14.10.2019, 20:02 - Статьи

Тюнене Москвада  Россейни Президентинде Стратегия айныу эмда миллет проектле жаны бла советни президиумуну жыйылыуу болгъанды. Аны РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев бардыргъанды.

14.10.2019, 20:01 - Статьи

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда право низамны сакълаучу органлада къуллукъ борчларын толтура ёлгенлени эсгериу жумушла барадыла. КъМР-ни Башчысы Казбек Коков аны бла байламлы Обращение этгенди.

11.10.2019, 20:11 - Статьи

Москвада РФ-ни табийгъат байлыкъла эм экология министри Дмитрий Кобылкин бла КъМР-ни Башчысы Казбек Коков суу бла жалчытыуну регион программаларына къыралны жанындан не болушлукъ этилирге боллугъуну юсюнден сёлешгендиле.

08.10.2019, 12:45 - Статьи

Москвада «Лидерчилик эмда регионланы айныулары» билим бериу программаны экинчи кесегини чеклеринде оноучуланы проектлерин къоруулау болгъанды. Анга аталгъан жыйылыугъа  КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

08.10.2019, 12:42 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Кёп жумушла тамамлагъаны арасында (МФЦ) бет жарыкълы ишлеген специалистлени республиканы Экономиканы айнытыу министерствосуну сыйлы грамоталары эм ыразылыкъ къагъытлары бла саугъалагъандыла.

08.10.2019, 12:41 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Экспортха себеплик этиу арасы республикада предпринимательлеге озгъан айда талай белгили кёрмючлеге къатышыргъа онг бергенди. Биринчи экиси - «WorldFood Istanbul-2019» эмда «Food Istanbul Expo-2019» - Тюркню ара шахары Стамбулда ётгендиле.

08.10.2019, 12:38 - Статьи

Аш-суу, кёгет, 
жемиш да - элпек

Последнее


Эм ахшы ниетле бла

Къабарты-Малкъарда МВД-ны Наркотиклеге контроль этиу Управлениясына къуллукъ борчларын толтура туруп ёлген полициячыланы сабийлери чакъырылгъандыла, деп билдиргендиле КъМР-де МВД-ны пресс-службасындан. 

Алгъыннгы матчларын тынгылы тинтгенлери болушханды

Россейни футболдан Юг зонада «Олимп» деген биринчилигини тёртюнчю турунда «Спартак-Нальчик» «Краснодар-3»  бла тюбешгенди эм къараучуларын хорлам бла къууандыргъанды. 
Бизни командабызны санында Шогенов, Сундуков, Ёлмез улу, Белоусов, Кадыкоев, Машезов, Апшацев, Дохов (Шауа улу, 64), Хачиров, Бацев, Ашуев (Апажев, 73) ойнагъандыла. 

Профессионалланы араларында – эм кючлю

Озгъан солуу кюнледе Москвада ауур атлетикадан «Алтын гриф» деген аты бла битеуроссей турнир ётгенди. Ол СССР-ни чемпиону, Россейни тренери Иван Вонну хурметине къуралгъанды. 

Губула селейгенликге, сакълыкъны унутмагъыз

Роспотребнадзорну КъМР-де бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, губуладан ачыгъан адамлагъа  ауруу жукъмазына  контроль бардырылгъанлай турады. Бюгюнлюкде  аланы тириликлери селейе башлагъанлыкъгъа, сакълыкъны унутургъа жарарыкъ тюйюлдю.  

Баш сурам - салыннган борчланы белгиленнген болжаллада эмда качестволу тамамлау

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков «Контроль сагъатны» чеклеринде  КъМР-ни Правительствосуну башчылары эмда район администрацияланы оноучулары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз республиканы жолларыны юсюнден баргъанды.

Къонакъбайлыкъ кёргюзтюгюз, бир бирни сыйлагъыз, тилекле этигиз

11 августда  дуния башында битеу муслийманла да исламда бек магъаналы  байрамладан бирин - Къурманны  белгилейдиле. Жыл сайын  да Ибрагим файгъамбарны ызындан  ислам дин  ахлула  мал соядыла. Бу ишни баш магъанасы – Аллахха бойсунуу, анга табыныу, баш уруу, ийнаныу.

Ара шахарыбызны жолларында тарлыкъ азайырыкъды, къоркъуусузлукъ жалчытылынырыкъды

Нальчикде «Южный» эмда «Северный» автовокзалла кёп бармай хайырланылыргъа берилликдиле.  Бу объектле тындырылсала, пассажир  автотранспортну аслам кесеги шахаргъа кирмей жюрюрюкдю. Ол а муниципалитетни жолларында болумну игилендирирге, къоркъуусузлукъну жалчытыргъа да себеплик этерикди.

Жарыкъ хал эмда ахшы умутла бла

Жангы окъуу жыл  жууукълаша келеди. Баям, дерсликле бла жалчытыуну юсюнден алгъадан айтсакъ, быйыл ата-анала, школланы администрациялары да бу жаны бла ырахатланыргъа ушайдыла. Алай асыры бек ийнанып къаллыгъым  келмегенин а жашыралмайма, нек дегенде алгъын жыллада да  ол алай боллукъду деп эсгертиле тургъанды. Аны себепли заман кёргюзтюр деригим келеди.

Ол керти да алышынмазлыкъ инсанланы санындады

Этчеланы Мухадинни жашы  Хажи-Мурат огъурлу, жарыкъ, бир заманда  ауазын кётюрюп сёлешмеген, бир кишиге  кёзюнг къара болсун демеген аллай инсан болгъанды. Битеу жашауун сабийлени юйретиуге жоралагъанды, аланы туугъан жерибизни тамашалыгъына тюшюндюрюр, ала аны сюер, анга кертичи болуп ёсер ючюн къолундан келгенни аямагъанды.

Сёлешиуню баш магъанасы - культура бла искусство махкемелеге къырал болушлукъну игилендириу

Правительствону юйюнде Казбек Коков КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны эм республиканы Правительствосуну оноучулары бла ишчи кенгеш бардыргъанды. Анда маданиятны бла искусствону махкемелерине, фахмулу жаш тёлюню чыгъармачы башламчылыкъларына къырал болушлукъну игилендириу, бёлюмню инфраструктура объектлерин тапландырыу соруулагъа къаралгъанды.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS