Къурулуш объектлени – жер-жерли самоуправленияны иелигине

Казбек Коков тёрели «муниципал сагъатны» ётдюргенди. Анда КъМР-ни Правительствосуну таматасы Мусукланы Алий миллет эмда регион проектле районлада къалай толтурулгъанларыны юсюнден билдиргенди. Ол айтханнга кёре, ала бла байламлы битеу ишле графикге кёре бардырыладыла. 
Республиканы Башчысы биринчи медицина болушлукъ берген бёлюмню ишине энчи эс бургъанды. Премьер-министр поликлиникалагъа тынгылы ремонт этиуню юсюнден 11 келишим этилгенин, дагъыда экиси жууукъ заманда бегитиллигин билдиргенди.  
Ол айтханнга кёре, Аушигерде врачы болгъан амбулаторияны къурулушу башланнганды, 1-чи номерли сабий поликлиниканы жангыртыуну проекти тинтиле турады. Дагъыда  «Шахарда тап болумла къурау» регион проектни чеклеринде 40 муниципал къуралыуда жамауат магъаналы 33 жер эмда 89 арбаз тапландырыллыкъдыла. «Таза суу» проектге кёре уа суу бла жалчытыучу объектлени ишлеу эмда жангыртыу жаны бла 14 келишим этилгенди. 
Казбек Коков  быйыл къурулуш объектлени муниципалитетлени иеликлерине бериу ишни тамамлап бошаргъа буюргъанды. Андан сора да, муниципал жумушланы качестволарын кётюрюрге кереклисин айтып, администрацияланы башчыларындан ол иш къалай баргъанын тинтирге эмда халкъны излемлери тынгылы толтурурларын жалчытыргъа кереклисин излегенди. Сора Россейни Президентини ахыр буйрукъларына кёре, халкъ бла бардырылгъан ишге багъа биче туруп, жамауатны жумушлары къалай толтурулгъанына  энчи эс буруллугъун эсгертгенди. 
Сёзню андан ары бардыра, республиканы оноучусу окъуучуланы аш-азыкъ бла жалчытыугъа энчи эс бургъанды, аны дайым контрольда тутаргъа чакъыргъанды.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы

Свежие номера газет Заман


10.06.2021
09.06.2021
08.06.2021
07.06.2021