02.12.2019, 22:12 - Статьи

РФ-ни Президенти Владимир Путин Нальчикде ишчи жолоучулугъуну ахырында КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла ушакъ бардыргъанды.
В.Путин: Казбек Валерьевич, республика къалай жашагъаныны юсюнден айтсагъыз эди.

02.12.2019, 22:11 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы Ич ишле министерствосуну  жангы таматасы Василий Павлов бла шагъырейлендириу жыйылыугъа  къатышханды. Ол къуллукъгъа РФ-ни Президенти Владимир Путинни Указы бла салыннганды.

29.11.2019, 23:19 - Статьи

Тюнене Нальчикге Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин иш бла келгенди. Ол РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников эм КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла Сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясында болгъанды.

25.11.2019, 20:13 - Статьи

«Единая Россия» партияны бу кюнледе Москвада болгъан XIX съездине Къабарты-Малкъарны делегациясы да къатышханды. Анга регионну оноучусу Казбек Коков башчылыкъ этгенди.

25.11.2019, 20:00 - Статьи

Кёп болмай нальчикчиле жолланы бир-бир жерлери асыры  тозурагъандан къоркъуулу  болгъанларына Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ)  Къабарты-Малкъарда бёлюмюне тарыкъгъандыла.

25.11.2019, 19:58 - Статьи

Беш кюнню ичинде Нальчик  "Южная сценагъа"  къонакъбайлыкъ этгенди.  Ол 17 ноябрьде  Али Шогенцуков атлы  Къабарты къырал драма театрда башланнганды, бошалгъан да анда этгенди. 

25.11.2019, 19:57 - Статьи

Уллу Хорламны 75-жыллыгъын белгилеуню чеклеринде Бахсан районда  115-чи Къабарты-Малкъар атлы дивизияны эсгериу ишле бардырылгъандыла.  Ол санда 910-чу айтхылыкъ бийикликге атла бла чыгъыу болгъанды.

Последнее


Миллет проектлени регионлада толтурууну амалларын сюзгендиле

Тюнене Москвада  Россейни Президентинде Стратегия айныу эмда миллет проектле жаны бла советни президиумуну жыйылыуу болгъанды. Аны РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев бардыргъанды. Анга видеоконференция халда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.                 

Антларына кертичиликлери, кишиликлери да унутуллукъ тюйюлдю

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда право низамны сакълаучу органлада къуллукъ борчларын толтура ёлгенлени эсгериу жумушла барадыла. КъМР-ни Башчысы Казбек Коков аны бла байламлы Обращение этгенди.

Тынгылы жолла – туризмни эм саулай экономиканы айнытыуну себеби

«Къоркъуусуз эмда качестволу автомобиль жолла» деген миллет проектни чеклеринде быйыл Шимал Кавказда не зат этилгенини биринчи эсеплерин бу кюнледе Пятигорскеде бардырылгъан кенгешде чыгъаргъандыла.

Аны кёргенле, анга тюбегенле да, къайгъыларын унутуп, насыплы болгъандыла

Тюрлениулени
кезиуюне тюшген сабийлиги

Уллу поэтни чыгъармачылыгъында Кавказ фольклорну шартлары

 Кавказны Михаил Лермонтов гитчелигинден окъуна иги таныгъанды. Бу жерлени  ыннасы бла кёп кере жокълагъаны себепли, ол мында жашагъан халкъланы жырлары, мифлери, жомакълары бла тынгылы шагъырей болгъанды. Аны  къой,  ол кесини чыгъармачылыгъында ала бла хайырланнган да этгенди.

Сёлешиуню ёзек темасы – суу бла жалчытыуну регион программаларына къырал болушлукъ тапдырыу

Москвада РФ-ни табийгъат байлыкъла эм экология министри Дмитрий Кобылкин бла КъМР-ни Башчысы Казбек Коков суу бла жалчытыуну регион программаларына къыралны жанындан не болушлукъ этилирге боллугъуну юсюнден сёлешгендиле.

Поэтни огъурлу бети, экрандан къарап, келгенлени жюреклерин жарытып тургъанды

Бу кюнледе бизни республикада КъМР-ни халкъ поэти, РСФСР-ни М. Горький атлы къырал саугъасыны лауреаты, Социалист Урунууну Жигити Алим Кешоковну 105-жыллыгъына аталып, Россейни бла Къабарты-Малкъарны культура министерстволары бирге къурагъан «Намысны атлысы» («Всадник чести»)  деген халкъла аралы фестиваль барады.

Журналистлеге – махтау эмда бюсюреу къагъытла

КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла  министерствосунда бу жолча кёп журналист  бир заманда  да жыйылгъан болмаз. Ала не хыйсапдан чакъырылгъанларын ангылата,  ведомствону  пресс-службасыны  башчысы  Тимур Арамисов былай дегенди: «Сиз бизде бардырылгъан битеу ишлени  жамауатха заманында эмда тынгылы билдирип  турасыз.

Сейирлик, къууанчлы эмда шуёхлукъ халда

Бу кюнледе Прохладный шахарда 254-жыллыгъы бла байламлы байрам ётгенди. Тёреде жюрюгенича, ол кюндюз сагъат онда ара майданда башланнганды. Къонакълагъа деп анда къазакъ арбазла, предприятияланы продукцияларыны, билим бериу эмда культура учрежденияланы келечилерини чыгъармачылыкъ ишлерини кёрмючлери  къуралгъандыла,

Баш дерс – биригип, мамырлыкъны, тынчлыкъны, келишиулюкню къаты сакълау

Шёндюгю 18-20-жыллыкъ жаш адамла 2005 жылда октябрьде Нальчикде болгъан ишлени юслеринден жаланда таматаланы сёзлеринден биле болурла. Насыпха, аланы асламы ол кюнледе республиканы ара шахарында баргъан чачдырыуланы, атышыуланы кёрмегендиле. Мындан ары да ала мамыр, ырахматлы, айныгъан республикада жашарларын тежейбиз.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS