15.05.2019, 12:18 - Статьи

Балтиканы тенгиз авиациясыны айтхылыкъ лётчиги Байсолтанланы Юсюпню жашы Алимге быйыл 100 жыл толлукъ эди.  Анга Совет Союзну Жигити деген сыйлы ат урушну бек къыйын, аскер саугъала алай кёп берилмеген 1942 жылда октябрьде аталгъанды.

15.05.2019, 12:11 - Статьи

Байсолтанланы Алимни  эгечини жашы Мызыланы Таубий ахыр 30 жылны жигит  жууугъуну жашауун, аны урушда тарыхын тинтиу бла кюрешеди. Кёп шартла жыйышдыргъанды, аланы  «Алим Байсултанов – легенда Балтики» деген сейир китапда   басмалагъанды.

15.05.2019, 12:08 - Статьи

Атамы сый-даражасына тийишли болалгъаныма ийнанырыгъым келеди, авиацияда отуз сегиз жыл къуллукъ этгеним бла Ата журтуму игилигине юлюшюмю къошалгъан болурма.

15.05.2019, 12:06 - Статьи

Совет Союзну Жигити деген ат берилгенде Алимге жаланда  23 жыл толгъанды.  Былай алып къарагъанда, ол бек жаш адам болгъанды. Жигит болуп къалмайдыла, жигитлей туугъан этедиле, деген сёзле тюз болурла, баям.

15.05.2019, 12:04 - Статьи

Малкъар халкъны махтаулу жашы Байсолтанланы Алимни сыфаты ёмюрден ахыргъа дери да мени эсимден кетерик тюйюлдю. Бийик ёсюмлю, кенг жауурунлу... Ол манга бюгюн да кёз аллымда тургъанча кёрюнеди.

15.05.2019, 12:03 - Статьи

Балтий флотну Н. деген аэродромунда юч антлы шуёх, юч жарыкъ кёллю улан – лейтенантла Кузнецов, Кулешов, Байсолтан улу.  Ала жаланда учаргъа керекли белги аслам заманны берилмей турса мудахланадыла. Ол кезиуде жашланы халлери тюрленеди.

15.05.2019, 11:58 - Статьи

Къыралыбызны хар къалайындача, республикабызны школларында да абадан тёлюле мурдорларын салгъан тёреле,  унутулмай, сакъланып, андан ары бардырыладыла. Нальчикни онтогъузунчу номерли мектебинде да ёсюп келгенлени ариу ызда, тюз ниетлиликде, къыйматланы багъаларгъа  юйретгенлей келедиле.

Последнее


Хорламларын жоюлгъан полициячыланы хурметлерине эмда терроризмге къажаулукъгъа жоралагъандыла

Тюнене Нальчикде Кёп функциялы спорт арада Шимал-Кавказ федерал округну къол тутушуудан ачыкъ энчи-команда турнири бардырылгъанды. Ол право низамны сакълаучу органланы борчларын толтургъан кезиуде ёлтюрюлген келечилерини хурметине жораланнганды эмда «Жаш тёлю терроризмге къажауду» деген чакъырыу бла къуралгъанды.

Тёрт кезиуде да онглагъанды, алгъа чыкъгъанды

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни окъуучусу Биттуланы Эльмира студентлени арасында бардырылгъан «Мен – профессионалма» деген битеуроссей олимпиаданы «Социал иш» бёлюмюнде 157 балл бла хорлагъанды.

Волонтёр къымылдау кюч алады, огъурлу жумушланы саны кёбейеди

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында республиканы волонтёрларыны жыйылыулары болгъанды. Аны мураты тийишли власть органланы, комитетлени, министерстволаны, граждан обществону институтларыны келечилери бла бу къымылдауну араларында байламлыкъла тохташдырыуду.  

Сейирлик сыфатлары – къараучуланы жюреклеринде

Тохаланы Сюттюмню жашы Зулкъарний – драма актёр, Къабарты-Малкъарны сыйлы артисти, къыркъ беш жыл алгъа бу кюнледе туугъанды. Аны жашау жолу къысха болса да, сахнада эсде къалырча сыфатла къурагъанды.

«Кече-кюн да сахнадан кетмезге ыразыма»

Узун бойлу, субай санлы Ирэна сахнагъа чыкъса, залда олтургъанла ол тепсеп кетгинчи   андан кёзлерин алмайдыла. Аны,  учуп баргъанча, женгил тепсегенине, ариу ышаргъанына къарагъанланы эслеп-эслеринде да болмаз къызгъа ары дери  къалай кёп эмда къаты ишлерге тюшгенин.

БИР БИРИБИЗге ЭРИШИП, КЪУЖУР АДЕТЛЕ ЧЫГЪАРЫП БАРМАЙЫКЪ

Бир бёлек кюн мындан алда Гитче Къарачай районну Учкекен элинде, талай тукъумну келечилери жыйылып, халкъыбызны адетин, жоругъун сюзген эдик. Алайда кёп соруула кеслерине эс бёлдюргендиле:
1. Акъыртын бурун адетле кетип баргъанлары;
2. Туугъандан эсе ауушханланы саны кёп болгъаны;

Дарманланы къаллай суу бла ичерге тийишлиди?

Врач жазгъан дарманланы хайырланып тургъанма, болсада ала манга хазна болушмагъандыла. Доктор а манга кесинг терссе - аланы ызларындан жарамагъан  затланы ичип тургъанса, дегенди.
Фаризат Ж.

Жерлешлери назмуларын эшитедиле, жаратадыла

Мызыланы Ибрагимни жашы Алим  Черек районну Къашхатау элинде орта школну бошагъанды.  Андан ары окъууун Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде бардыргъанды.  Бюгюнлюкде Черек районну жер-жерли  администрациясында ишлейди.

Компьютерледен, телефонладан айырып

  Шабат кюн Нальчикни жамауаты Саулукъну битеудуния кюнюн «Бюгюн мен он минг атлам этгенме» деген акция бла белгилегенди.  Эрттенликде Лермонтов орамдан солуу паркга кирген жерде мингнге жууукъ адам жыйылгъанды.

Шагъатлыкъ къагъыт - электрон онг бла

Борчлу халда пенсия страхованияны юсюнден шагъатлыкъ къагъыт – СНИЛС – энди электрон амал бла жарашдырыллыкъды. Системагъа жангыдан къошулгъанланы юсюнден шартла мындан арысында жаланда алай сакъланырыкъдыла.  РФ-ни Урунуу эм социал къоруулау министерствосундан билдиргенлерине кёре, алгъыннгы тёрели СНИЛС-лени алышындырыргъа кереклиси жокъду, ала кючлерин тас этмейдиле.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS