыла.

«Тюз жолгъа сюелирге къачан да кеч тюйюлдю»

КъМР-ни наркодиспансерини алтынчы номерли бёлюмю 2013 жылда ачылгъанды, анга андан бери Шунгарланы Мадина башчылыкъ этеди. Ишчилерин кеси алгъанды, ала сегиз адам боладыла: врач, медсестрала, соцработник, психолог, юч санитарка. Барысы да чынтты профессионалладыла.

«Ана тилге сюймекликни осал китапла таркъайтадыла»

Россейни 130 халкъыны тиллери жокъ болурла деген къоркъуу барды. «АиФ-СК» газетни корреспонденти  КъМР-ни Жазыучуларыны союзуну правленини председатели, малкъар жазыучу Беппайланы Муталип бла миллет тиллени бла адабиятны, жаш тёлюню кесини тамырларына сейирини юсюнден сёлешгенди.
Къоншулача

Билимлерине - иги белгиле

Элбрус районну сабийлени эм жаш тёлюню Мокъаланы Магомет атлы чыгъармачылыкъ арасыны окъуучулары «Палитра ремёсел – 2019» деген битеуроссей сурат, декоратив-прикладной эм техника чыгъармачылыкъ конкурсну регион кезиуюне къатышхандыла.  

Табийгъатха къайгъырыргъа, аны сакъларгъа та лпындырады

Къызыл китап – ол инсанны адамлыгъын, табийгъатны аллында жууаплылыгъын, хар миллет да къудурет берген байлыкъны сакъларгъа борчлу болгъанын сездирген документди. Анда бусагъатда жокъ бола баргъан жаныуарла, битимле жыйышдырылыпдыла, аланы къоруулауну, кёбейтиуню амаллары изленедиле.

«Бек башы - абыннганла бла адепли сёлешиу»

Таулу къызла бюгюнлюкде  кёп тюрлю къуллукълада, жууаплы ишледе урунадыла. Ма редакцияны бюгюннгю къонагъы Атайланы Баширни къызы Айшат да КъМР-де УФСИН-ни тиширыула тургъан 4-чю номерли колониясында къуллукъ этеди.

Спортчуладан энчи ишчи бёлек жарашдырыргъа кереклиси айтылгъанды

РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников бла КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков тюнене Правительствону юйюнде белгили россейли спортчула бла тюбешгендиле.

Диагностика арада паллиатив болушлукъ къалай къуралгъаны бла шагъырейленнгендиле

Тюнене РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Россейни Жигити Александр Матовников республикагъа келгенди. Ол, КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков бла Нальчикде Диагностика арада болуп, паллиатив болушлукъ берген бёлюмюню иши бла шагъырейленнгенди.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS