25.02.2020, 20:01 - Статьи

Ата журтну къоруулаучуну кюнюнде Нальчикде «Махтаулукъну Ёмюрлюк оту» эсгертмени къатында митинг ётгенди.

19.02.2020, 20:02 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы К.В.Коков  КъМР-ни Терроризмге къажау комиссиясыны жыйылыуун бардыргъанды.

12.02.2020, 20:02 - Статьи

КъМР-де тау-лыжа спортну айнытыу жаны бла республикалы закон къалай толтурулгъанын Парламентни президиуму Элбрус районда Тегенекли элде «правительстволу сагъатны» чеклеринде сюзгенди. Кенгеш тийишли комитетни башламчлыгъы бла бардырылгъанды.

03.02.2020, 20:35 - Статьи

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда 20-дан аслам соруугъа къаралгъанды.

31.01.2020, 20:14 - Статьи

КъМР-ни Парламентини жаз сессиясыны биринчи жыйылыуунда законла чыгъарыучу органнга кирмеген политика  партияланы келечилери республикада демография болумну игилендириуню амалларын кёргюзтгендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

24.01.2020, 20:34 - Статьи

Тюнене КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосуна 30-гъа жууукъ техника берилгенди. Ауур жюклю КамАЗ-ла,  тракторла,  экскаваторла,  УАЗ машинала да агъачланы от тюшюуден сакълауда хайырланыллыкъдыла.

20.01.2020, 21:00 - Статьи

КъМР-ни Парламентини жаз сессиясы башланнганды. Аны чеклеринде законла чыгъарыучу баш органны президиумуну биринчи жыйылыуу ётгенди. Аны спикерни орунбасары Жанатайланы Салим бардыргъанды.

Последнее


Казбек Коков даражалы халкъла аралы форумну пленар кесегине къатышханды

Тюнене Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Транспортну ыйыгъыны чеклеринде бардырылгъан «Россейни транспорту» деген халкъла аралы форумну пленар кесегине къатышханды.

Бюджетни иги кесеги социал жумушлагъа бёлюнюрюкдю

КъМР-ни Парламентинде жамауат тынгылаулада келир жылгъа эмда 2021-2022 жылланы  план кезиуюне  республикалы бюджетни   проекти тинтилгенди. Тёреде болуучусуча, баш финанс документ къалай къуралгъанын сюзерге законла чыгъарыучу, толтуруучу, жер-жерли власть органланы келечилери, надзор эм контроль тамамлаучу структураланы, жамауат организацияланы къуллукъчулары да чакъырылгъандыла.

«Муратым – хар тау элни юсюнден фильмле алдырыргъады»

Эсигиздемиди,  "Москва слезам не верит" деген суратлау фильмде  телеоператор Рудольф, усталыгъына махтанып, былай айтхан эди: "Бир зат да боллукъ тюйюлдю - кино, театр, китап, газет да. Жаланда - телевидение". Болсада ол   келир заманда не боллугъун артыкъ билалмагъанды. Энди жангы информация амалла  чыкъгъандыла.

Тюрлю-тюрлю амалла бла кёп затха тюшюндюргендиле

Къабарты-Малкъарда, Россейни башха регионларындача, Пенсия фонд (ПФ) жарыкъландырыуну кюнюн бардыргъанды.

Казбек Коков къауум инсанны айтханларына тынгылагъанды, къуллукъчулагъа тийишли буйрукъла бергенди

Тюнене КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Къабарты-Малкъар Республикада Приёмныйинде  республикада жашагъанланы бир къаууму бла тюбешип, аланы тилеклерине бла тарыгъыуларына тынгылагъанды. Жарсыуланы  асламысы уа  къыйын жашау болумгъа тюшгенлеге, кёп сабийли юйюрлеге, саусуз адамлагъа, фатар къытлыкъ сынагъанлагъа  болушлукъ кереклиси бла байламлы эдиле.

Баш ниет - тёгерегингде дунияны тюрленирин сюе эсенг, кесингден башла

Бу кюнледе  Перьмде   доброволецлени халкъла аралы форуму ётгенди. Аны   крайны правительствосу, анда бу къымылдауну айнытыуну арасы, «Шуёхлукъну дефтери»  миллет ассоциация  къурагъандыла. Ишине  уа  регион, федерал эмда  халкъла аралы даражалы жетмиш эксперт къатышхандыла.

Жетишимлилик алгъа талпыннганнга келеди

Кёп болмай Москвада Илму-излем  ядерный университетни (НИЯУ)  биомедицинаны  инженер-физика институтуну таматасыны орунбасары Сергей Климентов Къабарты-Малкъар къырал университетни ректору Юрий Альтудовха  медицина физикадан бакалаврланы  тынгылы хазырлагъанлары ючюн ыразылыкъ письмо жибергенди.  Аны сылтауу уа - КъМКъУ-ну физикадан бла математикадан бакалавриатыны выпускниги   Эфендиланы Къана

ЧЕГЕМНИ ЧУУАКЪ КЁГЮНЮ ТЮБЮНДЕ НАЗМУ БАЙРАМ

2011 жылда Эл-Тюбюнде Къулийланы Къайсынны арбазында «Къайсынны окъуулары»  биринчи кере эшитилгендиле.  Андан бери иги кесек заман ётгенди, ол ариу тюбешиу а тёрели болуп къалгъанды.

Къоллары – алтын, жюреги – халал

Материалны башына мен былай бошдан атамагъанма. Габоланы Мусабий керти окъуна аллайды.  Биринчиден, аны къолундан бир да болмагъанча сейирлик ариу алтын, кюмюш затла чыгъадыла. Экинчиден а, ол чомартлыгъы бла атын айтдыргъанды. Жууукъларын, шуёхларын, танышларын, артыкъда бег а миллетни тарыхын,  культурасын, искусствосун айнытыугъа къыйын салгъанланы сыйларын кётюрюрге бек сюеди. 

Битеу жашауу – адамлагъа игилик этиуню юлгюсю

Табийгъат да 
мудахланнган эди
Алгъаракълада Яникойда  Сарбашланы тукъум жыйылыулары болгъанды. Анда тамата къауум, бирге олтуруп, озгъан заманланы, дуниядан кетген жууукъларын да эсгергендиле.  Магометни  аты  уа терк-терк айтылгъанды. Аны эшитип, ол ким, къаллай адам  болгъанын  билирге  сюйгенме.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS