16.06.2021, 10:40 - Статьи

Тюнене РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин Пятигорскда Шимал-Кавказ федерал округну социал-экономика айныууну ишлери жаны бла правительстволу комиссияны къаууму бла кенгеш бардыргъанды.

16.06.2021, 10:39 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Бахсан шахар округда  солуу паркны ачылыууна къатышханды.

16.06.2021, 10:38 - Статьи

Ишлеринде жетишимле болдургъанлагъа, бет жарыкълы уруннганлагъа Россейни кюнюнде Правительствону юйюнде къырал саугъала бериу  тёреге айланнганды. Бу жолда да аллай къууанчлы жыйылыу болгъанды. Ол КъМР-ни Правительствосуну Колонналы залында бардырылгъанды. 

16.06.2021, 10:37 - Статьи

Окъууда, жамауат жашауда, спортда жетишимле кёргюзтген жашлагъа бла къызлагъа РФ-ни инсаныны паспортун къууанчлы халда КъМР-ни Парламентинде Россейни кюнюню аллында бериу тёреге айланнганды.

11.06.2021, 10:12 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хуснуллинни башчылыгъы бла  бардырылгъан жыйылыууна къатышханды. 

09.06.2021, 10:33 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Туризмни айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды. Кенгеш видеоконференция халда РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Дмитрий Чернышенкону башчылыгъы бла ётгенди.

09.06.2021, 10:32 - Статьи

Быйылны 19 сентябринде Россей Федерацияны Къырал Думасына эмда  жер-жерли  самоуправленияны органларына депутатла айырыллыкъдыла. Сайлаулагъа хазырланыуну чеклеринде  Черек районда  жамауат къараучулагъа семинар къуралгъанды.

Последнее


Бензинни багъасын кёз туурада тутаргъа келишгендиле

КъМР-ни Правительствосуну председателини орунбасары – инфраструктура эмда цифровой айныу министр Владимир Болотоковну таматалыгъы бла бардырылгъан кенгешде сёз республикада отлукъну багъасыны юсюнден баргъанды. Жыйылыугъа энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла министр Ирина Безникова да къатышханды, деп билдиргендиле министерствону пресс-службасындан.

Унутулмазлыкъ ётгюрлюк

Элбрус районда Терс-Къолда Уллу Ата журт урушда жоюлгъанланы хурметлерине ишленнген бек бийик тау эсгертмени эмда къарындаш къабырны къатында немислиле СССР-ге чабыууллукъ этгенли 77 жыл толгъанына аталып бушуулу жумушла бардырылгъандыла. 

Адабиятыбызны айныууна уллу къыйын салгъанланы тийишлисича кёргендиле

Озгъан ыйыкъда Россейни Илмула академиясыны Къабарты-Малкъар илму арасыны Гуманитар тинтиулени институтунда «Жазыу тёрелени тагыларында» деген регионла аралы илму-практика конференция баргъанды.  Ол Отарланы Саидни 115-жыллыгъына эм Этезланы Омарны 105-жыллыгъына аталгъанды.

Аэропортда жумушла къыстау барадыла

Росавиация Нальчикде халкъла аралы аэропортну къоркъуусузлукъ жалчытылгъанына шагъатлыкъ этген сертификатыны кючюн тохтатханды. Аны юсюнден ТАСС федерал агентствону къыралны Юг жанында регионла аралы управлениясыны таматасыны къуллугъун толтургъан Валерий Силаевни айтханына таянып  билдиреди.  

Къачан да ал сатырда, къайда да эм къыйын жерде

Абуллаланы Мустафа гитче заманында окъуна офицер боллукъма деп тургъанды. Муратына жетерге уа бир сейирлик  тюбешиу себеплик этгенди.  Ол Уллу Ата журт урушну кезиуюнде болгъан эди. Кёнделеннге  Байсолтанланы Алим келеди.

Кичи къарындашларына - жылы письмола

Кёп болмай «Россейни кийик табийгъаты: сакъларгъа эм кёрюрге» деген къыйматлы проектни чегинде аны «Жаныуарлагъа письмо» деген регион аралы кезиую  ётгенди. Ол сабийле бла уллула  табийгъатха аяулу кёзден къарарча, аны сакъларгъа эм айныууна себеплик этерча деп бардырылады.

Энчи хаты бла танылгъан художнигибизни суратларына жангыдан тюшюне

Бу кюнледе Нальчикде Политика репрессиялагъа тюшгенлени мемориалында белгили художник, ол искусство бла кюрешген таулуланы биринчилери окъуна Курданланы Валерийни  75-жыллыгъына аталгъан кёрмюч ачылгъанды. Анга къараргъа суратчыны тенглери, эллилери, жууукъ-ахлулары эм ол искусствону сюйгенле келгендиле.

Бирлеге - дипломла, башхалагъа - шагъатлыкъ къагъытла

Бу кюнледе иймам Абу Ханифа  атлы Шимал-Кавказ ислам университетде  вузну 2017 жылда бошагъанлагъа  дипломларын къууанчлы халда бергендиле.

Къайры къарасанг да - законлагъа бузукълукъ

Нальчик шахар округну администрациясыны башчысы Таймураз Ахоховну буйругъу бла мэрияны келечилери  муниципалитетде машиналаны жуугъан жерледе  болгъандыла. Анга налог жыйыучу  эм жашау журт-коммунал службаланы ишчилери да къатышхандыла, деп билдиргендиле администрацияны пресс-службасындан. 

Чам, лакъырда, сюймеклик жырла

Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театр сахна искусствону сюйгенлени  Жантууланы Иссаны  пьесасына кёре «Киеулюк» деген спектакльге чакъырады. 
Оюн 2018 жылны 27 июнюнда Къырал концерт залда (ГКЗ) кёргюзтюлюнюрюкдю.
19:00 сагъатда башланырыкъды.
Соруулары болгъанла бу телефон номерлеге сёлешсинле: 44-22-10; 8-909-490-12-11.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS