20.03.2019, 10:37 - Статьи

Акъ топуракъчы Гочаланы Бораны юсюнден таматаладан эшите тургъанма. Ол Чегем ауузунда аты айтылгъан, тирилиги бла ырысхы этген, мал жайгъан, хар жюз ийнекден жюз бузоу алгъан киши болгъанды. Мал кютерге уа бегендеге Хадаужукъланы бийден Заюково жанында жер алгъанды.

20.03.2019, 10:35 - Статьи

 Къабарты-Малкъар къырал университетде  «Ана тилим - жаным тиним!» деген  республикалы конкурсну чеклеринде 9-11-чи классланы окъуучулары   орус, малкъар, къабарты тилледен  проект ишлерин къоруулагъандыла.  Школчула  жашагъан жерлерини, эллерини, шахарларыны, районларыны белгили  адамларыны, кес

20.03.2019, 10:33 - Статьи

Пятигорскда «N.Ardis» энчи иели китап басмада сюймекликни юсюнден назмула жыйымдыкъ чыкъгъанды. Аны автору уа белгили малкъар поэт Къулийланы Хажимусады (1910-1971 ж.ж.). Аны поэзиясы тазалыгъы, хар кимге да ангылашыныулугъу бла айырмалыды.

14.03.2019, 15:32 - Статьи

Х. М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде,  орус эм битеулю тил билиу кафедраны таматасы, илмуланы доктору Башийланы Къонакъбийни къызы Светлананы башламчылыгъы бла биринчи филология класс ишлегенли эки жылдан атлагъанды.

14.03.2019, 15:30 - Статьи

Догучаланы Локъманны  жашы Магомет къашхатаучуду. Малкъар халкъны кёчюргенде, 5-чи классха бара эди. Ол, эсгериулерин айта, бир кёлю тола, бир бети жарый, жашауунда тюбеген игилени, кёлкъалды болгъан сагъатларында жапсаргъанланы  сагъынады.

14.03.2019, 15:28 - Статьи

Журналист усталыкъны жаланда сейир адамла бла тюбеширге онг бергени ючюн окъуна сюерге боллукъду. Ма энтта мени насыбым тутду. Биягъы бир аламат адам бла шагъырей болдум. Ол Псков областьда Сюд департаментни управлениясыны таматасыды, юстицияны 1-чи класслы къырал советнигиди.

14.03.2019, 15:26 - Статьи

Алгъаракълада РФ-ни Президенти Федерал Жыйылыугъа   Посланиясында окъуу система къаллай излемлеге келиширге кереклисини  юсюнден айтхан эди. Аны бла байламлы биз   Элбрус районда бу жаны бла болумну билир ючюн  билим бериу управленияны таматасы Атаккуланы Нюржан бла ушакъ этгенбиз.    

Последнее


Бирге ишлеуню онглары сюзюлгендиле

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков  Ростех къырал корпорацияны «Росэлектроника» акционер обществосуну баш директоруну орунбасарлары Беккиланы Азрет эмда Олег Жидков бла тюбешгенди.

Кир-кипчикни ташыуда жангы жорукъла сингдириледиле

Къабарты-Малкъарда быйылдан башлап кир-кипчикни ташыу жаны бла жангы система хайырланылып тебирегенди. Аны юсюнден бу кюнледе республиканы Инфраструктура эмда цифралы айныу министерствосунда бардырылгъан кенгешде айтылгъанды.

Хар зат да - келгенлеге таплыкъгъа

Республикалы МФЦ-да аны былтыргъы ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла. Ведомствону башчысы Аслан Афаунов билдиргеннге кёре, хайырланыучулагъа бу кезиуде 350 къырал эмда муниципал жумушла этилгендиле. Аны бла бирге учрежденияны бёлюмлеринде 60-дан артыкъ юридический эмда къошакъ жумуш тамамларгъа боллукъ эди.

«Ёсерге итинеме, бир сагъатны да бош оздурмазгъа кюрешеме»

Малкъарланы Амина КъМКъУ-ну Педагогика институтунда  устаз-психолог усталыкъгъа окъугъанды, бусагъатда уа Социал-гуманитар институтну тёртюнчю курсундады. Дагъыда Нальчикде «Альбион» лингвист арада эм Чегемде «Успех» сабий клубда ишлейди. КъМР-ни Жамауат палатасыны жаш тёлю советине да киреди. Бюгюн ол редакцияны къонагъыды.

Ол къойгъан хазна – китапла, суратла, сый, намыс

Бу кюнледе Нальчикде Тимбора Мальбахов атлы къырал миллет библиотекада фахмулу жазыучу, кёчюрмечи, журналист Эльберд Тимборович Мальбахов туугъанлы 80 жыл болгъаны бла байламлы эсгериу ингир баргъанды.

Информатика бла информация технологияланы къайгъысын кёре

Къабарты-Малкъар къырал университетни Информатика, электроника эм робототехника институту школчуланы бла студентлени араларында  республикалы олимпиада  бардыргъанды. Бу жол бла ол экинчи кере  къуралгъанды.

Фахмулу поэтни жалан жюреги

Фахмулу россейли назмучу эм тилманч Георгий Яропольский туугъанлы 60  жыл толгъанды. Ол азды, бек аз. Алай бу юбилейине окъуна жеталмагъанды поэт. Юч жыл озду ол керти дуниягъа кетгенли.

Минги тау сакълайды

2015 жылдан башлап Россейде Спортну къыш тюрлюлерини кюню 7 февральдан сора биринчи солуу кюнде белгиленеди. Быйыл а ол 9 февральгъа тюшеди.

«Халкъны саны ёсеригин сюе эсек, юйюрлени къолайлыкъларын игилендирирге тийишлиди»

РФ-ни урунуу эм социал къоруулау министри Максим Топилин Къабарты-Малкъаргъа ишчи жолоучулугъуну чеклеринде Правительствону юйюнде Шимал-Кавказ федерал округну субъектлеринде социал жумушла ючюн жууаплы органланы келечилери бла уллу кенгеш бардыргъанды. Анда сёз «Демография» федерал проектни СКФО-ну субъектлеринде толтурууну юсюнден баргъанды.

Социал объектлеге къарагъанды, адамла бла сёлешгенди, оюмларын билдиргенди

Россей Федерацияны урунуу эмда социал къоруулау министри Максим Топилин Къабарты-Малкъаргъа эки кюннге къырал жумуш бла келген эди.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS