19.08.2020, 20:30 - Статьи

КъМР-ни Башчысы К.В. Коков  Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъарны Терроризмге къажау комиссиясыны бла Оператив штабыны жыйылыуларын бирге бардыргъанды. Аны ишине КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы А.Т., КъМР-де баш федерал инспектор Т.М.

17.08.2020, 19:57 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков бу кюнледе республиканы Бахсан эмда Элбрус районларын жокълагъанды. Бек алгъа ол Атажукинода ремонту быйыл майда башланнган машина жол не халда болгъанына къарагъанды.

10.08.2020, 19:55 - Статьи

9 августда Белоруссияда президент айырыула бардырылгъандыла. Ол кюн 20.00 сагъатха   айырыучуланы 84,05 проценти къол кётюргенди. Шёндюгю къырал башчы  Александр Лукашенко жанлы болгъанларын аланы 80,23 проценти билдиргенди.

07.08.2020, 18:28 - Статьи

Бу кюнледе Къабарты-Малкъаргъа РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары – РФ-ни Президентини Узакъ  Восток федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Трутнев келгенди.

30.07.2020, 21:03 - Статьи

Россейни Президенти Владимир Путин видеоконференция халда РФ-ни Правительствосу эм субъектлени таматалары бла кенгеш къурагъанды. Аны темасы  къыралда санитар-эпидемиология болум эм саулукъ сакълау системаны кюз-къыш кезиуге хазырлыгъы болгъанды.

27.07.2020, 20:39 - Статьи

КъМР-ни Башчысы К. В. Коков «Хаймаша» жайлыкъда Правительствону келечилери эмда муниципалитетлени башчылары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз малчылыкъны айнытыуну, тау жайлыкъланы бютюн файдалы хайырланыуну юслеринден баргъанды.

22.07.2020, 20:11 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Коронавирус жукъгъан аурууну профилактикасы эм жайылыууна контроль этиу жаны бла оператив штабны жыйылыуун видеоконференция амал бла бардыргъанды.

Последнее


Жоюлгъан жигитлени эсгергендиле, гюлле салгъандыла

Ата журтну къоруулаучуну кюнюнде Нальчикде «Махтаулукъну Ёмюрлюк оту» эсгертмени къатында митинг ётгенди.

Магъаданны тёрт кере депутаты

Къадар дегенинг сейирди. Къайры элтмейди, къайры жетдирмейди. Ахшы муратла салып, бюгюн былайда турсанг, тамбла уа арталлыда сагъыш этмей тургъан жеринге жол чыгъарып къояр.
Тёбен Чегемден Гочияланы Ибрагимни умуту да алгъа башха эди. Элде школну бошап, шофёр усталыкъ алгъандан сора аскерге барып, инсан борчун толтуруп къайтады.

Бетлеринден жылыу ургъанлай турады

Огъурлу ынна… Бу сиз кёрген суратха тюз, терс эсем да, билмейме, болсада аллай атны эрттеден бергенме. Анга алай айтып къарай, туугъан элимде, бирси жерледе да таныгъан, билген аммаларымы эсге тюшюреме.
Аны юсюнде Апсууаланы Сурат Ахматовна 1909 жылда туугъанды деп жазылыпды. Андан сора ол кимди, аланы къызларымыды, келинлеримиди, бюгюнлюкде саумуду, билмейме.

Сёлешиуню магъанасы – улоуну объектлерин бла инфраструктурасын террорчулукъ къоркъууладан къоруулау

Къабарты-Малкъарны Башчысы К.В.Коков  КъМР-ни Терроризмге къажау комиссиясыны жыйылыуун бардыргъанды.

Уллу махтаулукъгъа тийишли огъурлу ынна

Бу кюнледе Хушто-Сыртда жашагъан Жолабланы Нюржан, Гыжгыланы Къаншауну къызы, кесини 100-жыллыгъын белгилегенди. Аны алгъышларгъа Чегем районну администрациясыны башчысыны биринчи орунбасары Жанкишиланы Жагъафар, РФ-ни Пенсия фондуну Чегемдеги бёлюмюню таматасыны орунбасары Аслан Шортаев, элни башчысы Тохаланы Кяман, жууукъ-ахлу, къоншула келген эдиле.

21 февраль – Ана тиллени халкъла аралы кюню Женгил мадарланы излей, тамблагъы жаш тёлюню жууукъсуз-тенгсиз этмейик

ЮНЕСКО-ну 1999 жылны 17 ноябринде бардырылгъан Генеральный конференциясында 21 февраль Ана тиллени халкъла аралы кюнюне саналлыгъы билдирилген эди. 2010 жылда уа сагъынылгъан организация 136 тилни тас бола тургъанланы санына кийирип, атлас къурагъанды. Ары дери уа ол аны электрон тюрлюсюн хазырлагъан эди (2009ж.).

Туризмни терк айнытыууну жолларыны юсюнден оюмларын ачыкъ айтхандыла

КъМР-де тау-лыжа спортну айнытыу жаны бла республикалы закон къалай толтурулгъанын Парламентни президиуму Элбрус районда Тегенекли элде «правительстволу сагъатны» чеклеринде сюзгенди. Кенгеш тийишли комитетни башламчлыгъы бла бардырылгъанды.

Батыр аскерчи, айтхылы акъылман, таныгъыулу, даражалы инсан

                                                                            Кеси къарыуу бла окъуу
Озгъан  къайгъылы  жылланы шагъатларына къарай, сейир этесе адамны кючюне, тёзюмюне. Къаллай урушну хорлап чыкъдыла, къаллай къыйынлыкълагъа чыдадыла. Къурчдан  да къаты адамла деригинг келеди.

Тюзетиу ишни тюрлю-тюрлю амалла бла игилендириуге алланып

ФСИН-ни КъМР-да Управлениясыны коллегиясында озгъан жылны эсеплери чыгъарылгъандыла, жангы борчла белгиленнгендиле. Ведомствону башчысы Аслан Лихов докладын быллай билдириуден башлагъанды: аманлыкъ ишлери ючюн тутулгъанланы саны - 9,1 процентге, эркинликлери сыйырылмай  жууапха тартылгъанла да 0,9 процентге аз болгъандыла.

Тюзетиулени сюзюу, башламчылыкълагъа къарау

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда 20-дан аслам соруугъа къаралгъанды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS