19.01.2021, 08:36 - Статьи

Москвагъа ишчи жолоучулугъуну эсеплерине кёре Казбек Коков КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни транспорт эм жол мюлк министри Аслан Дышеков, КъМР-ни жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министрни къуллугъун толтургъан Анзор Езаов бла кенгеш бардыргъанды.

19.01.2021, 08:35 - Статьи

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда COVID-19 жукъгъан ауруугъа къажау прививкала юч пунктда - Нальчикде экинчи номерли республикалы больницада  эмда биринчи номерли поликлиникада,  Нарткъалада районла аралы кёп профильли (ММЦ) больницада этиледиле.

19.01.2021, 08:34 - Статьи

Жангы жылгъы байрамланы кезиуюнде «Эльбрус», «Архыз» эм «Ведучи» курортлада 100 минг адам солугъандыла.

19.01.2021, 08:33 - Статьи

 Къабарты-Малкъарда, Шимал Осетия-Алания  Республикалада эм Ставрополь крайда жашагъанланы тилеклери бла быйыл электропоезд маршрут жангыдан ишлеп башлагъанды,  деп билдиредиле  КъМР-ни Транспорт эмда жол-мюлк министерствосуну пресс-службасындан.    

16.01.2021, 09:00 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-де Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды. Аны РФ-ни Правительствосуну башчысыны орунбасары Марат  Хуснуллин бардыргъанды. 

16.01.2021, 08:59 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Instagram страницасында «Камаз-мастер» команданы, аны таматасы Владимир Чагинни Сауд Аравияда ётген «Дакар» эришиуде жарыкъ хорламлары бла алгъышлагъанды.

16.01.2021, 08:58 - Новости

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Москвагъа ишчи жолоучулугъуну чегинде «НМИЦ радиологии» ФГБУ-ну генеральный директору, Россейни Саулукъ сакълау министерствосуну тамата онкологу академик Андрей Каприн бла жолукъгъанды. Тюбешиуге КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов да къатышханды.

Последнее


Бир-бир тилекле, соруула приёмну кезиуюнде окъуна тамамланнгандыла

«Единая Россия» къуралгъанлы 19 жыл толгъаны бла байламлы партияны КъМР-де регион    бёлюмюню жамауат приёмныйинде инсанланы тилеклерине бла тарыгъыуларына тынгылайдыла.  Регионда партияны оноучулары, Федерация Советни сенаторлары,  Къырал Думаны, КъМР-ни Парламентини депутатлары, толтуруучу, жер-жерли власть органланы, жамауат организацияланы къуллукъчулары  бла бирге 1-10 декабрьде инсанла бл

Граждан сюдлюк болгъан эсе да, ол къыралны инсанлыгъын сакълайды, аны битеу эркинликлерин, праволарын да къорууларгъа тийишлиди

Сёзсюз, юрист къыйын усталыкъладан бириди. Ишингде профессионал болур ючюн, законланы билирге, аланы тийишли кезиуледе тюз хайырланыргъа  керекди. Ала инсанланы эркинликлерин сакълайдыла,  бузукълукъла этилген кезиуде тюзлюкню тохташдырыргъа болушадыла Бу  усталыкъ  хар кюн да билиминги ёсдюрюуню, праволу китапланы бла статьяланы окъууну, законлада  тюрлениулени  ангылауну излейди.  

Уллу Хорламны юсюнден керти хапар

«Единая Россия» политика партияны «Историческая память»  проектини чеклеринде бардырылгъан «Диктант Победы» деген акция экинчи кере ётгенди. Быйылгъы Уллу Хорламны 75-жыллыгъына тюшгени себепли аны къурау ишге РФ-ни Къоруулау, Ич  ишле министерстволары, МЧС эм Росгвардия да тири къатышхандыла. 

Аппаратла ахшылыкъларын кёргюзтгендиле

 КъМР-де COVID-19 жукъгъанланы саны 13 мингнге жууукълаша келеди. Коронавирусну профилактикасы эм аны жайылыууна къажау оператив штабдан белгили этгенлерича, бюгюнлюкде вирусдан  12 904 адам ауругъанды.  Ол санда тюнене ол 96 инсанда ачыкъланнганды.  

Повесткада – коронавирус жукъгъан ауруугъа къажау кюрешни чеклеринде Россей Федерацияны Президентини буйрукъларын толтуруу

Россей Федерацияны Правительствосуну Председателини орунбасары Татьяна Голикова регионла бла кенгеш бардыргъанды. Анда коронавирус жукъгъан ауруу бла къажау кюрешни чеклеринде Россейни Президентини буйрукъларыны толтурулууларына къаралгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

Къыш билмей тургъанлай келмезча

РФ-ни МЧС-ини КъМР-де Баш управлениясында КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары – Республикада къыйын болумланы кетериу жаны бла комиссияны таматасыны орунбасары Муаед Кунижев ведомствону башчысыны къуллугъун толтургъан Михаил Черныйни къатышыуу бла кенгеш бардыргъанды.

Яслилени санына дайым къошулады

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында «Тиширыуланы иш бла жалчытыугъа себеплик этиу – юч жыллары толмагъан сабийлеге школгъа дери билим берирча онгла къурау» деген регион программаны бардырылыуун сюзгендиле.Махкемени социал политика, саулукъ сакълау эмда экология жаны бла Комиссиясыны башчысыны орунбасары Къараланы Расул белгилегенича, республикада школгъа дери билим берген учреждениялада былл

Сынамларын айтхандыла

Бу кюнледе КъМКъУ-ну педагогика колледжи «Орта профессионал билим бериу сферада педагог кадрланы хазырлау системаны тапландырыу» деген ат бла бардырылгъан Битеуроссей видеоконференциягъа къатышханды. Ол РФ-ни Жарыкълау министерствосуну башламчылыгъы бла къуралгъанды. 

Федерал араны болушлугъу бла дарманла эм НИВЛ-аппаратла келтирилгендиле

КъМР-де COVID-19 жукъгъанланы саны 13 мингнге жууукълаша келеди. Коронавирусну профилактикасы эм аны жайылыууна къажау оператив штабдан белгили этгенлерича, бюгюнлюкде вирусдан  12 713 адам ауругъанды.  Ол санда тюнене ол 93 инсанда ачыкъланнганды.  

Сынамларын айтхандыла

Бу кюнледе КъМКъУ-ну педагогика колледжи «Орта профессионал билим бериу сферада педагог кадрланы хазырлау системаны тапландырыу» деген ат бла бардырылгъан Битеуроссей видеоконференциягъа къатышханды. Ол РФ-ни Жарыкълау министерствосуну башламчылыгъы бла къуралгъанды. 

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS