14.10.2019, 20:02 - Статьи

Тюнене Москвада  Россейни Президентинде Стратегия айныу эмда миллет проектле жаны бла советни президиумуну жыйылыуу болгъанды. Аны РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев бардыргъанды.

14.10.2019, 20:01 - Статьи

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда право низамны сакълаучу органлада къуллукъ борчларын толтура ёлгенлени эсгериу жумушла барадыла. КъМР-ни Башчысы Казбек Коков аны бла байламлы Обращение этгенди.

11.10.2019, 20:11 - Статьи

Москвада РФ-ни табийгъат байлыкъла эм экология министри Дмитрий Кобылкин бла КъМР-ни Башчысы Казбек Коков суу бла жалчытыуну регион программаларына къыралны жанындан не болушлукъ этилирге боллугъуну юсюнден сёлешгендиле.

08.10.2019, 12:45 - Статьи

Москвада «Лидерчилик эмда регионланы айныулары» билим бериу программаны экинчи кесегини чеклеринде оноучуланы проектлерин къоруулау болгъанды. Анга аталгъан жыйылыугъа  КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

08.10.2019, 12:42 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Кёп жумушла тамамлагъаны арасында (МФЦ) бет жарыкълы ишлеген специалистлени республиканы Экономиканы айнытыу министерствосуну сыйлы грамоталары эм ыразылыкъ къагъытлары бла саугъалагъандыла.

08.10.2019, 12:41 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Экспортха себеплик этиу арасы республикада предпринимательлеге озгъан айда талай белгили кёрмючлеге къатышыргъа онг бергенди. Биринчи экиси - «WorldFood Istanbul-2019» эмда «Food Istanbul Expo-2019» - Тюркню ара шахары Стамбулда ётгендиле.

08.10.2019, 12:38 - Статьи

Аш-суу, кёгет, 
жемиш да - элпек

Последнее


Табийгъатны тамаша суратлары

Табийгъат да кесича сейир суратчыды. Акъ булутланы жел къуугъан заманда кёкде ненча тюрлю  сыфат  кёресе. Бирлери  чабакълагъа ушайдыла, бирсилери уа къанатлы атлагъа. Иги тюрслеп къарасанг а,  ариу гюлле да эслерсе неда учуп бара тургъан зурнукланы.

Ал жанында - санатор-курорт эм турист комплекслени ишлерин игилендириу

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков республиканы Правительствосуну таматалары бла кенгеш бардыргъанды.  Анда регионну санатор-курорт эм турист комплекслерини ишлерин игилендириу соруула сюзюлгендиле.

Алгъа барыуну жараулу амалы

Ставрополь крайны Пятигорск шахарында жаш тёлюню «Машук» деген онунчу Шимал-Кавказ форуму башланнганды.

Шахар штаб белгиленнген мадарланы контрольда тутады

Республиканы ара шахары,  башха муниципалитетле бла бирге, келир кюз арты-къыш кезиуге хазырланады. Бу ишни чеклеринде не мадар этилгенин Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны башчысыны ЖКХ-ны ишлери жаны бла орунбасары Анзор Ашабоков алгъаракъда республиканы Инфраструктура эмда цифралы айныу министерствосунда бардырылгъан жыйылыуда билдиргенди.

Жерлешлерибизни проектлерине – тийишли грантла

Россейли  басма  органла Кърымда бардырылгъан «Таврида 5.0» культура эм искусство форумну юсюнден билдиргенлей турадыла. Анга фахмулу жаш адамла кеслерини сейир проектлери бла къатышхандыла. Конкурс сменала бла ишлейди. Номинациялада  хорлагъанлагъа грантла бериледиле.

Тюрлю-тюрлю регионлада ётмекни багъасыны башхалыгъы не бла байламлыды?

 Саулай айтханда, быйыл багъаланы ёсюую инфляциядан озмагъанды, дейдиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосунда. Ал тергеулеге кёре, быйыл Россейде 118 миллион тонна мирзеу жыйыллыкъды, ол санда будайдан – 75 миллион тонна. РФ-ни профильли ведомствону специалистлерини оюмларына кёре, ол къыралны  ун тартыучу, ётмек бишириучю эмда мал ашла жарашдырыучу предприятияларыны  излемлерин  жалчытырыкъды.

Гъайыт намазла, алгъышлаула, саугъала, спорт оюнла

11 августда дуния башында битеу муслийманла да Къурман байрамны белгилегендиле. Къабарты-Малкъарда да хар элде, шахарда ол кюннге жарыкъ тюбегендиле. Тёреде болгъаныча, жамауат гъайыт намазны къылыргъа межгитлеге келгенди. 

Аз тюбеген операцияны – республикалы клиникада

Республикалы клиника больницаны торакальный бёлюмюню  хирурглары саусузну бек уллу перикарда кистасын  (кертме тенгли) кетергендиле. Аллай зат медицина практикада эм аз тюбейди.

ФАхмусуна кёре къараучуланы хурметликлери да алай уллу эди

КъМАССР-ни сыйлы артисткасы Махийланы Къубадийни къызы Зоя (Забака) туугъанлы быйыл жюз жыл болады. Малкъар театрны сагъыннганда, мурдорун салгъанланы араларында аны аты унутулмай айтылгъанлай турады.

«Аниматор усталыкъны ёзеги - сабийлеге керти сюймеклик»

Бизни бюгюннгю жигитибиз  хасаниячы жаш  Аттасауланы Аубекирди. Ол, КъМКъУ-ну бошап, къыралыбызны ара шахарына ишлерге баргъанды. Аны  усталыгъы кенг жайылмагъан, алай бек изленнгенди. Ол гитчелени къууандыра, кюлдюре да билген сабий аниматорду. Элге келген кезиую бла хайырланып, мен аны бла ушакъ бардыргъанма.

 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS