12.04.2021, 10:11 - Статьи

Юрий Алексеевич Гагарин жаланда 34 жыл жашагъанды, алай кёкге биринчи чыкъгъан, Жер жюзюн туурадан кёрген адамны аты тарыхда ёмюрлеге къалгъанды. Ол аламда 1 сагъат бла 48 минут учханды, алай бу къысха заман аны битеу дунияны, тёлюлени да жигити этгенди.

12.04.2021, 10:10 - Статьи

Юрий Гагаринни аты  аталгъан  "Союз МС-18" кеме кёкге учурулгъанды. Халкъла аралы космос кемеге российли космонавтла  Олег Новицкийни бла Петр Дубровну эмда америкалы астронавт Марк Ванде Хайны жетдиргенди.

06.04.2021, 09:51 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Экономика политика, инновация айнытыу эм предпринимательство жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда республикада сатыу-алыу сфераны  болуму сюзюлгенди.

06.04.2021, 09:50 - Статьи

Республиканы Черек эмда Зольск районлары эрттеден бери да къарындашлыкъ байламлыкъла жюрютедиле. Ала бир бирни жокълайдыла, эки миллетни да арасында шуёхлукъну кючлерча жумушланы да бардырадыла. 

06.04.2021, 09:48 - Статьи

Къабарты-Малкъарны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министри Алим Бербеков, пресс-конференция бардырып  ведомствону былтыргъы ишини эмда быйылгъа борчларыны юсюнден билдиргенди.

06.04.2021, 09:47 - Статьи

Бу  кюнледе Нальчикни къыйыры  бла баргъан «Хасания - Вольный Ауул»  жолну 2,6 километри  чакълы бирине    ремонт этип башлагъандыла.

05.04.2021, 10:28 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Ростелекомну «Юг» регион бёлюмюню вице-президенти Денис Лысов бла тюбешгенди. Сёз КъМР-де телекоммуникация ызланы кенгертиуню юсюнден баргъанды. 

Последнее


Сютню производствосу ёсгенди

Шимал Кавказстатны быйыл биринчи февральгъа чыгъарылгъан эсеплерине кёре, Къабарты-Малкъарны мюлклерини барысында да 274,5 минг тууар саналады. Ол былтыр бла тенглешдиргенде, 102,3 процентге кёпдю. Ийнеклени саны 3,6 процентге ёсюп, 138 минг башха жетдирилгени уа бёлюмге бютюн уллу жетишимди. Къойла бла эчкиледен  да 401 минг барды, неда былтырдан эсе 2,9 процентге аслам.

Тюшген къарны кёплюгю аграрчылагъа болушурукъду

Быйыл Къабарты-Малкъарда сабанлыкълагъа  саулай  281,8 минг гектар жер хайырланыллыкъды, ол толусунлай  былтырны кёрюмдюлерине келишеди. КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну  пресс-службасындан билдиргенлерича, андан   54,7 минг гектар -  кюзлюк эм 227,1 минг гектар  да жазлыкъ сабанлыкълагъа бёлюннгенди.  

Кёчгюнчюлюкде жоюлгъанланы хурметине дууа тутхандыла, бир минут шумсуз тургъандыла, мемориалгъа гюлле салгъандыла

Политика репрессия сынагъан малкъар халкъны мемориалыны аллында 8 мартда халкъ, тёреде болуучусуча,  эрттенликден жыйылып башлагъанды.  77 жыл мындан алгъа  миллетге тюшген зарауатлыкъны, Орта Азиягъа  бла Къазахстаннга  баргъан 18 кюнню бла кечени  эмда киши жеринде жашагъан 13 жылны ичинде ёлгенлени эсгерирге  власть органланы келечилери,   жамауат, жаш тёлю да жыйылгъандыла. 

Сёлешиуню магъанасы – коронавирусну къыралда жайылыуун тохтатыу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияда Жангы коронавирус жукъгъан аурууну тохтатыу эм жайылыууна къажау оператив штабны жыйылыууна къатышханды. Ол видеоселектор амал бла къуралгъанды. Аны РФ-ни Правительствосуну башчысыны орунбасары Татьяна Голикова бардыргъанды. 

Республиканы турист амалларына, курорт тийрени инфраструктурасына къарагъандыла

Къабарты-Малкъаргъа иш бла келген жолоучулугъуну чегинде РФ-ни экономиканы айнытыу министрини орунбасары Сергей Назаров делегация бла Элбрус курортда болгъанды. КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы турист онглары, курорт тийрени инфраструктурасы бла шагъырейлендиргенди.

Регионну социал-экономикасын айнытыуну онглары сюзюлгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла РФ-ни экономика айнытыу министрини орунбасары Сергей Назаров регионну социал-экономика болумун айнытыуну онгларын сюзгендиле. 

Кичи классланы окъуучулары жылы аш-суу бла къалай жалчытылынадыла?

КъМР-ни Парламентини Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери эмда Бюджет, налогла эм финанс рынокла жаны бла комитетлерини кенгертилген жыйылыуларында республикада кичи классланы окъуучуларын жылы аш-суу бла жалчытыу къалай къуралгъаны сюзюлгенди.

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В. Коковну республиканы жамауатына

О б р а щ е н и я сы

Ёмюрде да кечилмезлик ауур аманлыкъ

1944 жылда 20 февральда СССР-ни ич ишлерини наркому Л. Берия Грозный шахаргъа чеченлилени бла ингушлуланы кёчюрюу жаны бла «Чечевица» деген операциягъа кеси башчылыкъ этер ючюн келгенди.

Сёз жашау журтланы ишлетиу жаны бла проектлени юсюнден баргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков видеоконференция амал бла Россей Федерацияда регионланы айнытыу жаны бла Правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды. Аны РФ-ни Правительствосуну башчысыны орунбасары Марат Хуснуллин бардыргъанды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS