19.01.2021, 08:36 - Статьи

Москвагъа ишчи жолоучулугъуну эсеплерине кёре Казбек Коков КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни транспорт эм жол мюлк министри Аслан Дышеков, КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министрни къуллугъун толтургъан Анзор Езаов бла кенгеш бардыргъанды.

19.01.2021, 08:35 - Статьи

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда COVID-19 жукъгъан ауруугъа къажау прививкала юч пунктда - Нальчикде экинчи номерли республикалы больницада  эмда биринчи номерли поликлиникада,  Нарткъалада районла аралы кёп профильли (ММЦ) больницада этиледиле.

19.01.2021, 08:34 - Статьи

Жангы жылгъы байрамланы кезиуюнде «Эльбрус», «Архыз» эм «Ведучи» курортлада 100 минг адам солугъандыла.

19.01.2021, 08:33 - Статьи

 Къабарты-Малкъарда, Шимал Осетия-Алания  Республикалада эм Ставрополь крайда жашагъанланы тилеклери бла быйыл электропоезд маршрут жангыдан ишлеп башлагъанды,  деп билдиредиле  КъМР-ни Транспорт эмда жол-мюлк министерствосуну пресс-службасындан.    

16.01.2021, 09:00 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-де Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды. Аны РФ-ни Правительствосуну башчысыны орунбасары Марат  Хуснуллин бардыргъанды. 

16.01.2021, 08:59 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Instagram страницасында «Камаз-мастер» команданы, аны таматасы Владимир Чагинни Сауд Аравияда ётген «Дакар» эришиуде жарыкъ хорламлары бла алгъышлагъанды.

16.01.2021, 08:58 - Новости

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Москвагъа ишчи жолоучулугъуну чегинде «НМИЦ радиологии» ФГБУ-ну генеральный директору, Россейни Саулукъ сакълау министерствосуну тамата онкологу академик Андрей Каприн бла жолукъгъанды. Тюбешиуге КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов да къатышханды.

Последнее


Республикагъа коронавирус жукъгъан ауруугъа къажау вакцина жетдирилгенди

Къабарты-Малкъаргъа коронавирусха къажау «Гам-ковид-вак» вакцинаны 200 дозасы келтирилгенди. Энтта 509-сун сакълайдыла. «Спутник V» сатыу марканы COVID-19 ауруугъа къажау векторлу вакцинасы Россейни Минздравыны «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» ФГБУ-су Россейни Миноборонасыны «48-й ЦНИИ» ФГБУ-су бла бирлешип жарашдырылгъанды.

Энтта да профилактика мадарланы къаты тутаргъа чакъыргъандыла

Коронавирусну профилактикасы эм аны жайылыууна къажау оператив штабдан белгили этгенлерича, пандемияны аллындан бери Къабарты-Малкъарда COVID-19 жукъгъанланы саны   13797  адам болгъанды. Ахыр ыйыкъда бир кюннге жукъгъанланы саны жюзге жетгенди. Ол санда  тюнене ол 102 инсанда ачыкъланнганды.  

Омбудсменни борчлары, ишини гарантиялары

Республиканы законла чыгъарыучу органыны президиумуну кезиулю жыйылыуу видеоконференция амал бла  бардырылгъанды. Аны повесткасы кенг болгъанды: депутатла къыркъдан аслам сорууну сюзгендиле. Аны ача, Парламентни спикери Татьяна Егорова  Юристлени кюню бла алгъышлагъанды. Бу усталыкъны сайлагъанлагъа жетишимле, профессионал ёсюу тежегенди. 

Къошакъ билим бериуню – шёндюгю излемлени даражасына

КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда республикада хунерли сабийле бла ишни къураугъа эмда къошакъ билим бериуню айнытыугъа жораланнган жыйылыу болгъанды.

Бир кюннге жюз адам ауругъанды

Пандемияны аллындан бери COVID-19 жукъгъанланы саны 13,5 мингден озгъанды. Коронавирусну профилактикасы эм аны жайылыууна къажау оператив штабдан белгили этгенлерича, бюгюнлюкде вирусдан  13594  адам ауругъанды.  Ол санда тюнене ол 101 инсанда ачыкъланнганды.  

Жаш композиторгъа – ыразылыкъ бла махтаулукъ

Россейни Композиторларыны союзуну Жаш тёлю бёлюмюне («МолОт») быйыл 10 жыл толады. Бек биринчиден, ол алгъыннгы Совет Союзну республикаларында жашагъан фахмулу жаш адамланы бирикдириу мурат бла къуралгъан эди. 2016 жылда «МолОт» Россейни Музыкалы союзуна да киргенди. 

Хычинле – къыралны тауушлукъ ашарыкъларыны тизмесинде

Эки ай чакълы бардырылгъан "Вкусы России" деген битеуроссей конкурсну ахыр эсеплери чыгъарылгъандыла. Анга къыралыбызны субъектлеринден аламат аш-суу продукция кёргюзтюлгенди. Къабарты-Малкъардан конкурсда къарачай-малкъар хычинле да кёргюзтюлгендиле.

Энди инсанланы эркинликлери, онглары бютюнда кенг, артыкъда ышаннгылы

Россейни Конституциясына Адамны эркинликлери жаны бла битеулю декларацияны кёп жорукълары кийирилгендиле. Аны ООН 1948 жылда 10 декабрьде къабыл этгенин белгилерчады. Эки документ да гражданны эркинликлерин бла праволарын сакълауда артыкъда магъаналыдыла. 

Пандемия неге да кесини белгисин салгъанды, болсада бюджет социал магъаналыды

КъМР-ни Парламентини депутатлары 2021 жылда эмда 2022-2023 план кезиуде республиканы бюджетини проектин биринчи окъулууда сюзгендиле. Ары дери уа  документ жамауат тынгылаулада  тинтилгенди.

Энергетиклеге – энтта да 57 жангы машина

«Россети Шимал Кавказ» компаниядан «Каббалкэнерго» предприятиягъа бу кюнледе 57 жангы машина берилгенди. Аланы ачхычларын къууанчлы жыйылыуда предприятияны келечисине тутдургъандыла. Бу ишге компанияны тамата инженери Виктор Абаимов, Къабарты-Малкъарны промышленность, энергетика эм сатыу-алыу министри Шамиль Ахубеков да къатышхандыла, деп билдиргендиле «Каббалкэнергодан».

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS