12.04.2021, 10:11 - Статьи

Юрий Алексеевич Гагарин жаланда 34 жыл жашагъанды, алай кёкге биринчи чыкъгъан, Жер жюзюн туурадан кёрген адамны аты тарыхда ёмюрлеге къалгъанды. Ол аламда 1 сагъат бла 48 минут учханды, алай бу къысха заман аны битеу дунияны, тёлюлени да жигити этгенди.

12.04.2021, 10:10 - Статьи

Юрий Гагаринни аты  аталгъан  "Союз МС-18" кеме кёкге учурулгъанды. Халкъла аралы космос кемеге российли космонавтла  Олег Новицкийни бла Петр Дубровну эмда америкалы астронавт Марк Ванде Хайны жетдиргенди.

06.04.2021, 09:51 - Статьи

КъМР-ни Парламентини Экономика политика, инновация айнытыу эм предпринимательство жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда республикада сатыу-алыу сфераны  болуму сюзюлгенди.

06.04.2021, 09:50 - Статьи

Республиканы Черек эмда Зольск районлары эрттеден бери да къарындашлыкъ байламлыкъла жюрютедиле. Ала бир бирни жокълайдыла, эки миллетни да арасында шуёхлукъну кючлерча жумушланы да бардырадыла. 

06.04.2021, 09:48 - Статьи

Къабарты-Малкъарны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министри Алим Бербеков, пресс-конференция бардырып  ведомствону былтыргъы ишини эмда быйылгъа борчларыны юсюнден билдиргенди.

06.04.2021, 09:47 - Статьи

Бу  кюнледе Нальчикни къыйыры  бла баргъан «Хасания - Вольный Ауул»  жолну 2,6 километри  чакълы бирине    ремонт этип башлагъандыла.

05.04.2021, 10:28 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Ростелекомну «Юг» регион бёлюмюню вице-президенти Денис Лысов бла тюбешгенди. Сёз КъМР-де телекоммуникация ызланы кенгертиуню юсюнден баргъанды. 

Последнее


Прививка этдирирге хазырланы саны кёбейеди

КъМР-де   коронавирусну профилактикасы эм аны жайылыууна къажау регион оператив штабдан белгили этгенлерича,  пандемияны аллындан бери республикада вирусдан   ауругъанланы саны 21,2 мингден озгъанды.  Ол санда тюнене ол 68 инсаннга жукъгъанды. 

Терен багъалай, Эсгертмеге гюлле салгъандыла

Ата журтну къоруулаучуну кюнюнде КъМР-ни Башчысы Казбек Коков аскерчилени хурметине Нальчикде «Кишиликни ёмюрлюк оту» эсгертмеге гюлле салгъанды. 

«Ата журтубузгъа сюймекликни, антларына кертичиликни юлгюсюча къаллыкъдыла»

КъМР-ни Правительствосуну юйюнде Уллу Ата журт урушда кёргюзтген батырлыкълары ючюн къырал саугъалагъа тийишли болуп, алай тюрлю-тюрлю сылтаула бла аланы алмай къалгъан аскерчилени жууукъларына орденлени бла майдалланы  удостоверениялары берилгендиле. Анга аталгъан къууанчлы жыйылыуну республиканы Башчысы Казбек Коков бардыргъанды.

Къазауатда жигитлик кёргюзтген жашларыбызны орденлери, майдаллары аланы жууукъларына берилгендиле

Бахсан районну администрациясында КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Бахсан шахардан эмда Бахсан, Элбрус, Зольск районланы эллеринден Уллу Ата журт урушну фронтларына кетген 40 батырны туудукъларына жигитле урушда тийишли болуп, алай алмай къалгъан къырал саугъаланы удостоверенияларын бергенди.

Миллет проектлеге бёлюннген ахчаны хайырланыуда бузукълукъланы болдурмазча

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Федерал казначействону КъМР-де Управлениясыны таматасы Шумахо Утижев бла ишчи тюбешиу къурагъанды. Аны чегинде жер-жерли органны 2020 жылда ишини эсеплери эм келлик кезиуге планлары сюзюлгендиле.

Ал жанында – адамланы финансла жаны бла билимлерин ёсдюрюу

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Россейни Банкыны бёлюмюню - Къабарты-Малкъарда Миллет банкны управляющийи Мурат Керефов бла ишчи халда тюбешгенди.

Батыр 77 жылдан сора туугъан жеринде басдырылгъанды

Росгвардиячыла Уллу Ата журт урушну жигитин басдырыу жумушлагъа къатышхандыла, деп билдиргендиле бизге ведомствону пресс-службасындан.
 Прохладныйни къабырларында Уллу Ата журт урушда жоюлгъан кичи лейтенант Константин Андреевни басдырыу жумушла болгъандыла. Ол 1944 жылда Эстонияны гитлерчиледен эркин этиу сермешлеге Тарту шахарны тийресинде хауа сермешде жоюлгъанды. 

Ахыр эки ыйыкъда госпитальлагъа тюшгенлени саны отуз процентге тюшгенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков видеоконференция халда коронавирус инфекцияны профилактикасы эмда аны жайылыууна къажау оператив штабны жыйылыуун бардыргъанды. Регионда бюгюнлюкде санитар-эпидемиология халны эмда медицина махкемелени ишлерини юсюнден Роспотребнадзорну КъМР-де управлениясыны таматасы Жирослан Пагов бла КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов сёлешгендиле.

Солуу кюнледе Абхазия майданда иммунизация арала ишлерикдиле

 КъМР-де COVID-19 жукъгъан аурууну  профилактикасы эм аны жайылыууна къажау оператив штабдан белгили этгенлерича, республикада коронавирусдан 20 703 адам ауругъанды. Бир кюннге ол 74 адамда ачыкъланнганды.  

Ал жанында – миллет проектлени жашаугъа салгъанда право бузукълукъла этиуге къажау мадарла

Россейни Къоркъуусузлукъ Советни Секретары Николай Патрушев Ставропольеде Шимал-Кавказ федерал округда миллет къоркъуусузлукъ соруула жаны бла кенгеш бардыргъанды.  Анга РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Юрий Чайка, Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков, округну субъектлерини таматалары, россей министерстволаны бла ведомстволаны келечилери къатышхандыла.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS