18.01.2019, 21:49 - Статьи

Тюнене Къабарты-Малкъаргъа Россей Федерацияны Шимал Кавказны ишлери жаны бла министри Сергей Чеботарев иш бла келгенди.

18.01.2019, 21:47 - Статьи

Аты тарыхыбызда къалгъан таулуланы бири – жамауат эм саясат къуллукъчу, жарыкъландырыучу, адвокат, офицер, тау бий Шаханланы Абайны жашы Басият (Борис Александрович Шаханов) туугъанлы бу кюнледе тамам 140 жыл толады.

16.01.2019, 20:28 - Статьи

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ-ни) регион исполкомуну таматасы Евгений Бакаев бла тюбешгенди.

14.01.2019, 21:22 - Статьи

Каменномостскоеде  кёпден бери тынгылы ремонт этилмеген Маданият юй  толусунлай жангыртылгъанды.

14.01.2019, 21:20 - Статьи

Черек районну жер-жерли администрациясыны башчысы Муртазланы Борис, аны орунбасары Къазийланы Анатолий  эмда  ветеран организацияны таматасы  Чеченланы Георгий кёп болмай Уллу Ата журт урушха къатышхан, жигер уруннганы бла да намыс-сый тапхан  Улбашланы Хусейни жокълагъандыла, деп билдиргендиле б

14.01.2019, 21:18 - Статьи

Быйыл къыш солуу кюнледе  Къабарты-Малкъарда 63 минг адам солугъанды. Былтыр бла тенглешдиргенде, ол он процентге кёпдю. Туристлени асламысы  - 54 минг адам - Элбрусну сайлагъандыла.

14.01.2019, 21:16 - Статьи

Алгъаракълада басмадан Гуртуланы Оюсну «Биз Холамданбыз» деген аты бла жангы китабы чыкъгъанды. Анда хапар ол элден келип, Акъ-Сууну къурагъанланы юслеринден барады.

Последнее


Бизни жерлешибиз - Россейни жюз алчы тиширыуларыны санында

Кёп болмай Къырал Думада экономиканы, культураны  эм илмуну  айнытыугъа уллу къыйын салгъан тиширыуланы саугъалагъандыла. Нальчикни сегизинчи  номерли орта школуну таматасы Ёлмезланы-Хочуланы Зайнаф да «Тиширыуланы дуниясы» деген къырал информациялы проектни рейтингине кёре жюз эм белгили тиширыуну санына киргенди эмда сертификат къоллу болгъанды. 

Эшитгендиле, кёргендиле, оюмланнгандыла

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде алгъаракъда Ачыкъ эшиклени кюню ётгенди. Аны кезиуюнде республиканы битеу районларындан бла Нальчик шахар округдан школланы окъуучулары эмда талай колледжни студентлери бу учрежденияны иши бла шагъырейленнгендиле, деп билдиргендиле аны пресс-службасындан.

БЕТИНДЕН НЮР УРГЪАН, КЪОЛУНДАН БАЛ ТАМГЪАН ФАТИМАТ

Класс кюрешге къатышханланы асламысыны къадарлары ажымлы бичилгенини юсюнден не кёп айтып турсанг да, аланы жашау жолларын заман кеси ызлагъанына тюшюнюрге керекбиз. Залийханланы Аслантокъну къызы Фатимат - кеси заманында бек ариу да, акъыллы да таулу къыз - Шимал Кавказда Совет властьны орнатыр ючюн жанын-къанын аямагъан Ностуланы Батийни жашы Юсюпню юй бийчеси болгъанды. 

Фахмулу уста, сыйлы ынна

Быйыл урунууну ветераны, РСФСР-ни Билим бериуюню отличниги Шабатукъланы-Кужонланы Налдюс юбилейин белгилегенди. Ол 1976 -1987 жыллада Бабугентде школну директору болуп тургъанды. Ол заманда бу мектеп Черек районда бек кючлюледен бирине саналгъанды. 

Проектле иги умут этдиредиле

Кёп болмай Халкъ мюлкню эм къырал къуллукъну академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде Президентни программасыны чеклеринде проектлени къоруулау болгъанды. Анга Къарачай-Черкес, Къабарты-Малкъар, Чечен, Ингуш, Дагъыстан республикаладан эм Ставрополь крайдан Билим бериу эм Культура управленияланы таматалары бла келечилери къатышхандыла.

Окъуучула бизнесни жашырынлыкъларына тюшюнедиле

Кёп болмай  «Россей – амалланы къыралы» деген билим бериу платформаны чеклеринде «Орлёнок» битеуроссей сабий арада бир ыйыкъны «Мени биринчи бизнесим» деген конкурс бардырылгъанды.  Анга къыралны 35 регионундан «Къармашыуну заманы» деген Битеуроссей сменаны юч жюз келечиси къатышханды. 

Кадет школда - филология класс

Бабугентде кадетлени интернат школунда КъМКъУ-ну башламчылыгъы бла филология класс ачылгьанды.

Казбек Коков даражалы ведомствола аралы илму-практика конференциягъа къатышханды

 Москвада Россейни къоруулау министри, армияны генералы Сергей Шойгуну башчылыгъы бла 4-чю ведомствола аралы илму-практика конференция бардырылгъанды. Анда сёз Россей Федерацияны къоруулау бёлюмюне салыннган борчланы толтурууда информация байламлыкъланы магъанасыны юсюнден баргъанды.

Солдатланы аналарына - баш уруу, махтау салыу

Кенжеде бу кюнледе «Солдатны анасыны жюреги» деген патриот  акция бардырылгъанды.

«Илмусуз айныу болмазлыгъына, алимлеге эс бурмагъан къырал артха къаллыгъына власть да тюшюннгенди»

Россейни илмула академиясыны Къабарты-Малкъарда илму арасы къуралгъанлы быйыл 25 жыл толады. Бу къысха заманны ичинде республиканы алимлери магъаналы тинтиуле бардырып, къыралда кеслерине тийишли жер алгъандыла.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS