14.10.2019, 20:02 - Статьи

Тюнене Москвада  Россейни Президентинде Стратегия айныу эмда миллет проектле жаны бла советни президиумуну жыйылыуу болгъанды. Аны РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев бардыргъанды.

14.10.2019, 20:01 - Статьи

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда право низамны сакълаучу органлада къуллукъ борчларын толтура ёлгенлени эсгериу жумушла барадыла. КъМР-ни Башчысы Казбек Коков аны бла байламлы Обращение этгенди.

11.10.2019, 20:11 - Статьи

Москвада РФ-ни табийгъат байлыкъла эм экология министри Дмитрий Кобылкин бла КъМР-ни Башчысы Казбек Коков суу бла жалчытыуну регион программаларына къыралны жанындан не болушлукъ этилирге боллугъуну юсюнден сёлешгендиле.

08.10.2019, 12:45 - Статьи

Москвада «Лидерчилик эмда регионланы айныулары» билим бериу программаны экинчи кесегини чеклеринде оноучуланы проектлерин къоруулау болгъанды. Анга аталгъан жыйылыугъа  КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

08.10.2019, 12:42 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Кёп жумушла тамамлагъаны арасында (МФЦ) бет жарыкълы ишлеген специалистлени республиканы Экономиканы айнытыу министерствосуну сыйлы грамоталары эм ыразылыкъ къагъытлары бла саугъалагъандыла.

08.10.2019, 12:41 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Экспортха себеплик этиу арасы республикада предпринимательлеге озгъан айда талай белгили кёрмючлеге къатышыргъа онг бергенди. Биринчи экиси - «WorldFood Istanbul-2019» эмда «Food Istanbul Expo-2019» - Тюркню ара шахары Стамбулда ётгендиле.

08.10.2019, 12:38 - Статьи

Аш-суу, кёгет, 
жемиш да - элпек

Последнее


Проектлерин къоруулагъандыла, билимлерин ёсдюргендиле, жангы шуёхла тапхандыла

Шимал Кавказны жаш тёлюсюню «Машук-2019» онунчу форумуну биринчи смени бошалгъанды. Ол «Профессионалы РФ» деген темагъа аталгъанды. 

Бюджетни файдасы ёседи, борчу азаяды

Премьер-министр Мусукланы Алий Къабарты-Малкъарны Правительствосуну кезиулю кенгешин бардыргъанды. Анда министерстволаны бла ведомстволаны ол неда бу ишлени, жумушланы эмда борчланы тамамлау бла байламлы оюмлары сюзюлгенди эмда ала бегимлеча къабыл этилгендиле.

Он рекорд тохташдырылгъанды

Кёп болмай Къарачай-Черкесде Гум-Башы ауушда, КъЧР-ни  Физкультура эм спорт министерствосу бла  «Кючлю Россей» деген Битеуроссей спорт къымылдау къурап, «Дуния рекордланы фестивали» бардырылгъанды. Анда къарачай халкъны келечилери 10 дуния рекорд тохташдыргъандыла.

ЖИГЕРЛИКНИ, таза ниетлиликни, халаллыкъны ДА ЮЛГЮСЮ

Малкъар халкъны айтхылыкъ жашы Социалист Урунууну Жигити 
Аттоланы Салих туугъанлы бу кюнледе 95 жыл болады

 

Къачан, къайда да аны айырмалыгъы кёзге уруннганды

Кёп къалмай жарым ёмюр бир ишге къуллукъ этген алай  тынч   тюйюлдю, болсада ол сыйлыды. Гергъокъланы Жашкону жашы Исмайыл "Коммунизмге жол", ызы бла уа "Заман" газетде  аллай бир жылны бет жарыкълы ишлеп, солуугъа алай  чыкъгъанды. Андан сора да, бир номерин  къоймай алып, окъуп тургъанды. 18 августда  анга 80 жыл толлукъ эди. 

Хар тюбешиу - энчиди, къууанчлыды, хайырлыды

Алгъаракъда Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде Санкт-Петербургда къырал филармонияны академиялы симфония оркестрини баш дирижёру, СССР-ни халкъ артисти, СССР-ни эки Къырал саугъасыны лауреаты,  РСФСР-ни М. Глинка атлы Къырал премиясыны иеси, РФ-ни Къырал саугъасыны лауреаты Юрий Темирканов республиканы  илму эм чыгъармачылыкъ интеллигенциясыны келечилери бла тюбешгенди.

Бызынгы сюйдюргенди кесин америкалылагъа

Холам–Бызынгы ауузун бир кере кёрген, бери къайтмай къалмаз. Биз, турист къауум, жолгъа атланабыз. Араларында мен жангыз  журналистме, башхала  уа Америкадан келген къонакъладыла. Ала  халкъыбызны тарыхын билирге сюедиле, жолда кёчгюнчюлюкню юсюнден сорадыла. Мен алагъа алгъаракъда Америкадан Малкъаргъа келип тынгылы тинтиу ишле бардыргъан алим Карен Бейкерни юсюнден да айтама.  

Ол неден да тауланы мажал кёргенди

Гюлюйланы Алийни жашы Абдуллахны, Элбрусда бийик-тау излеу-къутхарыу  отрядны таматасыны аты, бизге, тыш къыралдан келген  тёппелеге чыгъыучулагъа да белгилиди. Профессиналлыгъы ючюн анга «Халкъла аралы къутхарыучу», «Россейни сыйлы къутхарыучусу» деген  даражалы атла да берилгендиле.  Ол кёп кере Россейни МЧС-ини  майдаллары эм кёкюрекге тюйрелиучю белгилери бла саугъаланнганды.

Шахар бла шагъырейленнгендиле, дюгер хычинле бла сыйланнгандыла

Нальчик шахарны Тиширыуларыны совети Шимал  Осетия-Аланияны ара шахарына  жолоучулукъ къурагъанды.  Битеу да он адам болуп Владикавказны эм ариу жерлерин кёргендиле. 

Байрам жарыкъ, шарайыпсыз ётерча

Биринчи сентябрьде  Къабарты-Малкъарда мингле бла сабийле школгъа барлыкъдыла. Аны бла байламлы жыл сайын   бир-бир ведомстволаны келечилеринден къуралгъан ишчи къауумла районлада мектеплени жангы окъуу жылгъа къалай  хазырлыкъларына   къарайдыла.  

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS