26.05.2020, 20:58 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков видеоконференция амал бла республиканы саулукъ сакълау учрежденияларыны башчылары бла жыйылыу бардыргъанды. Анга Правительствону башчысы Мусукланы Алий, Роспотребнадзорну КъМР-де бёлюмюню таматасы Жирослан Пагов да къатышхандыла.

22.05.2020, 20:55 - Статьи

21 майда РФ-ни Президенти Владимир Путин видеоконференция амал бла Правительствону, федерал органланы келечилери бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз коронавирус жукъгъан ауруу жайылгъан кезиуде билим бериуню болумуну, бу сферада жууукъ кезиуде тамамланыллыкъ жумушланы юслеринден баргъанды.

13.05.2020, 20:18 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене видеоконференция амал бла районланы бла шахар округланы администрацияларыны башчылары бла «муниципал сагъат» бардыргъанды. Анга Правительствону таматасы Мусукланы Алий да къатышханды.

24.04.2020, 19:18 - Статьи

РФ-ни Президенти Владимир Путин 23 апрельде къыралда бек уллу банкланы оноучулары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз пандемияны кезиуюнде инсанлагъа бла экономикагъа болушлукъну, къытлыкъгъа къажау жумушлада банкланы жерини юслеринден баргъанды.

13.04.2020, 19:20 - Статьи

Къабарты-Малкъарда  «Эльбрус» ВТРК-ны тийресинде EL3 эм  EL6 эки канат пассажир жол ишлерге проект-смета документация экспертизаны ётгенди, специалистле аны къабыл кёргенлерине эсеп чыгъарылгъанды.

10.04.2020, 18:57 - Статьи

РФ-ни Президенти Владимир Путин видеоконференция амал бла Правительствону эмда РФ-ни субъектлерини таматалары бла кенгеш бардыргъанды эмда  коронавирус жукъгъан аурууну жайылыуун тохтатыуну амалларын сюзгенди. Анга КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

23.03.2020, 20:27 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Урунуу, социал политика эм саулукъ сакълау комитетини кенгертилген жыйылыуунда «Демография» миллет проектни «Сабий туугъан юйюрлеге ахча болушлукъну юсюнден» республикалы программасы жашауда къалай бардырылгъаны сюзюлгенди.

Последнее


Жамауатны къууанчларын, жараларын да ёз жюрегинден ётдюрюп, сахнагъа чыгъаргъанды

Россейде Театрны жылыны чегинде озгъан ыйыкъда Тырныауузну Къулийланы Къайсын атлы Маданият юйюнде актёр, драматург, поэт, КъМАССР-ни сыйлы артисти  Маммеланы Шакъманны жашы Ибрагимни эсгериу ингир болгъанды. Ол къууанч жыйылыу халкъыбызны айтхылыкъ жашы туугъанлы быйыл жюз жыл толгъаны бла  байламлыды.

Шайырны терен магъаналы, ариу назмулары эшитилгендиле

Долинскде Малкъар халкъ туугъан жеринден зор бла кёчюрюлгенине аталгъан мемориалда КъМР-ни халкъ поэти, РСФСР-ни Къырал саугъасыны иеси Зумакъулланы Танзиляны чыгъармаларын окъуп, школчуланы араларында эришиуле бардырылгъанды. Анга устазланы къаууму да къатышханды.

Парламентни таматасы келгенлеге эс бёлюп тынгылагъанды

КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, «Единая Россия» битеуроссей политика партияны 18-жыллыгъына жораланнган ыйыкъны чеклеринде республикада жашагъанланы бир къаууму бла тюбешгенди.

Миллетлени араларында халлагъа энчи эс бурургъа, аланы игилей сакълауну дайым къайгъысын кёрюрге тийишлиди

Тюнене Нальчикге Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин иш бла келгенди. Ол РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников эм КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла Сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясында болгъанды.

Халкъны бети – адетинде

Ал сёз
Хар миллетни барды эрттеден келген кеси адетлери. Ала,  халкъыбызны къыйматлы жорукъларыча, бюгюнлюкге дери сакъланып келгендиле. Алай жашау жеринде турмайды, тюрлениуле къоша барады. Анга кёре уа - адетлерибизге да. Алай бир-бирлерин унутургъа керек тюйюлдю. Аланы да асламысы тойларыбыз бла байламлыдыла.

Казбек Коков «Единая Россия» партияны Баш Советини къауумуна айырылгъанды

«Единая Россия» партияны бу кюнледе Москвада болгъан XIX съездине Къабарты-Малкъарны делегациясы да къатышханды. Анга регионну оноучусу Казбек Коков башчылыкъ этгенди.

Кемчиликлени тапхандыла, ала къалай кетерилликлерин кёз туурада тутарыкъдыла

Кёп болмай нальчикчиле жолланы бир-бир жерлери асыры  тозурагъандан къоркъуулу  болгъанларына Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ)  Къабарты-Малкъарда бёлюмюне тарыкъгъандыла. Организацияны келечилери  Фурманов, Ногмов, Мечников, Руставели, Осетин, Надречный, Чернышевский эм къарындашла Къушховла атлы орамлада   болуп, кемчиликлени кеслери кёргендиле.   

Азербайджан бла хайырлы байламлыкъла къураргъа алланып

Къабарты-Малкъардан делегация бу кюнледе Москвада бардырылгъан онунчу Россей-Азербайджан регионла аралы форумгъа къатышады.  Программаны ишчи кесегин ача, Россей Федерацияны экономиканы айнытыу министри Максим Орешкин къыралланы араларында байламлыкъланы кючлеуде бу жумушну магъаналылыгъын чертгенди: «Россейни 70-ден артыкъ регионлары Азербайджан бла къаты байламлыкъ жюрютедиле, быллай жыйылыул

Режиссёрла бла артислени усталыкълары тамашагъа къалдыргъандыла

Беш кюнню ичинде Нальчик  "Южная сценагъа"  къонакъбайлыкъ этгенди.  Ол 17 ноябрьде  Али Шогенцуков атлы  Къабарты къырал драма театрда башланнганды, бошалгъан да анда этгенди. 

Жигитлик эмда кюч берген бирлик

Уллу Хорламны 75-жыллыгъын белгилеуню чеклеринде Бахсан районда  115-чи Къабарты-Малкъар атлы дивизияны эсгериу ишле бардырылгъандыла.  Ол санда 910-чу айтхылыкъ бийикликге атла бла чыгъыу болгъанды. Анда уа атлыла, республиканы  муниципалитетлерини асламысыны башчылары, тюрлю-тюрлю министерстволаны бла ведомстволаны келечилери да митингге эмда гюлле салыугъа къатышхандыла.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS