19.01.2021, 08:36 - Статьи

Москвагъа ишчи жолоучулугъуну эсеплерине кёре Казбек Коков КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни транспорт эм жол мюлк министри Аслан Дышеков, КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министрни къуллугъун толтургъан Анзор Езаов бла кенгеш бардыргъанды.

19.01.2021, 08:35 - Статьи

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда COVID-19 жукъгъан ауруугъа къажау прививкала юч пунктда - Нальчикде экинчи номерли республикалы больницада  эмда биринчи номерли поликлиникада,  Нарткъалада районла аралы кёп профильли (ММЦ) больницада этиледиле.

19.01.2021, 08:34 - Статьи

Жангы жылгъы байрамланы кезиуюнде «Эльбрус», «Архыз» эм «Ведучи» курортлада 100 минг адам солугъандыла.

19.01.2021, 08:33 - Статьи

 Къабарты-Малкъарда, Шимал Осетия-Алания  Республикалада эм Ставрополь крайда жашагъанланы тилеклери бла быйыл электропоезд маршрут жангыдан ишлеп башлагъанды,  деп билдиредиле  КъМР-ни Транспорт эмда жол-мюлк министерствосуну пресс-службасындан.    

16.01.2021, 09:00 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-де Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды. Аны РФ-ни Правительствосуну башчысыны орунбасары Марат  Хуснуллин бардыргъанды. 

16.01.2021, 08:59 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Instagram страницасында «Камаз-мастер» команданы, аны таматасы Владимир Чагинни Сауд Аравияда ётген «Дакар» эришиуде жарыкъ хорламлары бла алгъышлагъанды.

16.01.2021, 08:58 - Новости

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Москвагъа ишчи жолоучулугъуну чегинде «НМИЦ радиологии» ФГБУ-ну генеральный директору, Россейни Саулукъ сакълау министерствосуну тамата онкологу академик Андрей Каприн бла жолукъгъанды. Тюбешиуге КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов да къатышханды.

Последнее


Хал осалгъа кетсе, къошакъ жерле къураллыкъдыла

Пандемияны аллындан бери Къабарты-Малкъарда COVID-19 жукъгъанланы саны 13 мингден озгъанды. Коронавирусну профилактикасы эм аны жайылыууна къажау оператив штабдан белгили этгенлерича, бюгюнлюкде вирусдан  13392  адам ауругъанды.  Ол санда тюнене ол 98 инсанда ачыкъланнганды.  

Хакъсыз окъутургъа онгла чыкъгъандыла

Къабарты-Малкъар къырал университет 2020 жылда «Билим бериу» миллет проектни «Хар кимге да жангы онгла» деген федерал проектине экинчи кере къатышады. Былтыр декабрьде бардырылгъанына уа КъМКъУ-дан тёрт минг чакълы адам къошулуп, вуз федерал бюджетден субсидия халда бёлюннген грантны да къытханды.

Гитче эм орта предпринимательствогъа болушургъа алланып

Кёп болмай «Корпорация МСП» акционер биригиуню башламчылыгъы бла видеоконференция бардырылгъанды.

Профилактика мадарланы толтуруугъа — энчи магъана

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков видеоконференция амал бла жангы коронавирус жукъгъан аурууну профилактикасы эм аны жайылыууна контроль жаны бла оператив штабны кезиулю жыйылыуун бардыргъанды. Сёз КъМР-де санитар-эпидемиология болумну эмда саулукъ сакълау учрежденияла CОVID-19 вирусха къажау мадарланы къалай тамамлагъанларыны юслеринден баргъанды. 

Регионну газ бла толу жалчытыу эм газификация айнытыу программагъа къол салыннганды

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков эм «Газпром» ПАО-ну Правленини Председатели Алексей Миллер 2021-2025 жыллагъа регионну газ бла жалчытыу эм газификация айнытыу программагъа къол салгъандыла.

Театр искусствону жарыкъ байрамы

Нальчикде Шимал-Кавказны миллет драма театрларыны «Южная сцена-100» атлы тёрели Халкъла аралы фестивальлары кесини ишин башлагъанды. Аны ишине Шимал Кавказ округну башха-башха жерлеринден келген театрла къатышадыла – Дагъыстандан, Къарачай-Черкес Республикадан, Ставрополь крайдан, Чечен Республикадан, Абхазиядан, Шимал Осетия-Аланиядан эм башхала.

«Сизни инсанлыкъ сезимлеригиз, тирилигигиз республиканы аллында борчланы тамамларгъа, аны айныуну жолуна чыгъарыргъа себеплик этедиле»

Доброволецлени кюнюню аллында КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «#Мывместе» битеуроссей акциягъа къатышхан волонтёрлары бла тюбешгенди. «Жюрегимден сизни, битеу республиканы волонтёрларын, башхалагъа болушлукъ этерге хазыр инсанланы да Волонтёрланы кюню бла алгъышлайма!» -деп башлагъанды ол сёзюн.

Ауруудан бир киши да ауушмагъанды

Кёп заманны ичинде биринчи кере болуп, КъМР-де бир кюннге  коронавирусдан бир адам да ауушмагъанды. Болсада пандемияны аллындан бери COVID-19 жукъгъанланы саны 13 мингден озгъанды. Коронавирусну профилактикасы эм аны жайылыууна къажау Оператив штабдан белгили этгенлерича, бюгюнлюкде вирусдан  13098  адам ауругъанды.  Ол санда тюнене ол 97 инсанда ачыкъланнганды.  

«Цифралы экономика» миллет проектни толтуруугъа бла власть органланы араларында байламлыкъланы хайырлылыкъларын жалчытыуну эм башха салып

 Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков КъМР-де Право низамны жалчытыу жаны бла дайым да ишлеген координация кенгешни бла Экономика эм жамауат къоркъуусузлукъ жаны бла советни кезиулю жыйылыуун бардыргъанды.  Анга Парламентни спикери Татьяна Егорова, премьер-министр Мусукланы Алий, баш федерал инспектор Тимур Макоев, Росздравнадзорнуа бёлюмюню башчысы Ахматланы Алим, Роспотребнадзорну Управлен

Башланнган объектлени къурулушларын терк ахырына жетдириу эм аланы эксплуатациягъа бериу алдагъы борчха саналгъанды

К.В. Коков видеоконференция халда Къабарты-Малкъар Республиканы район администрацияларыны эм шахар округларыны оноучулары бла кенгеш бардыргъанды.  Аны ишине КъМР-ни премьер-министри Мусукланы А.Т., КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы М.М. Кодзоков, КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары М.Б. Хубиев, КъМР-ни къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк министри А.Х.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS