10.07.2019, 20:08 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Регламентине тийишлиликде, РФ-ни Федерация Жыйылыууну Федерация Советинде республиканы законла чыгъарыучу органыны келечиси тамамлагъан иши бла  Парламентни жылгъа эки кере шагъырей этерге тийишлиди.  Улбашланы Мухарбий сенатда ишлеген кезиуюнде уа аллай тогъуз отчёт бергенди

10.07.2019, 20:07 - Статьи

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетни тюрлю-тюрлю факультетлерин жаланда ахшы белгилеге тауусхан, вузну жашаууна тири къатышып тургъан, къызыл дипломлагъа тийишли болгъан 563 выпускникни саугъалау къууанчлы  халда  бардырылгъанды.

08.07.2019, 20:54 - Статьи

КъМР-ни Парламентини 5-чи чакъырылыууну ахыргъы жыйылыуунда спикер Татьяна Егорова беш жылны ичинде тамамланнган жумушланы эсеплерин чыгъаргъанды.

08.07.2019, 20:52 - Статьи

Кёп болмай Чегем районну администрациясыны башчысы Артур Текушев,  Пенсия фондну муниципалитетде бёлюмюню таматасы Алим Карданов эллени оноучулары бла бирге   Этезланы Баблинаны -112, Кючмезланы Какайны – 110, Куна Варитлованы  - 105 эм Лёля Кибешеваны 102 жыл толгъаны  бла алгъышлагъандыла.

08.07.2019, 20:51 - Статьи

Былтыр 7 майда къыралыбызны Президенти Владимир Путин «Россей Федерацияны 2024 жылгъа дери миллет эмда стратегиялы борчларыны» юсюнден Указгъа къол салгъанды. Анга тийишлиликде сагъынылгъан заманнга онеки сферада болумну игилендириу жаны бла миллет проектле толтурулуп башланнгандыла.

08.07.2019, 20:51 - Статьи

Жай кезиу – тахта кёгетлени, жемишлени кезиуюдю. Жангы Малкъаргъа жете-жетмез, жол жанында адамла кёп тюрлю затланы ёсдюргенлерин кёрюрге боллукъду. Шёндюледе танг жетген картофну жыйыу барады алайлада. Ниязов Салим да жерни ортакъгъа алып къармашханланы санындады.

08.07.2019, 20:50 - Статьи

Озгъан байрым кюн Къырал концерт залда Юйюрню,  сюймекликни эмда кертичиликни кюнюне аталып, къууанчлы ингир болгъанды. Аны, хар замандача, КъМР-ни тиширыуларыны союзу  къурагъанды.

Последнее


Айырмалы жашла бла къызла паспортларын республиканы таматасыны къолундан алгъандыла

Россейни Кюнюнде къыралны жаш инсанларына баш документлерин – паспортну – къууанчлы халда бериу ариу тёреге айланнганды. Бу жол а республиканы шахарларындан бла районларындан окъууда, жамауат жашауда айырмалы, тюрлю-тюрлю олимпиадалада, конкурслада, спорт эришиуледе алчы жерлени алгъан 21 жашны бла къызны Правительствону юйюне чакъыргъандыла.

Элледе доктор болуп урунурукълагъа - миллион сом, башха хатерле да

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну кезиулю кенгешинде республиканы министерстволары бла ведомстволары хазырлагъан проектлеге эмда башламчылыкълагъа къаралгъанды, аланы юсю бла бегимле къабыл этилгендиле. Жыйылыуну Правительствону башчысы Мусукланы Алий бардыргъанды.

Бирликни бла шуёхлукъну неден да бек багъалагъанларын кёргюзте

Къабарты-Малкъарда Россейни Кюнюн белгилеу республикада жашагъан халкъланы Шуёхлукъларыны парадындан башланнганды. Ол КъМР-ни Жамауат палатасыны башламчылыгъы бла жыл сайын бардырылады. Быйыл да  анга къатышыргъа бек кёп адам келгенди. Ала эрттенликде 400-жыллыкъны майданында жыйылгъандыла.

«Врачны адамны къыйналгъанына, ауругъанына сууукъ кёзден къараргъа эркинлиги жокъду»

КъМР-ни сыйлы врачы, бийик категориялы врач-хирург Тилланы Илиясны жашы Хабибуллах экинчи номерли шахар клиника больницаны хирургия бёлюмюню башчысы болуп 2002 жылдан башлап ишлейди.

Поэзиясыны ёзек магъанасы – инсанны буюрулууу, бийик борчу

Къабарты-Малкъарны, Къарачай-Черкесни да халкъ поэти, КъМР-ни Къырал саугъасыны лауреаты Мокъаланы Магомет 80 жыл мындан алда Огъары Басханда туугъанды. Назму жазып школда башлагъанды. Биринчи китабы «Жюрегими тебиую» деген аты бла 1960 жылда, ол студент болгъанда чыкъгъанды. Ол малкъар адабиятха къаллай фахмулу поэт келгенин баям этгенди.

Анга къатышханланы саны бек уллу эди, анда бир заманда да болмагъанча кёп келишим бегитилгенди

8 июньда  Петербургда Халкъла аралы экономика форум кесини ишин бошагъанды. Аны эсеплерин чыгъарыугъа аталгъан пресс-конференцияда РФ-ни Президентини кенгешчиси, форумну къурау комитетини председателини орунбасары  Антон Кобяков  ПМЭФ-де быйыл бир заманда да болмагъанча кёп келишим этилгенин - битеу да 3,1 триллион сомгъа  650 документге къол салыннганын  - билдиргенди.

Тамамланнган жумушла халкъны къолайлыгъын ёсдюрюуге, экономиканы, социал сфераны айнытыугъа бурулгъандыла

КъМР-ни Парламентини жыйылыуунда премьер-министр Мусукланы Алий депутатланы Правительствону 2018 жылда  ишини эсеплери бла шагъырей этгенди. Кенгешге баш федерал инспектор Евгений Ткачёв,  РФ-ни Федерация Советини келечиси Улбашланы Мухарбий, Къырал Думаны депутаты  Геккиланы Заур, жууаплы министрле да къатышхандыла. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Бизни университет – Россейни эм ахшы жюз вузуну санында

Москвада Вузланы жетинчи халкъла аралы форумларына RAEX (РАЕКС-Аналитика) Рейтинг агентствону «Россейни эм иги 100 вузу» деген ат бла жыл сайын бардырылгъан эсеплери белгили болгъандыла. Къабарты-Малкъар къырал университет, эки позициягъа ёрге кётюрюлюп, 96 жерге чыгъып, Россейни эм иги вузларыны арасында кесини орунун кючлендиргенди.

Мектепге атын атагъандыла

Огъары Малкъарда  кёп жылланы кеси директорлукъ этип тургъан школгъа Бийнёгерланы Чофанны жашы Хусейинни аты аталгъанды, аны хурметине мермер къанга да орнатылгъанды. Ол 1922 жылда Шаурдат элде туугъанды. Анасы, атасы да эртте окъуна дунияларын алышып, жаш гитчелигинден ёксюзлюкде ёсгенди. Элде тёрт классны бек иги белгилеге окъуп, бешинчини уа Нальчикде  бошагъанды.

Айырмалылагъа – ыспас къагъытла, грамотала, сертификатла

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосунда Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну 2018-2019 окъуу жыллада ишини эсеплери чыгъарылгъандыла, айырмалы болгъанланы саугъалагъандыла. Жыйылыуну сыйлы къонакълары уа Эверестге ёрлеген Аккайланы Азнауур бла къутхарыучу Киштикланы Мазан болгъандыла.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS