18.01.2019, 21:49 - Статьи

Тюнене Къабарты-Малкъаргъа Россей Федерацияны Шимал Кавказны ишлери жаны бла министри Сергей Чеботарев иш бла келгенди.

18.01.2019, 21:47 - Статьи

Аты тарыхыбызда къалгъан таулуланы бири – жамауат эм саясат къуллукъчу, жарыкъландырыучу, адвокат, офицер, тау бий Шаханланы Абайны жашы Басият (Борис Александрович Шаханов) туугъанлы бу кюнледе тамам 140 жыл толады.

16.01.2019, 20:28 - Статьи

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ-ни) регион исполкомуну таматасы Евгений Бакаев бла тюбешгенди.

14.01.2019, 21:22 - Статьи

Каменномостскоеде  кёпден бери тынгылы ремонт этилмеген Маданият юй  толусунлай жангыртылгъанды.

14.01.2019, 21:20 - Статьи

Черек районну жер-жерли администрациясыны башчысы Муртазланы Борис, аны орунбасары Къазийланы Анатолий  эмда  ветеран организацияны таматасы  Чеченланы Георгий кёп болмай Уллу Ата журт урушха къатышхан, жигер уруннганы бла да намыс-сый тапхан  Улбашланы Хусейни жокълагъандыла, деп билдиргендиле б

14.01.2019, 21:18 - Статьи

Быйыл къыш солуу кюнледе  Къабарты-Малкъарда 63 минг адам солугъанды. Былтыр бла тенглешдиргенде, ол он процентге кёпдю. Туристлени асламысы  - 54 минг адам - Элбрусну сайлагъандыла.

14.01.2019, 21:16 - Статьи

Алгъаракълада басмадан Гуртуланы Оюсну «Биз Холамданбыз» деген аты бла жангы китабы чыкъгъанды. Анда хапар ол элден келип, Акъ-Сууну къурагъанланы юслеринден барады.

Последнее


Ишчи усталыкъланы даражаларын кётюре

Элбрус районда регионла аралы колледжни (ЭРК) студентлери,  производстводан мастерле эм преподавательле  болушуп, профессионал конкурслагъа эмда башха эришиулеге да тири къатышадыла, жетишимле да болдурадыла.

Жаудан артха турмагъанла, окъдан кёзлерин жуммагъанла

Октябрь революциягъа дери 9 декабрь (эски орузлама бла 26 ноябрь) Сыйлы Георгийни жоруна тийишли болгъанланы байрамына саналгъанды. 1769 жылда Екатерина Великая Сыйлы Великомученик эм Победоносец Георгийни аскер орденин тохташдыргъанды. Ол кезиуде уа патчах Россейде ол баш къырал саугъа болгъанды, тёрт даражасы бла.  

Сейирлик музыка бла битеу ДУНИЯны сюйюндюрюп тургъан дирижёр

Совет Союзну, Россейни, Къабарты-Малкъарны да халкъ артисти, СССР-ни, РСФСР-ни, жангы 
Россейни да къырал  саугъаларыны  лауреаты  
Юрий Темиркановха бу кюнледе 
80 жыл толады.

 

Тыйгъычсыз кеслерине тартхан тауушлукъ, деменгили, ташалыкъ таула

Таула бла байламлы проблеманы юсюнден биринчи кере 2002 жылда  Бирлешген Миллетлени Организациясыны (ООН) хауаны тюрленнгенине эм табийгъат салгъан хата-палахлагъа жораланнган конференциясында кётюргендиле. Ол кюнню дунияда   белгилерге оноу  этилгенди. Аны мураты - адам улуну эсин тау тийреледе проблемалагъа бурургъады.

Ахматны суратларын таллинчиле да жаратхандыла

Быйыл  Эстония кесини къыраллыгъыны 100-жыллыгъын белгилейди. Ол байрамгъа Къабарты-Малкъарны делегациясы да чакъырылгъан эди. Аны чеклеринде таллинчиле Байсыланы Ахматны «Эстонлу тиширыу Кавказда» деген сурат кёрмючю эм  дизайнер Ирина Мамбетованы миллет жыйрыкълары бла шагъырейленирге онг тапхандыла. 

Тина Канделаки «Нюр» журналгъа эс бургъанды

Бу кюнледе Грозный шахарда бардырылгъан «Цифровые медиа. Мир без границ» деген фестивальгъа кёп белгили адамла келген эдиле. Аланы араларында белгили журналист, «Матч-ТВ» федерал спорт каналны баш продюсери Тина Канделаки да бар эди. 

Жутлукъ жутхан Хажибекир

Адам кёп ахча ишлеп,  жарыкъ жашасамы иги болур огъесе кеси кесинден къызгъанып, не тынгылы ашамай, не ариу киймей турсамы, ол ёлгенден сора уа аны ахчасы ючюн жууукъ-ахлулары бир бирлери бла жау болсаламы тапды? Шёндюгю дунияда ата- анадан къалгъан мюлк ючюн сабийле сюдлеге киргенлерин кёребиз кёп кере. 

Нек болду жашауубуз - мутхуз, мудах, муратсыз

Жашауубуз берген бла алгъан, айтхан бла тынгылагъан, ётюрюк къууанч бла кёзбау лакъырда болуп къыйналабыз. Жарсыргъа уа, бир бек жууукъ адамыбыз болмаса, юйреналмайбыз. Олтурабыз ёлюкню къатында, эсибиз узакъ кетип, ауушхан бла ариу айырылалмай, уяла. Ол кёз туурабыздан узайгъанлай а, ачыкъ хапаргъа болабыз.

Келир жылны бюджетини файдалары къоранчларындан эсе асламдыла

КъМР-ни Парламентини кезиулю жыйылыуунда  2019 жылда эмда 2020-2021 план кезиуде республиканы бюджети биринчи окъулууда къабыл кёрюлгенди, элле бла муниципалитетле  тамамларгъа борчлу болгъан жумушланы юлешиуню низамы тюрлендирилгенди эмда къыралны чеклерини тийрелеринде регионланы тыш къыралла бла байламлыкъла жюрютюуню жорукълары тохташдырылгъандыла.

Тындырылгъан жумушланы эсеплегендиле, мындан ары да жетишимле тежегендиле

Россейни илмула академиясыны Къабарты-Малкъарда арасы бу кюнледе кесини 25-жыллыкъ юбилейин белгилейди. Анга жораланнган жумушла бир ыйыкъны ичинде Нальчикде бардырыллыкъдыла, ол санда кёрмючле, илму конференцияла бла семинарла. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS