20.03.2019, 10:44 - Статьи

КъМР-ни  Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда  волонтёр биригиулени башчыларыны экинчи республикалы съездлери ётгенди.  Аны къураугъа   Жаш тёлюню  ишлери жаны бла федерал агентство, Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасы, башында сагъынылгъан ведомство,  Кёп функци

20.03.2019, 10:42 - Статьи

Мокъаланы Гульнараны «Ашхана» проектинде къонакъда бу жол жырчы къызларыбыз Байсолтанланы Инара, Созайланы Нату эм Чабдарланы Алена болгъандыла. Анда таулу къызла, жырдан сора да, башха усталыкъларын да кёргюзтгендиле.

20.03.2019, 10:37 - Статьи

Акъ топуракъчы Гочаланы Бораны юсюнден таматаладан эшите тургъанма. Ол Чегем ауузунда аты айтылгъан, тирилиги бла ырысхы этген, мал жайгъан, хар жюз ийнекден жюз бузоу алгъан киши болгъанды. Мал кютерге уа бегендеге Хадаужукъланы бийден Заюково жанында жер алгъанды.

20.03.2019, 10:35 - Статьи

 Къабарты-Малкъар къырал университетде  «Ана тилим - жаным тиним!» деген  республикалы конкурсну чеклеринде 9-11-чи классланы окъуучулары   орус, малкъар, къабарты тилледен  проект ишлерин къоруулагъандыла.  Школчула  жашагъан жерлерини, эллерини, шахарларыны, районларыны белгили  адамларыны, кес

20.03.2019, 10:33 - Статьи

Пятигорскда «N.Ardis» энчи иели китап басмада сюймекликни юсюнден назмула жыйымдыкъ чыкъгъанды. Аны автору уа белгили малкъар поэт Къулийланы Хажимусады (1910-1971 ж.ж.). Аны поэзиясы тазалыгъы, хар кимге да ангылашыныулугъу бла айырмалыды.

14.03.2019, 15:32 - Статьи

Х. М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде,  орус эм битеулю тил билиу кафедраны таматасы, илмуланы доктору Башийланы Къонакъбийни къызы Светлананы башламчылыгъы бла биринчи филология класс ишлегенли эки жылдан атлагъанды.

Последнее


Минги тау сакълайды

2015 жылдан башлап Россейде Спортну къыш тюрлюлерини кюню 7 февральдан сора биринчи солуу кюнде белгиленеди. Быйыл а ол 9 февральгъа тюшеди.

«Халкъны саны ёсеригин сюе эсек, юйюрлени къолайлыкъларын игилендирирге тийишлиди»

РФ-ни урунуу эм социал къоруулау министри Максим Топилин Къабарты-Малкъаргъа ишчи жолоучулугъуну чеклеринде Правительствону юйюнде Шимал-Кавказ федерал округну субъектлеринде социал жумушла ючюн жууаплы органланы келечилери бла уллу кенгеш бардыргъанды. Анда сёз «Демография» федерал проектни СКФО-ну субъектлеринде толтурууну юсюнден баргъанды.

Социал объектлеге къарагъанды, адамла бла сёлешгенди, оюмларын билдиргенди

Россей Федерацияны урунуу эмда социал къоруулау министри Максим Топилин Къабарты-Малкъаргъа эки кюннге къырал жумуш бла келген эди.

Жигер эмда жангычы къойчу

Алгъыннгы къыралыбызны бек бийик саугъасы Ленинни ордени эди. Аны аскерде уллу жигитлик этгенлеге, урунууда бийик кёрюмдю болдургъанлагъа бергендиле.

Агъачны законсуз къыргъанланы жууапха тартыу къатыланырыкъды, тазирни ёлчеми кётюрюллюкдю

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосунда Къабарты-Малкъарны жеринде агъачны законсуз кесиуню эмда  сатыуну болдурмау жаны бла ведомствола аралы  комиссияны жыйылыуу болгъанды.

Быллым - маданиятны сюйгенлени ышыгъы

Бу кюнледе Элбрус районну Быллым элинде жашагъанла прохладначылагъа къонакъбайлыкъ этгендиле. Аланы жангыртылгъан Маданият юйню библиотекасында республиканы Жазыучуларыны союзуну правленини  председатели Беппайланы Муталипни  70-жыллыгъына аталып бардырылгъан    чыгъармачылыкъ ингирге чакъыргъандыла.

Автомобиль транспорт бла адамланы жюрютюуге эмда жюк ташыугъа контроль къатыландырыллыкъды

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков КъМР-ни Правительствосу эмда муниципалитетлени таматалары бла  бардыргъан кенгешде сёз пассажир транспортну юсюнден баргъанды.

Жашау журтла бла байламлы бузукълукъланы тыяргъа алланып

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыууну повесткасы бай болгъанды. Депутатла къыркъдан аслам сорууну сюзгендиле. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.
Биринчиден, «КъМР-де жашау журт халны бир низамгъа келтириуню юсюнден» республикалы законну 22-2-чи статьясына тюзетиулеге къаралгъанды. Ол федерал излемлеге этилген тюрлениуле бла байламлы хазырланнганды.

Аптюеклени жокълугъу, улоуну тап айланмагъаны эллилени жарсытады

«Единая Россия» политика партияны Нальчикде мекямында РФ-ни Федерал Жыйылыууну Къырал Думасыны депутаты Ирина Марьяш «регион ыйыкъны» чеклеринде приём бардыргъанды.
Ирина Евгеньевна белгилегенича, Къырал Думаны депутатлары «регион ыйыкъны» кезиуюнде халкъ бла ишлерге, адамла хар кюннгю жашауларында къаллай проблемалагъа тюбегенлерин билирге, алагъа болушургъа кюрешедиле.

Шахарланы айбатландырыу проектге жамауат ыразыды

«Единая Россия» регионлада кёп къатлы юйлени арбазларын тапландырыу жаны бла программаны болжалы энтта эки жылгъа созулурун излейди. Былтыр а партия федерал арадан бу жумушлагъа ахча бёлюнюрюн  жалчыталгъанды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS