02.12.2019, 22:12 - Статьи

РФ-ни Президенти Владимир Путин Нальчикде ишчи жолоучулугъуну ахырында КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла ушакъ бардыргъанды.
В.Путин: Казбек Валерьевич, республика къалай жашагъаныны юсюнден айтсагъыз эди.

02.12.2019, 22:11 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы Ич ишле министерствосуну  жангы таматасы Василий Павлов бла шагъырейлендириу жыйылыугъа  къатышханды. Ол къуллукъгъа РФ-ни Президенти Владимир Путинни Указы бла салыннганды.

29.11.2019, 23:19 - Статьи

Тюнене Нальчикге Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин иш бла келгенди. Ол РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников эм КъМР-ни Башчысы Казбек Коков бла Сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясында болгъанды.

25.11.2019, 20:13 - Статьи

«Единая Россия» партияны бу кюнледе Москвада болгъан XIX съездине Къабарты-Малкъарны делегациясы да къатышханды. Анга регионну оноучусу Казбек Коков башчылыкъ этгенди.

25.11.2019, 20:00 - Статьи

Кёп болмай нальчикчиле жолланы бир-бир жерлери асыры  тозурагъандан къоркъуулу  болгъанларына Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ)  Къабарты-Малкъарда бёлюмюне тарыкъгъандыла.

25.11.2019, 19:58 - Статьи

Беш кюнню ичинде Нальчик  "Южная сценагъа"  къонакъбайлыкъ этгенди.  Ол 17 ноябрьде  Али Шогенцуков атлы  Къабарты къырал драма театрда башланнганды, бошалгъан да анда этгенди. 

25.11.2019, 19:57 - Статьи

Уллу Хорламны 75-жыллыгъын белгилеуню чеклеринде Бахсан районда  115-чи Къабарты-Малкъар атлы дивизияны эсгериу ишле бардырылгъандыла.  Ол санда 910-чу айтхылыкъ бийикликге атла бла чыгъыу болгъанды.

Последнее


Алгъышлаула, ахшы тежеуле, жырла, тепсеуле

Тёбен Чегемде Устазны кюнюне аталгъан къууанчланы Маданият юйде ётдюргендиле. Педагогланы байрамлары бла элни орта школуну директору Сарбашланы Альберт алгъышлагъанды. Ол алагъа ёсюп келген тёлюню окъутуугъа  бла юйретиуге уллу къыйын салгъанлары ючюн жюрек ыразылыгъын билдиргенди, насып, саулукъ, ишлеринде жетишимле тежегенди.

Эки устаны да къолайлы кёрюмдюле бла эсгергендиле

Тырныауузну В.А. Губанов атлы «Геолог» спорт комплексинде грек-рим тутушуудан битеуроссей эришиу ётгенди. Ол Элбрус районда СССР-ни спортуну усталары спортну бу тюрлюсюн биринчи айнытып башлагъан, Байзуллаланы Юсюпню бла Мирзоланы Хызырны хурметлерине аталып къуралгъанды. 

Азнаур - Алтайда окъуу-жарау жыйылыуланы тамата тренери

Халкъыбызны белгили альпинист жашларындан бири Аккайланы Азнаур бу кюнледе Алтайда Россейни Альпинизмден федерациясыны инструкторланы ара школуну ишине къатышады. Анда «Таулада къутхарыу» жетонну алыр ючюн окъуу-жарау этиу сборла башланадыла. Юч ыйыкъны ичинде альпинизмден инструкторла къутхарыучуланы программаларын ётерикдиле. Азнаур сборланы тамата тренериди. 

Пластикни хайыры бла хатасы

Бюгюнлюкде адамны жашаууна пластик терен сингнгенди дерчады. Биз жюрютген аберилени 80 проценти андан жарашдырылгъандыла.  Быллай материал хар жаны бла да тап келеди, алай аны  тёгерекдеги къудуретге заран салгъаны да баямды. Аны хайырланыу жылдан-жылгъа ёсе баргъаны ючюн андан къалгъан-къулгъанланы жарашдырыу энчи магъаналы борч болгъанды.

Республиканы Башчысы кёргенин жаратханды, жолчулагъа ыразылыгъын билдиргенди

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков тюнене «Кавказ» трассаны талай участкаларын тынгылы жангыртыу башланнганы бла байламлы къууанчлы ишге къатышханды. Аны бла бирге анда республиканы власть органларыны эмда ведомстволарыны келечилери да болгъандыла.

Сайлагъан усталыгъына сукъланырча кертилик

Устаз, усталыкъны сайлап, артда анга кертичилей къалгъанла хурметге тийишлидиле. Узакъ эм ариу эллерибизден бири Булунгуда Акъайланы Абдуллахны  бла Кёккёзланы Аминатны уллу юйюрлеринде ёсген къызчыкъ да гитчелигинден окъуна  биле эди кесини къадарын сабийлени окъутуу бла байламлы этеригин.

Театрыбызны оюнуна - тийишли махтау

Алгъаракълада Чечен Республиканы ара шахары Грозныйде «Россей театр – XXI ёмюр. Жангы къарам» деген битеуроссей  форум бла фестиваль ётгендиле.     

Фахмулулукъну бла шуёхлукъну юлгюлери

 Долинскде Малкъар халкъны политика репрессияланы кезиуюнде жоюлгъанларына аталгъан мемориалда миллетни тарыхы бла байламлы  архив къагъытла, суратла эм башха экспонатла мингле бла саналадыла. Алагъа къараргъа устазла, школчула, студентле, солуучула да терк-терк келедиле. Былтыр жыйырма мингден артыкъ адам болгъанды мында.

Буруу-Аллы деп нек айтадыла?

Жер-суу атла бла байламлы кёп таурухла жюрюйдюле. Бу хапарымда  бирини юсюнден айтайым.Къашхатаугъа жетмей, Жемтала кёпюрню къатында бийик акъ жар барды. Аны аллы бла барады Малкъар, Холам-Бызынгы тарларына жол. Анга къыркъынчы жыллада Келлетни кёпюрю деп айтхандыла. Улбаш улу облисполкомну председатели болгъанда бу тийреде биринчи аллай къурулушну ол  ишлетгенди.

Кёп къатлы юйлени тюплеринде аракъы сатхан тюкенчиклени жабаргъа муратлыдыла

«Единая Россия», «Единая Россияны жаш тёлю гвардиясы» бла «Ичгисиз Россей» проектни келечилери кёп къатлы юйлени биринчи этажларындан эмда аланы арбазларында  аракъы къуйгъан тюкенчиклени жабыуну юсюнден башламчылыкъ этип, аны жанлыланы къол ызларын жыйып башлагъандыла.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS