16.06.2021, 10:40 - Статьи

Тюнене РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин Пятигорскда Шимал-Кавказ федерал округну социал-экономика айныууну ишлери жаны бла правительстволу комиссияны къаууму бла кенгеш бардыргъанды.

16.06.2021, 10:39 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Бахсан шахар округда  солуу паркны ачылыууна къатышханды.

16.06.2021, 10:38 - Статьи

Ишлеринде жетишимле болдургъанлагъа, бет жарыкълы уруннганлагъа Россейни кюнюнде Правительствону юйюнде къырал саугъала бериу  тёреге айланнганды. Бу жолда да аллай къууанчлы жыйылыу болгъанды. Ол КъМР-ни Правительствосуну Колонналы залында бардырылгъанды. 

16.06.2021, 10:37 - Статьи

Окъууда, жамауат жашауда, спортда жетишимле кёргюзтген жашлагъа бла къызлагъа РФ-ни инсаныны паспортун къууанчлы халда КъМР-ни Парламентинде Россейни кюнюню аллында бериу тёреге айланнганды.

11.06.2021, 10:12 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Марат Хуснуллинни башчылыгъы бла  бардырылгъан жыйылыууна къатышханды. 

09.06.2021, 10:33 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Туризмни айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды. Кенгеш видеоконференция халда РФ-ни Правительствосуну Председателини орунбасары Дмитрий Чернышенкону башчылыгъы бла ётгенди.

09.06.2021, 10:32 - Статьи

Быйылны 19 сентябринде Россей Федерацияны Къырал Думасына эмда  жер-жерли  самоуправленияны органларына депутатла айырыллыкъдыла. Сайлаулагъа хазырланыуну чеклеринде  Черек районда  жамауат къараучулагъа семинар къуралгъанды.

Последнее


Законну магъанасы – абаданланы бла сакъатланы излемлерин къоруулауну игилендириу

КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорованы башчылыгъында президиумну кезиулю жыйылыуу болгъанды. Анда депутатла республикалы законланы проектлерин сюзгендиле. 
Биринчиден, Парламентни кезиулю пленар жыйылыуун 17 эм 29 июньда бардырыргъа оноу этилгенди.  «КъМР-де жарашдырыучу судьяланы юсюнден» республикалы законнга тюзетиулеге къаралгъанды. 

Магъаналы сорууланы толу ачыкълагъандыла

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны законлукъну тутуу, адамланы эркинликлери, улутхачылыкъгъа къажау эм ОНК бла байламлыкъла жюрютюу жаны бла комиссиясы «Къабарты-Малкъарда къолайлары аз юйюрлеге, кеслери жашагъан файдалары аз адамлагъа болушлукъ этиуню юсюнден» 53-чю республикалы законну толтуруу къалай баргъанын сюзгендиле. 

Бу жайда тюрлю-тюрлю махкемеледе он мингнге жууукъ сабий кечинирикди

Республикада сабийлени саулукъландырыу жумушланы быйыл 42 учрежденияда тамамларыкъдыла. Аланы барына да Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясы кёз-къулакъ боллукъду. Ведомствода айтханларына кёре, быллай лагерьледе битеу да он мингнге жууукъ сабий солурукъду. Учрежденияланы бешиси стационар халда къуралгъанладыла. Гитче къауумну экиден бири алада кечинирикди.

Жауунла салгъан хатаны кетередиле

Бу кюнледе республиканы кёп тийрелери бек жауунлу болгъандыла. Аны хатасындан бир-бир жерледе жоллагъа, инфраструктурагъа да заран жетгенди. Черекле уа иги да кётюрюлгендиле. КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосунда айтханларына кёре, ала бир - бир бла жарым метр къошхандыла. 

Керти сюймекликни сёзлери бла терен акъыллы назмулары эшитилгендиле

4 июньда Къабарты-Малкъарны халкъ поэти, Ленинчи, СССР-ни, РФ-ни да Къырал саугъаларыны лауреаты Къулийланы Къайсынны эсгеребиз. Ол арабыздан кетгенли быйыл отуз алты жыл болады. Ол жылланы ичинде бушуу кюнюбюз бла байламлы Къулий улуну атын жюрютген орамда эсгертмесине хар заманда да адамла келедиле. Аланы араларында сабийле, уллайгъанла  да  бардыла.

Посланияда салыннган борчланы толтуруугъа киришгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Парламентге Посланиясында асламлы информация органланы ишлерин игилендириу жаны бла буйрукъла берген эди. Аны чеклеринде республиканы СМИ органларыны келечилеринден ишчи къауум къуралгъанды. Аны биринчи жыйылыуунда республикалы басма органланы ишлерин шёндюгю заманнга тийишлиликде айнытыуну амаллары сюзюлгендиле. 

Законланы жарашдырыуда эм жетишимлилеге – алгъышлаула, грамотала, лауреатлагъа уа – дипломла

КъМР-ни Парламентинде «Мени законла жарашдырыу башламчылыгъым» республикалы конкурсда хорлагъанланы атлары белгили этилип, алчылагъа грамотала, лауреатлагъа уа дипломла берилгендиле. 

Казбек Коков Нальчикден Санкт-Петербургга жангы рейс бла учханды

 КъМР-ни Башчысы Казбек Коков тюнене Санкт-Петербургга халкъла аралы форумгъа къатышыр ючюн жангы  рейс бла учханды.  Нальчикден Санкт-Петербургга хауа жолну «Россия» авиакомпания майны ахырында ачханды. Биринчи кере Нальчикге ол рейс бла самолёт 90 процентге толуп келгенди. Ол а маршрутну магъаналылыгъын кёргюзтеди.

Районла аралы кёп профильли больницагъа тынгылы ремонт этедиле, анда бусагъатдагъы кёчюрюлюучю флюорограф орнатхандыла

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Нарткъалада районла аралы кёп профильли больницаны жокълагъанды. Анда шёндю саулукъ сакълауну биринчи медицина болушлукъ берген бёлюмюн жангыртыуну программасына кёре ремонт аяусуз барады. Республиканы оноучусу анда тюзетиу иш къалай къуралгъанына къарагъанды. 

Сабийлени чыгъарма хунерликлерин айнытыугъа – энчи магъана

Нарткъалагъа иш бла баргъанында, КъМР-ни Башчысы Казбек Коков искусстволаны «Радуга» атлы сабий школунда да болгъанды. Урван районну администрациясыны башчысы Валерий Ажиев билдиргеннге кёре, анда жыл санлары 5-ден 18-ге дери болгъан 850 сабий юйренеди. Школда беш бёлюм барды: суратлау, тепсеу, музыка, къолдан усталыкъ эмда гитчеликден ариулукъну ангыларгъа юйретиу.

Страницы

Подписка на Печатная версия газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS