12.04.2021, 10:11 - Статьи

Юрий Алексеевич Гагарин жаланда 34 жыл жашагъанды, алай кёкге биринчи чыкъгъан, Жер жюзюн туурадан кёрген адамны аты тарыхда ёмюрлеге къалгъанды. Ол аламда 1 сагъат бла 48 минут учханды, алай бу къысха заман аны битеу дунияны, тёлюлени да жигити этгенди.

12.04.2021, 10:10 - Статьи

Юрий Гагаринни аты  аталгъан  "Союз МС-18" кеме кёкге учурулгъанды. Халкъла аралы космос кемеге российли космонавтла  Олег Новицкийни бла Петр Дубровну эмда америкалы астронавт Марк Ванде Хайны жетдиргенди.

06.04.2021, 09:51 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Экономика политика, инновация айнытыу эм предпринимательство жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда республикада сатыу-алыу сфераны  болуму сюзюлгенди.

06.04.2021, 09:50 - Статьи

Республиканы Черек эмда Зольск районлары эрттеден бери да къарындашлыкъ байламлыкъла жюрютедиле. Ала бир бирни жокълайдыла, эки миллетни да арасында шуёхлукъну кючлерча жумушланы да бардырадыла. 

06.04.2021, 09:48 - Статьи

Къабарты-Малкъарны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министри Алим Бербеков, пресс-конференция бардырып  ведомствону былтыргъы ишини эмда быйылгъа борчларыны юсюнден билдиргенди.

06.04.2021, 09:47 - Статьи

Бу  кюнледе Нальчикни къыйыры  бла баргъан «Хасания - Вольный Ауул»  жолну 2,6 километри  чакълы бирине    ремонт этип башлагъандыла.

05.04.2021, 10:28 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Ростелекомну «Юг» регион бёлюмюню вице-президенти Денис Лысов бла тюбешгенди. Сёз КъМР-де телекоммуникация ызланы кенгертиуню юсюнден баргъанды. 

Последнее


Жамауатны къоркъуусузлугъун эм башха салып

Анзорей элде Казбек Коковну башчылыгъында Террорчулукъгъа къажау комиссияны тышына барып къуралгъан кенгеши ётгенди.

Повесткада – къурау эм кадр соруула

 Бу кюнледе видеоконференция амал бла Европа Советни жер-жерли эм регион властьланы Конгрессини «Европалы халкъ партия» политика къауумуну жыйылыуу болгъанды. Анга Россей Федерацияны делегациясы бла бирге КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова да къатышханды. 

Он минг инсаныбыз вакцинаны салдыргъанды

КъМР-де   коронавирусну профилактикасы эм аны жайылыууна къажау регион оператив штабдан белгили этгенлерича,  пандемияны аллындан бери республикада вирусдан   ауругъанланы саны 21,3 мингден озгъанды.  Ол санда тюнене ол 68 инсаннга жукъгъанды. 

Тарыхны мутхуз бетлерин да унутмай, алгъа таукел къараргъа

Тюнене Нальчикде Бекмурза Пачев атлы республикалы сабий библиотекада «Седой Эльбрус смотрел печально вслед  им» деген ат бла краеведение-тарых магъаналы тюбешиу озгъанды. Аны махкемени тамата библиотекачысы Лариса Яхтанигова хазырлагъанды эмда бардыргъанды.

Урлукъ себиуге хазырланыу

Быйыл бизни республикада урлукъ 281,8 минг гектарда себилликди. Тенглешдирип айтханда, ол былтырны кёрюмдюсюнден башха тюйюлдю, дегендиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосунда.

Республикада хауа-учуу байламлыкъланы айнытыу амалланы юсюнден сёлешгендиле

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Россейни Хауа транспорт федерал агентствосуну таматасы Александр Нерадько бла Москвада тюбешгенди.

Сёлешиуню баш темасы – муниципалитетлени миллет проектлени толтуруугъа таукелликлери

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков тёрели муниципал сагъатны бардыргъанды.  Аны баш темасы быйыл муниципалитетлени миллет проектлени жашауда бардырыргъа хазырлыкълары бла байламлы соруула болгъандыла. 

Башха шахарлагъа теркирек жетер онгла

Жууукъ кезиуде республикадан къыралыбызны бир ненча регионларына бла шахарларына тынчыракъ эм теркирек жетер онг боллукъду. Алай бла майдан башлап Къара тенгизни жагъасына Новороссийск шахаргъа Нальчикден поезд жюрюп тебирерикди. Ол мындан 14 сагъат 09 минутда жолгъа чыгъарыкъды. Жолда улоу Минеральные Воды, Армавир эм Краснодар шахарлада бир кесекге тохтап, алай барлыкъды.

Шургулу жумушла эпидемиология болум эсге алынып бардырыллыкъдыла

Малкъар халкъ зор бла туугъан журтундан Орта Азиягъа бла Къазахстаннга кёчюрюлгенли 77 жыл толгъанына аталгъан шургулу жумушланы бардырыу жаны бла къурау комитетни жыйылыуу болгъанды. Аны   КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков бардыргъанды. Бушуулу ишле эпидемиология болум эсге алынып къураллыкъдыла. 

Усталыкъларын кётюрюуню, урунуу жолларын сайлауну аламат таянчагъы

«Жаш профессионалла» деген бешинчи регионал чемпионат бу кюнледе Нальчикде «Къурулушчу» колледжде башланнганды. Къууанчлы ишге КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Анзор Езаов да къатышханды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS