10.07.2019, 20:08 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Регламентине тийишлиликде, РФ-ни Федерация Жыйылыууну Федерация Советинде республиканы законла чыгъарыучу органыны келечиси тамамлагъан иши бла  Парламентни жылгъа эки кере шагъырей этерге тийишлиди.  Улбашланы Мухарбий сенатда ишлеген кезиуюнде уа аллай тогъуз отчёт бергенди

10.07.2019, 20:07 - Статьи

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетни тюрлю-тюрлю факультетлерин жаланда ахшы белгилеге тауусхан, вузну жашаууна тири къатышып тургъан, къызыл дипломлагъа тийишли болгъан 563 выпускникни саугъалау къууанчлы  халда  бардырылгъанды.

08.07.2019, 20:54 - Статьи

КъМР-ни Парламентини 5-чи чакъырылыууну ахыргъы жыйылыуунда спикер Татьяна Егорова беш жылны ичинде тамамланнган жумушланы эсеплерин чыгъаргъанды.

08.07.2019, 20:52 - Статьи

Кёп болмай Чегем районну администрациясыны башчысы Артур Текушев,  Пенсия фондну муниципалитетде бёлюмюню таматасы Алим Карданов эллени оноучулары бла бирге   Этезланы Баблинаны -112, Кючмезланы Какайны – 110, Куна Варитлованы  - 105 эм Лёля Кибешеваны 102 жыл толгъаны  бла алгъышлагъандыла.

08.07.2019, 20:51 - Статьи

Былтыр 7 майда къыралыбызны Президенти Владимир Путин «Россей Федерацияны 2024 жылгъа дери миллет эмда стратегиялы борчларыны» юсюнден Указгъа къол салгъанды. Анга тийишлиликде сагъынылгъан заманнга онеки сферада болумну игилендириу жаны бла миллет проектле толтурулуп башланнгандыла.

08.07.2019, 20:51 - Статьи

Жай кезиу – тахта кёгетлени, жемишлени кезиуюдю. Жангы Малкъаргъа жете-жетмез, жол жанында адамла кёп тюрлю затланы ёсдюргенлерин кёрюрге боллукъду. Шёндюледе танг жетген картофну жыйыу барады алайлада. Ниязов Салим да жерни ортакъгъа алып къармашханланы санындады.

08.07.2019, 20:50 - Статьи

Озгъан байрым кюн Къырал концерт залда Юйюрню,  сюймекликни эмда кертичиликни кюнюне аталып, къууанчлы ингир болгъанды. Аны, хар замандача, КъМР-ни тиширыуларыны союзу  къурагъанды.

Последнее


Стендледе - предприятияларыбызны продукциясы

Бу кюнледе  Ялта шахарда «РoсЭкспоКрым 2019». Импортну алышындырыу эмда конкуренциягъа чыдамлылыкъ» деген аш-азыкъ кёрмюч бардырылгъанды. Къабарты-Малкъардан анга «Тейри къылыч» бла «Лиис» предприятияла эмда Хайшат Заптиева таматалыкъ этген элчи-фермер мюлк къатышхандыла.

Алма-Атада жырчыларыбызгъа жарыкъ тюбегендиле

Озгъан ыйыкъда Алма-Ата шахарда "Мир кочевников" деген этнофестиваль бардырылгъанды. Анга къатышыргъа къарачай эм малкъар халкъланы келечилери да чакъырылгъандыла. Халкъыбызны атындан Къазахстаннга жырчыла Жаникаланы Эльдар бла Камиля (Алла Бойченко) баргъандыла. 

Ветераннга - махтау сёзле, саугъала, ариу жырла бла тепсеуле

Озгъан геуюрге кюн  Къашхатауну Маданият юйюнде олтурур угъай да, сюелир жер  окъуна жокъ эди. Ма алай кёп адам келгенди жашаууну 50 жылдан артыгъын жаш тёлюню окъутуугъа бла юйретиуге жоралагъан, Огъары Малкъарны ветеран советине таматалыкъ этип тургъан Къазакъланы Мустафаны жашы Борисни  80-жыллыгъы бла алгъышларгъа.

Комиссияны муратлары уллуду

Быйыл жаз башында «ЖКХ-да жамауат контрольну  миллет арасы» деген коммерциялы болмагъан биригиуню башламчылыгъы бла «Тап  шахар болумну къурау» проектни Россей Федерацияны регионларында бардырыугъа кёз-къулакъ болгъан федерал комиссия  тохташдырылгъанды. Ол  кемчиликлени ачыкълау, гражданлагъа консультацияла бериу эмда аланы арасында ангылатыу иш  бла кюреширикди.

Эм игилени жамауат сайлагъанды

Бу кюнледе Музыка театрда республиканы искусствосун айнытыугъа  къыйын салгъан  эм жетишимлери бла атларын айтдыргъан къызланы бла жашланы араларында бардырылгъан «STAR KBR» деген премияда хорлагъанла  белгиленнгендиле. 

Жаш спортчуланы базыныу атламлары

ХХХ Битеуроссей олимпиада кюннге жораланып, къыралда да спорт эришиуле ётдюрюлгендиле. Бизни республикада ала Нальчикде «Спартак» стадионда, «Ладья» шахмат-шашка клубда бла «Универсальный» спорт комплексде бардырылгъандыла.

Тарыгъыугъа терк окъуна эс бёлюннгенди

КъМР-де Предпринимательлени эркинликлерин къорулау жаны бла  уполномоченный Юрий Афасижев тиширыула тургъан колонияны  жокълагъанды. Аны биргесине  КъМР-де УФСИН-ни башчысыны уголовный-толтуруучу службада адамны эркинликлерин сакълау жаны бла болушлукъчусу, ич службаны подполковниги Текаланы Рита да баргъанды.

«Басиятха» - тюрлю-тюрлю грамотала бла дипломла

Нальчикде 1-чи номерли музыкалы школну Хасанияны Маданият юйюнде филиалы жетишимли ишлеп келгенли иги кесек болады. Анда жашчыкъланы бла къызчыкъланы искусствону кёп тюрлюлерине юйретедиле, ол санда таулу эмда къыл къобузланы согъаргъа, жырларгъа, сурат ишлерге, сахна оюннга, миллет эмда башха тепсеулеге. 

Финанс жумушларынгы банкга бармай тамамларча

Шимал-Кавказ эмда Юг федерал округлада жашагъанла биометрияны энди 65 банкны жети жюзден артыкъ бёлюмлеринде берирге боллукъдула. Аны юсюнден Россейни Банкыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден билдиргендиле.

Сауутланы законсуз жюрютюуню тохтатырча

Полициячыла энчи профилактика операцияны эсеплерин чыгъаргъандыла. Ол сауутланы, окъланы, чачдырыучу затланы законсуз сатыу-алыуну, жюрютюуню тохтатыр мурат бла къуралгъанды, кеси да 6-12 июньда бардырылгъанды. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS