Новости

Дарман салдыргъанланы саны танг кёбейеди

Къабарты-Малкъарда жангы коронавирус жукъгъан ауруудан прививканы 39 906 инсан салдыргъанды. Аладан 29 424 адам дарман салыуну урумларын толусунлай ётгендиле. Ол кёрюмдю 2021 жылда 7 июньданды.
Бюгюнлюкде республикада иммунизация бардырыу бла 51 пункт ишлейди. Ала битеу муниципал районлада бардыла. Прививканы Спутник-V, ЭпиВакКорона эм КовиВак россей вакцинала бла этедиле.

Законланы жарашдырыуда эм жетишимлилеге – алгъышлаула, грамотала, лауреатлагъа уа – дипломла

КъМР-ни Парламентинде «Мени законла жарашдырыу башламчылыгъым» республикалы конкурсда хорлагъанланы атлары белгили этилип, алчылагъа грамотала, лауреатлагъа уа дипломла берилгендиле. 

Прививкаланы хайырына толу ийнанып

Белгилисича, бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда коронавирус жукъгъан ауруудан вакцинация этиу бардырылады. Анга Чегем районда да тири къатышадыла. Ол санда Чегем шахарны ара больницасында, Экинчи Чегемни, Яникойну, Шалушканы эм  Нартанны поликлиникаларында да дарман салгъан пунктла ачылгъандыла.   

Ауругъанланы саны кёбеймейди

Коронавирусну профилактикасын бардырыу эм аны жайылыууна къажау регион штабдан билдиргенлерича, 8 февральда 1032 тест этилгенди, аланы эсеплерине кёре 84 адамда ауруу табылгъанды. Пандемия башланнганлы 422 425 тест алыннганды, аладан 19458-синде вирус чыкъгъанды. 

Кёп сейир затла къураладыла

Къабарты-Малкъар къырал университетде бу кюнледе энди ахшы тёреге айланнган Илмуну ыйыгъы бардырылады. Ол, хар замандача, Россейде бу сфераны байрамына жораланады. Вузну проректору Светлана Хаширова билдиргеннге кёре, бу жол кеси да бир кесек энчирек къуралады. Нек дегенде быйыл «Илмуну эмда технологияланы жылы» деген белги бла озарыкъды.

Бусагъатдагъы счётчиклени орнатадыла

«Россети Шимал Кавказ» компания бизни республикада Бахсан шахарда, Бахсан эмда Зольск районлада токну къоранчларын азайтыу программасын былтыр октябрьде  бардырып башлагъанды. Андан бери специалистле электрокюч ызладан 86 километр кесегин жангыртхандыла эмда 21 минг «акъыллы» счётчик орнатхандыла.

Таплыкъ Нальчикден Саратовха – тюзюнлей авиарейс

Быйыл мартда Къабарты-Малкъарны таматаларыны  башламчылыгъы бла   «Нальчик — Саратов — Нальчик» тюзюнлей жангы авиарейс ачыллыкъды. Ол ыйыкъгъа эки кере къураллыкъды. Аны «PegasFly» бла байламлыкъда «Nordwind Airlines» компания тамамларыкъды. 

Къайгъырыу Саулукъ сакълауда уруннганлагъа – энчи тёлеуле

Онкология аурууну ачыкълагъан медицина ишчилеге тёлерге  Къабарты-Малкъаргъа тёрт миллиондан аслам ахча келликди. Борчлу медицина страхование фондуну жер-жерли органлары 1,1 миллиард сомдан аслам аллыкъдыла. Ырысхы саулукъ сакълауда уруннганлагъа энчи тёлеулени этер ючюн жиберилликди. Ахчаны  бёлюнюрюню юсюнден бегимге РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин къол салгъанды.

Онкология службабызны кючлендириуге энчи эс бёлюннгенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Москвагъа ишчи жолоучулугъуну чегинде «НМИЦ радиологии» ФГБУ-ну генеральный директору, Россейни Саулукъ сакълау министерствосуну тамата онкологу академик Андрей Каприн бла жолукъгъанды. Тюбешиуге КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов да къатышханды.

Фестивальны энчи саугъасы – «Минги-Таугъа»

Озгъан ыйыкъда Чебоксары шахарда миллет энчилиги болгъан регионлу фильмлени халкъла аралы фестивалы ётгенди. Ол къуралып бардырылгъанлы 13 жыл болады. Анга быйыл бизни фахмулу режиссёр жашыбыз Къумукъланы Магомет да къатышханды.

Страницы

Подписка на RSS - Новости