01.05.2021, 11:11 - Статьи

Казбек Коков видеоконференция амал бла РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисинде Советни жыйылыууна къатышханды.

01.05.2021, 11:10 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Бахсан шахарда кенгеш бардыргъанды эмда республиканы аграрчылары бла бирге  жаз башы сабан ишле къалай баргъанларын сюзгенди. Ол бек алгъа республиканы жерчилерин махтагъанды, аланы ишлерине федерал даражада да бийик багъа берилгенин чертип айтханды.

01.05.2021, 11:09 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны президиумуну жыйылыууна къатышханды. Аны РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары  Марат Хуснуллин бардыргъанды.

22.04.2021, 08:33 - Статьи

Тюнене, 21 апрельде, РФ-ни Президенти Владимир Путин Федерал Жыйылыугъа кезиулю Посланияны этгенди. 

22.04.2021, 08:30 - Статьи

Казбек Коков тёрели «муниципал сагъатны» ётдюргенди. Анда КъМР-ни Правительствосуну таматасы Мусукланы Алий миллет эмда регион проектле районлада къалай толтурулгъанларыны юсюнден билдиргенди. Ол айтханнга кёре, ала бла байламлы битеу ишле графикге кёре бардырыладыла. 

20.04.2021, 09:04 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Къоркъуусуз эм тынгылы автомобиль жолла» миллет проектге эмда 2021 жылны регион программасына кирген ызла не халда болгъанларын кёргенди.  Ол жумуш бла республиканы оноучусу бир ненча жерде болгъанды: Бахсан, Прохладна, Май, Урван эм Чегем районлада.

20.04.2021, 09:03 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы районларына тёрели ишчи жолоучулугъуну кезиуюнде Прохладна районну Солдатская станицасында жангы мектепни къурулушу не халда болгъанын да кёре баргъанды.  250 окъуучугъа жери боллукъ бу мекям «Билим бериу» миллет проектни «Шёндюгю заманны школу» регион пр

Последнее


Предпринимательлик, жаш тёлю политика, казачество бла да байламлы соруула кётюрюлгендиле

Казбек Коков видеоконференция амал бла РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисинде Советни жыйылыууна къатышханды. Анда сёз гитче эмда орта предпринимательликге себеплик этиуню, жаш политиканы баш магъаналы ишлерин тамамлауну, Шимал Кавказда казачествону айнытыуну юсюнден баргъанды.

Казбек Коков: Агропромышленный комплексни мындан ары да ышаннгылы айнытыр ючюн жерни уста хайырланыргъа борчлубуз

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Бахсан шахарда кенгеш бардыргъанды эмда республиканы аграрчылары бла бирге  жаз башы сабан ишле къалай баргъанларын сюзгенди. Ол бек алгъа республиканы жерчилерин махтагъанды, аланы ишлерине федерал даражада да бийик багъа берилгенин чертип айтханды. Мындан ары да ишни селейтмезге, бютюн бийик жетишимлеге итинирге чакъыргъанды. 

Сабийле бизнесни жорукълары бла шагъырейленирикдиле

Россейни Банкы 1-9 класслада окъугъан школчуланы «Жаш предприниматель эмда финанс окъуулулукъ» деген онлайн-олимпиадагъа къатышыргъа чакъырады. Эришиуле бу айны онючюнчюсюнде Учи.ру деген платформада башланнгандыла, 17 майгъа дери барлыкъдыла.

Ал жанында – жашау журтланы къурулушларыны качествосу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны президиумуну жыйылыууна къатышханды. Аны РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары  Марат Хуснуллин бардыргъанды. Баш доклад бла уа РФ-ни къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министри Ирек Файзуллин сёлешгенди.

Келишимле жарашдырыу къалай баргъанын тинтгендиле

 Казбек Коков, Бахсан районнга иш бла баргъанда, жер-жерли администрацияларыны башчылары бла «муниципал сагъат» ётдюргенди. Анда сёз миллет проектлеге кёре келишимле жарашдырыу иш  къалай толтурулгъаныны юсюнден баргъанды. 

Конституциягъа тюзетиуле биринчи окъулууда къабыл кёрюлгендиле

КъМР-ни Парламентини кезиулю пленар жыйылыуунда депутатла республиканы Конституциясына тюзетиулени биринчи окъулууда къабыл кёргендиле, Шимал Осетия-Алания бла сатыу-алыу-экономика, илму-техника, культура эм башха байламлыкъланы юслеринден келишим да сюзюлгенди.   

Владимир Путин: Битеу салыннган борчланы бла белгиленнген проектлени, аланы жалчытыуну мураты бирди – адамларыбызны жашау къолайлыкъларын кётюрюу

Тюнене, 21 апрельде, РФ-ни Президенти Владимир Путин Федерал Жыйылыугъа кезиулю Посланияны этгенди. 

Казбек Коков: Владимир Путинни бу жолгъу сёлешиую – къыралны социал айныуун бютюн тирилтирге кереклисини белгиси

Россейни Президенти Владимир Путинни Федерал Жыйылыугъа Посланиясы – баш магъаналы стратегия документледен бириди. Арт он жылны ичинде бизни къырал арталлыда тюрленнгенди, бютюн кючлю болгъанды. Владимир Владимировични биринчи Посланиясыны аты «Биз къаллай Россей къурайбыз» деп алай эди.

Хайыр келтирген ниетлеге тыйгъыч болгъан затланы кетерирге буюрулгъанды

КъМР-ни Башчысы  Казбек Коков бу кюнледе бардыргъан кезиулю жыйылыуда республиканы Правительствосуну 2021 жылны биринчи кварталында ишини эсеплери сюзюлгендиле. Кенгешде дагъыда сёз халкъны къырал эмда муниципал жумушла бла жалчытыуну юсюнден баргъанды.

Поликлиника сезерча тюрленирикди

Бу кюнледе Черек районну поликлиникасына тынгылы ремонт этиу ишле башланнгандыла. Ала «Саулукъ сакълау» миллет проектни регион программасына тийишлиликде бардырыладыла.  Алай бла мекямны башы, жылыу берген, суу баргъан быргъылары, эки лифт да алышындырыллыкъдыла, поллары, эшиклери, терезелери жангыртыллыкъдыла, дагъыда алагъа ушаш кёп тюрлениуле этилликдиле.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS