Казбек Коков: Владимир Путинни бу жолгъу сёлешиую – къыралны социал айныуун бютюн тирилтирге кереклисини белгиси

Россейни Президенти Владимир Путинни Федерал Жыйылыугъа Посланиясы – баш магъаналы стратегия документледен бириди. Арт он жылны ичинде бизни къырал арталлыда тюрленнгенди, бютюн кючлю болгъанды. Владимир Владимировични биринчи Посланиясыны аты «Биз къаллай Россей къурайбыз» деп алай эди. Ол заманда Президент миллетни къутхарыргъа эмда экономиканы аягъы юсюне салыргъа деп аллай борчла салгъанды. Бюгюнлюкде уа къырал башчы власть органлагъа уллу программалы борчла салады эмда аланы къыйматлы толтурууну излейди.
Бек башы -  ол ишни хайырындан халкъны жашау къолайлыгъы ёседи. Биз саулукъ сакълауну амалларын игилендире барабыз, бийик технологиялы медицинаны сингдиребиз, жангы школла бла сабий садла ишлейбиз. Сабийлерибизни чыгъармачылыкъ, спорт, илму бла кюреширге онглары бардыла. Юйюрлеге болушлукъгъа да кёп зат этиледи.
Ма бюгюннгю Посланияда да ол темагъа уллу эс бурулады, тамамланыллыкъ ишлени да иги кесеги белгиленеди. Ала жууукъ заманлада юйюрню болумун игилендирликлерине, аналагъа бла сабийлеге болушлукъ этиуню къыйматын кючлендирликлерине сёз да жокъду.
Къабарты-Малкъарда  44 миллиард сом чакълы бирге 26 къырал программа жашауда бардырылады. Ол ахчаны иги кесеги – 70 процентинден асламы – социал сферагъа, ол санда жамауатха, юйюрге, билим бериуге бла саулукъ сакълаугъа  тутхучлулукъ этиуге   бёлюнеди. Программагъа кирген ишле кёп жыллагъа белгиленедиле. Башхача айтханда, бизни планла салыргъа онгубуз барды, аланы толтурургъа да къолубуздан келеди. Аллай зат а жаланда социал жаны бла айныгъан къыралда болургъа боллукъду.

КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну пресс-службасы.

Свежие номера газет Заман


10.06.2021
09.06.2021
08.06.2021
07.06.2021