Статьи

Казбек Коков правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды

Тюнене РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин Пятигорскда Шимал-Кавказ федерал округну социал-экономика айныууну ишлери жаны бла правительстволу комиссияны къаууму бла кенгеш бардыргъанды.

Федерал казначействону республикада бёлюмюню ишине бийик багъа берилгенди

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Федерал казначействону таматасыны орунбасары Александр Демидов, Федерал казначействону Ставрополь крайда Управлениясыны оноучусу Игорь Тапсиев, Федерал казначействону Къабарты-Малкъарда Управлениясыны оноучусу Шумахо Утижев бла ишчи тюбешиу бардыргъанды.  

Бахсанда жангы парк, жигитлеге эсгертмеле да ачылгъандыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Бахсан шахар округда  солуу паркны ачылыууна къатышханды. Ызы бла Россейни кюнюню намысына Совет Союзну Жигити Василий Левченкону бла Социалист Урунууну Жигити Ахъед Шаовну хурметлерине ишленнген эсгертмеле ачылгъанлары бла байламлы бардырылгъан ишлеге къошулгъанды. 

Сизни битеу жашауугъуз, сайлагъан усталыгъыгъызгъа сюймеклигигиз, республиканы келир кюню ючюн къайгъыргъаныгъыз кимге да тийишли шартды

Ишлеринде жетишимле болдургъанлагъа, бет жарыкълы уруннганлагъа Россейни кюнюнде Правительствону юйюнде къырал саугъала бериу  тёреге айланнганды. Бу жолда да аллай къууанчлы жыйылыу болгъанды. Ол КъМР-ни Правительствосуну Колонналы залында бардырылгъанды. 

Жетишимли жашлагъа бла къызлагъа паспортла Парламентде тапдырылгъандыла

Окъууда, жамауат жашауда, спортда жетишимле кёргюзтген жашлагъа бла къызлагъа РФ-ни инсаныны паспортун къууанчлы халда КъМР-ни Парламентинде Россейни кюнюню аллында бериу тёреге айланнганды. Быйыл да республиканы районларындан бла шахарларындан 15 окъуучу законла чыгъарыучу органнга чакъырылгъандыла.

«Мен дарман салдырыуну экинчи урумун ётгенме, къыйын болумланы эслемегенме»

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков коронавирусдан вакцина салдырыуну экинчи урумун ётгенди. Аны юсюнден ол кесини Инстаграм страницасында билдиргенди.

Уллу Ата журт урушну эсеплерини юсюнден бетсиз ётюрюкле къурагъанлагъа таукел къаршчы турургъа

КъМР-ни Жамауат палатасыны XI пленар жыйылыуунда Уллу Ата журт урушда совет халкъны фашизмни ууатыуда магъанасын учуз этиуден, урушну тарыхын жалгъан шартладан сакълауну мадарлары сюзюлгендиле. 

Сакъламай тургъанлай, топну ычхындырып, къараучуланы чамландыргъандыла

33-чю турда «Спартак-Нальчик» Майкопну «Дружба» командасы бла ойнагъанды, матч къаршчы команданы майданында ётгенди. 

«Къыйын саусуз сени хайырынгдан аягъы юсюне болса, ол къууанчды, ёхтемди»

 Нальчикде къан алыучу станциягъа не заманда барсам да, адамла кёп болуучудула. Аланы бирлери къанны алыргъа, башхалары уа берирге келедиле. Насыпха, экинчилери асламдыла.  Бек алгъа уа ары кюн сайын  эрттенликде сагъат сегизге  Республикалы сабий клиника больницаны гематология эмда онкология бёлюмюню ишчилери жетиучюдюле.

Бетинден жарыкъ нюр тёгюле тургъан фахмулу инсаныбыз илхамлыды, асылды

Республикада, андан тышында да аты айтылгъан суратчыладан бири, Къабарты-Малкъарны халкъ художниги, Россей художестволу академияны сыйлы келечиси Гуданаланы-Келеметланы Долматны жашы Борис туугъанлы бу кюнледе жетмиш жыл болады. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи