10.07.2019, 20:08 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Регламентине тийишлиликде, РФ-ни Федерация Жыйылыууну Федерация Советинде республиканы законла чыгъарыучу органыны келечиси тамамлагъан иши бла  Парламентни жылгъа эки кере шагъырей этерге тийишлиди.  Улбашланы Мухарбий сенатда ишлеген кезиуюнде уа аллай тогъуз отчёт бергенди

10.07.2019, 20:07 - Статьи

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетни тюрлю-тюрлю факультетлерин жаланда ахшы белгилеге тауусхан, вузну жашаууна тири къатышып тургъан, къызыл дипломлагъа тийишли болгъан 563 выпускникни саугъалау къууанчлы  халда  бардырылгъанды.

08.07.2019, 20:54 - Статьи

КъМР-ни Парламентини 5-чи чакъырылыууну ахыргъы жыйылыуунда спикер Татьяна Егорова беш жылны ичинде тамамланнган жумушланы эсеплерин чыгъаргъанды.

08.07.2019, 20:52 - Статьи

Кёп болмай Чегем районну администрациясыны башчысы Артур Текушев,  Пенсия фондну муниципалитетде бёлюмюню таматасы Алим Карданов эллени оноучулары бла бирге   Этезланы Баблинаны -112, Кючмезланы Какайны – 110, Куна Варитлованы  - 105 эм Лёля Кибешеваны 102 жыл толгъаны  бла алгъышлагъандыла.

08.07.2019, 20:51 - Статьи

Былтыр 7 майда къыралыбызны Президенти Владимир Путин «Россей Федерацияны 2024 жылгъа дери миллет эмда стратегиялы борчларыны» юсюнден Указгъа къол салгъанды. Анга тийишлиликде сагъынылгъан заманнга онеки сферада болумну игилендириу жаны бла миллет проектле толтурулуп башланнгандыла.

08.07.2019, 20:51 - Статьи

Жай кезиу – тахта кёгетлени, жемишлени кезиуюдю. Жангы Малкъаргъа жете-жетмез, жол жанында адамла кёп тюрлю затланы ёсдюргенлерин кёрюрге боллукъду. Шёндюледе танг жетген картофну жыйыу барады алайлада. Ниязов Салим да жерни ортакъгъа алып къармашханланы санындады.

08.07.2019, 20:50 - Статьи

Озгъан байрым кюн Къырал концерт залда Юйюрню,  сюймекликни эмда кертичиликни кюнюне аталып, къууанчлы ингир болгъанды. Аны, хар замандача, КъМР-ни тиширыуларыны союзу  къурагъанды.

Последнее


Федерал къуллукъчу бизде кёргенин жаратханды

Бу кюнледе Бахсан районда «Шимал-Кавказ федерал округда эл тийрелени комплекс халда айнытыу» деген темагъа «тёгерек стол» бардырылгъанды.

Эм къыйын, къоркъуулу сагъатлада, кюнледе да абызырамагъандыла

1941 жылда 22 июньда эрттенликде сагъат тёртде Уллу Ата журт уруш башланнганды. Иги хазырланнган эки миллион  сынаулу немисли солдат, 2500 танк, 33 минг топ бла миномёт къыралыбызны юсюне айланнгандыла. Аны кюнбатыш чегини битеу узунлугъунда къызыу сермешле башланнгандыла.  

Миллет байракъны кётюрюп, Элбрусха чыкъгъандыла

19 июньда халкъыбыз Байрагъыны кюнюн белгилегенди. Анга жораланып бардырылгъан къууанчлагъа да эллерибизде уллу-гитче да тири къатышханды. Жаш тёлю тюрлю-тюрлю флешмобла ётдюргендиле. Байрамны быйыл бу халда белгилеуню башламчысы яникойчу жаш, филолог Малкъондуланы Мунир болгъанды. Социал сетьледе ол айтханны кёпле дурус кёргендиле. Активист къауумла жер-жерлеге баргъандыла.

Ишсизлени санын азайтыу, школгъа дери эмда битеулю билим бериуню качествосун кётюрюу – ал жанында

Москвада Александр Матовниковну башчылыгъында Россей Федерацияны Президентини  Шимал-Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисинде Советни жыйылыуу болгъанды.

Федерал бюджетден миллет проектлеге бёлюннген ахчаны хайырланыу жаны бла соруула сюзюлгендиле

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Регионланы айныу жаны бла правительстволу комиссияны кенгешине къатышханды. Жыйылыугъа таматалыкъны вице-премьер Виталий Мутко  этгенди. Анда федерал бюджетден миллет проектлеге бёлюннген ахчаны хайырланыуну, бюджетле аралы трансфертлени  жаны бла келишимле къурауну  юсюнден соруула сюзюлгендиле.

Экономиканы, социал бёлюмню, эл мюлкню айнытыуну юсюнден баргъанды сёз

 Россейни коммунист партиясыны Юг эм Шимал-Кавказ федерал округлада регион бёлюмлерини келечилери Нальчикде семинар-кенгешге жыйылгъандыла. Эки кюнню ичинде 13-14 июньда ала  айырылыулагъа хазырланыу, партияны тизгинлерин жангыртыуну, къыралны экономикасын айнытыуну   сорууларын сюзюлгендиле.

Ёксюзлени фатарла бла жалчытыугъа не зат чырмайды?

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны кезиулю жыйылыуунда сёз ёксюз эм ата-аналары къарамай къойгъан сабийлени фатарла бла жалчытыуну юсюнден баргъанды.

Жетишимли боксчуланы гюрбежиси

Тырныаууздагъы «Геолог» спорт комплексни мурдорунда боксдан зал ишлеп башлагъанлы 35 жыл болады. Ол кезиуде халкъла аралы излемлеге келишген залла гитче шахарчыкълада угъай,  къыралны кёп уллу регионларында окъуна жокъ эдиле. Дагъыда бу шарт районда спортну бу тюрлюсюню кенг айныууна себеплик этгенди.

Республиканы власть органларыны ишлерини магъаналылыгъын отчёт тарихле угъай, Къабарты-Малкъарны айныуун терклендирген жетишимле ачыкъларгъа тийишлидиле

К.В. Коков КъМР-ни Правительствосуну башчылары, министерстволаны бла ведомстволаны таматалары бла кенгертилген кенгеш бардыргъанды. Жыйылыу РФ-ни Президенти Владимир Путинни «Бийик къуллукълада ишлегенлени бла Россей Федерацияны субъектлерини толтуруучу власть органларыны ишлерине багъа бичиуню юсюнден» Указыны республиканы тийресинде бардырылыу соруула бла байламлы болгъанды.

Пенсияланы тохташдырыуда жангычылыкъла аз-аз кийирилликдиле

КъМР-ни Парламентини Социал политика, урунуу эм саулукъ сакълау комитетини кенгертилген жыйылыуунда пенсияны тохташдырыу жаны бла законла къалай толтурулгъанлары сюзюлгенди.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS