25.02.2020, 20:01 - Статьи

Ата журтну къоруулаучуну кюнюнде Нальчикде «Махтаулукъну Ёмюрлюк оту» эсгертмени къатында митинг ётгенди.

19.02.2020, 20:02 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы К.В.Коков  КъМР-ни Терроризмге къажау комиссиясыны жыйылыуун бардыргъанды.

12.02.2020, 20:02 - Статьи

КъМР-де тау-лыжа спортну айнытыу жаны бла республикалы закон къалай толтурулгъанын Парламентни президиуму Элбрус районда Тегенекли элде «правительстволу сагъатны» чеклеринде сюзгенди. Кенгеш тийишли комитетни башламчлыгъы бла бардырылгъанды.

03.02.2020, 20:35 - Статьи

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда 20-дан аслам соруугъа къаралгъанды.

31.01.2020, 20:14 - Статьи

КъМР-ни Парламентини жаз сессиясыны биринчи жыйылыуунда законла чыгъарыучу органнга кирмеген политика  партияланы келечилери республикада демография болумну игилендириуню амалларын кёргюзтгендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

24.01.2020, 20:34 - Статьи

Тюнене КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосуна 30-гъа жууукъ техника берилгенди. Ауур жюклю КамАЗ-ла,  тракторла,  экскаваторла,  УАЗ машинала да агъачланы от тюшюуден сакълауда хайырланыллыкъдыла.

20.01.2020, 21:00 - Статьи

КъМР-ни Парламентини жаз сессиясы башланнганды. Аны чеклеринде законла чыгъарыучу баш органны президиумуну биринчи жыйылыуу ётгенди. Аны спикерни орунбасары Жанатайланы Салим бардыргъанды.

Последнее


Элни бети – адамларында

Тау эллерибизден уруннган ахшы адамларыбызны жашауларыны юсюнден бизге дайым жазып билдире-билдире тургъан окъуучуларыбыздан бири Габоланы Хамитди. Бу жолгъу материалында да ол Тёбен Чегемден бир къауум инсанны сагъыныргъа излегенди. Ол жылыулу  тизгинледе автор кесини  жюрегинде сакъланнган харкюнлюк жашауда тюбеген болумла бла байламлы эсгериулерин айтады.

Къуллукъчуланы файдаларын, ырысхыларын кёргюзтюуню низамы тюрленнгенди

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда депутатла 30-дан аслам сорууну сюзгендиле. Аны спикер  Татьяна Егорова бардыргъанды.

Кемчиликлени, жетишимлени юсюнден да - ачыкъ халда

КъМР-ни Курортла эмда туризм министерствосунда бу кюнледе бардырылгъан «тёгерек столда» республикада гастрономия туризмни юсюнден сёлешиннгенди.

ХАЛКЪЫНЫ АТЫН УЗАКЪ КЕНГЛЕДЕ АЙТДЫРГЪАН ЖАН ЖУУУГЪУБУЗ

Башкир  поэт, драматург, Социалист Урунууну Жигити, РСФСР-ни искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу, Башкир АССР-ни халкъ поэти, Ленин атлы эм СССР-ни Къырал саугъаларыны лауреаты Мустай Карим  1919 жылда 20 октябрьде Кляшево элде туугъанды. Аны керти аты Мустафа Каримовду, атасы - Саф.

«Хорламны жоллары» бла тарыхны теренине

«Блог-тур «Хорламны жоллары бла» деген жаш тёлю проектни бардырыуну чеклеринде Къабарты-Малкъарны тау районларына жолоучулукъла болгъандыла, деп билдиреди проектни башчысы Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну
таматасы Мокъаланы Тенгиз.

Казбек Коков фахмулу сабийлени ачыкълау эмда алагъа себеплик этиу жаны бла регион араны къурулушуну халын кёргенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков фахмулу сабийлени ачыкълау эмда алагъа себеплик этиу жаны бла регион араны къурулушу къалай баргъанына къарагъанды. Объектни окъуу, аш-азыкъ мекямларында ремонт ишле къыстау барадыла, инженер системала салынадыла, спорт майдан ишленеди, тёгерек-баш тап халгъа келтириледи. 

Республиканы алгъа барыуун жалчытыуда битеу билимими, сынаууму аямазгъа хазырма

Парламентни кезиулю жыйылыуунда депутатла КъМР-ни Башчысы Казбек Коковха Мусукланы Алийни КъМР-ни Правительствосуну Председателине салыуну юсюнден тилегине ыразылыкъларын бергендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. 

Бизнесге къысыулукъну азайтыр амалланы излегендиле

Правительствону юйюнде бардырылгъан кенгешде республикада предпринимательлеге этилген административ басыулукъну азайтыуну мадарлары сюзюлгендиле. 

Россейни къоруулаучуларын ёсдюрген аналагъа – ёмюрлюк махтау

«Аскерчини анасыны жюреги» деген битеуроссей акцияны чеклеринде Шалушкада уллу тюбешиу болгъанды. Аны Сауутланнган кючлени запасдагъы офицерлерини  "Мегапир" миллет ассоциациясыны КъМР-де  биригиую  Чегем районну  бла  Шалушканы администрацияларыны себепликлери бла  къурагъанды.

АКЪЫЛМАННЫ ОСУЯТЫ

1944 жылда 8  мартда миллетибизге келген палах къартны-жашны да апчытханы хакъды. Бизни туугъан жерибизден зор бла кёчюрюрге оноу алып, тау эллени хар бирине сыйыннгысыз аскер кючле киргендиле.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS