15.05.2019, 12:18 - Статьи

Балтиканы тенгиз авиациясыны айтхылыкъ лётчиги Байсолтанланы Юсюпню жашы Алимге быйыл 100 жыл толлукъ эди.  Анга Совет Союзну Жигити деген сыйлы ат урушну бек къыйын, аскер саугъала алай кёп берилмеген 1942 жылда октябрьде аталгъанды.

15.05.2019, 12:11 - Статьи

Байсолтанланы Алимни  эгечини жашы Мызыланы Таубий ахыр 30 жылны жигит  жууугъуну жашауун, аны урушда тарыхын тинтиу бла кюрешеди. Кёп шартла жыйышдыргъанды, аланы  «Алим Байсултанов – легенда Балтики» деген сейир китапда   басмалагъанды.

15.05.2019, 12:08 - Статьи

Атамы сый-даражасына тийишли болалгъаныма ийнанырыгъым келеди, авиацияда отуз сегиз жыл къуллукъ этгеним бла Ата журтуму игилигине юлюшюмю къошалгъан болурма.

15.05.2019, 12:06 - Статьи

Совет Союзну Жигити деген ат берилгенде Алимге жаланда  23 жыл толгъанды.  Былай алып къарагъанда, ол бек жаш адам болгъанды. Жигит болуп къалмайдыла, жигитлей туугъан этедиле, деген сёзле тюз болурла, баям.

15.05.2019, 12:04 - Статьи

Малкъар халкъны махтаулу жашы Байсолтанланы Алимни сыфаты ёмюрден ахыргъа дери да мени эсимден кетерик тюйюлдю. Бийик ёсюмлю, кенг жауурунлу... Ол манга бюгюн да кёз аллымда тургъанча кёрюнеди.

15.05.2019, 12:03 - Статьи

Балтий флотну Н. деген аэродромунда юч антлы шуёх, юч жарыкъ кёллю улан – лейтенантла Кузнецов, Кулешов, Байсолтан улу.  Ала жаланда учаргъа керекли белги аслам заманны берилмей турса мудахланадыла. Ол кезиуде жашланы халлери тюрленеди.

15.05.2019, 11:58 - Статьи

Къыралыбызны хар къалайындача, республикабызны школларында да абадан тёлюле мурдорларын салгъан тёреле,  унутулмай, сакъланып, андан ары бардырыладыла. Нальчикни онтогъузунчу номерли мектебинде да ёсюп келгенлени ариу ызда, тюз ниетлиликде, къыйматланы багъаларгъа  юйретгенлей келедиле.

Последнее


Республикабыз къуралгъанлы 100-жыллыгъыны байрамын бийик даражада ётдюрюрге борч салыннганды

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Къабарты-Малкъар Республика къуралгъанлы 100-жыллыгъын байрамлаугъа хазырланыу эмда аны бардырыу жаны бла къурау комитетни биринчи жыйылыуун  бардыргъанды.

Малкъар халкъны жангырыууну кюню къууанчлы халда белгиленнгенди

Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюн, хар замандача, республиканы битеу шахарларында, район араларында, эллеринде къууанчлы ётгенди. Къурманлыкъла этилгендиле, той-оюннга кёп адам къатышханды. Профессионал артистле, художестволу коллективле да адамланы кёллерин кётюрген концертле кёргюзтгендиле.

Къууатлыкъ, жарыкълыкъ, зауукълукъ сагъат бла жарым къалай озгъанын сездирмедиле

Малкъар халкъны жангырыууну кюнюне жораланып Нальчикде Музыкалы театрда байрам концерт болгъанды. Сагъат бла жарымны ичинде республиканы белгили артистлери бла жаш жырчыла, миллет тепсеулени ансамбльлери да жыйылгъанланы фахмулары бла къууандыргъандыла. Концертге уа Къарачай-Черкесни къырал ансамбли «Элбрус» бютюнда къууат бергенди.

Фахмуларына – тийишли багъа

Къабарты-Малкъарны Театрда  ишлегенлерини союзу, байрам кюнлерине атап, къууанчлы ингир къурагъанды. Аны кезиуюнде сейир конкурс болгъанды, фахмулары бла къараучулагъа кеслерин сюйдюрген артистлени саугъалагъандыла, кёп ариу алгъышлаула айтылгъандыла.

Аланы усталыкълары - къоркъуусузлукъну, тынчлыкъны жалчытыу

 27 мартда РФ-ни Миллет гвардиясыны аскерлерини кюню белгиленеди. Профессионал байрамларыны чеклеринде Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны башчысы Сергей Васильев журналистле бла тюбешип,  службаны тарыхыны, бюгюнлюкде болумуну бла борчларыны юслеринден айтханды эмда соруулагъа жууапла бергенди.

Чыдамлы, ёхтемли таулу ана

Хар халкъны да кесини ызы, энчи шартлары бардыла: жашауда жюрютген  жорукълары, уллу,   дуниягъа къарамы,  ашы-суу, кийими, юй турмушу, жомакълары, жырлары, тепсеулери. Ол энчилик дунияны ариулугъуду, байлыгъыды, аны тёрели адамла, миллетни кертичилери къурайдыла. Ала белгили алимле, жазыучула, жырчыла, къуллукъчула тюйюлдюле, алай халкъыбызны керти адамларыдыла.

Къайтхан чагъыбызны къызыу жаз башы

1957 жылны жаз башыны жылы жарыкъ кюню малкъар халкъгъа да тийди. Анга туугъан жерине къайтыргъа эркинлик берилди. Кёп башхалача, бызынгылыла да сюйген тауларына, эллерине къайтдыла. Ол уллу къууанч эди.    

Тепсеу - аны жашауу эмда къадары

Бир-бир адамла жулдузла кибикдиле, арабыздан кетселе да, жашауубузгъа жарыкълыкъ бергенлей турадыла. Ол жарыкълыкъны аты искусстводу. Анга жюреги бла табыннган инсанладан бири тепсеуню устасы, балетмейстер, хореограф, «Кабардинка» академиялы тепсеу ансамбльни алгъыннгы солисти,  КъМР-ни халкъ артисти Сотталаны Хажи-Дауутну жашы Къаншау болгъанды.

Энди - Россейни биринчилигине

Ставрополь шахарда грек-рим тутушуудан СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды. Анда 60 килограмм ауурлукъ къауумда Россейни даражалы эришиулерине къатышыр ючюн Элбрус районну спорт школундан Боллуланы Алим да къаты кюрешгенди.

Бир эришиуден - юч майдал

Москвада ауур атлетикадан Россейни биринчилиги бардырылгъанды, анга къыралны эм кючлю жаш гёжефлери къатышхандыла. Анда Элбрус районну олимпиада резервли спорт школундан Гюлюйланы Расул жетишимли болгъанды – ол юч майдал бла къайтханды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS