26.05.2020, 20:58 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков видеоконференция амал бла республиканы саулукъ сакълау учрежденияларыны башчылары бла жыйылыу бардыргъанды. Анга Правительствону башчысы Мусукланы Алий, Роспотребнадзорну КъМР-де бёлюмюню таматасы Жирослан Пагов да къатышхандыла.

22.05.2020, 20:55 - Статьи

21 майда РФ-ни Президенти Владимир Путин видеоконференция амал бла Правительствону, федерал органланы келечилери бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз коронавирус жукъгъан ауруу жайылгъан кезиуде билим бериуню болумуну, бу сферада жууукъ кезиуде тамамланыллыкъ жумушланы юслеринден баргъанды.

13.05.2020, 20:18 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене видеоконференция амал бла районланы бла шахар округланы администрацияларыны башчылары бла «муниципал сагъат» бардыргъанды. Анга Правительствону таматасы Мусукланы Алий да къатышханды.

24.04.2020, 19:18 - Статьи

РФ-ни Президенти Владимир Путин 23 апрельде къыралда бек уллу банкланы оноучулары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз пандемияны кезиуюнде инсанлагъа бла экономикагъа болушлукъну, къытлыкъгъа къажау жумушлада банкланы жерини юслеринден баргъанды.

13.04.2020, 19:20 - Статьи

Къабарты-Малкъарда  «Эльбрус» ВТРК-ны тийресинде EL3 эм  EL6 эки канат пассажир жол ишлерге проект-смета документация экспертизаны ётгенди, специалистле аны къабыл кёргенлерине эсеп чыгъарылгъанды.

10.04.2020, 18:57 - Статьи

РФ-ни Президенти Владимир Путин видеоконференция амал бла Правительствону эмда РФ-ни субъектлерини таматалары бла кенгеш бардыргъанды эмда  коронавирус жукъгъан аурууну жайылыуун тохтатыуну амалларын сюзгенди. Анга КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

23.03.2020, 20:27 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Урунуу, социал политика эм саулукъ сакълау комитетини кенгертилген жыйылыуунда «Демография» миллет проектни «Сабий туугъан юйюрлеге ахча болушлукъну юсюнден» республикалы программасы жашауда къалай бардырылгъаны сюзюлгенди.

Последнее


ЭСИБИЗНИ САКЪЛАГЪАН ЭСЛИБИЗ

Сёз Кязимни
юсюнденди

Айтхылы футболчуну сыйын кёргендиле

Нальчикде Т.К. Мальбахов атлы миллет къырал библиотекада айтхылыкъ футболчу Александр Ладинович Апшевни эсгергендиле. Ол кюн ары аны юйюрю, жууукълары, тенглери келгендиле.

Наркотиклени жайылыуларын тыяр ючюн тюрлю-тюрлю мадарланы хайырланыргъа

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъар Республиканы Наркотиклеге къажау комиссиясыны жыйылыуун бардыргъанды.

Огъурлу жумушлагъа, уллу жетишимлеге кёллендириу

РФ-ни Конституциясыны кюнюне жоралап, КъМР-ни Парламентинде окъууда, спортда, жамауат жашауда жетишимли  жаш адамлагъа паспортларын бериу ариу тёреге айланнганды. Тюнене уа 22 жаш бла къыз жашауларында баш документлерин  Парламентни спикери Татьяна Егорованы бла аны орунбасары Мурат Кардановну къолларындан алгъандыла.  

Сёлешиуню къыйматлы соруулары – къалгъан-къулгъанланы жарашдырыу, ипотека, эски юйледен тынгылы журтлагъа кёчюрюу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россейни Президентинде Стратегиялы айныу эмда миллет проектле жаны бла Советни президиумуну жыйылыууна видеоконференция халда къатышханды. Кенгешни Москвада РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев бардыргъанды. Анда сёз «Экология» эмда «Жашау журтла бла шахар болум» деген миллет проектлени юсюнден баргъанды.

Жамауатны бирикдирген, хар инсаннга да шарт низам тохташдыргъан баш жорукъ

Конституция – къыралны баш документиди. Битеу законла, политикалы мурдор, башчылыкъ этиу система да анга таянып жарашдырыладыла. Бюгюнлюкде Россейни баш закону демократияны, жалынчакъсызлыкъны, эркинликни жорукъларында жарашдырылгъанды. Баш магъана инсанланы праволарын сакълаугъа бериледи. Алай быллай Конституция  Россейде жаланда  XX  ёмюрню ахырында къабыл кёрюлгенди.

МУДАХ, ЖАРЫКЪ да АУАЗЛЫ назмучу

Бирден уруннганды, окъугъанды

Иги тюрлениуле бардыла, алай кесигиз да билесиз, энтта тамамланырыкъ жумушла андан да кёпдюле

РФ-ни Президенти Владимир Путин Нальчикде ишчи жолоучулугъуну ахырында КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла ушакъ бардыргъанды.
В.Путин: Казбек Валерьевич, республика къалай жашагъаныны юсюнден айтсагъыз эди.

Казбек Коков КъМР-ни Ич ишле министерствосуну таматасы Василий Павлов бла шагъырейлендириу жыйылыугъа къатышханды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы Ич ишле министерствосуну  жангы таматасы Василий Павлов бла шагъырейлендириу жыйылыугъа  къатышханды. Ол къуллукъгъа РФ-ни Президенти Владимир Путинни Указы бла салыннганды. Жыйылгъанланы министр бла Россей МВД-ны СКФО-да Баш управлениясыны Башчысы Сергей Бачурин танышдыргъанды.

Бизнесде жетишимлеге жетерча не зат керекди?

Адам кесини билимин, хунерлигин жашауда хайырлана билгенини, бизнесде жетишимли болурча неге эс бурургъа кереклисини юсюнден сёлешиннгенди бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни «Халкъ мюлкде планирование эмда прогнозла этиу жаны бла инновацияла амалла» деген илму-излем лабораториясында «Бизнес бла кюрешиу: чурумла, энчиликле, жетишимликни ышанлары» деген ат б

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS