18.01.2019, 21:49 - Статьи

Тюнене Къабарты-Малкъаргъа Россей Федерацияны Шимал Кавказны ишлери жаны бла министри Сергей Чеботарев иш бла келгенди.

18.01.2019, 21:47 - Статьи

Аты тарыхыбызда къалгъан таулуланы бири – жамауат эм саясат къуллукъчу, жарыкъландырыучу, адвокат, офицер, тау бий Шаханланы Абайны жашы Басият (Борис Александрович Шаханов) туугъанлы бу кюнледе тамам 140 жыл толады.

16.01.2019, 20:28 - Статьи

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ-ни) регион исполкомуну таматасы Евгений Бакаев бла тюбешгенди.

14.01.2019, 21:22 - Статьи

Каменномостскоеде  кёпден бери тынгылы ремонт этилмеген Маданият юй  толусунлай жангыртылгъанды.

14.01.2019, 21:20 - Статьи

Черек районну жер-жерли администрациясыны башчысы Муртазланы Борис, аны орунбасары Къазийланы Анатолий  эмда  ветеран организацияны таматасы  Чеченланы Георгий кёп болмай Уллу Ата журт урушха къатышхан, жигер уруннганы бла да намыс-сый тапхан  Улбашланы Хусейни жокълагъандыла, деп билдиргендиле б

14.01.2019, 21:18 - Статьи

Быйыл къыш солуу кюнледе  Къабарты-Малкъарда 63 минг адам солугъанды. Былтыр бла тенглешдиргенде, ол он процентге кёпдю. Туристлени асламысы  - 54 минг адам - Элбрусну сайлагъандыла.

14.01.2019, 21:16 - Статьи

Алгъаракълада басмадан Гуртуланы Оюсну «Биз Холамданбыз» деген аты бла жангы китабы чыкъгъанды. Анда хапар ол элден келип, Акъ-Сууну къурагъанланы юслеринден барады.

Последнее


Казбек Коков Терк районда тюрлю-тюрлю объектледе болгъанды, уруннганла бла тюбешгенди, ала бла оноулашханды

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Терк районда болгъанды, аны администрациясыны башчысы Муаед Дадов бла тюбешип, тийрени социал-экономика айныууну онгларын сюзгенди.Республиканы оноучусу бек алгъа Терекде налмас инструментлени заводуна барып, аны производство мекямларына къарагъанды, предприятияны башчылары эмда ишчилери бла ушакъ этгенди.

Миллетни жарсыуларын, аланы сылтауларын ачыкълагъандыла, халны игилендирир мадарларын тохташдыргъандыла

Нальчикде «Алан» Къабарты-Малкъар республикалы жамауат организацияны онунчу  съезди болгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны  ич политика жаны бла  управлениясыны таматасы Артём Кажаев, КъМР-ни граждан обществону институтлары бла байламлыкъла жюрютюу эмда миллетлени ишлери жаны бла министр Анзор Курашинов, советни членлери да къатышхандыла.

Аманлыкъланы юсюнден инсанла тюзюнлей билдирип турурла деп ышанадыла полициячыла

Тюнене КъМР-де Ич ишле министерствода жамауат бла тюзюнлей телефон байламлыкъ къуралгъанды. Республиканы инсанлары полициячылагъа сёлешип, коррупция, аладан улутха изленнгенини, чиновникле  кеслерини къуллукъларын артыгъы бла хайырланнганларыны юслеринден шартланы билдирирге боллукъ эдиле.

Аналагъа махтау сала, баш ура

 Озгъан байрым кюн Нальчикде   Ара шахар библиотекада Ананы кюнюн къууанчлы белгилегендиле. Байрамгъа чакъырылгъан аналаны эмда башха къонакъланы китапхананы директору Людмила Машукова алгъышлагъанды, бу кюн от жагъаны сакълагъан тиширыуну-ананы даражасын, намысын-сыйын бютюн бийик кётюрюр муратда тохташдырылгъанын  эсгертгенди.

КЮНЧЫГЪЫШны БЛА КЮНБАТЫШны БИРГЕ жолукъдургъан уста

Бу кюнледе Нальчикде Суратлау искусстволаны А. Л. Ткаченко атлы музейинде Рустам Тураевни «Мени жорукъларым» деген кёрмючю барады. Эки залда да къабыргъаланы быйыл 60 жыл толгъан художникни тюрлю-тюрлю техника жанрлада этилген сайлама ишлери, этериклерини да эскизлери жасайдыла. 

Доклады танг сейир къозгъагъанды

 Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Экономика эм управление» факультетде бу кюнледе илму-практика семинар бардырылгъанды. Аны кезиуюнде «Аграр экономика илму: тамыры, шёндюгю хали, тамблагъы кюннге борчлары» эмда «Аграр экономика кенг эмда биригиу  халда» деген халкъла аралы эки конференцияны эсеплери сюзюлгендиле.

Къыйматлы соруула сюзюлгендиле

Тюнене Россей Федерацияны Граждан къорууланыуну ишлери, къыйын болумла эмда табийгъат къыйынлыкъланы хаталарын кетериу жаны бла министри Евгений Зиничевну бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну Къарачай-Черкесде эки жанлы тюбешиулери болгъанды. Федерал къуллукъчу бу республикагъа къырал жумуш бла келип турады.

Республикалы бюджет социал магъаналы боллукъду, файдалары озуп толтуруллукъду

КъМР-ни Парламентинде жамауат тынгылаулада келир жылгъа эмда 2020-2021 план кезиуге  республикалы бюджетни проекти тинтилгенди. Тёреде болуучусуча, баш финанс документ къалай къуралгъанын сюзерге законла чыгъарыучу, толтуруучу, жер-жерли власть органланы келечилери, надзор эм контроль структураланы, жамауат организацияланы къуллукъчулары да чакъырылгъандыла. 

Жигерлиги, халаллыгъы бла намыс-сый тапханды

Заман жылланы аяусуз сюреди, аны бла бирге уа арабыздан ахшы адамла да кете барадыла. Бюгюн аллай инсанладан бирин - Тёбен Чегемден   Малкъондуланы Харунну - эсгерирге сюеме. Анга адежлиги, ариу тиллилиги ючюн кёпле тартылгъандыла. Мен да кёрсем, къатына барып иги кесек ушакъ этмей кетмегенме. Бютюн да аны буруннгу заманладан хапарларына  тынгыларгъа бек сюйгенме. 

«Хар туугъан къагъанакъчыкъны уппа этеригим келеди»

Бапыналаны-Къулбайланы Хаулат Перинатал арада акушер болуп ишлегенли быйыл къыркъ жыл боллукъду. Ол  заманны ичинде аны къолунда не ана, не бала ёлмегенди.  «Дуниягъа жаратылгъан балачыкъла барысы да ариучукъладыла, мен алыкъа эриши сабий кермегенме», - дейди Хаулат. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS