25.02.2020, 20:01 - Статьи

Ата журтну къоруулаучуну кюнюнде Нальчикде «Махтаулукъну Ёмюрлюк оту» эсгертмени къатында митинг ётгенди.

19.02.2020, 20:02 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы К.В.Коков  КъМР-ни Терроризмге къажау комиссиясыны жыйылыуун бардыргъанды.

12.02.2020, 20:02 - Статьи

КъМР-де тау-лыжа спортну айнытыу жаны бла республикалы закон къалай толтурулгъанын Парламентни президиуму Элбрус районда Тегенекли элде «правительстволу сагъатны» чеклеринде сюзгенди. Кенгеш тийишли комитетни башламчлыгъы бла бардырылгъанды.

03.02.2020, 20:35 - Статьи

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда 20-дан аслам соруугъа къаралгъанды.

31.01.2020, 20:14 - Статьи

КъМР-ни Парламентини жаз сессиясыны биринчи жыйылыуунда законла чыгъарыучу органнга кирмеген политика  партияланы келечилери республикада демография болумну игилендириуню амалларын кёргюзтгендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

24.01.2020, 20:34 - Статьи

Тюнене КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосуна 30-гъа жууукъ техника берилгенди. Ауур жюклю КамАЗ-ла,  тракторла,  экскаваторла,  УАЗ машинала да агъачланы от тюшюуден сакълауда хайырланыллыкъдыла.

20.01.2020, 21:00 - Статьи

КъМР-ни Парламентини жаз сессиясы башланнганды. Аны чеклеринде законла чыгъарыучу баш органны президиумуну биринчи жыйылыуу ётгенди. Аны спикерни орунбасары Жанатайланы Салим бардыргъанды.

Последнее


Огъурлу, адепли, жигер да Мухарбий

Газетибизде  юлгюге тийишли юйюрлени юслеринден билдире турабыз. Ала кимледиле? Урунууну алчылары, ариу юйюр ёсдюргенле, жамауат аллында намыслары, сыйлары жюрюгенле. Аллайла уа халкъыбызда кёпдюле. Вольный Ауулда жашагъан Улбашланы  Мухарбий ма аллайды – жигер уруннганы бла махтау тапхан, ахшы юйюр ёсдюргени бла сыйгъа тийишли болгъан.

Тюзюнлей - прокуратураны оноучуларына

КъМР-ни прокуратурасыны оноучулары бла тюбеп, алагъа законлагъа бузукълукъланы юслеринден айтыргъа онг барды. Къабыл кёрюлген тизмеге тийишлиликде республиканы прокурору Николай Хабаров бла хар баш кюн эрттенликде 9 сагъатдан 18 сагъатха дери тюберге боллукъду. Ол 311 отоуда бардырады приёмну. Соруулары болгъанла бу телефон номерге сёлешигиз: 40-10-44.

Бирлеге тазирни уллулугъу да тыйгъыч тюйюлдю

«Каббалкэнергону» башчысыны орунбасары Будайланы Ахмат компанияны Бахсан районда бёлюмюнде кенгеш бардыргъанды. Анда бу муниципалитетде ток ючюн тёлеулени жыйыуну эмда уручулукъну жолун кесиу жаны бла быйыл не мадар этилгенини юсюнден сёлешгендиле.

Къанатлыла къышда апчымазча

Къабарты-Малкъарны къырал бийик тау заповедниги «Къышха къалгъан къанатлылагъа болуш»  деген республикалы экология  акциягъа къатышыргъа чакъырады.  Ол, хар замандача,  «Биз къанатлы шёухларыбызгъа къышны ётдюрюрге къалай  болушурукъбуз?» деген тема бла байламлыды.  Аны баш борчу-сабийлени, ата-аналаны да  быллай магъаналы ишге къошумчулукъ этерге чакъырыргъа, аны бла  жаш тёлюню экология культ

Казбек Коков Къырал Советни президиумуну жыйылыууна къатышханды

Светлогорскда Владимир Путинни башчылыгъы бла Къырал Советни президиумуну жыйылыуу болгъанды. Анда сёз Россей Федерацияны субъектлерини саулукъ сакълау жаны бла борчларыны юсюнден баргъанды. Жыйылыугъа Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

Миллет эсни алгъа элтген поэзиясыны ёчюлмезлик жарыгъында

Тюнене Къабарты-Малкъарны халкъ поэти, Ленинчи саугъаны, СССР-ни, РФ-ни да Къырал саугъаларыны лауреаты Къулийланы Къайсын туугъанлы 102 жыл толгъанды. Тёредеча,  Нальчикде закийни атын жюрютген проспектде байрым кюн аны эсгертмесине гюлле салыу болгъанды.

Кязимни СЁЗЮ САУДУ, КЮЧЛЮДЮ, БИРГЕБИЗГЕДИ

Быйыл республиканы жамауаты малкъар адабиятны поэзия мурдорун салгъан акъылман поэт Мечиланы Кязим туугъанлы 160 жыл болгъанын белгилейди. Аны бла байламлы районлада, элледе эсгериу тюбешиуле, назму окъуула барадыла. Бараз кюнню ингиринде Нальчикде Музыка театрда да «Живое слово мудрого Кязима» деген  жыйылыу болгъанды.

«Антарес» кесича жулдузлагъа жол ачарыкъды

Нальчикде сабий чыгъармачылыкъны "Кюн шахар" академиясында бу кюнледе болгъан кенгешде сёз Къабарты-Малкъарда Илму, окъуу, искусство эмда спорт жаны бла фахмулу сабийлени ачыкълау, аланы айныуларына себеплик этиу бла кюреширик регион араны къурауну юсюнден баргъанды. Битеу да Россей Федерацияда аллай он ара ачыллыкъды.

Монг столла, сюйген жырлары, алгъышлаула – бары да таматалагъа

Жангы Малкъар гитче эл болгъанлыкъгъа, анда жюрек халаллыкълары уллу болгъан адамла жашайдыла. Мында кёп миллетлени келечилери  къууанчда, бушууда да, бир бирлерине билеклик этип, бир юйюрча турадыла. Элни ахшы тёрелери кёпдюле. Уллайгъанланы кюнюн кенг халда белгилеу аладан бириди. Кёп болмай аллай кезиулю байрам элни  Маданият юйюнде ётгенди.

Монг столла, сюйген жырлары, алгъышлаула – бары да таматалагъа

Жангы Малкъар гитче эл болгъанлыкъгъа, анда жюрек халаллыкълары уллу болгъан адамла жашайдыла. Мында кёп миллетлени келечилери  къууанчда, бушууда да, бир бирлерине билеклик этип, бир юйюрча турадыла. Элни ахшы тёрелери кёпдюле. Уллайгъанланы кюнюн кенг халда белгилеу аладан бириди. Кёп болмай аллай кезиулю байрам элни  Маданият юйюнде ётгенди.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS