Поликлиника сезерча тюрленирикди

Бу кюнледе Черек районну поликлиникасына тынгылы ремонт этиу ишле башланнгандыла. Ала «Саулукъ сакълау» миллет проектни регион программасына тийишлиликде бардырыладыла.  Алай бла мекямны башы, жылыу берген, суу баргъан быргъылары, эки лифт да алышындырыллыкъдыла, поллары, эшиклери, терезелери жангыртыллыкъдыла, дагъыда алагъа ушаш кёп тюрлениуле этилликдиле. Андан сора да, котельнягъа  ремонт этилликди.  Поликлиниканы арбазында да  иги кесек иш  тамамланыллыкъды.  
Битеу башда айтылгъан жумушлагъа 34036745,20 сом къоратыргъа белгиленеди. Тапландырыу  ишле  планнга кёре 2022 жылны ноябринде  тамамланыллыкъдыла. Бусагъатда уа чекленнген жууаплылыгъы болгъан         «Эльбрус-Ремстрой» организацияны къурулушчулары  юйню башын алышындыра турадыла.

  Люба Адилова.

Свежие номера газет Заман


10.06.2021
09.06.2021
08.06.2021
07.06.2021