15.05.2019, 12:18 - Статьи

Балтиканы тенгиз авиациясыны айтхылыкъ лётчиги Байсолтанланы Юсюпню жашы Алимге быйыл 100 жыл толлукъ эди.  Анга Совет Союзну Жигити деген сыйлы ат урушну бек къыйын, аскер саугъала алай кёп берилмеген 1942 жылда октябрьде аталгъанды.

15.05.2019, 12:11 - Статьи

Байсолтанланы Алимни  эгечини жашы Мызыланы Таубий ахыр 30 жылны жигит  жууугъуну жашауун, аны урушда тарыхын тинтиу бла кюрешеди. Кёп шартла жыйышдыргъанды, аланы  «Алим Байсултанов – легенда Балтики» деген сейир китапда   басмалагъанды.

15.05.2019, 12:08 - Статьи

Атамы сый-даражасына тийишли болалгъаныма ийнанырыгъым келеди, авиацияда отуз сегиз жыл къуллукъ этгеним бла Ата журтуму игилигине юлюшюмю къошалгъан болурма.

15.05.2019, 12:06 - Статьи

Совет Союзну Жигити деген ат берилгенде Алимге жаланда  23 жыл толгъанды.  Былай алып къарагъанда, ол бек жаш адам болгъанды. Жигит болуп къалмайдыла, жигитлей туугъан этедиле, деген сёзле тюз болурла, баям.

15.05.2019, 12:04 - Статьи

Малкъар халкъны махтаулу жашы Байсолтанланы Алимни сыфаты ёмюрден ахыргъа дери да мени эсимден кетерик тюйюлдю. Бийик ёсюмлю, кенг жауурунлу... Ол манга бюгюн да кёз аллымда тургъанча кёрюнеди.

15.05.2019, 12:03 - Статьи

Балтий флотну Н. деген аэродромунда юч антлы шуёх, юч жарыкъ кёллю улан – лейтенантла Кузнецов, Кулешов, Байсолтан улу.  Ала жаланда учаргъа керекли белги аслам заманны берилмей турса мудахланадыла. Ол кезиуде жашланы халлери тюрленеди.

15.05.2019, 11:58 - Статьи

Къыралыбызны хар къалайындача, республикабызны школларында да абадан тёлюле мурдорларын салгъан тёреле,  унутулмай, сакъланып, андан ары бардырыладыла. Нальчикни онтогъузунчу номерли мектебинде да ёсюп келгенлени ариу ызда, тюз ниетлиликде, къыйматланы багъаларгъа  юйретгенлей келедиле.

Последнее


Газ ызгъа законсуз къошулуу ючюн – уголовный жууапха

Газ ызлагъа эркинликсиз къошулгъанлары ючюн бир кере жууапха тартылып, аллай аманлыкъны къайтарып этгенлеге КъМР-де МВД-ны полициячылары 109 уголовный иш ачхандыла, деп билдиргендиле бизге ведомствону пресс-службасындан.

КъМР-ни Парламентини спикери - Страсбургда

Бу кюнледе Страсбургда Европа Советни жер-жерли эм регион властьларыны конгрессини 36-чы пленар сессиясы барады. РФ-ни делегациясыны къауумунда аны ишине КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова да къатышады.  Ол башчылыкъ этген  комитетни таматасыны орунбасарын айырыу баргъан  кезиуде эсеплеучю палатагъа да сайланнганды.

Жолугъуула, танышыула, керти турмушну кёрюу, шуёхланыу

 Къабарты-Малкъарда «Россейли Кавказ бла шагъырейлениу» деген экинчи  вузла  аралы  жаш тёлю  форум бардырылгъанды.  Анга 15 къыралдан келип, Москвада Халкъла аралы халланы къырал институтунда, Ингушетияны къырал университетинде окъугъан студентле эмда преподавательле къатышхандыла. Ала республикагъа шабат кюн келгендиле.

Агъачларыбыз, сууларыбыз тынгылы къоруулауну излейдиле

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосуну бу  кюнледе бардырылгъан жыйылыуунда 2018 жылны эсеплери чыгъарылгъандыла эмда быйылгъа борчла салыннгандыла.

МУЗЫКАНЫ СЕЙИР ДУНИЯСЫНДА КЮНЛЮ ЫЗЫН КЪОЙГЪАН

Россейни, республикабызны  халкъ  артисти, КъМР-ни Къырал саугъасыны лауреаты, Халкъланы шуёхлукълары орденни кавалери,  музыкант, композитор, дирижёр,  Борис Темирканов дуниясын алышханлы кёп болмайды, алай ол жарыкъ адам аны таныгъанланы, аны бла шуёхлукъ жюрютгенлени, музыканы сюйгенлени жашауларындан а кетмегенди.

Коммерциялы болмагъан махкемелени тириликлерин кётюрюрге алланып

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны III пленар жыйылыуу республикада граждан обществону болумун тинтиуге жораланнганды. Жыйылыу къууанчлы ишден башланнганды: Шауаланы Артур регионну Правительствосуну сыйлы грамотасы бла саугъаланнганды.

Назмула окъугъандыла, жырла айтхандыла

Экинчи апрель Китапны халкъла аралы кюнюдю. Анга жоралап,  Къашхатауда Мечиланы Кязим атлы   библиотекада «Хар юйюрге шуёхлача кирсинле» деген ат бла  байрам къуралгъанды. Ол кюн ары келгенлени Черек районну  администрациясыны башчысыны орунбасары  Улбашланы Сахадин  алгъышлагъанды.

Окъуу китапла алай терк-терк нек алышындырыладыла?

Нальчикде «Китап» ара 2019-2020 жыллагъа школланы керекли чыгъармала бла жалчытыугъа атап жыйылыу къурагъанды. Аны ишине республиканы  районларыны бла шахарларыны  билим бериу управленияларында  библиотека фондланы  специалистлери бла методистлери къатышхандыла. Алагъа деп  алгъыннгы эмда жангы окъуу изданияланы кёрмючю да къуралгъанды.      

Пелиуанны сейирге къалдыргъан хапары

КъМКъУ-ну Малкъар маданиятны Отарланы Керим атлы арасы миллетибизни айныууна себеплик этген, къарачай-малкъар халкъны атын айтдыргъан адамла бла тюбешиуле къурагъанлай турады. Озгъан ыйыкъда араны аллай къонагъы «Сильная Россия» спорт жамауат къымылдауну СКФО-да координатору, КъЧР-ни Айырыу комиссиясыны келечиси Ёзденланы Марат болгъанды.

Хайырлы жолоучулукъ

Черек районну школчулары бу кюнледе Приречное элде «Малка» ат заводда болгъандыла. Зольскечиле алагъа мектепни арбазында  тюбегендиле. Андан сора сабийлени окъуу юйге чакъырып, анда элни тарыхы бла шагъырейлендиргендиле, «Кесинги атынгы унутма» деген  презентацияны да къурагъандыла.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS