14.03.2019, 15:32 - Статьи

Х. М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде,  орус эм битеулю тил билиу кафедраны таматасы, илмуланы доктору Башийланы Къонакъбийни къызы Светлананы башламчылыгъы бла биринчи филология класс ишлегенли эки жылдан атлагъанды.

14.03.2019, 15:30 - Статьи

Догучаланы Локъманны  жашы Магомет къашхатаучуду. Малкъар халкъны кёчюргенде, 5-чи классха бара эди. Ол, эсгериулерин айта, бир кёлю тола, бир бети жарый, жашауунда тюбеген игилени, кёлкъалды болгъан сагъатларында жапсаргъанланы  сагъынады.

14.03.2019, 15:28 - Статьи

Журналист усталыкъны жаланда сейир адамла бла тюбеширге онг бергени ючюн окъуна сюерге боллукъду. Ма энтта мени насыбым тутду. Биягъы бир аламат адам бла шагъырей болдум. Ол Псков областьда Сюд департаментни управлениясыны таматасыды, юстицияны 1-чи класслы къырал советнигиди.

14.03.2019, 15:26 - Статьи

Алгъаракълада РФ-ни Президенти Федерал Жыйылыугъа   Посланиясында окъуу система къаллай излемлеге келиширге кереклисини  юсюнден айтхан эди. Аны бла байламлы биз   Элбрус районда бу жаны бла болумну билир ючюн  билим бериу управленияны таматасы Атаккуланы Нюржан бла ушакъ этгенбиз.    

14.03.2019, 15:24 - Статьи

Москвада ЦСКА-ны спорт единоборствола мекямында «Киокушинкай-каратеден федерацияланы содружестволарыны кубогу» деген III Халкъла аралы эришиу  ётгенди. Анга кёп къыралдан 300-ден аслам къыз бла жаш къатышханды.

05.03.2019, 22:41 - Статьи

Мындан 75 жыл алгъа 8 мартда Къабарты-Малкъарны тарыхында бек бушуулу ишледен бири болгъанды. Уллу аманлыкъчылыкъ этилип, малкъар халкъ зор бла туугъан жеринден кёчюрюлгенди.

05.03.2019, 22:37 - Статьи

Парламентни президиумуну кезиулю жыйылыуунда депутатла 40-гъа жууукъ сорууну сюзгендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Последнее


Айырмалы спортчулагъа – кубокла, майдалла, дипломла

Россейни Олимпиада комитети 10 февральда къыралны битеу регионларында Спортну къыш тюрлюлерини кюнюн белгилегенди. Ол байрам  Сочиде  ХХII Олимпиада эмда ХI Паралимпиада къыш оюнланы 5-жыллыгъына аталып бардырылгъанды.

Жаш алимле къажыкъмай излейдиле, жангы затла жарашдырадыла

Шимал Кавказны жаш алимлерини инновациялы проектлерини онючюнчю кёрмючлери бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетде ачылгъанды. Анга кеслерини ишлери бла жюзден аслам къыз бла жаш къатышханды. Аланы проектлерине къараргъа уа власть органланы къуллукъчулары, башха-башха бизнес структураланы келечилери эм бирсиле да келгендиле.

Таматала хыйлачыланы ыргъакъларына тюшмез ючюн барыбыз да борчлубуз

КъМР-де МВД-да бардырылгъан брифингде полициячыла арт кезиуде  шёндюгю технологияланы хайырланып этилген хыйлачылыкъланы саны ёсгенин билдиргендиле эмда республиканы жамауатын сакъ болургъа, кеслерин аманлыкъчылагъа алдатмазгъа чакъыргъандыла. Жылны башындан бери уа аллай  39 аманлыкъ эсепге алыннганды.

Афган къазауатны жигитлерине аталгъан даражалы турнир

Аскер къол тутушдан регионла аралы турнирге республикадан эмда Шимал Осетия-Аланиядан бла Краснодар крайдан 200-ден  аслам жаш спортчу  жыйылгъанды. Ол шабат кюн Нальчикде кёпфункциялы спорт арада бардырылгъанды эмда совет аскерле Афганистандан интернационал борчларын толтуруп чыгъарылгъанлы 30 жыл толгъанына аталгъанды.

Университетни диплому суралмагъан, алай танг хакъ берген усталыкъла

Алгъын  заманлада бийик билим – ол бийик даражады деген оюм жюрюгенди. Окъуучуланы бюгюнлюкде да  ЕГЭ-ни тап бермесенг, вузгъа кирлик тюйюлсе деп къоркъутургъа кюрешиучюдюле. Ол а, кертиси бла да, алай магъаналымыды?

Не да этип адамларыбызны къолайлыкъларын кётюрюрге борчлубуз

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун толтургъан Казбек Коков Правительствону юйюнде Инвестицияла эм предпринимательство жаны бла советни жыйылыуун бардыргъанды. Анга органны келечилери бла бирге бизнесменле,  шахарланы бла районланы администрацияларыны таматалары да къатышхандыла.

Бирге ишлеуню онглары сюзюлгендиле

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков  Ростех къырал корпорацияны «Росэлектроника» акционер обществосуну баш директоруну орунбасарлары Беккиланы Азрет эмда Олег Жидков бла тюбешгенди.

Кир-кипчикни ташыуда жангы жорукъла сингдириледиле

Къабарты-Малкъарда быйылдан башлап кир-кипчикни ташыу жаны бла жангы система хайырланылып тебирегенди. Аны юсюнден бу кюнледе республиканы Инфраструктура эмда цифралы айныу министерствосунда бардырылгъан кенгешде айтылгъанды.

Хар зат да - келгенлеге таплыкъгъа

Республикалы МФЦ-да аны былтыргъы ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла. Ведомствону башчысы Аслан Афаунов билдиргеннге кёре, хайырланыучулагъа бу кезиуде 350 къырал эмда муниципал жумушла этилгендиле. Аны бла бирге учрежденияны бёлюмлеринде 60-дан артыкъ юридический эмда къошакъ жумуш тамамларгъа боллукъ эди.

«Ёсерге итинеме, бир сагъатны да бош оздурмазгъа кюрешеме»

Малкъарланы Амина КъМКъУ-ну Педагогика институтунда  устаз-психолог усталыкъгъа окъугъанды, бусагъатда уа Социал-гуманитар институтну тёртюнчю курсундады. Дагъыда Нальчикде «Альбион» лингвист арада эм Чегемде «Успех» сабий клубда ишлейди. КъМР-ни Жамауат палатасыны жаш тёлю советине да киреди. Бюгюн ол редакцияны къонагъыды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS