26.05.2020, 20:58 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков видеоконференция амал бла республиканы саулукъ сакълау учрежденияларыны башчылары бла жыйылыу бардыргъанды. Анга Правительствону башчысы Мусукланы Алий, Роспотребнадзорну КъМР-де бёлюмюню таматасы Жирослан Пагов да къатышхандыла.

22.05.2020, 20:55 - Статьи

21 майда РФ-ни Президенти Владимир Путин видеоконференция амал бла Правительствону, федерал органланы келечилери бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз коронавирус жукъгъан ауруу жайылгъан кезиуде билим бериуню болумуну, бу сферада жууукъ кезиуде тамамланыллыкъ жумушланы юслеринден баргъанды.

13.05.2020, 20:18 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене видеоконференция амал бла районланы бла шахар округланы администрацияларыны башчылары бла «муниципал сагъат» бардыргъанды. Анга Правительствону таматасы Мусукланы Алий да къатышханды.

24.04.2020, 19:18 - Статьи

РФ-ни Президенти Владимир Путин 23 апрельде къыралда бек уллу банкланы оноучулары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз пандемияны кезиуюнде инсанлагъа бла экономикагъа болушлукъну, къытлыкъгъа къажау жумушлада банкланы жерини юслеринден баргъанды.

13.04.2020, 19:20 - Статьи

Къабарты-Малкъарда  «Эльбрус» ВТРК-ны тийресинде EL3 эм  EL6 эки канат пассажир жол ишлерге проект-смета документация экспертизаны ётгенди, специалистле аны къабыл кёргенлерине эсеп чыгъарылгъанды.

10.04.2020, 18:57 - Статьи

РФ-ни Президенти Владимир Путин видеоконференция амал бла Правительствону эмда РФ-ни субъектлерини таматалары бла кенгеш бардыргъанды эмда  коронавирус жукъгъан аурууну жайылыуун тохтатыуну амалларын сюзгенди. Анга КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

23.03.2020, 20:27 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Урунуу, социал политика эм саулукъ сакълау комитетини кенгертилген жыйылыуунда «Демография» миллет проектни «Сабий туугъан юйюрлеге ахча болушлукъну юсюнден» республикалы программасы жашауда къалай бардырылгъаны сюзюлгенди.

Последнее


Магъаналы теманы юсюнден тынгылы сёлешиу

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны маданият эм асламлы информация органла бла комиссиясыны башламчылыгъы бла миллет тиллени сакълауну юсюнден жыйылыу болгъанды, анга профильли ведомстволаны, жамауат организацияланы келечилери къатышхандыла.  

 

Бизнесни жашырынлыкъларын сингдирте

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде «Жетишимли урунуу.

Къашхатауда аламат спорткомплекс сюелликди

Къашхатауда жангы спорткомплексни къурулушу къыстау барады. Проектине кёре анда спортзал бла бассейн да боллукъдула. Къатында уа трансформатор подстанция эмда блок-модуль котельня салынырыкъдыла.

Бир юйюрню сейирлик, башхалагъа ушамагъан тарыхы

Сюймеклик

Кёп даулашладан сора бир акъылгъа келгендиле

Газетибизни 136-чы номеринде чыкъгъан «Оноула этиледиле, хал а тюрленмейди» деген материалда  биз  Нальчикни 30-чу номерли школунда 5-чи класслада окъугъан сабийлеге малкъар тилден дерслени берирге унамагъанларыны юсюнден билдиргенбиз. Аны бла байламлы мени бу жарсыугъа жораланып къуралгъан жыйылыугъа чакъыргъан эдиле.

Деменгили къауумдан эди ол

Батчаланы Шахмырзаны жашы Исмайылни кесин танымагъанма, алай «Заман» («Коммунизмге жол») газетде ишлеп тургъан Ностуланы Магометден, Къулбайланы Алийден, Теммоланы Мухадинден хапарын эшитип тургъанма. Юй бийчеси Шахийдат да редакцияда кёп жылланы ишлегенди, пенсиягъа да ма мындан чыкъгъанды. Ол да айтыучу эди баш иесини хапарын.

Акъылманны тизгинлерин - ачыкъ, учунуп, ангылашыулу

Закий Кязим туугъанлы 160 жыл толгъанына жораланнган поэзия ингирле республикабызны школларында бла окъуу юйлеринде дайым бардырыладыла. Алагъа уллу, гитче да тынгылы хазырланып, башхаладан артха къалмазгъа кюрешедиле. 

Ахшы адетлерибизни уста, кёл салып кёргюзтгендиле

Бу кюнледе Пионерлени юйюнде он-онекижыллыкъ школчуланы араларында кеси миллетлерини адет-тёрелерини къалай билгенлери бла байламлы эришиуле бардырылгъандыла. Анга республиканы кёп школларындан келечиле къатышхандыла. Ала малкъар, къабарты, орус халкълада тойла, сабий туугъаны, аны бешикге салгъанлары бла байламлы жорукъларын оюн халда кёргюзтгендиле.

Университетни командасы - биринчи жерде

Нальчикде «Гладиатор» спорт мекямда II битеуроссей студент оюнланы чеклеринде аскер искусстволадан эришиуле болгъандыла. Анга СКФО-ну битеу республикаларындан, Ставрополь бла Краснодар крайладан 400-ге жууукъ адам къатышханды, деп билдиредиле Къабарты-Малкъар къырал университетни (КъМКъУ) пресс-службасындан. 

Эс буруп тынгылагъандыла

Нальчик шахар округну аскер комиссариатыны келечилери эмда Сауутланнган кючлени ветеранлары, ол санда "Боевое братство" битеуроссей жамауат организацияны,  Къабарты-Малкъарда  бёлюмюню башчысы Гелястанланы Барисбий бла аны орунбасары Габоланы  Азрет-Алий,   бу кюнледе Хасанияны 16-чы номерли мектебинде  абадан класслада окъугъанла эм устазла бла тюбешгендиле. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS